دانلود فایل


تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) - دانلود فایلدانلود فایل فرترن

دانلود فایل تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن)

نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه نوشته شده با کد فرترن # وبلاگ یاد

مقاله درمورد محاسبه ومقایسه دز انتگرال قلب در رادیوتراپی مری با سه انرژی ... دورة اول
متوسطه کد 101 چاپ 1392 - درس اول: دانش زبانی: جمله دانش ادبی: شخصیت بخشی ....
زبان کد: fortran 90 محاسبه فاکتوريل عدد دلخواه(نوشته شده با کد فرترن ) کد نوشته
...

C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد وارد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از. 1. ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻋﺪد. 1. را وارد ﮐﻨﺪ. ﺑﺎز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاب ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﮑﺮار اول ﺑﻮدن. ﯾﺎ. ﻧﺒﻮدن.

Fortran,کدفرترن,الگوریتم فرترن,مبنای فرترن, اگوریتم فرترن,حل ...

19 ژوئن 2016 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). 4,000 ... 31,000. پروژه حل عددی
معادله مرتبه دوم یک بعدی موج با فرترن+ گزارش کار. 41,000.

E

این کلمه از دانشمند ایرانی به نام خوارزمی گرفته شده است وتوسط وی برای اولین بار
مطرح شده است. ... جامع بودن یعنی الگوریتم به گونه ای طراحی شود که با توجه به
صورت مسأله در تمام ... عملگر ها:تعیین میکنند که چه عملی بر روی عملوند ها صورت
گیرد. .... الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی و دلخواه Nرا دریافت کرده و ارقام آن را
معکوس کند؟

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه نوشته شده با کد فرترن | عبارت جستجو ...

عبارت محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه نوشته شده با کد فرترن در بین اطلاعات جستجو
... زبان کد FORTRAN 90 محاسبه فاکتوريل عدد دلخواهنوشته شده با کد فرترن کد ....
عددی پیشرفتهروش رانگ کوتای مرتبه چهار بهره گیری از شوتینگفرمت فایل اول ورد
9 .... معیوب بودن مختل بودن سیستم انقلاب کشورداری بعد این همه سال دقیقا کجاهاس؟

آموزش زبان برنامه نویسی بیسیک ( BASIC) - شروع

برنامه هایی که با زبانهای غیر ساخت یافته نوشته می شدند ، به سادگی قابل ... روش اول
: مفسر (Interpreter) که برنامه ها را در زمان اجرا خط به خط به کدهای ماشین .... تا n ) n عدد
ورودی کاربر است ) محاسبه شده که همان فاکتوریل است . ... در صورت مثبت بودن x عدد 1
، در صورت منفی بودن عدد 1- ، و در صورت صفر بودن عدد صفر را بر می گرداند.

حل دستگاه معادلات خطی با روش( Conjugate Gradients(CG با کد matlab

فایل مورد نظر یک دستگاه معادلات خطی را به صورت Ax=f را با روش CG حل می کند . حل
دستگاه .... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). یافتن تعداد ارقام و ...

MSNPRO تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن)

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر. اشتراک بگذارید:.

Fortran,کدفرترن,الگوریتم فرترن,مبنای فرترن, اگوریتم فرترن,حل ...

19 ژوئن 2016 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). 4,000 ... 31,000. پروژه حل عددی
معادله مرتبه دوم یک بعدی موج با فرترن+ گزارش کار. 41,000.

فرترن در یک نگاه | Arsalan Akhtar - Academia.edu

ﻓﺼﻞ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زﺑﺎن ﻓﺮﺗﺮن ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﻌﺪادي
ﺧﻂ ... ﻋﻤﻠﻲ را ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ دﺳـﺘﻮرات ﻏﻴـﺮ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﺤـﻮه اﺟـﺮاي ﻳـﻚ ﭘﺮدازش را
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ... در ﻗﺎﻟﺐ آزاد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺘﻦ را در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ دﻟﺨﻮاه ﻧﻮﺷﺖ اﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺛﺎﺑﺖ 5 ﺳﺘﻮن
اول ﻫﺮ ﺧﻂ ﺑـﻪ .... Flor ﺑﺎ ﻋﺪد ﺷﺮوع ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺎم آن از ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎي ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎم
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ ...

میراندا (زبان برنامه‌نویسی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این خصیصه که از ISWIM الگو برداری شده در occam و Haskell نیز مورد استفاده قرار
... بین دو فرم تبدیل می‌شود: اعداد صحیح با دقت دلخواه (به عبارت دیگر اعداد بزرگ)
فرم ... لیستها توسط کروشه‌ها نوشته می‌شوند و عناصر آنها توسط کاما از هم جدا می‌شوند.
... X. در Miranda همانند اکثر زبان‌های کاملاً تابعی دیگر توابع از نوع first-class (سطح
...

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) | موبوفایل

30 آگوست 2016 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر ...

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) - دانلودکده فایل

23 جولای 2015 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). جولای 23 ... برنامه ای که عدد
دلخواه را از کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر.

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) - فروش آنلاین

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر. اشتراک بگذارید: تعیین
اول ...

Fortran,کدفرترن,الگوریتم فرترن,مبنای فرترن, اگوریتم فرترن,حل ...

19 ژوئن 2016 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). 4,000 ... 31,000. پروژه حل عددی
معادله مرتبه دوم یک بعدی موج با فرترن+ گزارش کار. 41,000.

مقاله زبان های برنامه نویسی | گروه آموزشی طلوع

برنامه های نوشته شده به زبان c به طور کلی مستقل از ماشین یا نوع کامپیوتر است و
تقریباً ... به طور کلی جامعیت ، عمومیت، خوانایی، سادگی ، کارآیی، و پیمانه ای بودن
که همگی از .... کاربرد جاوا در کامپایل به صورت بایت کد است که قابلیت اجرا روی
تمامی ... از اين رو مايكروسافت در سال 1991 نسخه اول ويژوال بيسيك را با امكانات يك
زبان ...

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) – شرکت داده پردازی ...

31 آگوست 2016 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر ...

pptx

دستورالعملهایی که برای کامپیوتر نوشته می‌شود را الگوریتم گوییم . .... می توان
اعداد را در هر مبنای دلخواه دیگری مانند b نیز نشان داد در اینصورت هر عدد مانند N در ....
بدین ترتیب که ابتدا عدد دوم را به روش متمم 2 منفی کرده و با عدد اول جمع می‌کنیم. ....
برای ذخیره سازی کاراکترها به هریک از آنها یک کد عددی نسبت داده شده است و در
حقیقت کد ...

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) - لینک فایل های ...

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر. برچسب‌هانمونه الگوریتم
های ...

جاوا (زبان برنامه‌نویسی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ضریب اطمینان عملکرد برنامه‌های نوشته‌شده به این زبان نسبت به زبانهای نسل اول C
بالا است .... برنامه‌نویس زمانی که اشیاء به وجود می‌آیند، این حافظه را تعیین می‌کند؛ و
در زمان اجرا نیز، ... این فایل اول باید با استفاده از کامپایلر جاوا به بایت کد کامپایل
شود. ... کند که به تابع main اجازه می‌دهد اعدادی دلخواه از اشیاء رشته‌ای را فراخوانی کند.

برنامه اي كه يك عدد را دريافت و تشخيص دهد اول هست يا نه ؟

عدد اول یعنی عددی که فقط بر خود و یک بخشپذیر باشه مثل عدد 7. حالا برای اینکه ...
یک textbox و یک command میذاریم و توی command کد بالا رو مینویسیم ...
باقیمانده تقسیم عدد وارد شده را بر تمام اعداد صحیح بین بازه [2,a] بدست بیاری. 3. ...
برنامه به همون شکلی که Reza_s نوشته درسته که فکر کنم با دلفی هست.

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) | دانلود مقاله پروژه ...

17 نوامبر 2016 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر …

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﮐﺪ ﻫﺎی ﻓﺮﺗﺮن

ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻮع ﺣﺮوف ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت را از ﻧﻈﺮ اﻋﺸﺎری ﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. ﮔﺎﻫ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ...
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻪ ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ .... ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﺎ. ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺧﺮوﺟ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. ... ﻧﺘﯿﺠﻪ ی اﺟﺮا ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دور اول از ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻘﺪار p ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻓﺎﯾﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
اﺳﺖ.

نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن) – mediate

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) برنامه ای که عدد دلخواه را از کاربر
می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر تعیین اول بودن عدد دلخواه ...

34 - MSNPRO

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که ... کد فرترن).
برنامه ای که عدد دلخواه را از کاربر می گیرد و تعداد ارقام و مجموع ارقام آن را محاسبه می
کند .

برنامه نویسی به زبان ++C - کد تشخیص اول بودن عدد

برنامه نویسی به زبان ++C - کد تشخیص اول بودن عدد - ... + نوشته شده در چهارشنبه
شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 18:37 توسط Mohammad Tabeemam | آرشیو نظرات ...

همه چيز در مورد كامپيوتر .برنامه نويسي.

|+| نوشته شده توسط رضاعباسی در شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 17 نظر .... و توضيحات
دلخواه خود را به فايل‌ها بيفزاييد؛ اين توضيحات به همراه فايل‌ها ذخيره .... برنامه ای
بنویسید که کاراکتر دریافت و کد اسکی کاراکتر دریافتی را نمایش .... برنامه اي
بنویسید که عدد صحیحی را گرفته و با شمردن تعداد مقسوم علیه هایش، اول بودن یا
نبودن آن ...

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) – دانلود مقاله پروژه ...

17 نوامبر 2016 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر …

مدرسه تیز هوشان جابر بن حیان - برنامه نویسی

پس از نوشتن یک الگوریتم باید آن را با استفاده از یک زبان برنامه نویسی تبدیل ...
کد دودویی دستورالعمل جمع) که بخاطر سپردن و برنامه نویسی با آنها برای انسانها ساده
تر است. ... البته برنامه های نوشته شده به این زبانها ابتدا باید به زبان ماشین ترجمه
شوند تا ... کمی بعد زبان C ارائه گردید که علاوه بر دارا بودن ویژگیهای برنامه نویسی
...

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) - فروشگاه دیجی فایل

5 آگوست 2014 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) ... برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر .

C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد وارد ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از. 1. ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻋﺪد. 1. را وارد ﮐﻨﺪ. ﺑﺎز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮاب ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﮑﺮار اول ﺑﻮدن. ﯾﺎ. ﻧﺒﻮدن.

آرگومان جستجو match تابع محدوده یعنی تابع match وجود نداشته ...

آرگومان اول تابع معرف عبارت مد نظر می باشد آرگومان دوم تابع ، نقطه شروع کاراکتر
جداسازی ... 8 تابع مهم ا ل برای ان عمران1⃣ \-sum این تابع همه مقادیر یک محدوده خاص را
با هم جمع می کند. ... آشنایی با توابع در ا ل توابع بر اساس کاربردشان گروه بندی شده
اند. .... علاوه بر جستجو و جایگزینی متن ها و اعداد در ا ل، میتوان فرمت ها را نیز جستجو
و ...

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) – ..::مجله آنلاین ...

11 آگوست 2016 ... ... (نوشته شده با کد فرترن). تبدیل عدد دلخواه مبنای ده به مبنای ۲ ... نرم افزاری اندرید
۲۰۱۳ · Next تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) ...

ﻓﺼﻞ دوم - Saba Web Page

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ. از . ﺟﻤﻠﻪ. روش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎ روش ﺣﺬﻓ. ﻲ ﮔﻮﺳﻲ و روش ﮔﻮس. -. ﺟﺮدن. و از
روش. ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ... 2 -2. ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮي ﺧﻄﻲ. ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت. ﺟﺒﺮي ﺧﻄﻲ ﺑﺎ
m. ﻣﻌﺎدﻟﻪ و n ... ﻫﺎ ﻣﺠﻬﻮﻻﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ..... ﻘﺪار ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮدن
ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم. ﻋﺪد ﺣﺎﻟﺖ. 2. ﺗﻌﺮﻳﻒ ...... اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺣﺬﻓﻲ ﮔﻮﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،.

Adv Prg - آپلود سنتر صفرآپ, لینک مستقیم, بدون تغییر نام فایل

برنامه اي که برنامه اسمبلي نوشته شده توسط کاربر را به زبان ماشين تبديل مي کند
... اولين زبان سطح بالا FORTRAN I بود که در 1954 بوجود آمد. ... به برنامه اجازه مي دهد
که يک عدد صحيح (integer) در x بريزد. .... کد اسکي کاراکتر a يعني 97 چاپ مي شود.
.... مثال 2) برنامه اي بنويسيد که مقدار را با استفاده از 3 جمله اول سري محاسبه کند.

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) | دانلود مقاله پروژه ...

17 نوامبر 2016 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر …

برنامه نویسی کامپیوتر

void hanoi(int n, char first, char help, char second) { ... همانطور که در برنامه فوق می
بينيد تابع hanoi بدون دستور return نوشته شده است، زيرا نوع ... و تابع function2
از نوع توابع بدون آرگومان و با خروجی از نوع عدد صحيح می باشد، برای آشنايی با .....
به عنوان مثال تعيين رتبه دانش آموزان يک مدرسه بر اساس معدل ، تعيين رتبه شرکت
...

Adv Prg - آپلود سنتر صفرآپ, لینک مستقیم, بدون تغییر نام فایل

برنامه اي که برنامه اسمبلي نوشته شده توسط کاربر را به زبان ماشين تبديل مي کند
... اولين زبان سطح بالا FORTRAN I بود که در 1954 بوجود آمد. ... به برنامه اجازه مي دهد
که يک عدد صحيح (integer) در x بريزد. .... کد اسکي کاراکتر a يعني 97 چاپ مي شود.
.... مثال 2) برنامه اي بنويسيد که مقدار را با استفاده از 3 جمله اول سري محاسبه کند.

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) - 0U0

25 ا کتبر 2015 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). اکتبر 25 ... برنامه ای که عدد
دلخواه را از کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر ...

آموزش زبان برنامه نویسی بیسیک ( BASIC) - شروع

برنامه هایی که با زبانهای غیر ساخت یافته نوشته می شدند ، به سادگی قابل ... روش اول
: مفسر (Interpreter) که برنامه ها را در زمان اجرا خط به خط به کدهای ماشین .... تا n ) n عدد
ورودی کاربر است ) محاسبه شده که همان فاکتوریل است . ... در صورت مثبت بودن x عدد 1
، در صورت منفی بودن عدد 1- ، و در صورت صفر بودن عدد صفر را بر می گرداند.

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) – شرکت داده پردازی ...

31 آگوست 2016 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). برنامه ای که عدد دلخواه را از
کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر ...

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه > ++C و C {{فایل های شماره 101 تا 126}}

23 دسامبر 2014 ... سورس این پروژه به زبان ++C همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. سورس این . ... این
برنامه به زبان سی پلاس پلاس و با کامپایلر توربو سی نوشته شده است. این برنامه در
یک محیط ... یک ماشین حساب با 4 عمل بر روی اعداد باینری جمع ضرب تفریق تقسیم
... درس طراحی الگوریتم ها (با شبه کد های c ++) با فرمت پاورپوینت.

تبدیل عدد به مبنای 2 (نوشته شده با کد فرترن) – ..::مجله آنلاین ...

11 آگوست 2016 ... ... (نوشته شده با کد فرترن). تبدیل عدد دلخواه مبنای ده به مبنای ۲ ... نرم افزاری اندرید
۲۰۱۳ · Next تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) ...

تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن) - دانلودکده فایل

23 جولای 2015 ... تعیین اول بودن عدد دلخواه (نوشته شده با کد فرترن). جولای 23 ... برنامه ای که عدد
دلخواه را از کاربر می گیرد و تعیین میکند که آیا عدد اول است یا خیر.

آذربایجان اویاخدیر - جزوه زبان برنامه نویسی سی ادامه فصل 5و6

مثال 5ـ11 برنامه‌اي بنويسيد كه کد اسكي كاراكتری را بخواند و تشخيص دهد كه كدام يك
از ... چنانچه مقدار ذكر شده در switch با هيچ يك از مقادير ذكر شده در caseهاي متوالي ...
مثال 5ـ16 برنامة‌ زير با استفاده از دستور continue، n عدد از ورودي می‌خواند و مجموع
اعداد ... را بخواند و معدل كلاس، نمرة امتحاني شاگرد اول و شاگرد آخر كلاس را تعيين و چاپ
كند.

تحقیق در مورد اصول ورزشهاي مقاومتي 30ص

نمونه الگوریتم های ساده (نوشته شده با کد فرترن)

دانلود پاورپوینت راهنمای بالینی پرستاری- 44 اسلاید

ایندکس راهنمای نقشه های زمین شناسی ایران

پاورپوینت ایران در دوران حکومت پهلوی

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق درباره سرقت 1010

پاورپوینت طرح درس مربیگری مدارس فوتبال

دانلود مجموعه نهم مقالات SPE 2014 (شامل 20مقاله)

ریاضی هفتم - نمونه سوال آزمون ریاضی بصورت فایل word