دانلود فایل


تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود فایلدانلود فایل فهرست تفصیلی و مشروح روش‌های رسیدگی است که باید در طول کارحسابرسی انجام شود. در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم

دانلود فایل تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
ريسك حسابرسي
 1. ريسك ذاتي
 2. ريسك كنترل
 3. ريسك عدم كشف
برنامه هاي حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
 2. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
ادعاهاي مديريت
 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
 2. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
ü رديابي
ü مشاهده
ü روش هاي تحليلي
ü اجراي آزمون هاي ميانبر[5] (انقطاع زماني)
 1. حقوق و تعهدات[6] (مالكيت و تعهدات)
 2. ارزشيابي يا تخصيص [7](در رابطه با دارائي ها اولويت دارد)
 3. ارائه و افشاء[8] (ارائه در رابطه با استانداردها و افشاء عمدتاً معامله با اشخاص وابسته)
چرا تأكيد بر اثبات اقلام صورت ترازنامه وجود دارد؟
رسيدگي به مدارك عمومي (تشكيل پرونده دائم)[9]
 1. مدارك غيرماليمقدمه
همان طور كه در درس حسابرسي يك موضوعات مختلفي در مورد كنترل هاي داخلي و ارزيابي آن مورد بحث قرار داديم. مشخص گرديد هدف اصلي حسابرسان از ارزيابي كنترل هاي داخلي، تعيين سطح خطر عدم كشف مي باشد.(منظور آزمون هاي محتوا) كه براساس آن حسابرسان بتوانند نوع و ماهيت، ميزان و زمان بندي آزمون هاي محتوائي كه در حسابرسي نهائي انجام خواهند داد را تعيين نمايند. به عبارت ديگر تعيين آزمون هاي محتواي حسابرسي، بستگي به ارزيابي حسابرس از احتمال خطر كنترل دارد. هر چه قدر سيستم كنترل داخلي شركت ضعيف تر باشد، خطر كنترل داخلي بالاتر ارزيابي شده و جهت پائين نگهداشته شدن خطرعدم كشف، حسابرسان بايستي حجم آزمون هاي محتوا را افزايش دهند و بالعكس.
اجراي آزمون هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت هاي مالي شروع و جهت حصول اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر، رسيدگي لازم را براي برنامه هاي تعيين شده، طراحي و اجراء مي كنند.
ريسك حسابرسي
ريسك حسابرسي شامل سه بخش مي باشد :
 1. ريسك ذاتي
ريسكي كه در نبود كنترل داخلي متوجه حساب ها مي باشد. مثلاً وجوه نقد و هزينه استهلاك بالاترين ريسك ذاتي را دارند.
 1. ريسك كنترل
خطري كه بخاطر وجود حساب داراي اشتباه با اهميت و عدم توانائي سيستم كنترل داخلي موسسه براي كنترل يا كشف اشتباه يا تقلب موجود، ايجاد مي گردد.

 1. ريسك عدم كشف
ريسكي كه اگر در حسابها اشتباهي با اهميت باشد و روش هاي حسابرسي نتواند آن را كشف نمايد.
نكته : ريسك ذاتي و كنترل در اختيار حسابرس نمي باشد. اما ريسك عدم كشف با روش هائي كه حسابرس اتخاذ مي نمايد ارتباط دارد (آزمون محتوا).
ريسك حسابرسي
يعني اينكه صورت هاي مالي موسسه و حساب هاي مربوطه حاوي اشتباه با اهميت باشد اما حسابرس گزارش عاري بودن اين صورت ها از هرگونه اشتباه با اهميت را ارائه دهد.
ريسك عدم كشف * ريسك كنترل * ريسك ذاتي =ريسك حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي
فهرست تفصيلي و مشروح روش هاي رسيدگي است كه بايد در طول كارحسابرسي انجام شود. در مراحل اوليه برنامه ريزي كار حسابرسي، يك برنامه حسابرسي مقدماتي تهيه مي گردد. اما اين برنامه مقدماتي، بطور پيوسته با پيشرفت كار حسابرسي تعديل مي گردد. براي مثال نوع و ماهيت، زمان بندي و ميزان روش هاي آزمون محتوا به ارزيابي حسابرس از خطر كنترل داخلي وابسته است. بدينسان تا زمانيكه ارزيابي سيستم كنترل داخلي پايان نيابد، نمي تواند برنامه نهائي[1] حسابرسي تنظيم شود. اين برنامه نهائي نيز در صورت تجديد نظر حسابرسان در برآوردهاي اوليه از اهميت يا خطر حسابرسي، يا كشف مشكلاتي از طريق انجام آزمون هاي محتوا بايد تعديل شود.

بنابراين، برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد :
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
اين بخش پيرامون بررسي و شناخت، چرخه هاي عمده معاملات سيستم كنترل داخلي صاحب كار مي باشد. روش هاي رسيدگي اين بخش شامل تهيه پرسش نامه، نمودگر يا شرح نوشته هر يك از چرخه هاي معاملات مثل چرخه توليد، فروش، خريد، حقوق و دستمزد، دارائي ها و تامين مالي مي باشد.
شناسائي نقاط ضعف و قوت سيستم كنترل داخلي و تعيين احتمال خطر كنترل، با اجراي آزمون هاي مربوطه، بخش ديگري از اين مرحله مي باشد. كه در مجموع به اين مرحله رويكرد سيستمي يا رويكر مبتني بر ريسك گفته مي شود.

 1. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
بخش دوم برنامه هاي حسابرسي مربوط به آزمون هاي محتوا مي باشد. كه به همين علت به آن رويكرد محتوائي گفته مي شود. در اين رويكرد بيشتر به آزمون هاي محتوا به عنوان مبناي اظهارنظر حسابرسان اتكاء مي شود. به عبارت ديگر اهداف برنامه هاي حسابرسي اثبات ادعاهاي مديريت در صورت هاي مالي مي باشد.
ادعاهاي مديريت
حسابرس مسئول بررسي ادعاهاي مديريت و ميزان انطباق آن با استانداردها و معيارها مي باشد. ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند. هيات استانداردهاي حسابرسي آمريكا ادعاهاي صورتهاي مالي را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
كليه دارائي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در صورت ها مالي وجود دارد و معاملات ثبت شده در حساب ها روي داده است. دارائي هائي همچون وجه نقد، اوراق بهادار، موجودي مواد و كالا از طريق مشاهده اثبات مي شوند. دارائي هائي كه تحت مالكيت اشخاص ثالث قرار دارند مانند موجودي نقد نزد بانك، موجودي هاي اماني نزد ديگران و بدهي ها از طريق اخذ تاييديه اثبات مي گردد. اثبات وجود دارائيهاي نامشهود دشوارتر است، حسابرسان بايد شواهدي را جمع آوري كنند كه نشان دهد مبالغ خرج شده و اين مبالغ داراي منافع آتي اقتصادي خواهند بود.
 1. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
اثبات اينكه تمام عناصر حسابداري (اقلام صورت هاي حسابداري) به طور كامل ثبت و منعكس شده باشد و معامله يا رويدادي ثبت نشده يا از قلم افتاده وجود نداشته باشد. روش هاي حسابرسي براي اثبات كامل بودن :
ü رديابي (فرايند دنبال كردن يك معامله از يك مدرك حسابداري به مدرك بعدي ، از جزء به كل)
بسياري از آزمون هاي مربوط به دارائيهاي ثبت نشده، شامل رديابي مدارك تهيه شده در زمان تحصيل دارائي به ثبت دارائي ها در دفاتر حسابداري است. براي مثال، حسابرسان براي كشف حساب هاي دريافتني ثبت نشده ممكن است تعدادي از مدارك حمل صادرشده طي سال را انتخاب و جزئيات آنها را به معاملات فروش ثبت شده، رديابي نمايند.
ü مشاهده
مشاهده دارائيهاي عيني، يكي از آزمون هاي مهم براي تشخيص كامل بودن ثبت اينگونه دارائيهاست. حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودي ها بايد مراقب اقلامي از موجودي ها باشند كه شمارش نشده اما در صورتخلاصه شمارش منظور شده است.


تحقیق درباره طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا


تحقیق درباره حسابرسی


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق دربار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حسابداری نوین - حسابرسی دارایی ها

حسابداری نوین - حسابرسی دارایی ها - **دانش هر فرد نه دارایی اوست نه سرمایه او بلکه
بدهی او به جامعه است ** ... خطر كنترل را دوباره برآورد و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد.

— (438) – دانلود پروژه-پایان نامه ارشد

این تحقیق در پی آن است تا جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق ...
ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور
.... کیفیت، بررسی زمان و حرکت و برنامههای آموزش حین خدمت کارکنان، موجب استفاده
از .... و (2) آزمونهای محتوای موثرتری را برای رسیدگی به اقلام صورتهای مالی طراحی
کنند.

مقاله در مورد روش های نمونه‌گيري‌ در حسابرسي و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ ...

حسابرس‌ هنگام‌ طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ بايد شيوه‌هاي‌ مناسبي‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌
براي‌ آزمون‌ ... در موارد اجراي‌ آزمونهاي‌ محتواي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گيري‌
و ساير .... براي‌ مثال‌، انتخاب‌ تصادفي‌ با استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ اعداد تصادفي‌.

تحقیق انواع دیدگاه ها در برنامه ریزی درسی از نظر میلر | تراسوس

1 سپتامبر 2017 ... چکیده: این تحقیق به ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سال سوم ... ویژه
دانشجویان و کارمندان، آزمون های دانشگاهی، آزمونهای کاردانی به کارشناسی، آزمون ... آموزش
و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی ... تحقیق
برنامه ریزی آموزشی و درسی تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی ...

اصول حسابرسی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

حسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه ..... می
باشد زیرا حسابرسان در اینگونه خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت
صورتهای ... حسابرسان: کسانی هستند که توانایی درک و اجرای برنامه های حسابرسی را
تحت نظارت ... برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا: حسابرسان پس از
اجرای ...

نرم افزار تولید محتوا سمیم - هاسکونت

معرفی; درباره ما · پیام مدیرعامل · منشور اخلاقی · مسئوولیت های اجتماعی ... همچنین امکان
علامت گذاری و اضافه کردن محتوا در کتاب های درسی برگ زن توسط ... که فعالیت های
شخصی خود مانند (مقالات، شعر و دست نوشته های خود، کتاب های مورد علاقه، مصاحبه و …)
.... این بخش نرم‌افزاری امکان مدیریت، طراحی، تولید و اجرای انواع آزمون‌های تستی و ...

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - جی فایل

22 ساعت قبل ... محصول * تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا * را از جی
فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت ...

محتوای آزمون PMP - TETYS International PJS

درباره وایلی ... این برنامه‌ها، به موجب همکاری نزدیک سازمان‌های برگزارکننده‌ی آزمون با
وایلی، ... دوره های آموزشی وایلی به گونه ای طراحی شده اند که امکان دسترسی در هر زمان و
مکان را ... در اين راستا، تتیس اينترنشنال در دوره های آموزشی مديريت پروژه خود
محتوای آموزشی آزمون PMP موسسه وايلی را به صورت انحصاری به فراگیران خود ارائه می
کند.

دانلود تحقیق حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ | همه چیز در morefile

26 ا کتبر 2017 ... هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ است‌. 2 . ...
ايجاد تغيير در برنامه‌ها و پرونده‌هاي‌ اطلاعاتي‌. ... از اين‌ رو، سيستم‌ حسابداري‌ واحدهاي‌
اقتصادي‌ كوچك‌ نيز بايد چنان‌ طراحي‌ شود كه‌ درباره‌ موارد زير اطمينان‌ ... از اجراي‌
بيشتر آزمونهاي‌ محتوا، مانند آزمونهاي‌ اضافي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها ...

حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه ... ادعاها به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورت هاي مالي مي باشند .

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - جی فایل

22 ساعت قبل ... محصول * تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا * را از جی
فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت ...

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

[کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

9 سپتامبر 2015 ... بنابراین، حسابرسان مستقل در ایران موظف اند برنامههای حسابرسی خود را در ... موارد
زیربه طور خلاصـه ، ضـرورت انجـام تحق یـق دربـاره کـاربرد روشهـای ... معمـولاً
حـسابرسان هنگام اجرای روشهای تحلیلی به عنـوان آزمـون محتـوا، از .... به منظور تامین
روایی و پایانی طرح تحقیق ، ابتدا فرم طرح تحقیق طراحـی شـده در اختیـار ۱۲ ...

محتوای آزمون PMP - TETYS International PJS

درباره وایلی ... این برنامه‌ها، به موجب همکاری نزدیک سازمان‌های برگزارکننده‌ی آزمون با
وایلی، ... دوره های آموزشی وایلی به گونه ای طراحی شده اند که امکان دسترسی در هر زمان و
مکان را ... در اين راستا، تتیس اينترنشنال در دوره های آموزشی مديريت پروژه خود
محتوای آموزشی آزمون PMP موسسه وايلی را به صورت انحصاری به فراگیران خود ارائه می
کند.

حسابداری - اصول حسابرسی

حسابداری - اصول حسابرسی - امور مالی. ... حسابرسی می باشد زیرا حسابرسان در
اینگونه خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت صورتهای مالی اظهار نظر می
کنند. ... حسابرسان: کسانی هستند که توانایی درک و اجرای برنامه های حسابرسی را
تحت نظارت ... برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا: حسابرسان پس از
اجرای آزمون ...

ACCOUNTING - حسابرسی 2

حسابرسان برای طراحی آزمون های محتوا و جمع آوری شواهد کافی ، باید شناخت کافی ...
مراحل اجرای این روش عمدتا شامل مشخص کردن محدوده ی مورد انتظار ، تعیین دامنه ی .... 3-
راجع به قابلیت وصول مانده های مورد اعتراض و مانده های سررسید گذشته ، تحقیق بعمل
آورد . .... د – درباره دارایی های ثابتی که دیگر مورد استفاده نیست یا فروخته و یا
اسقاط ...

استاندارد حسابرسي 530 نمونه گيري در حسابرسي و ساير روشهاي ...

استاندارد حسابرسی ۵۳۰ نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای
آزمون ... هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ چگونگی ‌استفاده‌ از
... ۲ – حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌
اقلام‌ ... در موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و
سایر ...

تحقیق کامل درمورد سوالات چند گزینه ای (خصوصیات – نحوه طراحی ...

10 ژوئن 2017 ... دانلود تحقیق کامل درمورد سوالات چند گزینه ای (خصوصیات – نحوه طراحی – نحوه ... آن
است که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون براساس قواعد معین و ... با
محتوای مواد آموزشی اندازه می گیرد و آزمونی که ساخته می شود نمونه ای از تمامی هدف های ...
علامت فضیلت برنامه های پاسخگویی داوطلبانه در میان سازمان های غیر ...

دانلود مقاله حسابرسی ” اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک”

دانلود مقاله حسابرسی ” اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک” ... آلات و تجهیزات
مستلزم وجود مدارک حسابداری قابل اطمینان و تفضیلی درباره آنهاست. ... ۴) برآورد
نهایی نهایی احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا ... ۵) روشهای تحلیلی را اجرا
کنید. ... مغایرت گیری دفاتر معین و کل می تواند با استفاده از برنامه های عمومی
حسابرسی به ...

تحقیق درباره افت تحصیلی و عوامل آن-دانلود تحقیق مقاله

عوامل موثر در افت تحصیلی: ۱- محتوای آموزشی: 2- سطح علمی معلم: 3- ناآشنایی با
حیطه عاطفی دانش ... تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا.

حسابرسی کنترل‌های داخلی بر اساس بخش ۴۰۴ قانون ساربینز آکسلی ...

در این مقاله، تحولات اصلی پدید‌آمده در ضوابط حاکم بر اجرای حسابرسی مبتنی بر ....
مؤثر بر ریسک تحریف‌های با‌اهمیت؛ و سوم، طراحی آزمون‌های کنترلی و محتوایی مناسب.
... کمیسیون تردوی به احتمال زیاد باعث می‌شود برنامه‌هایی که حسابرسان داخلی برای ...

حسابرسی کنترل‌های داخلی بر اساس بخش ۴۰۴ قانون ساربینز آکسلی ...

در این مقاله، تحولات اصلی پدید‌آمده در ضوابط حاکم بر اجرای حسابرسی مبتنی بر ....
مؤثر بر ریسک تحریف‌های با‌اهمیت؛ و سوم، طراحی آزمون‌های کنترلی و محتوایی مناسب.
... کمیسیون تردوی به احتمال زیاد باعث می‌شود برنامه‌هایی که حسابرسان داخلی برای ...

حسابرسی در واحدهای کوچک و متوسط؛ از حرف تا عمل

محدودیت از نظر منابع مدیریتی، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه، بازاریابی و
محدودیتهای مالی،. • اتکا به تعداد .... در برنامه های. توسعه اقتصادی ... رویکرد
حســابرس برای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی. اضافــی ... حسابرس باید آزمونهای
محتوا را صرف نظر از ارزیابی صورت گرفته ..... اقامــی که اطاعاتی درباره موضوعهایی
مانند ماهیت واحد.

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها - حسابداری مالی و مالیاتی - حسابرسی. ...
طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا (1) · نحوه ثبت تسهيلات مالي ...

خطر حسابرسی و خطر کارشناسی رسمی - محمد هادی حجتی

در مواردی که خطر کنترل بالا برآورد شود اجرای آزمون کنترل ها ضرورت ندارد. ... پایین
باشد ) در غیر اینصورت حسابرسی باید با تاکید بر آزمونهای محتوا انجام گیرد. ... از
پذیرش کار حسابرسی در مورد واحد مورد رسیدگی جدید تحقیق شود درباره فعالیت واحد
... کسب گردد و برای سازماندهی یکنواخت سازی و تنظیم برنامه های کار حسابرسان
طرحی ...

استاندارد حسابرسي 315 شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد ...

13 آوريل 2011 ... روشهای برآورد خطر و منابع اطلاعاتی درباره واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل ...
خطرهایی که آزمونهای محتوا، به‌تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها ... اهمیت
برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای .... وارسی مستندات (
مانند برنامه‌ها و راهبردهای تجاری)، سوابق و دستورالعملهای کنترلهای داخلی.

پرسشنامه و آزمون روانشناسی

انواع پرسشنامه مدیریت و آزمون روانشناسی و پرسشنامه روانشناسی. ... پرسشنامه
استاندارد رویکردهای راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر ... استاندارد
کیفیت تصمیم گیری · پرسشنامه استاندارد محتوای کیفیت اطلاعات ... درباره
مادسیج ... تاثیرات فرهنگی، فناوری و اطلاع رسانی در پیاده سازی و اجرای موفق
جویشگر بومی.

مقاله حسابرسی سیستم های کامپیوتری - مجله آموزشی حسابرس 24

7 مه 2017 ... امروزه حسابرسی فعالیتهای کامپیوتری دیگربه چند صاحب کار بزرگ محدود نمی شود .
... نگه داری می کند ، حسابرسان اغلب استفاده از کامپیوتر را برای اجرای بسیاری از
روش های ... ج ) برنامه نویسی => طراحی برنامه های مورد نیاز سیستم با استفاده از .... 4
– احتمال خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون های محتوا را طراحی کنند .

اندیشه حسابداری - حسابرسي

اندیشه حسابداری - حسابرسي - حسابداري-حسابرسي- سرمايه گذاري -مديريت مالي. ... ب
-حسابرسان نسبت به صورتهای مالی گزارش می دهند و نه درباره اطلاعات حسابداری. ....
خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا:بر اساس نتایج بدست آمده در نتیجه اجرای آزمون های
.... و اداره ی امور حسابداری می باشند و شامل طرحهای کلی و برنامه های حسابرسی نمودگرها
و ...

استاندارد حسابرسي 315 شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد ...

13 آوريل 2011 ... روشهای برآورد خطر و منابع اطلاعاتی درباره واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل ...
خطرهایی که آزمونهای محتوا، به‌تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها ... اهمیت
برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای .... وارسی مستندات (
مانند برنامه‌ها و راهبردهای تجاری)، سوابق و دستورالعملهای کنترلهای داخلی.

مقاله در مورد روش های نمونه‌گيري‌ در حسابرسي و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ ...

حسابرس‌ هنگام‌ طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ بايد شيوه‌هاي‌ مناسبي‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌
براي‌ آزمون‌ ... در موارد اجراي‌ آزمونهاي‌ محتواي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گيري‌
و ساير .... براي‌ مثال‌، انتخاب‌ تصادفي‌ با استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ اعداد تصادفي‌.

پاورپوینت چه عواملی سبب پیشرفت درسی و موفقیت در تحصیل می شود

11 ژوئن 2017 ... آزمایش یا تجربه آزمون های تئوری، (عمل) درگیر شدن با کار ... تحقیق رموز موفقیت در
درس و تحصیل تحقیق درباره رموز موفقیت در درس و تحصیل 12ص دسته بندی: آموزشی
، فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) قسمتی از محتوای متن. .... و دنیای كار
ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری ...

فرآیند برون سپاری اجرای نظام حسابرسی داخلی اثربخش > جامعه ...

2 مه 2016 ... فرآیند برون سپاری اجرای نظام حسابرسی داخلی اثربخش سید محمد باقرآبادی( ... در
این خصوص لزوم آگاهی شرکت ها در باره وظایفی که می بایست توسط واحد ... وقوع
تحریفهای با اهمیت و طراحی آزمونهای محتوا مورد استفاده قرار میگیرد. ... مرحله سوم:
تدوین دستورالعمل ها و برنامه های عملیاتی: ... مرحله چهارم: اجرای عملیاتی پروژه:.

منابع مهم آزمون كنكور کارشناسی و كارشناسي ارشد و دکترا حسابداري

مرجع حسابداران حرفه اي ايران - منابع مهم آزمون كنكور کارشناسی و كارشناسي ارشد و
دکترا ... تخصصی حسابداری در آزمون سراسری می توانم به شما معرفی كنم مقالات
مرتبط با .... برنامه های حسابرسی ، ارتباط آزمون های کنترل با آزمون های محتوا
مسئولیت قانونی ... روش ها ی کنترل – آزمون محتوا و کنترل - اجرای آزمون های اضافی
کنترل ها – برآورد ...

تحقیق درباره زنا کردن – یکدو دانلود - 118 علمی دانلود

15 ساعت قبل ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” تحقیق درباره زنا کردن ” را دانلود ... غبار) در
ایران · تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا ...

استاندارد حسابرسي 315 شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد ...

13 آوريل 2011 ... روشهای برآورد خطر و منابع اطلاعاتی درباره واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل ...
خطرهایی که آزمونهای محتوا، به‌تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها ... اهمیت
برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای .... وارسی مستندات (
مانند برنامه‌ها و راهبردهای تجاری)، سوابق و دستورالعملهای کنترلهای داخلی.

چگونه بيان مسئله بنويسيم | علمي و پژوهشي - ایران پژوهان

بيان مساله اولين بخش محتوايي پروپوزال است و تاثير تعيين کننده اي در
ارزشيابي ... ذيلا به 10 سوال مهم در باره نحوه طراحي بيان مساله در پروپوزالها مي
پردازيم. ... دانشي در باره موضوع مورد بررسي استناد به تصميمات و برنامه هاي متنوع و
بعضا متضادي ... در وهله چهارم و آخر نوبت به تحقيق ارزشيابي مي رسد که منوط به
اجراي برنامه اي است ...

[کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

9 سپتامبر 2015 ... بنابراین، حسابرسان مستقل در ایران موظف اند برنامههای حسابرسی خود را در ... موارد
زیربه طور خلاصـه ، ضـرورت انجـام تحق یـق دربـاره کـاربرد روشهـای ... معمـولاً
حـسابرسان هنگام اجرای روشهای تحلیلی به عنـوان آزمـون محتـوا، از .... به منظور تامین
روایی و پایانی طرح تحقیق ، ابتدا فرم طرح تحقیق طراحـی شـده در اختیـار ۱۲ ...

مقاله کاربرگ های حسابرسی | گروه مالی ارقام محاسب

مقاله کاربرگ های حسابرسی-حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر
خود و شواهد ... برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در
طول اجرای عملیات ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر
درباره ... با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر کار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود .

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه ...

شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از ... از
کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. ...
در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک ...
از برنامه ی خوب طراحی شده آزمون شود اطلاعات را گردآوری، ارزیابی وترکیب می کنند.

Slide 1

پسا ساخت گرايي. پارادايم هاي .... فرضيه‌هاي تحقيق: حدس بخردانه‌اي در باره رابطه دو يا
چند متغير است. ..... ب( طرح دو گروهي سري‌هاي زماني: اجراي بيش از يک پيش آزمون و پس
آزمون ... تحليل محتوا: بررسي محتواي آشکار پيام‌هاي موجود در يک متن .... در بر دارنده
برنامه هاي تحليل داده ها همچون تحليل واريانس,رگرسيون چندگانه و نظاير آن مي باشد.

[کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

9 سپتامبر 2015 ... بنابراین، حسابرسان مستقل در ایران موظف اند برنامههای حسابرسی خود را در ... موارد
زیربه طور خلاصـه ، ضـرورت انجـام تحق یـق دربـاره کـاربرد روشهـای ... معمـولاً
حـسابرسان هنگام اجرای روشهای تحلیلی به عنـوان آزمـون محتـوا، از .... به منظور تامین
روایی و پایانی طرح تحقیق ، ابتدا فرم طرح تحقیق طراحـی شـده در اختیـار ۱۲ ...

تحقیق درباره زنا کردن – یکدو دانلود - 118 علمی دانلود

15 ساعت قبل ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” تحقیق درباره زنا کردن ” را دانلود ... غبار) در
ایران · تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا ...

دانلود تحقیق حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ | همه چیز در morefile

26 ا کتبر 2017 ... هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ است‌. 2 . ...
ايجاد تغيير در برنامه‌ها و پرونده‌هاي‌ اطلاعاتي‌. ... از اين‌ رو، سيستم‌ حسابداري‌ واحدهاي‌
اقتصادي‌ كوچك‌ نيز بايد چنان‌ طراحي‌ شود كه‌ درباره‌ موارد زير اطمينان‌ ... از اجراي‌
بيشتر آزمونهاي‌ محتوا، مانند آزمونهاي‌ اضافي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها ...

پرسشنامه و آزمون روانشناسی

انواع پرسشنامه مدیریت و آزمون روانشناسی و پرسشنامه روانشناسی. ... پرسشنامه
استاندارد رویکردهای راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر ... استاندارد
کیفیت تصمیم گیری · پرسشنامه استاندارد محتوای کیفیت اطلاعات ... درباره
مادسیج ... تاثیرات فرهنگی، فناوری و اطلاع رسانی در پیاده سازی و اجرای موفق
جویشگر بومی.

دانلود نرم افزارهای مدیریتی - دانشگاه شهید بهشتی

18 دسامبر 2014 ... این طراحی در کنار یکپارچگی و همبستگی کامل بین Dynamics CRM، ... از
معروفترین نرم افزارهای مدیریت پروژه، نرم افزار Primavera است كه ... پروژه ها و
قابلیت های بالای این برنامه در انجام محاسبات و اجرای آنالیزهای حساسیت رو به
گسترش است. ... زمینه ای)، روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، روش تحلیل گفتمان و

تحقیق درباره زنا کردن – یکدو دانلود - 118 علمی دانلود

15 ساعت قبل ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” تحقیق درباره زنا کردن ” را دانلود ... غبار) در
ایران · تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا ...

حسابرسی - ویستا

24 ژانويه 2009 ... حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روشهای درسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه ... ۱
) هدف حسابرسان مستقل ، اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار است . .... ۴) برآورد
مجدد احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای محتوا ... گزارشها، کاربرگها و برنامه های
حسابرسی حسابرسان داخلی نیز از جمله منابع بسیار مفید اطلاعاتی است.

دانلود مقاله و پروژه - کاربرگ های حسابرسی

29 جولای 2012 ... كاربرگهای حسابرسی باید حاوی كلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر درباره ... 4 – مستند
كردن رعایت استاندارد های اجرای عملیات حسابرسی ... شكل و محتوای كاربرگ های
حسابرسی ... با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر كار حسابرسی ، طراحی و تنظیم
شود . .... كاربرگ های برنامه ریزی حسابرسی ، طرح های كلی و برنامه های ...

تحقیق درباره سید حسن مدرس.DOC

تحقیق در مورد تاثير نور در معماري (word)

فایل تصویری انگلیسی درباره قانون جذب با متن پیاده شده و ترجمه فارسی

طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

دانلود پیت فایل pit گوشی سامسونگ گلکسی کور 2 دو سیم کارته مدل Samsung Galaxy Core 2 SM - G355H در دو ورژن مختلف با لینک مستقیم

درس پژوهی : اموزش مفهوم مرز و تعیین مرز با کشورهای همسایه ( مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی)

آشنايي با برنامه AETUP

Nuclear_The physics of radiation therapy_Faiz.m.khan

پاورپوینت نظریه رفاه اجتماعی

تحقیق درباره ورزش قایقرانی در ایران