دانلود رایگان


تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست تفصیلی و مشروح روش‌های رسیدگی است که باید در طول کارحسابرسی انجام شود. در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم

دانلود رایگان تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
ريسك حسابرسي
 1. ريسك ذاتي
 2. ريسك كنترل
 3. ريسك عدم كشف
برنامه هاي حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
 2. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
ادعاهاي مديريت
 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
 2. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
ü رديابي
ü مشاهده
ü روش هاي تحليلي
ü اجراي آزمون هاي ميانبر[5] (انقطاع زماني)
 1. حقوق و تعهدات[6] (مالكيت و تعهدات)
 2. ارزشيابي يا تخصيص [7](در رابطه با دارائي ها اولويت دارد)
 3. ارائه و افشاء[8] (ارائه در رابطه با استانداردها و افشاء عمدتاً معامله با اشخاص وابسته)
چرا تأكيد بر اثبات اقلام صورت ترازنامه وجود دارد؟
رسيدگي به مدارك عمومي (تشكيل پرونده دائم)[9]
 1. مدارك غيرماليمقدمه
همان طور كه در درس حسابرسي يك موضوعات مختلفي در مورد كنترل هاي داخلي و ارزيابي آن مورد بحث قرار داديم. مشخص گرديد هدف اصلي حسابرسان از ارزيابي كنترل هاي داخلي، تعيين سطح خطر عدم كشف مي باشد.(منظور آزمون هاي محتوا) كه براساس آن حسابرسان بتوانند نوع و ماهيت، ميزان و زمان بندي آزمون هاي محتوائي كه در حسابرسي نهائي انجام خواهند داد را تعيين نمايند. به عبارت ديگر تعيين آزمون هاي محتواي حسابرسي، بستگي به ارزيابي حسابرس از احتمال خطر كنترل دارد. هر چه قدر سيستم كنترل داخلي شركت ضعيف تر باشد، خطر كنترل داخلي بالاتر ارزيابي شده و جهت پائين نگهداشته شدن خطرعدم كشف، حسابرسان بايستي حجم آزمون هاي محتوا را افزايش دهند و بالعكس.
اجراي آزمون هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت هاي مالي شروع و جهت حصول اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر، رسيدگي لازم را براي برنامه هاي تعيين شده، طراحي و اجراء مي كنند.
ريسك حسابرسي
ريسك حسابرسي شامل سه بخش مي باشد :
 1. ريسك ذاتي
ريسكي كه در نبود كنترل داخلي متوجه حساب ها مي باشد. مثلاً وجوه نقد و هزينه استهلاك بالاترين ريسك ذاتي را دارند.
 1. ريسك كنترل
خطري كه بخاطر وجود حساب داراي اشتباه با اهميت و عدم توانائي سيستم كنترل داخلي موسسه براي كنترل يا كشف اشتباه يا تقلب موجود، ايجاد مي گردد.

 1. ريسك عدم كشف
ريسكي كه اگر در حسابها اشتباهي با اهميت باشد و روش هاي حسابرسي نتواند آن را كشف نمايد.
نكته : ريسك ذاتي و كنترل در اختيار حسابرس نمي باشد. اما ريسك عدم كشف با روش هائي كه حسابرس اتخاذ مي نمايد ارتباط دارد (آزمون محتوا).
ريسك حسابرسي
يعني اينكه صورت هاي مالي موسسه و حساب هاي مربوطه حاوي اشتباه با اهميت باشد اما حسابرس گزارش عاري بودن اين صورت ها از هرگونه اشتباه با اهميت را ارائه دهد.
ريسك عدم كشف * ريسك كنترل * ريسك ذاتي =ريسك حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي
فهرست تفصيلي و مشروح روش هاي رسيدگي است كه بايد در طول كارحسابرسي انجام شود. در مراحل اوليه برنامه ريزي كار حسابرسي، يك برنامه حسابرسي مقدماتي تهيه مي گردد. اما اين برنامه مقدماتي، بطور پيوسته با پيشرفت كار حسابرسي تعديل مي گردد. براي مثال نوع و ماهيت، زمان بندي و ميزان روش هاي آزمون محتوا به ارزيابي حسابرس از خطر كنترل داخلي وابسته است. بدينسان تا زمانيكه ارزيابي سيستم كنترل داخلي پايان نيابد، نمي تواند برنامه نهائي[1] حسابرسي تنظيم شود. اين برنامه نهائي نيز در صورت تجديد نظر حسابرسان در برآوردهاي اوليه از اهميت يا خطر حسابرسي، يا كشف مشكلاتي از طريق انجام آزمون هاي محتوا بايد تعديل شود.

بنابراين، برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد :
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
اين بخش پيرامون بررسي و شناخت، چرخه هاي عمده معاملات سيستم كنترل داخلي صاحب كار مي باشد. روش هاي رسيدگي اين بخش شامل تهيه پرسش نامه، نمودگر يا شرح نوشته هر يك از چرخه هاي معاملات مثل چرخه توليد، فروش، خريد، حقوق و دستمزد، دارائي ها و تامين مالي مي باشد.
شناسائي نقاط ضعف و قوت سيستم كنترل داخلي و تعيين احتمال خطر كنترل، با اجراي آزمون هاي مربوطه، بخش ديگري از اين مرحله مي باشد. كه در مجموع به اين مرحله رويكرد سيستمي يا رويكر مبتني بر ريسك گفته مي شود.

 1. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
بخش دوم برنامه هاي حسابرسي مربوط به آزمون هاي محتوا مي باشد. كه به همين علت به آن رويكرد محتوائي گفته مي شود. در اين رويكرد بيشتر به آزمون هاي محتوا به عنوان مبناي اظهارنظر حسابرسان اتكاء مي شود. به عبارت ديگر اهداف برنامه هاي حسابرسي اثبات ادعاهاي مديريت در صورت هاي مالي مي باشد.
ادعاهاي مديريت
حسابرس مسئول بررسي ادعاهاي مديريت و ميزان انطباق آن با استانداردها و معيارها مي باشد. ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند. هيات استانداردهاي حسابرسي آمريكا ادعاهاي صورتهاي مالي را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
كليه دارائي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در صورت ها مالي وجود دارد و معاملات ثبت شده در حساب ها روي داده است. دارائي هائي همچون وجه نقد، اوراق بهادار، موجودي مواد و كالا از طريق مشاهده اثبات مي شوند. دارائي هائي كه تحت مالكيت اشخاص ثالث قرار دارند مانند موجودي نقد نزد بانك، موجودي هاي اماني نزد ديگران و بدهي ها از طريق اخذ تاييديه اثبات مي گردد. اثبات وجود دارائيهاي نامشهود دشوارتر است، حسابرسان بايد شواهدي را جمع آوري كنند كه نشان دهد مبالغ خرج شده و اين مبالغ داراي منافع آتي اقتصادي خواهند بود.
 1. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
اثبات اينكه تمام عناصر حسابداري (اقلام صورت هاي حسابداري) به طور كامل ثبت و منعكس شده باشد و معامله يا رويدادي ثبت نشده يا از قلم افتاده وجود نداشته باشد. روش هاي حسابرسي براي اثبات كامل بودن :
ü رديابي (فرايند دنبال كردن يك معامله از يك مدرك حسابداري به مدرك بعدي ، از جزء به كل)
بسياري از آزمون هاي مربوط به دارائيهاي ثبت نشده، شامل رديابي مدارك تهيه شده در زمان تحصيل دارائي به ثبت دارائي ها در دفاتر حسابداري است. براي مثال، حسابرسان براي كشف حساب هاي دريافتني ثبت نشده ممكن است تعدادي از مدارك حمل صادرشده طي سال را انتخاب و جزئيات آنها را به معاملات فروش ثبت شده، رديابي نمايند.
ü مشاهده
مشاهده دارائيهاي عيني، يكي از آزمون هاي مهم براي تشخيص كامل بودن ثبت اينگونه دارائيهاست. حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودي ها بايد مراقب اقلامي از موجودي ها باشند كه شمارش نشده اما در صورتخلاصه شمارش منظور شده است.


تحقیق درباره طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا


تحقیق درباره حسابرسی


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق دربار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حسابرسی - قیمت طلا - سایت زر

حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روشهای درسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه های
عملیاتی شرکت ... ۱) هدف حسابرسان مستقل ، اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار
است . .... ۴) برآورد مجدد احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای محتوا ... گزارشها، کاربرگها
و برنامه های حسابرسی حسابرسان داخلی نیز از جمله منابع بسیار مفید اطلاعاتی است.

تحقیق درباره زنا کردن – یکدو دانلود - 118 علمی دانلود

15 ساعت قبل ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” تحقیق درباره زنا کردن ” را دانلود ... غبار) در
ایران · تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا ...

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری - ماهان

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری زبان عمومی و تخصصی ریاضی و آمار حسابداری
... دانشجو درباره رشته تخصصی خود نیاز دارد می تواند در دنیای مجازی پورتال ماهان
بیابد. ... شماره 7 (حسابداری مخارج تحقیق و توسعه)، استاندارد شماره 10 (حسابداری
کمک‌های .... حسابرسی: فصل دهم اصول حسابرسی (طراحی برنامه‌های حسابرسی، رسیدگی
به ...

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

2ـ خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه‌ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد
می‌کند، ... را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که منجر
به کشف .... هنگامی‌که ارتباط شناخت خطر و طراحی آزمونهای حسابرسی با یکدیگر قطع
شود .... روشهای آزمون محتوا یا بخشی از مرحله بررسی کلی در کار حسابرسی به اجرا در
آمده، ...

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود ...

در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم دانلود رایگان
تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18

کاربرد تفکر انتقادی در حسابرسی

داده انـد کـه متشـکل از برنامه ریـزی برنامه هـای حسابرسـی، اجـرای ... مشـکالت موجـود در
کار، طراحـي برنامـه حسابرسـی مناسـب و. اجـراي برنامـه، تفکـر .... "تفکـر مسـتدل
وتیزبینانـه درباره اینکـه چه چیزی رابـاور کنیم و .... دقیـق، تجزیـه و تحلیـل محتـوا
وارزش داده هـا، اسـتفاده از انـواع .... Experience with the California Critical Thinking
Tests.

معرفي رشته كارشناسي آمار و سنجش آموزشي - موسسه آموزش عالي خزر ...

22 جولای 2015 ... Unable to refresh content ... صفحه نخست; درباره دانشگاه ... ۲- در سازمانهاي تهيه كننده
آزمونهاي مختلف به ارائه خدمات بپردازند. ... رشته هاي مرتبط نظير ارزشيابي آموزشي،
آمار در روانشناسي و علوم تربيتي، تحقيقات آموزشي و. ... و اجراي آزمونهاي پيشرفت
تحصيلي، طراحي و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي،كاربرد كامپيوتر در ...

آزداک – برترین سایت دانلود کتاب، مقاله و پایان نامه

... بر خواص نانوسلولز و کامپوزیت حاصل از آن · پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیطی
شهری · تحقیق درباره تنظیم جمعیت و خانواده .... فروش پایان نامه · دانلود پایان نامه کامل
کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش طراحی شهری ... دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با . ... دانلود مقاله سابقه تاریخی آزمون های
روانی.

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

2ـ خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه‌ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد
می‌کند، ... را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که منجر
به کشف .... هنگامی‌که ارتباط شناخت خطر و طراحی آزمونهای حسابرسی با یکدیگر قطع
شود .... روشهای آزمون محتوا یا بخشی از مرحله بررسی کلی در کار حسابرسی به اجرا در
آمده، ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

EIS(Executive Information System) یا سیستمهای اطلاعاتی اجرایی: ... سیستمهای
EIS بمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی شده و با ... اين
تحليل بويژه درباره سيستمهاي پشتيبان تصميم، با دشواريهاي بيشتري
روبه‌روست. ...... سیستمهای داده‌کاوی و زیرسیستمها، و یا قابلیت اجرای آزمونهای رویه‌های
حسابرسی نو ...

معرفي رشته كارشناسي آمار و سنجش آموزشي - موسسه آموزش عالي خزر ...

22 جولای 2015 ... Unable to refresh content ... صفحه نخست; درباره دانشگاه ... ۲- در سازمانهاي تهيه كننده
آزمونهاي مختلف به ارائه خدمات بپردازند. ... رشته هاي مرتبط نظير ارزشيابي آموزشي،
آمار در روانشناسي و علوم تربيتي، تحقيقات آموزشي و. ... و اجراي آزمونهاي پيشرفت
تحصيلي، طراحي و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي،كاربرد كامپيوتر در ...

اندیشه حسابداری - حسابرسي

اندیشه حسابداری - حسابرسي - حسابداري-حسابرسي- سرمايه گذاري -مديريت مالي. ... ب
-حسابرسان نسبت به صورتهای مالی گزارش می دهند و نه درباره اطلاعات حسابداری. ....
خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا:بر اساس نتایج بدست آمده در نتیجه اجرای آزمون های
.... و اداره ی امور حسابداری می باشند و شامل طرحهای کلی و برنامه های حسابرسی نمودگرها
و ...

PDF[دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان]—فروشگاه اینترنتی ...

از اﯾﻦ رو ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ... ﻫﺪف
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ. ﻣﯿﺸﻮد
. ... داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﻮن
ارزﯾﺎﺑﯽ و .... ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻗﻼم.

نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد - حوزه ریاست

در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و برای اجرای آن سازماندهی بعمل آمد و رهبری و ...
معروف و نهی از منکر مطرح شده است که در ادامه این مقاله درباره آن بحث خواهد شد : علاوه بر
... است که در آنها خداوند نظارت خود و حسابرسی را مطرح می سازد ، مثل آیه 18 از سوره ق :
.... همچنين، از اين الگو مي توان براي توجيه برنامه هاي اجرايي و تشريح مزايا و فوايد آن
...

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری - ماهان

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری زبان عمومی و تخصصی ریاضی و آمار حسابداری
... دانشجو درباره رشته تخصصی خود نیاز دارد می تواند در دنیای مجازی پورتال ماهان
بیابد. ... شماره 7 (حسابداری مخارج تحقیق و توسعه)، استاندارد شماره 10 (حسابداری
کمک‌های .... حسابرسی: فصل دهم اصول حسابرسی (طراحی برنامه‌های حسابرسی، رسیدگی
به ...

ACCOUNTING - حسابرسی 2

حسابرسان برای طراحی آزمون های محتوا و جمع آوری شواهد کافی ، باید شناخت کافی ...
مراحل اجرای این روش عمدتا شامل مشخص کردن محدوده ی مورد انتظار ، تعیین دامنه ی .... 3-
راجع به قابلیت وصول مانده های مورد اعتراض و مانده های سررسید گذشته ، تحقیق بعمل
آورد . .... د – درباره دارایی های ثابتی که دیگر مورد استفاده نیست یا فروخته و یا
اسقاط ...

كنترل هاي داخلي - قسمت سوم - وب سايت شخصي ايوب احمدي جناقرد

15 فوریه 2013 ... 2 – اغلب كنترل هاي داخلي درباره معاملات و رويدادهاي روزمره و نه غير متعارف برقرار مي
شوند . ... احتمال خطر كنترل نهايي را برآورده و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد . 5. ... اجراي
آزمونهاي اضافي كنترلها ( آزمونهاي رعايت روشها و كنترلها ) 4. ... گزارش ها ، كاربرگها و
برنامه هاي حسابرسي حسابرسان داخلي نيز از جمله منابع بسيار مفيد ...

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه حقوق و دستمزد

بر پايه توضيحات بخش 1-2 دستورالعمل حسابرسي ، پس از شناخت و ارزيابي اوليه از
سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ( تعيين خطر كنترل مربوط به طراحي سيستم ) ...
شود ، اجراي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) در مورد كنترلهاي موجود ( علامت گذاري شده در ...
به اين منظور برنامه هاي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) براي هر چرخه پيوست مي باشد .

پاورپوینت چه عواملی سبب پیشرفت درسی و موفقیت در تحصیل می شود

11 ژوئن 2017 ... آزمایش یا تجربه آزمون های تئوری، (عمل) درگیر شدن با کار ... تحقیق رموز موفقیت در
درس و تحصیل تحقیق درباره رموز موفقیت در درس و تحصیل 12ص دسته بندی: آموزشی
، فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) قسمتی از محتوای متن. .... و دنیای كار
ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری ...

محتوای آزمون PMP - TETYS International PJS

درباره وایلی ... این برنامه‌ها، به موجب همکاری نزدیک سازمان‌های برگزارکننده‌ی آزمون با
وایلی، ... دوره های آموزشی وایلی به گونه ای طراحی شده اند که امکان دسترسی در هر زمان و
مکان را ... در اين راستا، تتیس اينترنشنال در دوره های آموزشی مديريت پروژه خود
محتوای آموزشی آزمون PMP موسسه وايلی را به صورت انحصاری به فراگیران خود ارائه می
کند.

مقاله حسابرسی سیستم های کامپیوتری - مجله آموزشی حسابرس 24

7 مه 2017 ... امروزه حسابرسی فعالیتهای کامپیوتری دیگربه چند صاحب کار بزرگ محدود نمی شود .
... نگه داری می کند ، حسابرسان اغلب استفاده از کامپیوتر را برای اجرای بسیاری از
روش های ... ج ) برنامه نویسی => طراحی برنامه های مورد نیاز سیستم با استفاده از .... 4
– احتمال خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون های محتوا را طراحی کنند .

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - جی فایل

22 ساعت قبل ... محصول * تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا * را از جی
فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت ...

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

Slide 1

پسا ساخت گرايي. پارادايم هاي .... فرضيه‌هاي تحقيق: حدس بخردانه‌اي در باره رابطه دو يا
چند متغير است. ..... ب( طرح دو گروهي سري‌هاي زماني: اجراي بيش از يک پيش آزمون و پس
آزمون ... تحليل محتوا: بررسي محتواي آشکار پيام‌هاي موجود در يک متن .... در بر دارنده
برنامه هاي تحليل داده ها همچون تحليل واريانس,رگرسيون چندگانه و نظاير آن مي باشد.

حسابداری چیست و نرم‌افزارهای حسابداری کدام هستند؟ مراکز آموزش ...

11 ژوئن 2016 ... در خصوص بازرسی های حین تولید محصولات در جریان ساخت سیستم ... پروژه را به‌دست
آورد و از آن‌ها در بهینه‌سازی روند اجرای پروژه‌ها و تخمین زمان ... و نیاز شدید به استراتژی
و برنامه های منظم تدوین یافته به خوبی تمامی این نیاز های را برطرف ساخته است. ....
دوره های کوتاه مدت داخلی (آمادگی آزمون حسابدار رسمی، توانمندسازی امور ...

حسابرسان فردا - بلاگفا

4) گـزارش بايد يا حاوي يك اظهـارنظر درباره ي صورتهـاي مالي باشـد يا بيانگـر اين ...
حسابرسي اين مؤسسه بر اساس استانداردهاي حسابرسي اجرا شده است. .... از خط كنترل ،
طراحي آزمون ها ، اجراي آزمون هاي محتوا و رعايت ، بررسي پرونده ي دائمي و تشكيل ...
مقايسه اي بين اقلام مندرج در صورتهاي مالي و مطالعه و تحقيق در خصوص روابط بين آنها
.

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

EIS(Executive Information System) یا سیستمهای اطلاعاتی اجرایی: ... سیستمهای
EIS بمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی شده و با ... اين
تحليل بويژه درباره سيستمهاي پشتيبان تصميم، با دشواريهاي بيشتري
روبه‌روست. ...... سیستمهای داده‌کاوی و زیرسیستمها، و یا قابلیت اجرای آزمونهای رویه‌های
حسابرسی نو ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه ...

شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از ... از
کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. ...
در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک ...
از برنامه ی خوب طراحی شده آزمون شود اطلاعات را گردآوری، ارزیابی وترکیب می کنند.

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود ...

در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم دانلود رایگان
تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18

كنترل هاي داخلي - قسمت سوم - وب سايت شخصي ايوب احمدي جناقرد

15 فوریه 2013 ... 2 – اغلب كنترل هاي داخلي درباره معاملات و رويدادهاي روزمره و نه غير متعارف برقرار مي
شوند . ... احتمال خطر كنترل نهايي را برآورده و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد . 5. ... اجراي
آزمونهاي اضافي كنترلها ( آزمونهاي رعايت روشها و كنترلها ) 4. ... گزارش ها ، كاربرگها و
برنامه هاي حسابرسي حسابرسان داخلي نيز از جمله منابع بسيار مفيد ...

حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه ... ادعاها به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورت هاي مالي مي باشند .

تحقیق درباره زنا کردن – یکدو دانلود - 118 علمی دانلود

15 ساعت قبل ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” تحقیق درباره زنا کردن ” را دانلود ... غبار) در
ایران · تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا ...

کاربرد تفکر انتقادی در حسابرسی

داده انـد کـه متشـکل از برنامه ریـزی برنامه هـای حسابرسـی، اجـرای ... مشـکالت موجـود در
کار، طراحـي برنامـه حسابرسـی مناسـب و. اجـراي برنامـه، تفکـر .... "تفکـر مسـتدل
وتیزبینانـه درباره اینکـه چه چیزی رابـاور کنیم و .... دقیـق، تجزیـه و تحلیـل محتـوا
وارزش داده هـا، اسـتفاده از انـواع .... Experience with the California Critical Thinking
Tests.

تحقیق درباره برنامه حسابرسي آزمون هاي حسابرسي - دانلود فایل

تحقیق درباره ... حسابرسي عملكرد، مصداق ... نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده ...
حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - YAHoO ...

مقاله کاربرگ های حسابرسی | گروه مالی ارقام محاسب

مقاله کاربرگ های حسابرسی-حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر
خود و شواهد ... برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در
طول اجرای عملیات ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر
درباره ... با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر کار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود .

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

فرم خام برنامه عملیاتی | اطمینان دانلود

3 آگوست 2017 ... هدف از برش یک بعدی، بریدن موادخام با طول طراحی شده به تعداد زیاد از الوارهای طویل می
باشد. ... تحقیق درباره برنامه عملیاتی کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط های کار
فرمت ... برنامه ها، فرم ها و جداول کنترل های حسابرسی توضیحات: برنامه های ... مالی و
گزارش حسابرسی، برنامه ریزی، برنامه ریزی و ارزیابی آزمونهای محتوا، ...

حسابداری - قسمت دوم اصول حسابرسی

طراحی سیستم های کامپیوتری ... بایگانی محافظت از برنامه های کامپیوتری ، پرونده
های اصلی و اطلاعات حسابرسی ... برآورد احتمال خطر و طراحی آزمونهای محتوا ... مرحله دوم:
انواع شواهد حسابرسی: حسابرسان در حین اجرای حسابهای بررسی شده ... دریافت
تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات درباره دعاوی حقوقی
شرکت.

تحقیق درباره افت تحصیلی و عوامل آن-دانلود تحقیق مقاله

عوامل موثر در افت تحصیلی: ۱- محتوای آموزشی: 2- سطح علمی معلم: 3- ناآشنایی با
حیطه عاطفی دانش ... تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا.

PDF[دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان]—فروشگاه اینترنتی ...

از اﯾﻦ رو ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ... ﻫﺪف
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ. ﻣﯿﺸﻮد
. ... داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﻮن
ارزﯾﺎﺑﯽ و .... ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻗﻼم.

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

فرم خام برنامه عملیاتی | اطمینان دانلود

3 آگوست 2017 ... هدف از برش یک بعدی، بریدن موادخام با طول طراحی شده به تعداد زیاد از الوارهای طویل می
باشد. ... تحقیق درباره برنامه عملیاتی کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط های کار
فرمت ... برنامه ها، فرم ها و جداول کنترل های حسابرسی توضیحات: برنامه های ... مالی و
گزارش حسابرسی، برنامه ریزی، برنامه ریزی و ارزیابی آزمونهای محتوا، ...

نرم افزار تولید محتوا سمیم - هاسکونت

معرفی; درباره ما · پیام مدیرعامل · منشور اخلاقی · مسئوولیت های اجتماعی ... همچنین امکان
علامت گذاری و اضافه کردن محتوا در کتاب های درسی برگ زن توسط ... که فعالیت های
شخصی خود مانند (مقالات، شعر و دست نوشته های خود، کتاب های مورد علاقه، مصاحبه و …)
.... این بخش نرم‌افزاری امکان مدیریت، طراحی، تولید و اجرای انواع آزمون‌های تستی و ...

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صلاحیت و
همکاری ... تحقیقات بیانگر این است که نظام راهبری شرکتی اثر مثبتی بر کیفیت
و ... و بیطرفانه ای است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی میشود.
.... دامنه، حدود و زمان‌بندی آزمون‌های محتوای حسابرسی به برآورد خطر حسابرسی و ریسک ...

مقاله کاربرگ های حسابرسی | گروه مالی ارقام محاسب

مقاله کاربرگ های حسابرسی-حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر
خود و شواهد ... برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در
طول اجرای عملیات ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر
درباره ... با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر کار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود .

حسابرسان فردا - بلاگفا

4) گـزارش بايد يا حاوي يك اظهـارنظر درباره ي صورتهـاي مالي باشـد يا بيانگـر اين ...
حسابرسي اين مؤسسه بر اساس استانداردهاي حسابرسي اجرا شده است. .... از خط كنترل ،
طراحي آزمون ها ، اجراي آزمون هاي محتوا و رعايت ، بررسي پرونده ي دائمي و تشكيل ...
مقايسه اي بين اقلام مندرج در صورتهاي مالي و مطالعه و تحقيق در خصوص روابط بين آنها
.

حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و2 بخش 5 - حسابداری و حسابرسی

ت- خطر کنترل را مجددا بر آورد و ازمون محتوا را طراحی کنید ... این هدفهای کلی در مورد
تمام برنامه های حسابرسی داراییها بطور یکسان کاربرد دارد . ... حسابرسان می توانند با
رسیدگی به مدارک عمومی اطلاعات زیادی را درباره محیط کار شرکت و نیز شرکت
صاحبکار و نیز .... پیش از پذیرفتن صاحبکار جدبد ، در مورد استقلال موسسه تحقیق
می شود.

مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان ... - پژوهش حسابداری

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه‌های حسابداری توسط دانشجویان این رشته
است ... و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون (گاما) قرار
گرفت. ... این برنامه ابزار کارآمدی برای تهیه گزارش‌های حسابداری، اجرای محاسبات ساده
و ... تحقیقات خود نشان می‌دهد نرم‌افزارهای مالی در ایران چندان ساخت یافته نیستند.

قضاوت حرفه‌ای بر آزمون‌های تحلیلی در فرآیند حسابرسی

29 دسامبر 2012 ... روش‌های تحلیلی در سه مرحله و در طول اجرای عملیات حسابرسی به کار برده می‌شوند. ...
روش‌های‌ تحلیلی‌ می‌تواند در سایر مراحل (به عنوان آزمون‌های محتوا) نیز به کار رود. ...
شکل‌گیری اظهارنظر حسابرسی درباره مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی و. .... در تحقیق
بررسی نحوه قضاوت حسابرس در اعمال آزمون‌های تحلیلی توسط دکتر حسین ...

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها - حسابداری مالی و مالیاتی - حسابرسی. ...
طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا (1) · نحوه ثبت تسهيلات مالي ...

آموزش حسابرسی - شرکت حسابداری و حسابرسی

شواهدی را که حسابرسان جمع‌آوری می‌کنند باید دربارة ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع
... برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت یابد به شرح زیر است:
... است: حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت آزمون و ارزیابی
فعالیت‌های ... و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی
می‌شود.

تحقیق درباره برنامه حسابرسي آزمون هاي حسابرسي - دانلود فایل

تحقیق درباره ... حسابرسي عملكرد، مصداق ... نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده ...
حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - YAHoO ...

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

شناخت موانع ارزیابی کنترل های داخلی در حسابرسی ... - دانش حسابرسی

هدف اين تحقيق، شناخت موانع ارزيابی كنترلهای داخلی در حسابرسی مستقل در ايران
است. ... از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی
مؤثر ... وي از اثربخشي کارکرد کنترلهای داخلی باشد، حسابرس باید آزمون کنترلها را
اجرا کند ... نیز از ارزیابی کنترلهای داخلی در طراحی آزمونهای محتوا استفاده نشده است
«.

گزینه دو: صفحه اصلی

موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو برگزار کننده آزمون های آزمایشی و ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی و ارائه دهنده خدمات ... محتوای آموزشی سایت ... درباره امکانات و خدمات
.

حسابرسی - ویستا

24 ژانويه 2009 ... حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روشهای درسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه ... ۱
) هدف حسابرسان مستقل ، اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار است . .... ۴) برآورد
مجدد احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای محتوا ... گزارشها، کاربرگها و برنامه های
حسابرسی حسابرسان داخلی نیز از جمله منابع بسیار مفید اطلاعاتی است.

پرسشنامه و آزمون روانشناسی

انواع پرسشنامه مدیریت و آزمون روانشناسی و پرسشنامه روانشناسی. ... پرسشنامه
استاندارد رویکردهای راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر ... استاندارد
کیفیت تصمیم گیری · پرسشنامه استاندارد محتوای کیفیت اطلاعات ... درباره
مادسیج ... تاثیرات فرهنگی، فناوری و اطلاع رسانی در پیاده سازی و اجرای موفق
جویشگر بومی.

قضاوت حرفه‌ای بر آزمون‌های تحلیلی در فرآیند حسابرسی

29 دسامبر 2012 ... روش‌های تحلیلی در سه مرحله و در طول اجرای عملیات حسابرسی به کار برده می‌شوند. ...
روش‌های‌ تحلیلی‌ می‌تواند در سایر مراحل (به عنوان آزمون‌های محتوا) نیز به کار رود. ...
شکل‌گیری اظهارنظر حسابرسی درباره مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی و. .... در تحقیق
بررسی نحوه قضاوت حسابرس در اعمال آزمون‌های تحلیلی توسط دکتر حسین ...

حسابرسی - ویستا

24 ژانويه 2009 ... حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روشهای درسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه ... ۱
) هدف حسابرسان مستقل ، اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار است . .... ۴) برآورد
مجدد احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای محتوا ... گزارشها، کاربرگها و برنامه های
حسابرسی حسابرسان داخلی نیز از جمله منابع بسیار مفید اطلاعاتی است.

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - جی فایل

22 ساعت قبل ... محصول * تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا * را از جی
فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت ...

حسابداری - اصول حسابرسی

حسابداری - اصول حسابرسی - امور مالی. ... حسابرسی می باشد زیرا حسابرسان در
اینگونه خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت صورتهای مالی اظهار نظر می
کنند. ... حسابرسان: کسانی هستند که توانایی درک و اجرای برنامه های حسابرسی را
تحت نظارت ... برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا: حسابرسان پس از
اجرای آزمون ...

PDF[دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان]—فروشگاه اینترنتی ...

از اﯾﻦ رو ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ... ﻫﺪف
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ. ﻣﯿﺸﻮد
. ... داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﻮن
ارزﯾﺎﺑﯽ و .... ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻗﻼم.

280 عدد «طرح بسم الله الرحمن الرحیم» خوشنویسی شده قابل استفاده در ورد و فتوشاپ

دانلود تحقیق حاکمیت شرکتی

دانلودمقاله طراحي پاركها در باغ هاي صخره اي

دانلود تحقیق محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه

280 عدد «طرح بسم الله الرحمن الرحیم» خوشنویسی شده قابل استفاده در ورد و فتوشاپ

پاورپوینت مسائل رام نشدنيمفهوم زندگی اجتماعی انسان ها

دانلود مقاله ای درباره اشعار فروغ فرخزاد از دیدگاه عرفان و روان شناسی

پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی - 203 اسلاید