دانلود رایگان


تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست تفصیلی و مشروح روش‌های رسیدگی است که باید در طول کارحسابرسی انجام شود. در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم

دانلود رایگان تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
ريسك حسابرسي
 1. ريسك ذاتي
 2. ريسك كنترل
 3. ريسك عدم كشف
برنامه هاي حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
 2. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
ادعاهاي مديريت
 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
 2. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
ü رديابي
ü مشاهده
ü روش هاي تحليلي
ü اجراي آزمون هاي ميانبر[5] (انقطاع زماني)
 1. حقوق و تعهدات[6] (مالكيت و تعهدات)
 2. ارزشيابي يا تخصيص [7](در رابطه با دارائي ها اولويت دارد)
 3. ارائه و افشاء[8] (ارائه در رابطه با استانداردها و افشاء عمدتاً معامله با اشخاص وابسته)
چرا تأكيد بر اثبات اقلام صورت ترازنامه وجود دارد؟
رسيدگي به مدارك عمومي (تشكيل پرونده دائم)[9]
 1. مدارك غيرماليمقدمه
همان طور كه در درس حسابرسي يك موضوعات مختلفي در مورد كنترل هاي داخلي و ارزيابي آن مورد بحث قرار داديم. مشخص گرديد هدف اصلي حسابرسان از ارزيابي كنترل هاي داخلي، تعيين سطح خطر عدم كشف مي باشد.(منظور آزمون هاي محتوا) كه براساس آن حسابرسان بتوانند نوع و ماهيت، ميزان و زمان بندي آزمون هاي محتوائي كه در حسابرسي نهائي انجام خواهند داد را تعيين نمايند. به عبارت ديگر تعيين آزمون هاي محتواي حسابرسي، بستگي به ارزيابي حسابرس از احتمال خطر كنترل دارد. هر چه قدر سيستم كنترل داخلي شركت ضعيف تر باشد، خطر كنترل داخلي بالاتر ارزيابي شده و جهت پائين نگهداشته شدن خطرعدم كشف، حسابرسان بايستي حجم آزمون هاي محتوا را افزايش دهند و بالعكس.
اجراي آزمون هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت هاي مالي شروع و جهت حصول اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر، رسيدگي لازم را براي برنامه هاي تعيين شده، طراحي و اجراء مي كنند.
ريسك حسابرسي
ريسك حسابرسي شامل سه بخش مي باشد :
 1. ريسك ذاتي
ريسكي كه در نبود كنترل داخلي متوجه حساب ها مي باشد. مثلاً وجوه نقد و هزينه استهلاك بالاترين ريسك ذاتي را دارند.
 1. ريسك كنترل
خطري كه بخاطر وجود حساب داراي اشتباه با اهميت و عدم توانائي سيستم كنترل داخلي موسسه براي كنترل يا كشف اشتباه يا تقلب موجود، ايجاد مي گردد.

 1. ريسك عدم كشف
ريسكي كه اگر در حسابها اشتباهي با اهميت باشد و روش هاي حسابرسي نتواند آن را كشف نمايد.
نكته : ريسك ذاتي و كنترل در اختيار حسابرس نمي باشد. اما ريسك عدم كشف با روش هائي كه حسابرس اتخاذ مي نمايد ارتباط دارد (آزمون محتوا).
ريسك حسابرسي
يعني اينكه صورت هاي مالي موسسه و حساب هاي مربوطه حاوي اشتباه با اهميت باشد اما حسابرس گزارش عاري بودن اين صورت ها از هرگونه اشتباه با اهميت را ارائه دهد.
ريسك عدم كشف * ريسك كنترل * ريسك ذاتي =ريسك حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي
فهرست تفصيلي و مشروح روش هاي رسيدگي است كه بايد در طول كارحسابرسي انجام شود. در مراحل اوليه برنامه ريزي كار حسابرسي، يك برنامه حسابرسي مقدماتي تهيه مي گردد. اما اين برنامه مقدماتي، بطور پيوسته با پيشرفت كار حسابرسي تعديل مي گردد. براي مثال نوع و ماهيت، زمان بندي و ميزان روش هاي آزمون محتوا به ارزيابي حسابرس از خطر كنترل داخلي وابسته است. بدينسان تا زمانيكه ارزيابي سيستم كنترل داخلي پايان نيابد، نمي تواند برنامه نهائي[1] حسابرسي تنظيم شود. اين برنامه نهائي نيز در صورت تجديد نظر حسابرسان در برآوردهاي اوليه از اهميت يا خطر حسابرسي، يا كشف مشكلاتي از طريق انجام آزمون هاي محتوا بايد تعديل شود.

بنابراين، برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد :
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
اين بخش پيرامون بررسي و شناخت، چرخه هاي عمده معاملات سيستم كنترل داخلي صاحب كار مي باشد. روش هاي رسيدگي اين بخش شامل تهيه پرسش نامه، نمودگر يا شرح نوشته هر يك از چرخه هاي معاملات مثل چرخه توليد، فروش، خريد، حقوق و دستمزد، دارائي ها و تامين مالي مي باشد.
شناسائي نقاط ضعف و قوت سيستم كنترل داخلي و تعيين احتمال خطر كنترل، با اجراي آزمون هاي مربوطه، بخش ديگري از اين مرحله مي باشد. كه در مجموع به اين مرحله رويكرد سيستمي يا رويكر مبتني بر ريسك گفته مي شود.

 1. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
بخش دوم برنامه هاي حسابرسي مربوط به آزمون هاي محتوا مي باشد. كه به همين علت به آن رويكرد محتوائي گفته مي شود. در اين رويكرد بيشتر به آزمون هاي محتوا به عنوان مبناي اظهارنظر حسابرسان اتكاء مي شود. به عبارت ديگر اهداف برنامه هاي حسابرسي اثبات ادعاهاي مديريت در صورت هاي مالي مي باشد.
ادعاهاي مديريت
حسابرس مسئول بررسي ادعاهاي مديريت و ميزان انطباق آن با استانداردها و معيارها مي باشد. ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند. هيات استانداردهاي حسابرسي آمريكا ادعاهاي صورتهاي مالي را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
كليه دارائي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در صورت ها مالي وجود دارد و معاملات ثبت شده در حساب ها روي داده است. دارائي هائي همچون وجه نقد، اوراق بهادار، موجودي مواد و كالا از طريق مشاهده اثبات مي شوند. دارائي هائي كه تحت مالكيت اشخاص ثالث قرار دارند مانند موجودي نقد نزد بانك، موجودي هاي اماني نزد ديگران و بدهي ها از طريق اخذ تاييديه اثبات مي گردد. اثبات وجود دارائيهاي نامشهود دشوارتر است، حسابرسان بايد شواهدي را جمع آوري كنند كه نشان دهد مبالغ خرج شده و اين مبالغ داراي منافع آتي اقتصادي خواهند بود.
 1. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
اثبات اينكه تمام عناصر حسابداري (اقلام صورت هاي حسابداري) به طور كامل ثبت و منعكس شده باشد و معامله يا رويدادي ثبت نشده يا از قلم افتاده وجود نداشته باشد. روش هاي حسابرسي براي اثبات كامل بودن :
ü رديابي (فرايند دنبال كردن يك معامله از يك مدرك حسابداري به مدرك بعدي ، از جزء به كل)
بسياري از آزمون هاي مربوط به دارائيهاي ثبت نشده، شامل رديابي مدارك تهيه شده در زمان تحصيل دارائي به ثبت دارائي ها در دفاتر حسابداري است. براي مثال، حسابرسان براي كشف حساب هاي دريافتني ثبت نشده ممكن است تعدادي از مدارك حمل صادرشده طي سال را انتخاب و جزئيات آنها را به معاملات فروش ثبت شده، رديابي نمايند.
ü مشاهده
مشاهده دارائيهاي عيني، يكي از آزمون هاي مهم براي تشخيص كامل بودن ثبت اينگونه دارائيهاست. حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودي ها بايد مراقب اقلامي از موجودي ها باشند كه شمارش نشده اما در صورتخلاصه شمارش منظور شده است.


تحقیق درباره طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا


تحقیق درباره حسابرسی


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق دربار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان ... - پژوهش حسابداری

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه‌های حسابداری توسط دانشجویان این رشته
است ... و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون (گاما) قرار
گرفت. ... این برنامه ابزار کارآمدی برای تهیه گزارش‌های حسابداری، اجرای محاسبات ساده
و ... تحقیقات خود نشان می‌دهد نرم‌افزارهای مالی در ایران چندان ساخت یافته نیستند.

حسابرسان فردا - بلاگفا

4) گـزارش بايد يا حاوي يك اظهـارنظر درباره ي صورتهـاي مالي باشـد يا بيانگـر اين ...
حسابرسي اين مؤسسه بر اساس استانداردهاي حسابرسي اجرا شده است. .... از خط كنترل ،
طراحي آزمون ها ، اجراي آزمون هاي محتوا و رعايت ، بررسي پرونده ي دائمي و تشكيل ...
مقايسه اي بين اقلام مندرج در صورتهاي مالي و مطالعه و تحقيق در خصوص روابط بين آنها
.

آزداک – برترین سایت دانلود کتاب، مقاله و پایان نامه

... بر خواص نانوسلولز و کامپوزیت حاصل از آن · پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیطی
شهری · تحقیق درباره تنظیم جمعیت و خانواده .... فروش پایان نامه · دانلود پایان نامه کامل
کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش طراحی شهری ... دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با . ... دانلود مقاله سابقه تاریخی آزمون های
روانی.

حسابرسی - قیمت طلا - سایت زر

حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روشهای درسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه های
عملیاتی شرکت ... ۱) هدف حسابرسان مستقل ، اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار
است . .... ۴) برآورد مجدد احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای محتوا ... گزارشها، کاربرگها
و برنامه های حسابرسی حسابرسان داخلی نیز از جمله منابع بسیار مفید اطلاعاتی است.

محتوای آزمون PMP - TETYS International PJS

درباره وایلی ... این برنامه‌ها، به موجب همکاری نزدیک سازمان‌های برگزارکننده‌ی آزمون با
وایلی، ... دوره های آموزشی وایلی به گونه ای طراحی شده اند که امکان دسترسی در هر زمان و
مکان را ... در اين راستا، تتیس اينترنشنال در دوره های آموزشی مديريت پروژه خود
محتوای آموزشی آزمون PMP موسسه وايلی را به صورت انحصاری به فراگیران خود ارائه می
کند.

حسابرسان فردا - بلاگفا

4) گـزارش بايد يا حاوي يك اظهـارنظر درباره ي صورتهـاي مالي باشـد يا بيانگـر اين ...
حسابرسي اين مؤسسه بر اساس استانداردهاي حسابرسي اجرا شده است. .... از خط كنترل ،
طراحي آزمون ها ، اجراي آزمون هاي محتوا و رعايت ، بررسي پرونده ي دائمي و تشكيل ...
مقايسه اي بين اقلام مندرج در صورتهاي مالي و مطالعه و تحقيق در خصوص روابط بين آنها
.

— (438) – دانلود پروژه-پایان نامه ارشد

این تحقیق در پی آن است تا جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق ...
ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور
.... کیفیت، بررسی زمان و حرکت و برنامههای آموزش حین خدمت کارکنان، موجب استفاده
از .... و (2) آزمونهای محتوای موثرتری را برای رسیدگی به اقلام صورتهای مالی طراحی
کنند.

تعریف سیستم کنترل داخلی

توازن - تحقیقات حسابداری وحسابرسي:مریم تلاوت:ساوه .... حسابرس مستقل : مجمع
عمومی صاحبان سهام و حسابرس داخلی : بالاترین مقام اجرایی . ... ثانياً آزمونهاي محتواي
مؤثرتري را براي رسيدگي به اقلام صورتهاي مالي طراحي كنند . ... منابع كسب اطلاعات
درباره كنترل هاي داخلي : ... 2- گزارشها ، كاربرگها و برنامه هاي حسابرسي حسابرسان
داخلي

PDF[دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان]—فروشگاه اینترنتی ...

از اﯾﻦ رو ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ... ﻫﺪف
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ. ﻣﯿﺸﻮد
. ... داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﻮن
ارزﯾﺎﺑﯽ و .... ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻗﻼم.

پرسشنامه و آزمون روانشناسی

انواع پرسشنامه مدیریت و آزمون روانشناسی و پرسشنامه روانشناسی. ... پرسشنامه
استاندارد رویکردهای راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر ... استاندارد
کیفیت تصمیم گیری · پرسشنامه استاندارد محتوای کیفیت اطلاعات ... درباره
مادسیج ... تاثیرات فرهنگی، فناوری و اطلاع رسانی در پیاده سازی و اجرای موفق
جویشگر بومی.

استاندارد حسابرسي 530 نمونه گيري در حسابرسي و ساير روشهاي ...

استاندارد حسابرسی ۵۳۰ نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای
آزمون ... هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ چگونگی ‌استفاده‌ از
... ۲ – حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌
اقلام‌ ... در موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و
سایر ...

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صلاحیت و
همکاری ... تحقیقات بیانگر این است که نظام راهبری شرکتی اثر مثبتی بر کیفیت
و ... و بیطرفانه ای است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی میشود.
.... دامنه، حدود و زمان‌بندی آزمون‌های محتوای حسابرسی به برآورد خطر حسابرسی و ریسک ...

حسابرسی وجوه نقد و بانک - پایگاه خبری مادوند

30 مارس 2014 ... صورت حساب مقطعی بانک این اطمینان را به حسابرس می دهد که وجوه نقد منعکس در ...
ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند لذا برنامه های حسابرسی اثبات ادعاهای مدیریت در
... برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی ومعاملات فروش (اجرای آزمونهای محتوا) .... در
کارخانه وتامین اطلاعات اطمینان در مورد موجودی ها وحفاظت آنها طراحی میشود.

PDF[دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان]—فروشگاه اینترنتی ...

از اﯾﻦ رو ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ... ﻫﺪف
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ. ﻣﯿﺸﻮد
. ... داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﻮن
ارزﯾﺎﺑﯽ و .... ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻗﻼم.

فرم خام برنامه عملیاتی | اطمینان دانلود

3 آگوست 2017 ... هدف از برش یک بعدی، بریدن موادخام با طول طراحی شده به تعداد زیاد از الوارهای طویل می
باشد. ... تحقیق درباره برنامه عملیاتی کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط های کار
فرمت ... برنامه ها، فرم ها و جداول کنترل های حسابرسی توضیحات: برنامه های ... مالی و
گزارش حسابرسی، برنامه ریزی، برنامه ریزی و ارزیابی آزمونهای محتوا، ...

حسابرسان فردا - بلاگفا

4) گـزارش بايد يا حاوي يك اظهـارنظر درباره ي صورتهـاي مالي باشـد يا بيانگـر اين ...
حسابرسي اين مؤسسه بر اساس استانداردهاي حسابرسي اجرا شده است. .... از خط كنترل ،
طراحي آزمون ها ، اجراي آزمون هاي محتوا و رعايت ، بررسي پرونده ي دائمي و تشكيل ...
مقايسه اي بين اقلام مندرج در صورتهاي مالي و مطالعه و تحقيق در خصوص روابط بين آنها
.

کاربرد تفکر انتقادی در حسابرسی

داده انـد کـه متشـکل از برنامه ریـزی برنامه هـای حسابرسـی، اجـرای ... مشـکالت موجـود در
کار، طراحـي برنامـه حسابرسـی مناسـب و. اجـراي برنامـه، تفکـر .... "تفکـر مسـتدل
وتیزبینانـه درباره اینکـه چه چیزی رابـاور کنیم و .... دقیـق، تجزیـه و تحلیـل محتـوا
وارزش داده هـا، اسـتفاده از انـواع .... Experience with the California Critical Thinking
Tests.

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه حقوق و دستمزد

بر پايه توضيحات بخش 1-2 دستورالعمل حسابرسي ، پس از شناخت و ارزيابي اوليه از
سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ( تعيين خطر كنترل مربوط به طراحي سيستم ) ...
شود ، اجراي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) در مورد كنترلهاي موجود ( علامت گذاري شده در ...
به اين منظور برنامه هاي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) براي هر چرخه پيوست مي باشد .

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه به هدف‌هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت‌هاي مالي شروع و ...

دانلود مقاله حسابرسی ” اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک”

دانلود مقاله حسابرسی ” اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک” ... آلات و تجهیزات
مستلزم وجود مدارک حسابداری قابل اطمینان و تفضیلی درباره آنهاست. ... ۴) برآورد
نهایی نهایی احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا ... ۵) روشهای تحلیلی را اجرا
کنید. ... مغایرت گیری دفاتر معین و کل می تواند با استفاده از برنامه های عمومی
حسابرسی به ...

ACCOUNTING - حسابرسی 2

حسابرسان برای طراحی آزمون های محتوا و جمع آوری شواهد کافی ، باید شناخت کافی ...
مراحل اجرای این روش عمدتا شامل مشخص کردن محدوده ی مورد انتظار ، تعیین دامنه ی .... 3-
راجع به قابلیت وصول مانده های مورد اعتراض و مانده های سررسید گذشته ، تحقیق بعمل
آورد . .... د – درباره دارایی های ثابتی که دیگر مورد استفاده نیست یا فروخته و یا
اسقاط ...

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه به هدف‌هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت‌هاي مالي شروع و ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه ...

شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از ... از
کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. ...
در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک ...
از برنامه ی خوب طراحی شده آزمون شود اطلاعات را گردآوری، ارزیابی وترکیب می کنند.

مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد ...

28 آوريل 2017 ... محتوای مرتبط: ... چکیده: هدف عمده این پژوهش امکان به‌کارگیری رویکرد تلفیقی در
برنامه درسی ... تحقیق درباره ارزیابی دیدگاه های سه رویکرد نظری رقیب در بحران
اخیر ... چکیده: مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم
... طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه ...

شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از ... از
کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. ...
در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک ...
از برنامه ی خوب طراحی شده آزمون شود اطلاعات را گردآوری، ارزیابی وترکیب می کنند.

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها - حسابداری مالی و مالیاتی - حسابرسی. ...
طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا (1) · نحوه ثبت تسهيلات مالي ...

اندیشه حسابداری - حسابرسي

اندیشه حسابداری - حسابرسي - حسابداري-حسابرسي- سرمايه گذاري -مديريت مالي. ... ب
-حسابرسان نسبت به صورتهای مالی گزارش می دهند و نه درباره اطلاعات حسابداری. ....
خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا:بر اساس نتایج بدست آمده در نتیجه اجرای آزمون های
.... و اداره ی امور حسابداری می باشند و شامل طرحهای کلی و برنامه های حسابرسی نمودگرها
و ...

استاندارد حسابرسي 530 نمونه گيري در حسابرسي و ساير روشهاي ...

استاندارد حسابرسی ۵۳۰ نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای
آزمون ... هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ چگونگی ‌استفاده‌ از
... ۲ – حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌
اقلام‌ ... در موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و
سایر ...

مقاله در مورد روش های نمونه‌گيري‌ در حسابرسي و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ ...

حسابرس‌ هنگام‌ طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ بايد شيوه‌هاي‌ مناسبي‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌
براي‌ آزمون‌ ... در موارد اجراي‌ آزمونهاي‌ محتواي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گيري‌
و ساير .... براي‌ مثال‌، انتخاب‌ تصادفي‌ با استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ اعداد تصادفي‌.

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

EIS(Executive Information System) یا سیستمهای اطلاعاتی اجرایی: ... سیستمهای
EIS بمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی شده و با ... اين
تحليل بويژه درباره سيستمهاي پشتيبان تصميم، با دشواريهاي بيشتري
روبه‌روست. ...... سیستمهای داده‌کاوی و زیرسیستمها، و یا قابلیت اجرای آزمونهای رویه‌های
حسابرسی نو ...

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد - حوزه ریاست

در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و برای اجرای آن سازماندهی بعمل آمد و رهبری و ...
معروف و نهی از منکر مطرح شده است که در ادامه این مقاله درباره آن بحث خواهد شد : علاوه بر
... است که در آنها خداوند نظارت خود و حسابرسی را مطرح می سازد ، مثل آیه 18 از سوره ق :
.... همچنين، از اين الگو مي توان براي توجيه برنامه هاي اجرايي و تشريح مزايا و فوايد آن
...

نرم افزار تولید محتوا سمیم - هاسکونت

معرفی; درباره ما · پیام مدیرعامل · منشور اخلاقی · مسئوولیت های اجتماعی ... همچنین امکان
علامت گذاری و اضافه کردن محتوا در کتاب های درسی برگ زن توسط ... که فعالیت های
شخصی خود مانند (مقالات، شعر و دست نوشته های خود، کتاب های مورد علاقه، مصاحبه و …)
.... این بخش نرم‌افزاری امکان مدیریت، طراحی، تولید و اجرای انواع آزمون‌های تستی و ...

Slide 1

پسا ساخت گرايي. پارادايم هاي .... فرضيه‌هاي تحقيق: حدس بخردانه‌اي در باره رابطه دو يا
چند متغير است. ..... ب( طرح دو گروهي سري‌هاي زماني: اجراي بيش از يک پيش آزمون و پس
آزمون ... تحليل محتوا: بررسي محتواي آشکار پيام‌هاي موجود در يک متن .... در بر دارنده
برنامه هاي تحليل داده ها همچون تحليل واريانس,رگرسيون چندگانه و نظاير آن مي باشد.

دانلود تحقیق حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ | همه چیز در morefile

26 ا کتبر 2017 ... هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ است‌. 2 . ...
ايجاد تغيير در برنامه‌ها و پرونده‌هاي‌ اطلاعاتي‌. ... از اين‌ رو، سيستم‌ حسابداري‌ واحدهاي‌
اقتصادي‌ كوچك‌ نيز بايد چنان‌ طراحي‌ شود كه‌ درباره‌ موارد زير اطمينان‌ ... از اجراي‌
بيشتر آزمونهاي‌ محتوا، مانند آزمونهاي‌ اضافي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها ...

خطر حسابرسی و خطر کارشناسی رسمی - محمد هادی حجتی

در مواردی که خطر کنترل بالا برآورد شود اجرای آزمون کنترل ها ضرورت ندارد. ... پایین
باشد ) در غیر اینصورت حسابرسی باید با تاکید بر آزمونهای محتوا انجام گیرد. ... از
پذیرش کار حسابرسی در مورد واحد مورد رسیدگی جدید تحقیق شود درباره فعالیت واحد
... کسب گردد و برای سازماندهی یکنواخت سازی و تنظیم برنامه های کار حسابرسان
طرحی ...

تحقیق کامل درمورد سوالات چند گزینه ای (خصوصیات – نحوه طراحی ...

10 ژوئن 2017 ... دانلود تحقیق کامل درمورد سوالات چند گزینه ای (خصوصیات – نحوه طراحی – نحوه ... آن
است که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون براساس قواعد معین و ... با
محتوای مواد آموزشی اندازه می گیرد و آزمونی که ساخته می شود نمونه ای از تمامی هدف های ...
علامت فضیلت برنامه های پاسخگویی داوطلبانه در میان سازمان های غیر ...

حسابرسان فردا - بلاگفا

4) گـزارش بايد يا حاوي يك اظهـارنظر درباره ي صورتهـاي مالي باشـد يا بيانگـر اين ...
حسابرسي اين مؤسسه بر اساس استانداردهاي حسابرسي اجرا شده است. .... از خط كنترل ،
طراحي آزمون ها ، اجراي آزمون هاي محتوا و رعايت ، بررسي پرونده ي دائمي و تشكيل ...
مقايسه اي بين اقلام مندرج در صورتهاي مالي و مطالعه و تحقيق در خصوص روابط بين آنها
.

اندیشه حسابداری - حسابرسي

اندیشه حسابداری - حسابرسي - حسابداري-حسابرسي- سرمايه گذاري -مديريت مالي. ... ب
-حسابرسان نسبت به صورتهای مالی گزارش می دهند و نه درباره اطلاعات حسابداری. ....
خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا:بر اساس نتایج بدست آمده در نتیجه اجرای آزمون های
.... و اداره ی امور حسابداری می باشند و شامل طرحهای کلی و برنامه های حسابرسی نمودگرها
و ...

محتوای آزمون PMP - TETYS International PJS

درباره وایلی ... این برنامه‌ها، به موجب همکاری نزدیک سازمان‌های برگزارکننده‌ی آزمون با
وایلی، ... دوره های آموزشی وایلی به گونه ای طراحی شده اند که امکان دسترسی در هر زمان و
مکان را ... در اين راستا، تتیس اينترنشنال در دوره های آموزشی مديريت پروژه خود
محتوای آموزشی آزمون PMP موسسه وايلی را به صورت انحصاری به فراگیران خود ارائه می
کند.

تحقیق درباره افت تحصیلی و عوامل آن-دانلود تحقیق مقاله

عوامل موثر در افت تحصیلی: ۱- محتوای آموزشی: 2- سطح علمی معلم: 3- ناآشنایی با
حیطه عاطفی دانش ... تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا.

کاربرد تفکر انتقادی در حسابرسی

داده انـد کـه متشـکل از برنامه ریـزی برنامه هـای حسابرسـی، اجـرای ... مشـکالت موجـود در
کار، طراحـي برنامـه حسابرسـی مناسـب و. اجـراي برنامـه، تفکـر .... "تفکـر مسـتدل
وتیزبینانـه درباره اینکـه چه چیزی رابـاور کنیم و .... دقیـق، تجزیـه و تحلیـل محتـوا
وارزش داده هـا، اسـتفاده از انـواع .... Experience with the California Critical Thinking
Tests.

حسابداری نوین - حسابرسی دارایی ها

حسابداری نوین - حسابرسی دارایی ها - **دانش هر فرد نه دارایی اوست نه سرمایه او بلکه
بدهی او به جامعه است ** ... خطر كنترل را دوباره برآورد و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد.

پاورپوینت چه عواملی سبب پیشرفت درسی و موفقیت در تحصیل می شود

11 ژوئن 2017 ... آزمایش یا تجربه آزمون های تئوری، (عمل) درگیر شدن با کار ... تحقیق رموز موفقیت در
درس و تحصیل تحقیق درباره رموز موفقیت در درس و تحصیل 12ص دسته بندی: آموزشی
، فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) قسمتی از محتوای متن. .... و دنیای كار
ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری ...

— (438) – دانلود پروژه-پایان نامه ارشد

این تحقیق در پی آن است تا جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق ...
ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور
.... کیفیت، بررسی زمان و حرکت و برنامههای آموزش حین خدمت کارکنان، موجب استفاده
از .... و (2) آزمونهای محتوای موثرتری را برای رسیدگی به اقلام صورتهای مالی طراحی
کنند.

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

EIS(Executive Information System) یا سیستمهای اطلاعاتی اجرایی: ... سیستمهای
EIS بمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی شده و با ... اين
تحليل بويژه درباره سيستمهاي پشتيبان تصميم، با دشواريهاي بيشتري
روبه‌روست. ...... سیستمهای داده‌کاوی و زیرسیستمها، و یا قابلیت اجرای آزمونهای رویه‌های
حسابرسی نو ...

کاربرگ های حسابرسی

شواهد حسابرسی را می توان با اجرای روشهای حسابرسی در مقاطع زمانی زیر گردآوری کرد
: ... کند که مبنایی برای ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی و اجرای روشهای
حسابرسی لازم بدست آورد. ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به
اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه ... شکل و محتوای کاربرگ های حسابرسی(وظیفه
حسابرس):.

مقاله در مورد روش های نمونه‌گيري‌ در حسابرسي و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ ...

حسابرس‌ هنگام‌ طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ بايد شيوه‌هاي‌ مناسبي‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌
براي‌ آزمون‌ ... در موارد اجراي‌ آزمونهاي‌ محتواي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گيري‌
و ساير .... براي‌ مثال‌، انتخاب‌ تصادفي‌ با استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ اعداد تصادفي‌.

مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد ...

28 آوريل 2017 ... محتوای مرتبط: ... چکیده: هدف عمده این پژوهش امکان به‌کارگیری رویکرد تلفیقی در
برنامه درسی ... تحقیق درباره ارزیابی دیدگاه های سه رویکرد نظری رقیب در بحران
اخیر ... چکیده: مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم
... طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیر با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی ...

محتوای آزمون PMP - TETYS International PJS

درباره وایلی ... این برنامه‌ها، به موجب همکاری نزدیک سازمان‌های برگزارکننده‌ی آزمون با
وایلی، ... دوره های آموزشی وایلی به گونه ای طراحی شده اند که امکان دسترسی در هر زمان و
مکان را ... در اين راستا، تتیس اينترنشنال در دوره های آموزشی مديريت پروژه خود
محتوای آموزشی آزمون PMP موسسه وايلی را به صورت انحصاری به فراگیران خود ارائه می
کند.

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه حقوق و دستمزد

بر پايه توضيحات بخش 1-2 دستورالعمل حسابرسي ، پس از شناخت و ارزيابي اوليه از
سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ( تعيين خطر كنترل مربوط به طراحي سيستم ) ...
شود ، اجراي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) در مورد كنترلهاي موجود ( علامت گذاري شده در ...
به اين منظور برنامه هاي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) براي هر چرخه پيوست مي باشد .

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه حقوق و دستمزد

بر پايه توضيحات بخش 1-2 دستورالعمل حسابرسي ، پس از شناخت و ارزيابي اوليه از
سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ( تعيين خطر كنترل مربوط به طراحي سيستم ) ...
شود ، اجراي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) در مورد كنترلهاي موجود ( علامت گذاري شده در ...
به اين منظور برنامه هاي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) براي هر چرخه پيوست مي باشد .

حسابداری - قسمت دوم اصول حسابرسی

طراحی سیستم های کامپیوتری ... بایگانی محافظت از برنامه های کامپیوتری ، پرونده
های اصلی و اطلاعات حسابرسی ... برآورد احتمال خطر و طراحی آزمونهای محتوا ... مرحله دوم:
انواع شواهد حسابرسی: حسابرسان در حین اجرای حسابهای بررسی شده ... دریافت
تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات درباره دعاوی حقوقی
شرکت.

مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM - انواع مقالات حسابداری

مقالات زبان تخصصی حسابداری ویکیپدیا_کنکور کارشناسی ارشد حسابداری.
باتوجه به اینکه در سال های اخیر توجه طراحان سئوالات زبان تخصصی آزمون کارشناسی
ارشد حسابداری نسبت به مقالات موجود در سایت ویکیپدیا ... ::تعیین سطح اهمیت در
برنامه ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی ... چندفایل pdf درباره آموزش نکات
بازرگانی ...

حسابرسی - ویستا

24 ژانويه 2009 ... حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روشهای درسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه ... ۱
) هدف حسابرسان مستقل ، اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار است . .... ۴) برآورد
مجدد احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای محتوا ... گزارشها، کاربرگها و برنامه های
حسابرسی حسابرسان داخلی نیز از جمله منابع بسیار مفید اطلاعاتی است.

(word) فایل ورد مقاله در مورد روش های نمونه‌گیری‌ در حسابرسی و سایر ...

27 آگوست 2017 ... حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌ ... در
موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و .... برای‌ مثال‌،
انتخاب‌ تصادفی‌ با استفاده‌ از برنامه‌های‌ رایانه‌ای‌ اعداد تصادفی‌.

گزینه دو: صفحه اصلی

موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو برگزار کننده آزمون های آزمایشی و ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی و ارائه دهنده خدمات ... محتوای آموزشی سایت ... درباره امکانات و خدمات
.

آموزش حسابرسی - شرکت حسابداری و حسابرسی

شواهدی را که حسابرسان جمع‌آوری می‌کنند باید دربارة ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع
... برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت یابد به شرح زیر است:
... است: حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت آزمون و ارزیابی
فعالیت‌های ... و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی
می‌شود.

کاربرگ های حسابرسی

شواهد حسابرسی را می توان با اجرای روشهای حسابرسی در مقاطع زمانی زیر گردآوری کرد
: ... کند که مبنایی برای ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی و اجرای روشهای
حسابرسی لازم بدست آورد. ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به
اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه ... شکل و محتوای کاربرگ های حسابرسی(وظیفه
حسابرس):.

خلاصه کتاب مورد کاوی برای کارکردهای اصلی مدیریت

ژئومورفولوژی دامنه شمال خروسلو با تأکید بر خندق زایی(قشلاق حاج محمد)

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه inet-86ve-rev02-zeng-gc و مدل پردازنده allwinner a13

کتاب کمک ریاضی کلاس هشتم به صورت کامل و جامع

جزوات رشته مدیریت دولتی (ترم 1)

دانلود پاورپوینت الکتروکاردیوگرام و تحلیل آن پروژه کلاسی رشته مهندسی پزشکی- 64 اسلاید

جزوه مدارهای منطقی دکتر ابوالقاسم اسداله راعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت هزینه سپاهان

پاورپوینت درس دوم دین و زندگی یازدهم (تداوم هدایت)

تحقیق در مورد سيستم موقعيت ياب چهانی و کاربرد آن در مريخ