دانلود رایگان


تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست تفصیلی و مشروح روش‌های رسیدگی است که باید در طول کارحسابرسی انجام شود. در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم

دانلود رایگان تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
ريسك حسابرسي
 1. ريسك ذاتي
 2. ريسك كنترل
 3. ريسك عدم كشف
برنامه هاي حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
 2. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
ادعاهاي مديريت
 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
 2. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
ü رديابي
ü مشاهده
ü روش هاي تحليلي
ü اجراي آزمون هاي ميانبر[5] (انقطاع زماني)
 1. حقوق و تعهدات[6] (مالكيت و تعهدات)
 2. ارزشيابي يا تخصيص [7](در رابطه با دارائي ها اولويت دارد)
 3. ارائه و افشاء[8] (ارائه در رابطه با استانداردها و افشاء عمدتاً معامله با اشخاص وابسته)
چرا تأكيد بر اثبات اقلام صورت ترازنامه وجود دارد؟
رسيدگي به مدارك عمومي (تشكيل پرونده دائم)[9]
 1. مدارك غيرماليمقدمه
همان طور كه در درس حسابرسي يك موضوعات مختلفي در مورد كنترل هاي داخلي و ارزيابي آن مورد بحث قرار داديم. مشخص گرديد هدف اصلي حسابرسان از ارزيابي كنترل هاي داخلي، تعيين سطح خطر عدم كشف مي باشد.(منظور آزمون هاي محتوا) كه براساس آن حسابرسان بتوانند نوع و ماهيت، ميزان و زمان بندي آزمون هاي محتوائي كه در حسابرسي نهائي انجام خواهند داد را تعيين نمايند. به عبارت ديگر تعيين آزمون هاي محتواي حسابرسي، بستگي به ارزيابي حسابرس از احتمال خطر كنترل دارد. هر چه قدر سيستم كنترل داخلي شركت ضعيف تر باشد، خطر كنترل داخلي بالاتر ارزيابي شده و جهت پائين نگهداشته شدن خطرعدم كشف، حسابرسان بايستي حجم آزمون هاي محتوا را افزايش دهند و بالعكس.
اجراي آزمون هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت هاي مالي شروع و جهت حصول اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر، رسيدگي لازم را براي برنامه هاي تعيين شده، طراحي و اجراء مي كنند.
ريسك حسابرسي
ريسك حسابرسي شامل سه بخش مي باشد :
 1. ريسك ذاتي
ريسكي كه در نبود كنترل داخلي متوجه حساب ها مي باشد. مثلاً وجوه نقد و هزينه استهلاك بالاترين ريسك ذاتي را دارند.
 1. ريسك كنترل
خطري كه بخاطر وجود حساب داراي اشتباه با اهميت و عدم توانائي سيستم كنترل داخلي موسسه براي كنترل يا كشف اشتباه يا تقلب موجود، ايجاد مي گردد.

 1. ريسك عدم كشف
ريسكي كه اگر در حسابها اشتباهي با اهميت باشد و روش هاي حسابرسي نتواند آن را كشف نمايد.
نكته : ريسك ذاتي و كنترل در اختيار حسابرس نمي باشد. اما ريسك عدم كشف با روش هائي كه حسابرس اتخاذ مي نمايد ارتباط دارد (آزمون محتوا).
ريسك حسابرسي
يعني اينكه صورت هاي مالي موسسه و حساب هاي مربوطه حاوي اشتباه با اهميت باشد اما حسابرس گزارش عاري بودن اين صورت ها از هرگونه اشتباه با اهميت را ارائه دهد.
ريسك عدم كشف * ريسك كنترل * ريسك ذاتي =ريسك حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي
فهرست تفصيلي و مشروح روش هاي رسيدگي است كه بايد در طول كارحسابرسي انجام شود. در مراحل اوليه برنامه ريزي كار حسابرسي، يك برنامه حسابرسي مقدماتي تهيه مي گردد. اما اين برنامه مقدماتي، بطور پيوسته با پيشرفت كار حسابرسي تعديل مي گردد. براي مثال نوع و ماهيت، زمان بندي و ميزان روش هاي آزمون محتوا به ارزيابي حسابرس از خطر كنترل داخلي وابسته است. بدينسان تا زمانيكه ارزيابي سيستم كنترل داخلي پايان نيابد، نمي تواند برنامه نهائي[1] حسابرسي تنظيم شود. اين برنامه نهائي نيز در صورت تجديد نظر حسابرسان در برآوردهاي اوليه از اهميت يا خطر حسابرسي، يا كشف مشكلاتي از طريق انجام آزمون هاي محتوا بايد تعديل شود.

بنابراين، برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد :
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
اين بخش پيرامون بررسي و شناخت، چرخه هاي عمده معاملات سيستم كنترل داخلي صاحب كار مي باشد. روش هاي رسيدگي اين بخش شامل تهيه پرسش نامه، نمودگر يا شرح نوشته هر يك از چرخه هاي معاملات مثل چرخه توليد، فروش، خريد، حقوق و دستمزد، دارائي ها و تامين مالي مي باشد.
شناسائي نقاط ضعف و قوت سيستم كنترل داخلي و تعيين احتمال خطر كنترل، با اجراي آزمون هاي مربوطه، بخش ديگري از اين مرحله مي باشد. كه در مجموع به اين مرحله رويكرد سيستمي يا رويكر مبتني بر ريسك گفته مي شود.

 1. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
بخش دوم برنامه هاي حسابرسي مربوط به آزمون هاي محتوا مي باشد. كه به همين علت به آن رويكرد محتوائي گفته مي شود. در اين رويكرد بيشتر به آزمون هاي محتوا به عنوان مبناي اظهارنظر حسابرسان اتكاء مي شود. به عبارت ديگر اهداف برنامه هاي حسابرسي اثبات ادعاهاي مديريت در صورت هاي مالي مي باشد.
ادعاهاي مديريت
حسابرس مسئول بررسي ادعاهاي مديريت و ميزان انطباق آن با استانداردها و معيارها مي باشد. ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند. هيات استانداردهاي حسابرسي آمريكا ادعاهاي صورتهاي مالي را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
كليه دارائي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در صورت ها مالي وجود دارد و معاملات ثبت شده در حساب ها روي داده است. دارائي هائي همچون وجه نقد، اوراق بهادار، موجودي مواد و كالا از طريق مشاهده اثبات مي شوند. دارائي هائي كه تحت مالكيت اشخاص ثالث قرار دارند مانند موجودي نقد نزد بانك، موجودي هاي اماني نزد ديگران و بدهي ها از طريق اخذ تاييديه اثبات مي گردد. اثبات وجود دارائيهاي نامشهود دشوارتر است، حسابرسان بايد شواهدي را جمع آوري كنند كه نشان دهد مبالغ خرج شده و اين مبالغ داراي منافع آتي اقتصادي خواهند بود.
 1. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
اثبات اينكه تمام عناصر حسابداري (اقلام صورت هاي حسابداري) به طور كامل ثبت و منعكس شده باشد و معامله يا رويدادي ثبت نشده يا از قلم افتاده وجود نداشته باشد. روش هاي حسابرسي براي اثبات كامل بودن :
ü رديابي (فرايند دنبال كردن يك معامله از يك مدرك حسابداري به مدرك بعدي ، از جزء به كل)
بسياري از آزمون هاي مربوط به دارائيهاي ثبت نشده، شامل رديابي مدارك تهيه شده در زمان تحصيل دارائي به ثبت دارائي ها در دفاتر حسابداري است. براي مثال، حسابرسان براي كشف حساب هاي دريافتني ثبت نشده ممكن است تعدادي از مدارك حمل صادرشده طي سال را انتخاب و جزئيات آنها را به معاملات فروش ثبت شده، رديابي نمايند.
ü مشاهده
مشاهده دارائيهاي عيني، يكي از آزمون هاي مهم براي تشخيص كامل بودن ثبت اينگونه دارائيهاست. حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودي ها بايد مراقب اقلامي از موجودي ها باشند كه شمارش نشده اما در صورتخلاصه شمارش منظور شده است.


تحقیق درباره طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا


تحقیق درباره حسابرسی


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق دربار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حسابرسی کنترل‌های داخلی بر اساس بخش ۴۰۴ قانون ساربینز آکسلی ...

در این مقاله، تحولات اصلی پدید‌آمده در ضوابط حاکم بر اجرای حسابرسی مبتنی بر ....
مؤثر بر ریسک تحریف‌های با‌اهمیت؛ و سوم، طراحی آزمون‌های کنترلی و محتوایی مناسب.
... کمیسیون تردوی به احتمال زیاد باعث می‌شود برنامه‌هایی که حسابرسان داخلی برای ...

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه حقوق و دستمزد

بر پايه توضيحات بخش 1-2 دستورالعمل حسابرسي ، پس از شناخت و ارزيابي اوليه از
سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ( تعيين خطر كنترل مربوط به طراحي سيستم ) ...
شود ، اجراي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) در مورد كنترلهاي موجود ( علامت گذاري شده در ...
به اين منظور برنامه هاي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) براي هر چرخه پيوست مي باشد .

آموزش حسابرسی - شرکت حسابداری و حسابرسی

شواهدی را که حسابرسان جمع‌آوری می‌کنند باید دربارة ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع
... برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت یابد به شرح زیر است:
... است: حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت آزمون و ارزیابی
فعالیت‌های ... و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی
می‌شود.

مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM - انواع مقالات حسابداری

مقالات زبان تخصصی حسابداری ویکیپدیا_کنکور کارشناسی ارشد حسابداری.
باتوجه به اینکه در سال های اخیر توجه طراحان سئوالات زبان تخصصی آزمون کارشناسی
ارشد حسابداری نسبت به مقالات موجود در سایت ویکیپدیا ... ::تعیین سطح اهمیت در
برنامه ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی ... چندفایل pdf درباره آموزش نکات
بازرگانی ...

كنترل هاي داخلي - قسمت سوم - وب سايت شخصي ايوب احمدي جناقرد

15 فوریه 2013 ... 2 – اغلب كنترل هاي داخلي درباره معاملات و رويدادهاي روزمره و نه غير متعارف برقرار مي
شوند . ... احتمال خطر كنترل نهايي را برآورده و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد . 5. ... اجراي
آزمونهاي اضافي كنترلها ( آزمونهاي رعايت روشها و كنترلها ) 4. ... گزارش ها ، كاربرگها و
برنامه هاي حسابرسي حسابرسان داخلي نيز از جمله منابع بسيار مفيد ...

كنترل هاي داخلي - قسمت سوم - وب سايت شخصي ايوب احمدي جناقرد

15 فوریه 2013 ... 2 – اغلب كنترل هاي داخلي درباره معاملات و رويدادهاي روزمره و نه غير متعارف برقرار مي
شوند . ... احتمال خطر كنترل نهايي را برآورده و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد . 5. ... اجراي
آزمونهاي اضافي كنترلها ( آزمونهاي رعايت روشها و كنترلها ) 4. ... گزارش ها ، كاربرگها و
برنامه هاي حسابرسي حسابرسان داخلي نيز از جمله منابع بسيار مفيد ...

کارشناسی ارشد حسابداری:حامد علیزاده - اصطلاحات لاتین و کاربردی در ...

یك رای عرفی توسط دادگاه پژوهش ایالت نیویورك (عالی ترین دادگاه نیویورك) كه بیان
می دارد ... نوع ، زمان بندی و حدود آزمونهای محتوا بعد از ارزیابی حسابرسان از سیستم
كنترل داخلی ... احتمال خطر آنكه حسابرسان نادانسته نظر خود را درباره صورتهای مالی
حاوی ... كلیه جنبه های سیستم كنترل داخلی ، برنامه های حسابرسی را طراحی و اجرا می
كنند.

تحقیق درباره افت تحصیلی و عوامل آن-دانلود تحقیق مقاله

عوامل موثر در افت تحصیلی: ۱- محتوای آموزشی: 2- سطح علمی معلم: 3- ناآشنایی با
حیطه عاطفی دانش ... تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا.

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه ... ادعاها به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورت هاي مالي مي باشند .

مقاله در مورد روش های نمونه‌گيري‌ در حسابرسي و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ ...

حسابرس‌ هنگام‌ طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ بايد شيوه‌هاي‌ مناسبي‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌
براي‌ آزمون‌ ... در موارد اجراي‌ آزمونهاي‌ محتواي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گيري‌
و ساير .... براي‌ مثال‌، انتخاب‌ تصادفي‌ با استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ اعداد تصادفي‌.

كنترل‌ كيفيت‌ كار حسابرسي‌ - حسابداری و حسابرسی

الف‌ - سياستها و روشهاي‌ موسسه‌ حسابرسي‌ درباره‌ كارهاي‌ حسابرسي‌ بطور كلي‌. ... موسسه‌
حسابرسي‌ بايد سياستها و روشهاي‌ كنترل‌ كيفيت‌ را به‌ گونه‌اي‌ طراحي‌ و مستقر كند ...
كار، طبق‌ طرح‌ كلي‌ و برنامه‌هاي‌ حسابرسي‌ انجام‌ مي‌شود. ... پ‌ - مستندسازي‌ شواهد
حسابرسي‌ حاصل‌ از اجراي‌ آزمونهاي‌ محتوا و نتيجه‌گيريهاي‌ ناشي‌ از ..... مقالات و مطالب
تخصصی.

حسابداری - قسمت دوم اصول حسابرسی

طراحی سیستم های کامپیوتری ... بایگانی محافظت از برنامه های کامپیوتری ، پرونده
های اصلی و اطلاعات حسابرسی ... برآورد احتمال خطر و طراحی آزمونهای محتوا ... مرحله دوم:
انواع شواهد حسابرسی: حسابرسان در حین اجرای حسابهای بررسی شده ... دریافت
تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات درباره دعاوی حقوقی
شرکت.

مقاله در مورد روش های نمونه‌گيري‌ در حسابرسي و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ ...

حسابرس‌ هنگام‌ طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ بايد شيوه‌هاي‌ مناسبي‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌
براي‌ آزمون‌ ... در موارد اجراي‌ آزمونهاي‌ محتواي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گيري‌
و ساير .... براي‌ مثال‌، انتخاب‌ تصادفي‌ با استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ اعداد تصادفي‌.

پرسشنامه و آزمون روانشناسی

انواع پرسشنامه مدیریت و آزمون روانشناسی و پرسشنامه روانشناسی. ... پرسشنامه
استاندارد رویکردهای راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر ... استاندارد
کیفیت تصمیم گیری · پرسشنامه استاندارد محتوای کیفیت اطلاعات ... درباره
مادسیج ... تاثیرات فرهنگی، فناوری و اطلاع رسانی در پیاده سازی و اجرای موفق
جویشگر بومی.

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

2ـ خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه‌ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد
می‌کند، ... را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که منجر
به کشف .... هنگامی‌که ارتباط شناخت خطر و طراحی آزمونهای حسابرسی با یکدیگر قطع
شود .... روشهای آزمون محتوا یا بخشی از مرحله بررسی کلی در کار حسابرسی به اجرا در
آمده، ...

حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و2 بخش 5 - حسابداری و حسابرسی

ت- خطر کنترل را مجددا بر آورد و ازمون محتوا را طراحی کنید ... این هدفهای کلی در مورد
تمام برنامه های حسابرسی داراییها بطور یکسان کاربرد دارد . ... حسابرسان می توانند با
رسیدگی به مدارک عمومی اطلاعات زیادی را درباره محیط کار شرکت و نیز شرکت
صاحبکار و نیز .... پیش از پذیرفتن صاحبکار جدبد ، در مورد استقلال موسسه تحقیق
می شود.

حسابرسی وجوه نقد و بانک - پایگاه خبری مادوند

30 مارس 2014 ... صورت حساب مقطعی بانک این اطمینان را به حسابرس می دهد که وجوه نقد منعکس در ...
ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند لذا برنامه های حسابرسی اثبات ادعاهای مدیریت در
... برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی ومعاملات فروش (اجرای آزمونهای محتوا) .... در
کارخانه وتامین اطلاعات اطمینان در مورد موجودی ها وحفاظت آنها طراحی میشود.

فرآیند برون سپاری اجرای نظام حسابرسی داخلی اثربخش > جامعه ...

2 مه 2016 ... فرآیند برون سپاری اجرای نظام حسابرسی داخلی اثربخش سید محمد باقرآبادی( ... در
این خصوص لزوم آگاهی شرکت ها در باره وظایفی که می بایست توسط واحد ... وقوع
تحریفهای با اهمیت و طراحی آزمونهای محتوا مورد استفاده قرار میگیرد. ... مرحله سوم:
تدوین دستورالعمل ها و برنامه های عملیاتی: ... مرحله چهارم: اجرای عملیاتی پروژه:.

حسابرسی کنترل‌های داخلی بر اساس بخش ۴۰۴ قانون ساربینز آکسلی ...

در این مقاله، تحولات اصلی پدید‌آمده در ضوابط حاکم بر اجرای حسابرسی مبتنی بر ....
مؤثر بر ریسک تحریف‌های با‌اهمیت؛ و سوم، طراحی آزمون‌های کنترلی و محتوایی مناسب.
... کمیسیون تردوی به احتمال زیاد باعث می‌شود برنامه‌هایی که حسابرسان داخلی برای ...

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

کاربرد تفکر انتقادی در حسابرسی

داده انـد کـه متشـکل از برنامه ریـزی برنامه هـای حسابرسـی، اجـرای ... مشـکالت موجـود در
کار، طراحـي برنامـه حسابرسـی مناسـب و. اجـراي برنامـه، تفکـر .... "تفکـر مسـتدل
وتیزبینانـه درباره اینکـه چه چیزی رابـاور کنیم و .... دقیـق، تجزیـه و تحلیـل محتـوا
وارزش داده هـا، اسـتفاده از انـواع .... Experience with the California Critical Thinking
Tests.

فرم خام برنامه عملیاتی | اطمینان دانلود

3 آگوست 2017 ... هدف از برش یک بعدی، بریدن موادخام با طول طراحی شده به تعداد زیاد از الوارهای طویل می
باشد. ... تحقیق درباره برنامه عملیاتی کاهش و حذف تدریجی جیوه در محیط های کار
فرمت ... برنامه ها، فرم ها و جداول کنترل های حسابرسی توضیحات: برنامه های ... مالی و
گزارش حسابرسی، برنامه ریزی، برنامه ریزی و ارزیابی آزمونهای محتوا، ...

شناخت موانع ارزیابی کنترل های داخلی در حسابرسی ... - دانش حسابرسی

هدف اين تحقيق، شناخت موانع ارزيابی كنترلهای داخلی در حسابرسی مستقل در ايران
است. ... از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی
مؤثر ... وي از اثربخشي کارکرد کنترلهای داخلی باشد، حسابرس باید آزمون کنترلها را
اجرا کند ... نیز از ارزیابی کنترلهای داخلی در طراحی آزمونهای محتوا استفاده نشده است
«.

نرم افزار تولید محتوا سمیم - هاسکونت

معرفی; درباره ما · پیام مدیرعامل · منشور اخلاقی · مسئوولیت های اجتماعی ... همچنین امکان
علامت گذاری و اضافه کردن محتوا در کتاب های درسی برگ زن توسط ... که فعالیت های
شخصی خود مانند (مقالات، شعر و دست نوشته های خود، کتاب های مورد علاقه، مصاحبه و …)
.... این بخش نرم‌افزاری امکان مدیریت، طراحی، تولید و اجرای انواع آزمون‌های تستی و ...

استاندارد حسابرسي 530 نمونه گيري در حسابرسي و ساير روشهاي ...

استاندارد حسابرسی ۵۳۰ نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای
آزمون ... هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ چگونگی ‌استفاده‌ از
... ۲ – حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌
اقلام‌ ... در موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و
سایر ...

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

2ـ خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه‌ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد
می‌کند، ... را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که منجر
به کشف .... هنگامی‌که ارتباط شناخت خطر و طراحی آزمونهای حسابرسی با یکدیگر قطع
شود .... روشهای آزمون محتوا یا بخشی از مرحله بررسی کلی در کار حسابرسی به اجرا در
آمده، ...

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه به هدف‌هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت‌هاي مالي شروع و ...

خطر حسابرسی و خطر کارشناسی رسمی - محمد هادی حجتی

در مواردی که خطر کنترل بالا برآورد شود اجرای آزمون کنترل ها ضرورت ندارد. ... پایین
باشد ) در غیر اینصورت حسابرسی باید با تاکید بر آزمونهای محتوا انجام گیرد. ... از
پذیرش کار حسابرسی در مورد واحد مورد رسیدگی جدید تحقیق شود درباره فعالیت واحد
... کسب گردد و برای سازماندهی یکنواخت سازی و تنظیم برنامه های کار حسابرسان
طرحی ...

(word) فایل ورد مقاله در مورد روش های نمونه‌گیری‌ در حسابرسی و سایر ...

27 آگوست 2017 ... حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌ ... در
موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و .... برای‌ مثال‌،
انتخاب‌ تصادفی‌ با استفاده‌ از برنامه‌های‌ رایانه‌ای‌ اعداد تصادفی‌.

مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان ... - پژوهش حسابداری

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه‌های حسابداری توسط دانشجویان این رشته
است ... و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون (گاما) قرار
گرفت. ... این برنامه ابزار کارآمدی برای تهیه گزارش‌های حسابداری، اجرای محاسبات ساده
و ... تحقیقات خود نشان می‌دهد نرم‌افزارهای مالی در ایران چندان ساخت یافته نیستند.

حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه ... ادعاها به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورت هاي مالي مي باشند .

حسابداری - قسمت دوم اصول حسابرسی

طراحی سیستم های کامپیوتری ... بایگانی محافظت از برنامه های کامپیوتری ، پرونده
های اصلی و اطلاعات حسابرسی ... برآورد احتمال خطر و طراحی آزمونهای محتوا ... مرحله دوم:
انواع شواهد حسابرسی: حسابرسان در حین اجرای حسابهای بررسی شده ... دریافت
تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات درباره دعاوی حقوقی
شرکت.

تعریف سیستم کنترل داخلی

توازن - تحقیقات حسابداری وحسابرسي:مریم تلاوت:ساوه .... حسابرس مستقل : مجمع
عمومی صاحبان سهام و حسابرس داخلی : بالاترین مقام اجرایی . ... ثانياً آزمونهاي محتواي
مؤثرتري را براي رسيدگي به اقلام صورتهاي مالي طراحي كنند . ... منابع كسب اطلاعات
درباره كنترل هاي داخلي : ... 2- گزارشها ، كاربرگها و برنامه هاي حسابرسي حسابرسان
داخلي

تحقیق انواع دیدگاه ها در برنامه ریزی درسی از نظر میلر | تراسوس

1 سپتامبر 2017 ... چکیده: این تحقیق به ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سال سوم ... ویژه
دانشجویان و کارمندان، آزمون های دانشگاهی، آزمونهای کاردانی به کارشناسی، آزمون ... آموزش
و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی ... تحقیق
برنامه ریزی آموزشی و درسی تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی ...

[کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

9 سپتامبر 2015 ... بنابراین، حسابرسان مستقل در ایران موظف اند برنامههای حسابرسی خود را در ... موارد
زیربه طور خلاصـه ، ضـرورت انجـام تحق یـق دربـاره کـاربرد روشهـای ... معمـولاً
حـسابرسان هنگام اجرای روشهای تحلیلی به عنـوان آزمـون محتـوا، از .... به منظور تامین
روایی و پایانی طرح تحقیق ، ابتدا فرم طرح تحقیق طراحـی شـده در اختیـار ۱۲ ...

کاربرد تفکر انتقادی در حسابرسی

داده انـد کـه متشـکل از برنامه ریـزی برنامه هـای حسابرسـی، اجـرای ... مشـکالت موجـود در
کار، طراحـي برنامـه حسابرسـی مناسـب و. اجـراي برنامـه، تفکـر .... "تفکـر مسـتدل
وتیزبینانـه درباره اینکـه چه چیزی رابـاور کنیم و .... دقیـق، تجزیـه و تحلیـل محتـوا
وارزش داده هـا، اسـتفاده از انـواع .... Experience with the California Critical Thinking
Tests.

دانلود مقاله و پروژه - کاربرگ های حسابرسی

29 جولای 2012 ... كاربرگهای حسابرسی باید حاوی كلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر درباره ... 4 – مستند
كردن رعایت استاندارد های اجرای عملیات حسابرسی ... شكل و محتوای كاربرگ های
حسابرسی ... با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر كار حسابرسی ، طراحی و تنظیم
شود . .... كاربرگ های برنامه ریزی حسابرسی ، طرح های كلی و برنامه های ...

تحقیق درباره برنامه حسابرسي آزمون هاي حسابرسي - دانلود فایل

تحقیق درباره ... حسابرسي عملكرد، مصداق ... نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده ...
حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - YAHoO ...

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه ...

شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از ... از
کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. ...
در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک ...
از برنامه ی خوب طراحی شده آزمون شود اطلاعات را گردآوری، ارزیابی وترکیب می کنند.

تحقیق درباره افت تحصیلی و عوامل آن-دانلود تحقیق مقاله

عوامل موثر در افت تحصیلی: ۱- محتوای آموزشی: 2- سطح علمی معلم: 3- ناآشنایی با
حیطه عاطفی دانش ... تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا.

ACCOUNTING - حسابرسی 2

حسابرسان برای طراحی آزمون های محتوا و جمع آوری شواهد کافی ، باید شناخت کافی ...
مراحل اجرای این روش عمدتا شامل مشخص کردن محدوده ی مورد انتظار ، تعیین دامنه ی .... 3-
راجع به قابلیت وصول مانده های مورد اعتراض و مانده های سررسید گذشته ، تحقیق بعمل
آورد . .... د – درباره دارایی های ثابتی که دیگر مورد استفاده نیست یا فروخته و یا
اسقاط ...

قضاوت حرفه‌ای بر آزمون‌های تحلیلی در فرآیند حسابرسی

29 دسامبر 2012 ... روش‌های تحلیلی در سه مرحله و در طول اجرای عملیات حسابرسی به کار برده می‌شوند. ...
روش‌های‌ تحلیلی‌ می‌تواند در سایر مراحل (به عنوان آزمون‌های محتوا) نیز به کار رود. ...
شکل‌گیری اظهارنظر حسابرسی درباره مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی و. .... در تحقیق
بررسی نحوه قضاوت حسابرس در اعمال آزمون‌های تحلیلی توسط دکتر حسین ...

حسابرسی موجودی مواد و کالا - محاسب یار

16 سپتامبر 2015 ... خرید، دریافت کالا، انبار کردن مواد وکالا، صدور کالا از انبار ساخت و ارسال کالا
وظایفی عینی .... ب: اجرای آزمونهای محتوای موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای
فروش رفته. ... نیست و در نتیجه به منظور اظهار تظر درباره صورتهای مالی حسابرسان
مجبور به حسابرسی اطلاعات مکمل نیستند. ... برنامه های کاربردی اکسل.

برنامه حسابرسی- آزمون های حسابرسی - فایل 96

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) | موسسه ... مشاوره حسابرسی
و خدمات حسابرسی - شرکت حسابداری و حسابرسی https://www.ithce.ir/تحقیق-و...و. ...
حسابداری - حسابرسی - طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا ...

تحقیق درباره زنا کردن – یکدو دانلود - 118 علمی دانلود

15 ساعت قبل ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” تحقیق درباره زنا کردن ” را دانلود ... غبار) در
ایران · تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا ...

حسابداری نوین - حسابرسی دارایی ها

حسابداری نوین - حسابرسی دارایی ها - **دانش هر فرد نه دارایی اوست نه سرمایه او بلکه
بدهی او به جامعه است ** ... خطر كنترل را دوباره برآورد و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد.

آموزش حسابرسی - شرکت حسابداری و حسابرسی

شواهدی را که حسابرسان جمع‌آوری می‌کنند باید دربارة ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع
... برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت یابد به شرح زیر است:
... است: حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت آزمون و ارزیابی
فعالیت‌های ... و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی
می‌شود.

حسابداری و حسابرسی - خلاصه تعاریف استاندارد حسابرسی

شواهد مربوط‌ به‌ مراحل‌ برنامه‌ريزي‌؛ شامل‌ برنامه‌هاي‌ حسابرسي‌ و هرگونه‌ تعديل‌ بعدي‌ آنها .
... جزييات‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ اجرا شده‌ درباره‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌
آنها .... حسابرس‌ همچنين‌ بايد زمان‌بندي‌ اجراي‌ آزمون‌ كنترلها و آزمونهاي‌ محتوا، هماهنگي‌ در
.... حسابرس‌ براي‌ براورد خطر حسابرسي‌ و طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ به‌ منظور حصول‌ ...

حسابرسی موجودی مواد و کالا - محاسب یار

16 سپتامبر 2015 ... خرید، دریافت کالا، انبار کردن مواد وکالا، صدور کالا از انبار ساخت و ارسال کالا
وظایفی عینی .... ب: اجرای آزمونهای محتوای موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای
فروش رفته. ... نیست و در نتیجه به منظور اظهار تظر درباره صورتهای مالی حسابرسان
مجبور به حسابرسی اطلاعات مکمل نیستند. ... برنامه های کاربردی اکسل.

کتاب اصول طراحی قالب فلزی سنبه ماتریس

پاورپوینت در مورد لامپ ها و انواع آنها در 28 اسلاید

بزرگترین پک ویدئو کلیپ بسم الله الرحمن الرحیم 1

کتاب اصول طراحی قالب فلزی سنبه ماتریس

فایل طرح توجیهی طناب پلاستیکی

نمونه سوالات مصاحبه وزارت اطلاعات همراه با پاسخنامه

شبیه سازی

مجموعه اپلیکیشن های درسی نهم

نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه دو 700 سوال با جواب آزمون ادواری

دانلود رساله پارک موزه طبیعت(باغ موزه)