دانلود رایگان


تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست تفصیلی و مشروح روش‌های رسیدگی است که باید در طول کارحسابرسی انجام شود. در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم

دانلود رایگان تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
ريسك حسابرسي
 1. ريسك ذاتي
 2. ريسك كنترل
 3. ريسك عدم كشف
برنامه هاي حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
 2. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
ادعاهاي مديريت
 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
 2. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
ü رديابي
ü مشاهده
ü روش هاي تحليلي
ü اجراي آزمون هاي ميانبر[5] (انقطاع زماني)
 1. حقوق و تعهدات[6] (مالكيت و تعهدات)
 2. ارزشيابي يا تخصيص [7](در رابطه با دارائي ها اولويت دارد)
 3. ارائه و افشاء[8] (ارائه در رابطه با استانداردها و افشاء عمدتاً معامله با اشخاص وابسته)
چرا تأكيد بر اثبات اقلام صورت ترازنامه وجود دارد؟
رسيدگي به مدارك عمومي (تشكيل پرونده دائم)[9]
 1. مدارك غيرماليمقدمه
همان طور كه در درس حسابرسي يك موضوعات مختلفي در مورد كنترل هاي داخلي و ارزيابي آن مورد بحث قرار داديم. مشخص گرديد هدف اصلي حسابرسان از ارزيابي كنترل هاي داخلي، تعيين سطح خطر عدم كشف مي باشد.(منظور آزمون هاي محتوا) كه براساس آن حسابرسان بتوانند نوع و ماهيت، ميزان و زمان بندي آزمون هاي محتوائي كه در حسابرسي نهائي انجام خواهند داد را تعيين نمايند. به عبارت ديگر تعيين آزمون هاي محتواي حسابرسي، بستگي به ارزيابي حسابرس از احتمال خطر كنترل دارد. هر چه قدر سيستم كنترل داخلي شركت ضعيف تر باشد، خطر كنترل داخلي بالاتر ارزيابي شده و جهت پائين نگهداشته شدن خطرعدم كشف، حسابرسان بايستي حجم آزمون هاي محتوا را افزايش دهند و بالعكس.
اجراي آزمون هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت هاي مالي شروع و جهت حصول اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر، رسيدگي لازم را براي برنامه هاي تعيين شده، طراحي و اجراء مي كنند.
ريسك حسابرسي
ريسك حسابرسي شامل سه بخش مي باشد :
 1. ريسك ذاتي
ريسكي كه در نبود كنترل داخلي متوجه حساب ها مي باشد. مثلاً وجوه نقد و هزينه استهلاك بالاترين ريسك ذاتي را دارند.
 1. ريسك كنترل
خطري كه بخاطر وجود حساب داراي اشتباه با اهميت و عدم توانائي سيستم كنترل داخلي موسسه براي كنترل يا كشف اشتباه يا تقلب موجود، ايجاد مي گردد.

 1. ريسك عدم كشف
ريسكي كه اگر در حسابها اشتباهي با اهميت باشد و روش هاي حسابرسي نتواند آن را كشف نمايد.
نكته : ريسك ذاتي و كنترل در اختيار حسابرس نمي باشد. اما ريسك عدم كشف با روش هائي كه حسابرس اتخاذ مي نمايد ارتباط دارد (آزمون محتوا).
ريسك حسابرسي
يعني اينكه صورت هاي مالي موسسه و حساب هاي مربوطه حاوي اشتباه با اهميت باشد اما حسابرس گزارش عاري بودن اين صورت ها از هرگونه اشتباه با اهميت را ارائه دهد.
ريسك عدم كشف * ريسك كنترل * ريسك ذاتي =ريسك حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي
فهرست تفصيلي و مشروح روش هاي رسيدگي است كه بايد در طول كارحسابرسي انجام شود. در مراحل اوليه برنامه ريزي كار حسابرسي، يك برنامه حسابرسي مقدماتي تهيه مي گردد. اما اين برنامه مقدماتي، بطور پيوسته با پيشرفت كار حسابرسي تعديل مي گردد. براي مثال نوع و ماهيت، زمان بندي و ميزان روش هاي آزمون محتوا به ارزيابي حسابرس از خطر كنترل داخلي وابسته است. بدينسان تا زمانيكه ارزيابي سيستم كنترل داخلي پايان نيابد، نمي تواند برنامه نهائي[1] حسابرسي تنظيم شود. اين برنامه نهائي نيز در صورت تجديد نظر حسابرسان در برآوردهاي اوليه از اهميت يا خطر حسابرسي، يا كشف مشكلاتي از طريق انجام آزمون هاي محتوا بايد تعديل شود.

بنابراين، برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد :
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
اين بخش پيرامون بررسي و شناخت، چرخه هاي عمده معاملات سيستم كنترل داخلي صاحب كار مي باشد. روش هاي رسيدگي اين بخش شامل تهيه پرسش نامه، نمودگر يا شرح نوشته هر يك از چرخه هاي معاملات مثل چرخه توليد، فروش، خريد، حقوق و دستمزد، دارائي ها و تامين مالي مي باشد.
شناسائي نقاط ضعف و قوت سيستم كنترل داخلي و تعيين احتمال خطر كنترل، با اجراي آزمون هاي مربوطه، بخش ديگري از اين مرحله مي باشد. كه در مجموع به اين مرحله رويكرد سيستمي يا رويكر مبتني بر ريسك گفته مي شود.

 1. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
بخش دوم برنامه هاي حسابرسي مربوط به آزمون هاي محتوا مي باشد. كه به همين علت به آن رويكرد محتوائي گفته مي شود. در اين رويكرد بيشتر به آزمون هاي محتوا به عنوان مبناي اظهارنظر حسابرسان اتكاء مي شود. به عبارت ديگر اهداف برنامه هاي حسابرسي اثبات ادعاهاي مديريت در صورت هاي مالي مي باشد.
ادعاهاي مديريت
حسابرس مسئول بررسي ادعاهاي مديريت و ميزان انطباق آن با استانداردها و معيارها مي باشد. ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند. هيات استانداردهاي حسابرسي آمريكا ادعاهاي صورتهاي مالي را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
كليه دارائي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در صورت ها مالي وجود دارد و معاملات ثبت شده در حساب ها روي داده است. دارائي هائي همچون وجه نقد، اوراق بهادار، موجودي مواد و كالا از طريق مشاهده اثبات مي شوند. دارائي هائي كه تحت مالكيت اشخاص ثالث قرار دارند مانند موجودي نقد نزد بانك، موجودي هاي اماني نزد ديگران و بدهي ها از طريق اخذ تاييديه اثبات مي گردد. اثبات وجود دارائيهاي نامشهود دشوارتر است، حسابرسان بايد شواهدي را جمع آوري كنند كه نشان دهد مبالغ خرج شده و اين مبالغ داراي منافع آتي اقتصادي خواهند بود.
 1. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
اثبات اينكه تمام عناصر حسابداري (اقلام صورت هاي حسابداري) به طور كامل ثبت و منعكس شده باشد و معامله يا رويدادي ثبت نشده يا از قلم افتاده وجود نداشته باشد. روش هاي حسابرسي براي اثبات كامل بودن :
ü رديابي (فرايند دنبال كردن يك معامله از يك مدرك حسابداري به مدرك بعدي ، از جزء به كل)
بسياري از آزمون هاي مربوط به دارائيهاي ثبت نشده، شامل رديابي مدارك تهيه شده در زمان تحصيل دارائي به ثبت دارائي ها در دفاتر حسابداري است. براي مثال، حسابرسان براي كشف حساب هاي دريافتني ثبت نشده ممكن است تعدادي از مدارك حمل صادرشده طي سال را انتخاب و جزئيات آنها را به معاملات فروش ثبت شده، رديابي نمايند.
ü مشاهده
مشاهده دارائيهاي عيني، يكي از آزمون هاي مهم براي تشخيص كامل بودن ثبت اينگونه دارائيهاست. حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودي ها بايد مراقب اقلامي از موجودي ها باشند كه شمارش نشده اما در صورتخلاصه شمارش منظور شده است.


تحقیق درباره طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا


تحقیق درباره حسابرسی


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق دربار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


درباره آموزش الکترونیکی - موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

... آموزشی همراه با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در طراحی آموزشی و برنامه های
درسی می باشد. ... دوره ای آموزشی که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان
نامه است. ... رخدادهای آموزشی است که توسط مدیریت یادگیری الکترونیکی به اجرا در
می آید. ... کتاب، مقاله، آزمون ها و منابع مربوط به تعاملات بین یاد گیرندگان و یاد
دهندگان اعم از ...

حسابداری و حسابرسی - خلاصه تعاریف استاندارد حسابرسی

شواهد مربوط‌ به‌ مراحل‌ برنامه‌ريزي‌؛ شامل‌ برنامه‌هاي‌ حسابرسي‌ و هرگونه‌ تعديل‌ بعدي‌ آنها .
... جزييات‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ اجرا شده‌ درباره‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌
آنها .... حسابرس‌ همچنين‌ بايد زمان‌بندي‌ اجراي‌ آزمون‌ كنترلها و آزمونهاي‌ محتوا، هماهنگي‌ در
.... حسابرس‌ براي‌ براورد خطر حسابرسي‌ و طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ به‌ منظور حصول‌ ...

حسابرسی وجوه نقد و بانک - پایگاه خبری مادوند

30 مارس 2014 ... صورت حساب مقطعی بانک این اطمینان را به حسابرس می دهد که وجوه نقد منعکس در ...
ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند لذا برنامه های حسابرسی اثبات ادعاهای مدیریت در
... برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی ومعاملات فروش (اجرای آزمونهای محتوا) .... در
کارخانه وتامین اطلاعات اطمینان در مورد موجودی ها وحفاظت آنها طراحی میشود.

حسابرسان فردا - بلاگفا

4) گـزارش بايد يا حاوي يك اظهـارنظر درباره ي صورتهـاي مالي باشـد يا بيانگـر اين ...
حسابرسي اين مؤسسه بر اساس استانداردهاي حسابرسي اجرا شده است. .... از خط كنترل ،
طراحي آزمون ها ، اجراي آزمون هاي محتوا و رعايت ، بررسي پرونده ي دائمي و تشكيل ...
مقايسه اي بين اقلام مندرج در صورتهاي مالي و مطالعه و تحقيق در خصوص روابط بين آنها
.

قضاوت حرفه‌ای بر آزمون‌های تحلیلی در فرآیند حسابرسی

29 دسامبر 2012 ... روش‌های تحلیلی در سه مرحله و در طول اجرای عملیات حسابرسی به کار برده می‌شوند. ...
روش‌های‌ تحلیلی‌ می‌تواند در سایر مراحل (به عنوان آزمون‌های محتوا) نیز به کار رود. ...
شکل‌گیری اظهارنظر حسابرسی درباره مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی و. .... در تحقیق
بررسی نحوه قضاوت حسابرس در اعمال آزمون‌های تحلیلی توسط دکتر حسین ...

حسابداری - قسمت دوم اصول حسابرسی

طراحی سیستم های کامپیوتری ... بایگانی محافظت از برنامه های کامپیوتری ، پرونده
های اصلی و اطلاعات حسابرسی ... برآورد احتمال خطر و طراحی آزمونهای محتوا ... مرحله دوم:
انواع شواهد حسابرسی: حسابرسان در حین اجرای حسابهای بررسی شده ... دریافت
تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات درباره دعاوی حقوقی
شرکت.

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

EIS(Executive Information System) یا سیستمهای اطلاعاتی اجرایی: ... سیستمهای
EIS بمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی شده و با ... اين
تحليل بويژه درباره سيستمهاي پشتيبان تصميم، با دشواريهاي بيشتري
روبه‌روست. ...... سیستمهای داده‌کاوی و زیرسیستمها، و یا قابلیت اجرای آزمونهای رویه‌های
حسابرسی نو ...

برنامه حسابرسی- آزمون های حسابرسی - فایل 96

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) | موسسه ... مشاوره حسابرسی
و خدمات حسابرسی - شرکت حسابداری و حسابرسی https://www.ithce.ir/تحقیق-و...و. ...
حسابداری - حسابرسی - طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا ...

حسابداری - اصول حسابرسی

حسابداری - اصول حسابرسی - امور مالی. ... حسابرسی می باشد زیرا حسابرسان در
اینگونه خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت صورتهای مالی اظهار نظر می
کنند. ... حسابرسان: کسانی هستند که توانایی درک و اجرای برنامه های حسابرسی را
تحت نظارت ... برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا: حسابرسان پس از
اجرای آزمون ...

مقاله حسابرسی سیستم های کامپیوتری - مجله آموزشی حسابرس 24

7 مه 2017 ... امروزه حسابرسی فعالیتهای کامپیوتری دیگربه چند صاحب کار بزرگ محدود نمی شود .
... نگه داری می کند ، حسابرسان اغلب استفاده از کامپیوتر را برای اجرای بسیاری از
روش های ... ج ) برنامه نویسی => طراحی برنامه های مورد نیاز سیستم با استفاده از .... 4
– احتمال خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون های محتوا را طراحی کنند .

آزداک – برترین سایت دانلود کتاب، مقاله و پایان نامه

... بر خواص نانوسلولز و کامپوزیت حاصل از آن · پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیطی
شهری · تحقیق درباره تنظیم جمعیت و خانواده .... فروش پایان نامه · دانلود پایان نامه کامل
کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش طراحی شهری ... دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با . ... دانلود مقاله سابقه تاریخی آزمون های
روانی.

گزینه دو: صفحه اصلی

موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو برگزار کننده آزمون های آزمایشی و ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی و ارائه دهنده خدمات ... محتوای آموزشی سایت ... درباره امکانات و خدمات
.

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صلاحیت و
همکاری ... تحقیقات بیانگر این است که نظام راهبری شرکتی اثر مثبتی بر کیفیت
و ... و بیطرفانه ای است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی میشود.
.... دامنه، حدود و زمان‌بندی آزمون‌های محتوای حسابرسی به برآورد خطر حسابرسی و ریسک ...

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه حقوق و دستمزد

بر پايه توضيحات بخش 1-2 دستورالعمل حسابرسي ، پس از شناخت و ارزيابي اوليه از
سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ( تعيين خطر كنترل مربوط به طراحي سيستم ) ...
شود ، اجراي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) در مورد كنترلهاي موجود ( علامت گذاري شده در ...
به اين منظور برنامه هاي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) براي هر چرخه پيوست مي باشد .

(word) فایل ورد مقاله در مورد روش های نمونه‌گیری‌ در حسابرسی و سایر ...

27 آگوست 2017 ... حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌ ... در
موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و .... برای‌ مثال‌،
انتخاب‌ تصادفی‌ با استفاده‌ از برنامه‌های‌ رایانه‌ای‌ اعداد تصادفی‌.

منابع مهم آزمون كنكور کارشناسی و كارشناسي ارشد و دکترا حسابداري

مرجع حسابداران حرفه اي ايران - منابع مهم آزمون كنكور کارشناسی و كارشناسي ارشد و
دکترا ... تخصصی حسابداری در آزمون سراسری می توانم به شما معرفی كنم مقالات
مرتبط با .... برنامه های حسابرسی ، ارتباط آزمون های کنترل با آزمون های محتوا
مسئولیت قانونی ... روش ها ی کنترل – آزمون محتوا و کنترل - اجرای آزمون های اضافی
کنترل ها – برآورد ...

تحقیق درباره زنا کردن – یکدو دانلود - 118 علمی دانلود

15 ساعت قبل ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” تحقیق درباره زنا کردن ” را دانلود ... غبار) در
ایران · تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا ...

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

گزینه دو: صفحه اصلی

موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو برگزار کننده آزمون های آزمایشی و ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی و ارائه دهنده خدمات ... محتوای آموزشی سایت ... درباره امکانات و خدمات
.

(word) فایل ورد مقاله در مورد روش های نمونه‌گیری‌ در حسابرسی و سایر ...

27 آگوست 2017 ... حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌ ... در
موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و .... برای‌ مثال‌،
انتخاب‌ تصادفی‌ با استفاده‌ از برنامه‌های‌ رایانه‌ای‌ اعداد تصادفی‌.

اصول حسابرسی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

حسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه ..... می
باشد زیرا حسابرسان در اینگونه خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت
صورتهای ... حسابرسان: کسانی هستند که توانایی درک و اجرای برنامه های حسابرسی را
تحت نظارت ... برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا: حسابرسان پس از
اجرای ...

چگونه بيان مسئله بنويسيم | علمي و پژوهشي - ایران پژوهان

بيان مساله اولين بخش محتوايي پروپوزال است و تاثير تعيين کننده اي در
ارزشيابي ... ذيلا به 10 سوال مهم در باره نحوه طراحي بيان مساله در پروپوزالها مي
پردازيم. ... دانشي در باره موضوع مورد بررسي استناد به تصميمات و برنامه هاي متنوع و
بعضا متضادي ... در وهله چهارم و آخر نوبت به تحقيق ارزشيابي مي رسد که منوط به
اجراي برنامه اي است ...

دانلود نرم افزارهای مدیریتی - دانشگاه شهید بهشتی

18 دسامبر 2014 ... این طراحی در کنار یکپارچگی و همبستگی کامل بین Dynamics CRM، ... از
معروفترین نرم افزارهای مدیریت پروژه، نرم افزار Primavera است كه ... پروژه ها و
قابلیت های بالای این برنامه در انجام محاسبات و اجرای آنالیزهای حساسیت رو به
گسترش است. ... زمینه ای)، روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، روش تحلیل گفتمان و

چگونه بيان مسئله بنويسيم | علمي و پژوهشي - ایران پژوهان

بيان مساله اولين بخش محتوايي پروپوزال است و تاثير تعيين کننده اي در
ارزشيابي ... ذيلا به 10 سوال مهم در باره نحوه طراحي بيان مساله در پروپوزالها مي
پردازيم. ... دانشي در باره موضوع مورد بررسي استناد به تصميمات و برنامه هاي متنوع و
بعضا متضادي ... در وهله چهارم و آخر نوبت به تحقيق ارزشيابي مي رسد که منوط به
اجراي برنامه اي است ...

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

کارشناسی ارشد حسابداری:حامد علیزاده - اصطلاحات لاتین و کاربردی در ...

یك رای عرفی توسط دادگاه پژوهش ایالت نیویورك (عالی ترین دادگاه نیویورك) كه بیان
می دارد ... نوع ، زمان بندی و حدود آزمونهای محتوا بعد از ارزیابی حسابرسان از سیستم
كنترل داخلی ... احتمال خطر آنكه حسابرسان نادانسته نظر خود را درباره صورتهای مالی
حاوی ... كلیه جنبه های سیستم كنترل داخلی ، برنامه های حسابرسی را طراحی و اجرا می
كنند.

اصول حسابرسی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

حسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه ..... می
باشد زیرا حسابرسان در اینگونه خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت
صورتهای ... حسابرسان: کسانی هستند که توانایی درک و اجرای برنامه های حسابرسی را
تحت نظارت ... برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا: حسابرسان پس از
اجرای ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

EIS(Executive Information System) یا سیستمهای اطلاعاتی اجرایی: ... سیستمهای
EIS بمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی شده و با ... اين
تحليل بويژه درباره سيستمهاي پشتيبان تصميم، با دشواريهاي بيشتري
روبه‌روست. ...... سیستمهای داده‌کاوی و زیرسیستمها، و یا قابلیت اجرای آزمونهای رویه‌های
حسابرسی نو ...

تحقیق درباره افت تحصیلی و عوامل آن-دانلود تحقیق مقاله

عوامل موثر در افت تحصیلی: ۱- محتوای آموزشی: 2- سطح علمی معلم: 3- ناآشنایی با
حیطه عاطفی دانش ... تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا.

— (438) – دانلود ریسرچ – تحقیق – مقاله ارشد

10 جولای 2017 ... ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی توسط دیوان
.... بررسی زمان و حرکت و برنامههای آموزش حین خدمت کارکنان، موجب استفاده از .... 2-5-
ضرورت وجود کنترلهای داخلی:سیستم کنترل داخلی درباره قابلیت ... و (2) آزمونهای
محتوای موثرتری را برای رسیدگی به اقلام صورتهای مالی طراحی کنند.

حسابرسی کنترل‌های داخلی بر اساس بخش ۴۰۴ قانون ساربینز آکسلی ...

در این مقاله، تحولات اصلی پدید‌آمده در ضوابط حاکم بر اجرای حسابرسی مبتنی بر ....
مؤثر بر ریسک تحریف‌های با‌اهمیت؛ و سوم، طراحی آزمون‌های کنترلی و محتوایی مناسب.
... کمیسیون تردوی به احتمال زیاد باعث می‌شود برنامه‌هایی که حسابرسان داخلی برای ...

اندیشه حسابداری - حسابرسي

اندیشه حسابداری - حسابرسي - حسابداري-حسابرسي- سرمايه گذاري -مديريت مالي. ... ب
-حسابرسان نسبت به صورتهای مالی گزارش می دهند و نه درباره اطلاعات حسابداری. ....
خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا:بر اساس نتایج بدست آمده در نتیجه اجرای آزمون های
.... و اداره ی امور حسابداری می باشند و شامل طرحهای کلی و برنامه های حسابرسی نمودگرها
و ...

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - رسول خانعلی زاده

اطلاعات برنامه های خانعلی زاده - فصل اول مطالب حسابرسی : طراحي برنامه‌هاي حسابرسي
و اجراي آزمون‌هاي محتوا ... دسترسي به مقالات و پروژه‌هاي حسابداري ... اجراي آزمون‌هاي محتوا
توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف‌هاي كلي
... ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند.

پاورپوینت چه عواملی سبب پیشرفت درسی و موفقیت در تحصیل می شود

11 ژوئن 2017 ... آزمایش یا تجربه آزمون های تئوری، (عمل) درگیر شدن با کار ... تحقیق رموز موفقیت در
درس و تحصیل تحقیق درباره رموز موفقیت در درس و تحصیل 12ص دسته بندی: آموزشی
، فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) قسمتی از محتوای متن. .... و دنیای كار
ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری ...

حسابرسی در واحدهای کوچک و متوسط؛ از حرف تا عمل

محدودیت از نظر منابع مدیریتی، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه، بازاریابی و
محدودیتهای مالی،. • اتکا به تعداد .... در برنامه های. توسعه اقتصادی ... رویکرد
حســابرس برای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی. اضافــی ... حسابرس باید آزمونهای
محتوا را صرف نظر از ارزیابی صورت گرفته ..... اقامــی که اطاعاتی درباره موضوعهایی
مانند ماهیت واحد.

حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و2 بخش 5 - حسابداری و حسابرسی

ت- خطر کنترل را مجددا بر آورد و ازمون محتوا را طراحی کنید ... این هدفهای کلی در مورد
تمام برنامه های حسابرسی داراییها بطور یکسان کاربرد دارد . ... حسابرسان می توانند با
رسیدگی به مدارک عمومی اطلاعات زیادی را درباره محیط کار شرکت و نیز شرکت
صاحبکار و نیز .... پیش از پذیرفتن صاحبکار جدبد ، در مورد استقلال موسسه تحقیق
می شود.

مقاله در مورد روش های نمونه‌گيري‌ در حسابرسي و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ ...

حسابرس‌ هنگام‌ طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ بايد شيوه‌هاي‌ مناسبي‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌
براي‌ آزمون‌ ... در موارد اجراي‌ آزمونهاي‌ محتواي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گيري‌
و ساير .... براي‌ مثال‌، انتخاب‌ تصادفي‌ با استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ اعداد تصادفي‌.

تحقیق درباره زنا کردن – یکدو دانلود - 118 علمی دانلود

15 ساعت قبل ... از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” تحقیق درباره زنا کردن ” را دانلود ... غبار) در
ایران · تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا ...

مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM - انواع مقالات حسابداری

مقالات زبان تخصصی حسابداری ویکیپدیا_کنکور کارشناسی ارشد حسابداری.
باتوجه به اینکه در سال های اخیر توجه طراحان سئوالات زبان تخصصی آزمون کارشناسی
ارشد حسابداری نسبت به مقالات موجود در سایت ویکیپدیا ... ::تعیین سطح اهمیت در
برنامه ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی ... چندفایل pdf درباره آموزش نکات
بازرگانی ...

طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - رسول خانعلی زاده

اطلاعات برنامه های خانعلی زاده - فصل اول مطالب حسابرسی : طراحي برنامه‌هاي حسابرسي
و اجراي آزمون‌هاي محتوا ... دسترسي به مقالات و پروژه‌هاي حسابداري ... اجراي آزمون‌هاي محتوا
توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف‌هاي كلي
... ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند.

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود ...

در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم دانلود رایگان
تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18

مقاله حسابرسی سیستم های کامپیوتری - مجله آموزشی حسابرس 24

7 مه 2017 ... امروزه حسابرسی فعالیتهای کامپیوتری دیگربه چند صاحب کار بزرگ محدود نمی شود .
... نگه داری می کند ، حسابرسان اغلب استفاده از کامپیوتر را برای اجرای بسیاری از
روش های ... ج ) برنامه نویسی => طراحی برنامه های مورد نیاز سیستم با استفاده از .... 4
– احتمال خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون های محتوا را طراحی کنند .

كنترل هاي داخلي - قسمت سوم - وب سايت شخصي ايوب احمدي جناقرد

15 فوریه 2013 ... 2 – اغلب كنترل هاي داخلي درباره معاملات و رويدادهاي روزمره و نه غير متعارف برقرار مي
شوند . ... احتمال خطر كنترل نهايي را برآورده و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد . 5. ... اجراي
آزمونهاي اضافي كنترلها ( آزمونهاي رعايت روشها و كنترلها ) 4. ... گزارش ها ، كاربرگها و
برنامه هاي حسابرسي حسابرسان داخلي نيز از جمله منابع بسيار مفيد ...

(word) فایل ورد مقاله در مورد روش های نمونه‌گیری‌ در حسابرسی و سایر ...

27 آگوست 2017 ... حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌ ... در
موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و .... برای‌ مثال‌،
انتخاب‌ تصادفی‌ با استفاده‌ از برنامه‌های‌ رایانه‌ای‌ اعداد تصادفی‌.

حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه ... ادعاها به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورت هاي مالي مي باشند .

مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان ... - پژوهش حسابداری

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه‌های حسابداری توسط دانشجویان این رشته
است ... و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون (گاما) قرار
گرفت. ... این برنامه ابزار کارآمدی برای تهیه گزارش‌های حسابداری، اجرای محاسبات ساده
و ... تحقیقات خود نشان می‌دهد نرم‌افزارهای مالی در ایران چندان ساخت یافته نیستند.

پورتال دانشگاه پیام نور-سوالات متداول سازمان

اين واحدها از جمله شامل شركتهاي خصوصي ، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع ، و يا مراكز
تحقيقاتي وابسته به دانشگاه ها يا دستگاه هاي اجرايي هستند. .... پاسخ: تاكنون حدود
900 عنوان از دروس دانشگاه توليد محتواي الكترونيكي شده است كه 820 عنوان .....
تغييررشته دانشجويان دوره هاي فراگير دوره هاي بدون آزمون مقدور نمي باشد و دانشجو مي
تواند ...

حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و2 بخش 5 - حسابداری و حسابرسی

ت- خطر کنترل را مجددا بر آورد و ازمون محتوا را طراحی کنید ... این هدفهای کلی در مورد
تمام برنامه های حسابرسی داراییها بطور یکسان کاربرد دارد . ... حسابرسان می توانند با
رسیدگی به مدارک عمومی اطلاعات زیادی را درباره محیط کار شرکت و نیز شرکت
صاحبکار و نیز .... پیش از پذیرفتن صاحبکار جدبد ، در مورد استقلال موسسه تحقیق
می شود.

کتاب مرجع استاتیک و مکانیک بیر جانسون ویرایش 10

پاورپوینت درمورد اخلاق در معاشرت

فایل فلش تبلت UNIPAD 7 PM-UQM12A

دانلود تحقیق بانكداري 79 ص

زبان های خارجی

جعبه جواهر

سفارش ترجمه مقاله An algorithm for network and data-aware placement of multi-tier applications in cloud data centers

طرح لایه باز تراکت و بنر و پوستر انتخاباتی

تیزر استارت - نوری

21 راز موفقیت میلیونرهای خود ساخته نوشته برایان تریسی ترجمه مهندس علی اکبر قاری نیت