دانلود رایگان


تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست تفصیلی و مشروح روش‌های رسیدگی است که باید در طول کارحسابرسی انجام شود. در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم

دانلود رایگان تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
ريسك حسابرسي
 1. ريسك ذاتي
 2. ريسك كنترل
 3. ريسك عدم كشف
برنامه هاي حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
 2. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
ادعاهاي مديريت
 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
 2. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
ü رديابي
ü مشاهده
ü روش هاي تحليلي
ü اجراي آزمون هاي ميانبر[5] (انقطاع زماني)
 1. حقوق و تعهدات[6] (مالكيت و تعهدات)
 2. ارزشيابي يا تخصيص [7](در رابطه با دارائي ها اولويت دارد)
 3. ارائه و افشاء[8] (ارائه در رابطه با استانداردها و افشاء عمدتاً معامله با اشخاص وابسته)
چرا تأكيد بر اثبات اقلام صورت ترازنامه وجود دارد؟
رسيدگي به مدارك عمومي (تشكيل پرونده دائم)[9]
 1. مدارك غيرماليمقدمه
همان طور كه در درس حسابرسي يك موضوعات مختلفي در مورد كنترل هاي داخلي و ارزيابي آن مورد بحث قرار داديم. مشخص گرديد هدف اصلي حسابرسان از ارزيابي كنترل هاي داخلي، تعيين سطح خطر عدم كشف مي باشد.(منظور آزمون هاي محتوا) كه براساس آن حسابرسان بتوانند نوع و ماهيت، ميزان و زمان بندي آزمون هاي محتوائي كه در حسابرسي نهائي انجام خواهند داد را تعيين نمايند. به عبارت ديگر تعيين آزمون هاي محتواي حسابرسي، بستگي به ارزيابي حسابرس از احتمال خطر كنترل دارد. هر چه قدر سيستم كنترل داخلي شركت ضعيف تر باشد، خطر كنترل داخلي بالاتر ارزيابي شده و جهت پائين نگهداشته شدن خطرعدم كشف، حسابرسان بايستي حجم آزمون هاي محتوا را افزايش دهند و بالعكس.
اجراي آزمون هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت هاي مالي شروع و جهت حصول اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر، رسيدگي لازم را براي برنامه هاي تعيين شده، طراحي و اجراء مي كنند.
ريسك حسابرسي
ريسك حسابرسي شامل سه بخش مي باشد :
 1. ريسك ذاتي
ريسكي كه در نبود كنترل داخلي متوجه حساب ها مي باشد. مثلاً وجوه نقد و هزينه استهلاك بالاترين ريسك ذاتي را دارند.
 1. ريسك كنترل
خطري كه بخاطر وجود حساب داراي اشتباه با اهميت و عدم توانائي سيستم كنترل داخلي موسسه براي كنترل يا كشف اشتباه يا تقلب موجود، ايجاد مي گردد.

 1. ريسك عدم كشف
ريسكي كه اگر در حسابها اشتباهي با اهميت باشد و روش هاي حسابرسي نتواند آن را كشف نمايد.
نكته : ريسك ذاتي و كنترل در اختيار حسابرس نمي باشد. اما ريسك عدم كشف با روش هائي كه حسابرس اتخاذ مي نمايد ارتباط دارد (آزمون محتوا).
ريسك حسابرسي
يعني اينكه صورت هاي مالي موسسه و حساب هاي مربوطه حاوي اشتباه با اهميت باشد اما حسابرس گزارش عاري بودن اين صورت ها از هرگونه اشتباه با اهميت را ارائه دهد.
ريسك عدم كشف * ريسك كنترل * ريسك ذاتي =ريسك حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي
فهرست تفصيلي و مشروح روش هاي رسيدگي است كه بايد در طول كارحسابرسي انجام شود. در مراحل اوليه برنامه ريزي كار حسابرسي، يك برنامه حسابرسي مقدماتي تهيه مي گردد. اما اين برنامه مقدماتي، بطور پيوسته با پيشرفت كار حسابرسي تعديل مي گردد. براي مثال نوع و ماهيت، زمان بندي و ميزان روش هاي آزمون محتوا به ارزيابي حسابرس از خطر كنترل داخلي وابسته است. بدينسان تا زمانيكه ارزيابي سيستم كنترل داخلي پايان نيابد، نمي تواند برنامه نهائي[1] حسابرسي تنظيم شود. اين برنامه نهائي نيز در صورت تجديد نظر حسابرسان در برآوردهاي اوليه از اهميت يا خطر حسابرسي، يا كشف مشكلاتي از طريق انجام آزمون هاي محتوا بايد تعديل شود.

بنابراين، برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد :
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
اين بخش پيرامون بررسي و شناخت، چرخه هاي عمده معاملات سيستم كنترل داخلي صاحب كار مي باشد. روش هاي رسيدگي اين بخش شامل تهيه پرسش نامه، نمودگر يا شرح نوشته هر يك از چرخه هاي معاملات مثل چرخه توليد، فروش، خريد، حقوق و دستمزد، دارائي ها و تامين مالي مي باشد.
شناسائي نقاط ضعف و قوت سيستم كنترل داخلي و تعيين احتمال خطر كنترل، با اجراي آزمون هاي مربوطه، بخش ديگري از اين مرحله مي باشد. كه در مجموع به اين مرحله رويكرد سيستمي يا رويكر مبتني بر ريسك گفته مي شود.

 1. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
بخش دوم برنامه هاي حسابرسي مربوط به آزمون هاي محتوا مي باشد. كه به همين علت به آن رويكرد محتوائي گفته مي شود. در اين رويكرد بيشتر به آزمون هاي محتوا به عنوان مبناي اظهارنظر حسابرسان اتكاء مي شود. به عبارت ديگر اهداف برنامه هاي حسابرسي اثبات ادعاهاي مديريت در صورت هاي مالي مي باشد.
ادعاهاي مديريت
حسابرس مسئول بررسي ادعاهاي مديريت و ميزان انطباق آن با استانداردها و معيارها مي باشد. ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند. هيات استانداردهاي حسابرسي آمريكا ادعاهاي صورتهاي مالي را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
كليه دارائي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در صورت ها مالي وجود دارد و معاملات ثبت شده در حساب ها روي داده است. دارائي هائي همچون وجه نقد، اوراق بهادار، موجودي مواد و كالا از طريق مشاهده اثبات مي شوند. دارائي هائي كه تحت مالكيت اشخاص ثالث قرار دارند مانند موجودي نقد نزد بانك، موجودي هاي اماني نزد ديگران و بدهي ها از طريق اخذ تاييديه اثبات مي گردد. اثبات وجود دارائيهاي نامشهود دشوارتر است، حسابرسان بايد شواهدي را جمع آوري كنند كه نشان دهد مبالغ خرج شده و اين مبالغ داراي منافع آتي اقتصادي خواهند بود.
 1. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
اثبات اينكه تمام عناصر حسابداري (اقلام صورت هاي حسابداري) به طور كامل ثبت و منعكس شده باشد و معامله يا رويدادي ثبت نشده يا از قلم افتاده وجود نداشته باشد. روش هاي حسابرسي براي اثبات كامل بودن :
ü رديابي (فرايند دنبال كردن يك معامله از يك مدرك حسابداري به مدرك بعدي ، از جزء به كل)
بسياري از آزمون هاي مربوط به دارائيهاي ثبت نشده، شامل رديابي مدارك تهيه شده در زمان تحصيل دارائي به ثبت دارائي ها در دفاتر حسابداري است. براي مثال، حسابرسان براي كشف حساب هاي دريافتني ثبت نشده ممكن است تعدادي از مدارك حمل صادرشده طي سال را انتخاب و جزئيات آنها را به معاملات فروش ثبت شده، رديابي نمايند.
ü مشاهده
مشاهده دارائيهاي عيني، يكي از آزمون هاي مهم براي تشخيص كامل بودن ثبت اينگونه دارائيهاست. حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودي ها بايد مراقب اقلامي از موجودي ها باشند كه شمارش نشده اما در صورتخلاصه شمارش منظور شده است.


تحقیق درباره طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا


تحقیق درباره حسابرسی


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق دربار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق انواع دیدگاه ها در برنامه ریزی درسی از نظر میلر | تراسوس

1 سپتامبر 2017 ... چکیده: این تحقیق به ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سال سوم ... ویژه
دانشجویان و کارمندان، آزمون های دانشگاهی، آزمونهای کاردانی به کارشناسی، آزمون ... آموزش
و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی ... تحقیق
برنامه ریزی آموزشی و درسی تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی ...

(word) فایل ورد مقاله در مورد روش های نمونه‌گیری‌ در حسابرسی و سایر ...

27 آگوست 2017 ... حسابرس‌ هنگام‌ طراحی‌ روشهای‌ حسابرسی‌ باید شیوه‌های‌ مناسبی‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌ ... در
موارد اجرای‌ آزمونهای‌ محتوای‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گیری‌ و .... برای‌ مثال‌،
انتخاب‌ تصادفی‌ با استفاده‌ از برنامه‌های‌ رایانه‌ای‌ اعداد تصادفی‌.

حسابداری - قسمت دوم اصول حسابرسی

طراحی سیستم های کامپیوتری ... بایگانی محافظت از برنامه های کامپیوتری ، پرونده
های اصلی و اطلاعات حسابرسی ... برآورد احتمال خطر و طراحی آزمونهای محتوا ... مرحله دوم:
انواع شواهد حسابرسی: حسابرسان در حین اجرای حسابهای بررسی شده ... دریافت
تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات درباره دعاوی حقوقی
شرکت.

حسابرسان فردا - بلاگفا

4) گـزارش بايد يا حاوي يك اظهـارنظر درباره ي صورتهـاي مالي باشـد يا بيانگـر اين ...
حسابرسي اين مؤسسه بر اساس استانداردهاي حسابرسي اجرا شده است. .... از خط كنترل ،
طراحي آزمون ها ، اجراي آزمون هاي محتوا و رعايت ، بررسي پرونده ي دائمي و تشكيل ...
مقايسه اي بين اقلام مندرج در صورتهاي مالي و مطالعه و تحقيق در خصوص روابط بين آنها
.

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صلاحیت و
همکاری ... تحقیقات بیانگر این است که نظام راهبری شرکتی اثر مثبتی بر کیفیت
و ... و بیطرفانه ای است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی میشود.
.... دامنه، حدود و زمان‌بندی آزمون‌های محتوای حسابرسی به برآورد خطر حسابرسی و ریسک ...

PDF[دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان]—فروشگاه اینترنتی ...

از اﯾﻦ رو ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ... ﻫﺪف
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ. ﻣﯿﺸﻮد
. ... داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﻮن
ارزﯾﺎﺑﯽ و .... ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻗﻼم.

معرفي رشته كارشناسي آمار و سنجش آموزشي - موسسه آموزش عالي خزر ...

22 جولای 2015 ... Unable to refresh content ... صفحه نخست; درباره دانشگاه ... ۲- در سازمانهاي تهيه كننده
آزمونهاي مختلف به ارائه خدمات بپردازند. ... رشته هاي مرتبط نظير ارزشيابي آموزشي،
آمار در روانشناسي و علوم تربيتي، تحقيقات آموزشي و. ... و اجراي آزمونهاي پيشرفت
تحصيلي، طراحي و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي،كاربرد كامپيوتر در ...

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

2ـ خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه‌ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد
می‌کند، ... را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که منجر
به کشف .... هنگامی‌که ارتباط شناخت خطر و طراحی آزمونهای حسابرسی با یکدیگر قطع
شود .... روشهای آزمون محتوا یا بخشی از مرحله بررسی کلی در کار حسابرسی به اجرا در
آمده، ...

معرفی رشته شهرسازی و کارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری | 3گام

رشته شهرسازی به منظور ایجاد حلقه واصل رشته های عمران، معماری، اقتصاد، جامعه ... و در
واقع پرکننده فضای خالی سیاستگزاری و هماهنگی علوم فنی و انسانی در پروژه های ... و
طراحی شهری، توانایی طراحی سکونتگاهها و تهیه و ارزیابی طرحها و برنامه های شهری در ...
و آزمون مشترک بوده و تنها در زمان انتخاب رشته به صورت سه گزینه مطرح میگردند.

معرفی رشته شهرسازی و کارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری | 3گام

رشته شهرسازی به منظور ایجاد حلقه واصل رشته های عمران، معماری، اقتصاد، جامعه ... و در
واقع پرکننده فضای خالی سیاستگزاری و هماهنگی علوم فنی و انسانی در پروژه های ... و
طراحی شهری، توانایی طراحی سکونتگاهها و تهیه و ارزیابی طرحها و برنامه های شهری در ...
و آزمون مشترک بوده و تنها در زمان انتخاب رشته به صورت سه گزینه مطرح میگردند.

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه حقوق و دستمزد

بر پايه توضيحات بخش 1-2 دستورالعمل حسابرسي ، پس از شناخت و ارزيابي اوليه از
سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ( تعيين خطر كنترل مربوط به طراحي سيستم ) ...
شود ، اجراي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) در مورد كنترلهاي موجود ( علامت گذاري شده در ...
به اين منظور برنامه هاي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) براي هر چرخه پيوست مي باشد .

کاربرد تفکر انتقادی در حسابرسی

داده انـد کـه متشـکل از برنامه ریـزی برنامه هـای حسابرسـی، اجـرای ... مشـکالت موجـود در
کار، طراحـي برنامـه حسابرسـی مناسـب و. اجـراي برنامـه، تفکـر .... "تفکـر مسـتدل
وتیزبینانـه درباره اینکـه چه چیزی رابـاور کنیم و .... دقیـق، تجزیـه و تحلیـل محتـوا
وارزش داده هـا، اسـتفاده از انـواع .... Experience with the California Critical Thinking
Tests.

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

EIS(Executive Information System) یا سیستمهای اطلاعاتی اجرایی: ... سیستمهای
EIS بمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی شده و با ... اين
تحليل بويژه درباره سيستمهاي پشتيبان تصميم، با دشواريهاي بيشتري
روبه‌روست. ...... سیستمهای داده‌کاوی و زیرسیستمها، و یا قابلیت اجرای آزمونهای رویه‌های
حسابرسی نو ...

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

معرفی رشته شهرسازی و کارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری | 3گام

رشته شهرسازی به منظور ایجاد حلقه واصل رشته های عمران، معماری، اقتصاد، جامعه ... و در
واقع پرکننده فضای خالی سیاستگزاری و هماهنگی علوم فنی و انسانی در پروژه های ... و
طراحی شهری، توانایی طراحی سکونتگاهها و تهیه و ارزیابی طرحها و برنامه های شهری در ...
و آزمون مشترک بوده و تنها در زمان انتخاب رشته به صورت سه گزینه مطرح میگردند.

[کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

9 سپتامبر 2015 ... بنابراین، حسابرسان مستقل در ایران موظف اند برنامههای حسابرسی خود را در ... موارد
زیربه طور خلاصـه ، ضـرورت انجـام تحق یـق دربـاره کـاربرد روشهـای ... معمـولاً
حـسابرسان هنگام اجرای روشهای تحلیلی به عنـوان آزمـون محتـوا، از .... به منظور تامین
روایی و پایانی طرح تحقیق ، ابتدا فرم طرح تحقیق طراحـی شـده در اختیـار ۱۲ ...

حسابرسی - قیمت طلا - سایت زر

حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روشهای درسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه های
عملیاتی شرکت ... ۱) هدف حسابرسان مستقل ، اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار
است . .... ۴) برآورد مجدد احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای محتوا ... گزارشها، کاربرگها
و برنامه های حسابرسی حسابرسان داخلی نیز از جمله منابع بسیار مفید اطلاعاتی است.

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

حسابرسی موجودی مواد و کالا - محاسب یار

16 سپتامبر 2015 ... خرید، دریافت کالا، انبار کردن مواد وکالا، صدور کالا از انبار ساخت و ارسال کالا
وظایفی عینی .... ب: اجرای آزمونهای محتوای موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای
فروش رفته. ... نیست و در نتیجه به منظور اظهار تظر درباره صورتهای مالی حسابرسان
مجبور به حسابرسی اطلاعات مکمل نیستند. ... برنامه های کاربردی اکسل.

تعریف سیستم کنترل داخلی

توازن - تحقیقات حسابداری وحسابرسي:مریم تلاوت:ساوه .... حسابرس مستقل : مجمع
عمومی صاحبان سهام و حسابرس داخلی : بالاترین مقام اجرایی . ... ثانياً آزمونهاي محتواي
مؤثرتري را براي رسيدگي به اقلام صورتهاي مالي طراحي كنند . ... منابع كسب اطلاعات
درباره كنترل هاي داخلي : ... 2- گزارشها ، كاربرگها و برنامه هاي حسابرسي حسابرسان
داخلي

استاندارد حسابرسي 315 شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد ...

13 آوريل 2011 ... روشهای برآورد خطر و منابع اطلاعاتی درباره واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل ...
خطرهایی که آزمونهای محتوا، به‌تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها ... اهمیت
برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای .... وارسی مستندات (
مانند برنامه‌ها و راهبردهای تجاری)، سوابق و دستورالعملهای کنترلهای داخلی.

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری - ماهان

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری زبان عمومی و تخصصی ریاضی و آمار حسابداری
... دانشجو درباره رشته تخصصی خود نیاز دارد می تواند در دنیای مجازی پورتال ماهان
بیابد. ... شماره 7 (حسابداری مخارج تحقیق و توسعه)، استاندارد شماره 10 (حسابداری
کمک‌های .... حسابرسی: فصل دهم اصول حسابرسی (طراحی برنامه‌های حسابرسی، رسیدگی
به ...

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود ...

در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم دانلود رایگان
تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

2ـ خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه‌ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد
می‌کند، ... را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که منجر
به کشف .... هنگامی‌که ارتباط شناخت خطر و طراحی آزمونهای حسابرسی با یکدیگر قطع
شود .... روشهای آزمون محتوا یا بخشی از مرحله بررسی کلی در کار حسابرسی به اجرا در
آمده، ...

تحقیق درباره افت تحصیلی و عوامل آن-دانلود تحقیق مقاله

عوامل موثر در افت تحصیلی: ۱- محتوای آموزشی: 2- سطح علمی معلم: 3- ناآشنایی با
حیطه عاطفی دانش ... تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا.

تحقیق درباره برنامه حسابرسي آزمون هاي حسابرسي - دانلود فایل

تحقیق درباره ... حسابرسي عملكرد، مصداق ... نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده ...
حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - YAHoO ...

تحقیق کامل درمورد سوالات چند گزینه ای (خصوصیات – نحوه طراحی ...

10 ژوئن 2017 ... دانلود تحقیق کامل درمورد سوالات چند گزینه ای (خصوصیات – نحوه طراحی – نحوه ... آن
است که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون براساس قواعد معین و ... با
محتوای مواد آموزشی اندازه می گیرد و آزمونی که ساخته می شود نمونه ای از تمامی هدف های ...
علامت فضیلت برنامه های پاسخگویی داوطلبانه در میان سازمان های غیر ...

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها - حسابداری مالی و مالیاتی - حسابرسی. ...
طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا (1) · نحوه ثبت تسهيلات مالي ...

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری - ماهان

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری زبان عمومی و تخصصی ریاضی و آمار حسابداری
... دانشجو درباره رشته تخصصی خود نیاز دارد می تواند در دنیای مجازی پورتال ماهان
بیابد. ... شماره 7 (حسابداری مخارج تحقیق و توسعه)، استاندارد شماره 10 (حسابداری
کمک‌های .... حسابرسی: فصل دهم اصول حسابرسی (طراحی برنامه‌های حسابرسی، رسیدگی
به ...

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه به هدف‌هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت‌هاي مالي شروع و ...

مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM - انواع مقالات حسابداری

مقالات زبان تخصصی حسابداری ویکیپدیا_کنکور کارشناسی ارشد حسابداری.
باتوجه به اینکه در سال های اخیر توجه طراحان سئوالات زبان تخصصی آزمون کارشناسی
ارشد حسابداری نسبت به مقالات موجود در سایت ویکیپدیا ... ::تعیین سطح اهمیت در
برنامه ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی ... چندفایل pdf درباره آموزش نکات
بازرگانی ...

مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM - انواع مقالات حسابداری

مقالات زبان تخصصی حسابداری ویکیپدیا_کنکور کارشناسی ارشد حسابداری.
باتوجه به اینکه در سال های اخیر توجه طراحان سئوالات زبان تخصصی آزمون کارشناسی
ارشد حسابداری نسبت به مقالات موجود در سایت ویکیپدیا ... ::تعیین سطح اهمیت در
برنامه ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی ... چندفایل pdf درباره آموزش نکات
بازرگانی ...

تعریف سیستم کنترل داخلی

توازن - تحقیقات حسابداری وحسابرسي:مریم تلاوت:ساوه .... حسابرس مستقل : مجمع
عمومی صاحبان سهام و حسابرس داخلی : بالاترین مقام اجرایی . ... ثانياً آزمونهاي محتواي
مؤثرتري را براي رسيدگي به اقلام صورتهاي مالي طراحي كنند . ... منابع كسب اطلاعات
درباره كنترل هاي داخلي : ... 2- گزارشها ، كاربرگها و برنامه هاي حسابرسي حسابرسان
داخلي

ACCOUNTING - حسابرسی 2

حسابرسان برای طراحی آزمون های محتوا و جمع آوری شواهد کافی ، باید شناخت کافی ...
مراحل اجرای این روش عمدتا شامل مشخص کردن محدوده ی مورد انتظار ، تعیین دامنه ی .... 3-
راجع به قابلیت وصول مانده های مورد اعتراض و مانده های سررسید گذشته ، تحقیق بعمل
آورد . .... د – درباره دارایی های ثابتی که دیگر مورد استفاده نیست یا فروخته و یا
اسقاط ...

حسابرسی موجودی مواد و کالا - محاسب یار

16 سپتامبر 2015 ... خرید، دریافت کالا، انبار کردن مواد وکالا، صدور کالا از انبار ساخت و ارسال کالا
وظایفی عینی .... ب: اجرای آزمونهای محتوای موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای
فروش رفته. ... نیست و در نتیجه به منظور اظهار تظر درباره صورتهای مالی حسابرسان
مجبور به حسابرسی اطلاعات مکمل نیستند. ... برنامه های کاربردی اکسل.

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

حسابداری چیست و نرم‌افزارهای حسابداری کدام هستند؟ مراکز آموزش ...

11 ژوئن 2016 ... در خصوص بازرسی های حین تولید محصولات در جریان ساخت سیستم ... پروژه را به‌دست
آورد و از آن‌ها در بهینه‌سازی روند اجرای پروژه‌ها و تخمین زمان ... و نیاز شدید به استراتژی
و برنامه های منظم تدوین یافته به خوبی تمامی این نیاز های را برطرف ساخته است. ....
دوره های کوتاه مدت داخلی (آمادگی آزمون حسابدار رسمی، توانمندسازی امور ...

حسابرسی وجوه نقد و بانک - پایگاه خبری مادوند

30 مارس 2014 ... صورت حساب مقطعی بانک این اطمینان را به حسابرس می دهد که وجوه نقد منعکس در ...
ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند لذا برنامه های حسابرسی اثبات ادعاهای مدیریت در
... برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی ومعاملات فروش (اجرای آزمونهای محتوا) .... در
کارخانه وتامین اطلاعات اطمینان در مورد موجودی ها وحفاظت آنها طراحی میشود.

Slide 1

پسا ساخت گرايي. پارادايم هاي .... فرضيه‌هاي تحقيق: حدس بخردانه‌اي در باره رابطه دو يا
چند متغير است. ..... ب( طرح دو گروهي سري‌هاي زماني: اجراي بيش از يک پيش آزمون و پس
آزمون ... تحليل محتوا: بررسي محتواي آشکار پيام‌هاي موجود در يک متن .... در بر دارنده
برنامه هاي تحليل داده ها همچون تحليل واريانس,رگرسيون چندگانه و نظاير آن مي باشد.

تحقیق انواع دیدگاه ها در برنامه ریزی درسی از نظر میلر | تراسوس

1 سپتامبر 2017 ... چکیده: این تحقیق به ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سال سوم ... ویژه
دانشجویان و کارمندان، آزمون های دانشگاهی، آزمونهای کاردانی به کارشناسی، آزمون ... آموزش
و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی ... تحقیق
برنامه ریزی آموزشی و درسی تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی ...

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود ...

در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم دانلود رایگان
تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18

حسابداری - قسمت دوم اصول حسابرسی

طراحی سیستم های کامپیوتری ... بایگانی محافظت از برنامه های کامپیوتری ، پرونده
های اصلی و اطلاعات حسابرسی ... برآورد احتمال خطر و طراحی آزمونهای محتوا ... مرحله دوم:
انواع شواهد حسابرسی: حسابرسان در حین اجرای حسابهای بررسی شده ... دریافت
تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات درباره دعاوی حقوقی
شرکت.

فرآیند برون سپاری اجرای نظام حسابرسی داخلی اثربخش > جامعه ...

2 مه 2016 ... فرآیند برون سپاری اجرای نظام حسابرسی داخلی اثربخش سید محمد باقرآبادی( ... در
این خصوص لزوم آگاهی شرکت ها در باره وظایفی که می بایست توسط واحد ... وقوع
تحریفهای با اهمیت و طراحی آزمونهای محتوا مورد استفاده قرار میگیرد. ... مرحله سوم:
تدوین دستورالعمل ها و برنامه های عملیاتی: ... مرحله چهارم: اجرای عملیاتی پروژه:.

مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان ... - پژوهش حسابداری

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه‌های حسابداری توسط دانشجویان این رشته
است ... و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون (گاما) قرار
گرفت. ... این برنامه ابزار کارآمدی برای تهیه گزارش‌های حسابداری، اجرای محاسبات ساده
و ... تحقیقات خود نشان می‌دهد نرم‌افزارهای مالی در ایران چندان ساخت یافته نیستند.

خطر حسابرسی و خطر کارشناسی رسمی - محمد هادی حجتی

در مواردی که خطر کنترل بالا برآورد شود اجرای آزمون کنترل ها ضرورت ندارد. ... پایین
باشد ) در غیر اینصورت حسابرسی باید با تاکید بر آزمونهای محتوا انجام گیرد. ... از
پذیرش کار حسابرسی در مورد واحد مورد رسیدگی جدید تحقیق شود درباره فعالیت واحد
... کسب گردد و برای سازماندهی یکنواخت سازی و تنظیم برنامه های کار حسابرسان
طرحی ...

منابع مهم آزمون كنكور کارشناسی و كارشناسي ارشد و دکترا حسابداري

مرجع حسابداران حرفه اي ايران - منابع مهم آزمون كنكور کارشناسی و كارشناسي ارشد و
دکترا ... تخصصی حسابداری در آزمون سراسری می توانم به شما معرفی كنم مقالات
مرتبط با .... برنامه های حسابرسی ، ارتباط آزمون های کنترل با آزمون های محتوا
مسئولیت قانونی ... روش ها ی کنترل – آزمون محتوا و کنترل - اجرای آزمون های اضافی
کنترل ها – برآورد ...

مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM - انواع مقالات حسابداری

مقالات زبان تخصصی حسابداری ویکیپدیا_کنکور کارشناسی ارشد حسابداری.
باتوجه به اینکه در سال های اخیر توجه طراحان سئوالات زبان تخصصی آزمون کارشناسی
ارشد حسابداری نسبت به مقالات موجود در سایت ویکیپدیا ... ::تعیین سطح اهمیت در
برنامه ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی ... چندفایل pdf درباره آموزش نکات
بازرگانی ...

مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM - انواع مقالات حسابداری

مقالات زبان تخصصی حسابداری ویکیپدیا_کنکور کارشناسی ارشد حسابداری.
باتوجه به اینکه در سال های اخیر توجه طراحان سئوالات زبان تخصصی آزمون کارشناسی
ارشد حسابداری نسبت به مقالات موجود در سایت ویکیپدیا ... ::تعیین سطح اهمیت در
برنامه ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی ... چندفایل pdf درباره آموزش نکات
بازرگانی ...

مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان ... - پژوهش حسابداری

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه‌های حسابداری توسط دانشجویان این رشته
است ... و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون (گاما) قرار
گرفت. ... این برنامه ابزار کارآمدی برای تهیه گزارش‌های حسابداری، اجرای محاسبات ساده
و ... تحقیقات خود نشان می‌دهد نرم‌افزارهای مالی در ایران چندان ساخت یافته نیستند.

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو جنبه کیفیت حسابرسی داخلی یعنی صلاحیت و
همکاری ... تحقیقات بیانگر این است که نظام راهبری شرکتی اثر مثبتی بر کیفیت
و ... و بیطرفانه ای است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی میشود.
.... دامنه، حدود و زمان‌بندی آزمون‌های محتوای حسابرسی به برآورد خطر حسابرسی و ریسک ...

حسابرسی در واحدهای کوچک و متوسط؛ از حرف تا عمل

محدودیت از نظر منابع مدیریتی، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه، بازاریابی و
محدودیتهای مالی،. • اتکا به تعداد .... در برنامه های. توسعه اقتصادی ... رویکرد
حســابرس برای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی. اضافــی ... حسابرس باید آزمونهای
محتوا را صرف نظر از ارزیابی صورت گرفته ..... اقامــی که اطاعاتی درباره موضوعهایی
مانند ماهیت واحد.

کاربرگ های حسابرسی

شواهد حسابرسی را می توان با اجرای روشهای حسابرسی در مقاطع زمانی زیر گردآوری کرد
: ... کند که مبنایی برای ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی و اجرای روشهای
حسابرسی لازم بدست آورد. ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به
اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه ... شکل و محتوای کاربرگ های حسابرسی(وظیفه
حسابرس):.

ACCOUNTING - حسابرسی 2

حسابرسان برای طراحی آزمون های محتوا و جمع آوری شواهد کافی ، باید شناخت کافی ...
مراحل اجرای این روش عمدتا شامل مشخص کردن محدوده ی مورد انتظار ، تعیین دامنه ی .... 3-
راجع به قابلیت وصول مانده های مورد اعتراض و مانده های سررسید گذشته ، تحقیق بعمل
آورد . .... د – درباره دارایی های ثابتی که دیگر مورد استفاده نیست یا فروخته و یا
اسقاط ...

تحقیق درباره برنامه حسابرسي آزمون هاي حسابرسي - دانلود فایل

تحقیق درباره ... حسابرسي عملكرد، مصداق ... نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده ...
حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - YAHoO ...

PDF[دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان]—فروشگاه اینترنتی ...

از اﯾﻦ رو ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ... ﻫﺪف
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ. ﻣﯿﺸﻮد
. ... داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ را از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﻮن
ارزﯾﺎﺑﯽ و .... ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫﺎی ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ اﻗﻼم.

طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - رسول خانعلی زاده

اطلاعات برنامه های خانعلی زاده - فصل اول مطالب حسابرسی : طراحي برنامه‌هاي حسابرسي
و اجراي آزمون‌هاي محتوا ... دسترسي به مقالات و پروژه‌هاي حسابداري ... اجراي آزمون‌هاي محتوا
توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف‌هاي كلي
... ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند.

تحقیق درباره برنامه حسابرسي آزمون هاي حسابرسي - دانلود فایل

تحقیق درباره ... حسابرسي عملكرد، مصداق ... نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده ...
حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - YAHoO ...

محتوای آزمون PMP - TETYS International PJS

درباره وایلی ... این برنامه‌ها، به موجب همکاری نزدیک سازمان‌های برگزارکننده‌ی آزمون با
وایلی، ... دوره های آموزشی وایلی به گونه ای طراحی شده اند که امکان دسترسی در هر زمان و
مکان را ... در اين راستا، تتیس اينترنشنال در دوره های آموزشی مديريت پروژه خود
محتوای آموزشی آزمون PMP موسسه وايلی را به صورت انحصاری به فراگیران خود ارائه می
کند.

تحقیق درباره برنامه حسابرسي آزمون هاي حسابرسي - دانلود فایل

تحقیق درباره ... حسابرسي عملكرد، مصداق ... نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده ...
حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - YAHoO ...

— (438) – دانلود ریسرچ – تحقیق – مقاله ارشد

10 جولای 2017 ... ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی توسط دیوان
.... بررسی زمان و حرکت و برنامههای آموزش حین خدمت کارکنان، موجب استفاده از .... 2-5-
ضرورت وجود کنترلهای داخلی:سیستم کنترل داخلی درباره قابلیت ... و (2) آزمونهای
محتوای موثرتری را برای رسیدگی به اقلام صورتهای مالی طراحی کنند.

حسابداری - قسمت دوم اصول حسابرسی

طراحی سیستم های کامپیوتری ... بایگانی محافظت از برنامه های کامپیوتری ، پرونده
های اصلی و اطلاعات حسابرسی ... برآورد احتمال خطر و طراحی آزمونهای محتوا ... مرحله دوم:
انواع شواهد حسابرسی: حسابرسان در حین اجرای حسابهای بررسی شده ... دریافت
تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات درباره دعاوی حقوقی
شرکت.

Slide 1

پسا ساخت گرايي. پارادايم هاي .... فرضيه‌هاي تحقيق: حدس بخردانه‌اي در باره رابطه دو يا
چند متغير است. ..... ب( طرح دو گروهي سري‌هاي زماني: اجراي بيش از يک پيش آزمون و پس
آزمون ... تحليل محتوا: بررسي محتواي آشکار پيام‌هاي موجود در يک متن .... در بر دارنده
برنامه هاي تحليل داده ها همچون تحليل واريانس,رگرسيون چندگانه و نظاير آن مي باشد.

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

8 سپتامبر 2015 ... موارد زیربه طور خلاصـه ، ضـرورت انجـام تحق یـق دربـاره کـاربرد روشهـای ... معمـولاً
حـسابرسان هنگام اجرای روشهای تحلیلی به عنـوان آزمـون محتـوا، از .... به منظور تامین
روایی و پایانی طرح تحقیق ، ابتدا فرم طرح تحقیق طراحـی شـده در اختیـار ۱۲ نفر ...
در این تحقیق، برای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از برنامه های ...

کاربرد تفکر انتقادی در حسابرسی

داده انـد کـه متشـکل از برنامه ریـزی برنامه هـای حسابرسـی، اجـرای ... مشـکالت موجـود در
کار، طراحـي برنامـه حسابرسـی مناسـب و. اجـراي برنامـه، تفکـر .... "تفکـر مسـتدل
وتیزبینانـه درباره اینکـه چه چیزی رابـاور کنیم و .... دقیـق، تجزیـه و تحلیـل محتـوا
وارزش داده هـا، اسـتفاده از انـواع .... Experience with the California Critical Thinking
Tests.

پاورپوینت چه عواملی سبب پیشرفت درسی و موفقیت در تحصیل می شود

11 ژوئن 2017 ... آزمایش یا تجربه آزمون های تئوری، (عمل) درگیر شدن با کار ... تحقیق رموز موفقیت در
درس و تحصیل تحقیق درباره رموز موفقیت در درس و تحصیل 12ص دسته بندی: آموزشی
، فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) قسمتی از محتوای متن. .... و دنیای كار
ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی را امری ...

برنامه حسابرسی- آزمون های حسابرسی - فایل 96

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) | موسسه ... مشاوره حسابرسی
و خدمات حسابرسی - شرکت حسابداری و حسابرسی https://www.ithce.ir/تحقیق-و...و. ...
حسابداری - حسابرسی - طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا ...

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

2ـ خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه‌ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد
می‌کند، ... را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که منجر
به کشف .... هنگامی‌که ارتباط شناخت خطر و طراحی آزمونهای حسابرسی با یکدیگر قطع
شود .... روشهای آزمون محتوا یا بخشی از مرحله بررسی کلی در کار حسابرسی به اجرا در
آمده، ...

نرم افزار تولید محتوا سمیم - هاسکونت

معرفی; درباره ما · پیام مدیرعامل · منشور اخلاقی · مسئوولیت های اجتماعی ... همچنین امکان
علامت گذاری و اضافه کردن محتوا در کتاب های درسی برگ زن توسط ... که فعالیت های
شخصی خود مانند (مقالات، شعر و دست نوشته های خود، کتاب های مورد علاقه، مصاحبه و …)
.... این بخش نرم‌افزاری امکان مدیریت، طراحی، تولید و اجرای انواع آزمون‌های تستی و ...

حسابداری چیست و نرم‌افزارهای حسابداری کدام هستند؟ مراکز آموزش ...

11 ژوئن 2016 ... در خصوص بازرسی های حین تولید محصولات در جریان ساخت سیستم ... پروژه را به‌دست
آورد و از آن‌ها در بهینه‌سازی روند اجرای پروژه‌ها و تخمین زمان ... و نیاز شدید به استراتژی
و برنامه های منظم تدوین یافته به خوبی تمامی این نیاز های را برطرف ساخته است. ....
دوره های کوتاه مدت داخلی (آمادگی آزمون حسابدار رسمی، توانمندسازی امور ...

مقاله در مورد روش های نمونه‌گيري‌ در حسابرسي و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ ...

حسابرس‌ هنگام‌ طراحي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ بايد شيوه‌هاي‌ مناسبي‌ را جهت‌ انتخاب‌ اقلام‌
براي‌ آزمون‌ ... در موارد اجراي‌ آزمونهاي‌ محتواي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها، از نمونه‌گيري‌
و ساير .... براي‌ مثال‌، انتخاب‌ تصادفي‌ با استفاده‌ از برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ اعداد تصادفي‌.

گزینه دو: صفحه اصلی

موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو برگزار کننده آزمون های آزمایشی و ارزشیابی
پیشرفت تحصیلی و ارائه دهنده خدمات ... محتوای آموزشی سایت ... درباره امکانات و خدمات
.

حسابرسی موجودی مواد و کالا - محاسب یار

16 سپتامبر 2015 ... خرید، دریافت کالا، انبار کردن مواد وکالا، صدور کالا از انبار ساخت و ارسال کالا
وظایفی عینی .... ب: اجرای آزمونهای محتوای موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای
فروش رفته. ... نیست و در نتیجه به منظور اظهار تظر درباره صورتهای مالی حسابرسان
مجبور به حسابرسی اطلاعات مکمل نیستند. ... برنامه های کاربردی اکسل.

مقاله کاربرگ های حسابرسی | گروه مالی ارقام محاسب

مقاله کاربرگ های حسابرسی-حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر
خود و شواهد ... برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در
طول اجرای عملیات ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر
درباره ... با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر کار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود .

نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد - حوزه ریاست

در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و برای اجرای آن سازماندهی بعمل آمد و رهبری و ...
معروف و نهی از منکر مطرح شده است که در ادامه این مقاله درباره آن بحث خواهد شد : علاوه بر
... است که در آنها خداوند نظارت خود و حسابرسی را مطرح می سازد ، مثل آیه 18 از سوره ق :
.... همچنين، از اين الگو مي توان براي توجيه برنامه هاي اجرايي و تشريح مزايا و فوايد آن
...

تحقیق درباره برنامه حسابرسي آزمون هاي حسابرسي - دانلود فایل

تحقیق درباره ... حسابرسي عملكرد، مصداق ... نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده ...
حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - YAHoO ...

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پرتاب دیسک

دانلود اقدام پژوهي را هکارهای درمان اختلال در املا نویسی

جزوه شیمی تجزیه 2 دکتر سعید شاهرخیان دانشگاه صنعتی شریف

برنامه نویسی با C#

نقشه اتوکد منطقه 3 تهران

پاورپوینت در مورد خوب بخورید

ساختار سيستم فايل لينوکس و يونيکس

پروژه کارآفرینی دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراه

اموزش تخصصی دستورات adb

كتاب فيبروز كيستيك(Cystic Fibrosis)