دانلود رایگان


تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست تفصیلی و مشروح روش‌های رسیدگی است که باید در طول کارحسابرسی انجام شود. در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم

دانلود رایگان تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب
مقدمه
ريسك حسابرسي
 1. ريسك ذاتي
 2. ريسك كنترل
 3. ريسك عدم كشف
برنامه هاي حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
 2. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
ادعاهاي مديريت
 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
 2. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
ü رديابي
ü مشاهده
ü روش هاي تحليلي
ü اجراي آزمون هاي ميانبر[5] (انقطاع زماني)
 1. حقوق و تعهدات[6] (مالكيت و تعهدات)
 2. ارزشيابي يا تخصيص [7](در رابطه با دارائي ها اولويت دارد)
 3. ارائه و افشاء[8] (ارائه در رابطه با استانداردها و افشاء عمدتاً معامله با اشخاص وابسته)
چرا تأكيد بر اثبات اقلام صورت ترازنامه وجود دارد؟
رسيدگي به مدارك عمومي (تشكيل پرونده دائم)[9]
 1. مدارك غيرماليمقدمه
همان طور كه در درس حسابرسي يك موضوعات مختلفي در مورد كنترل هاي داخلي و ارزيابي آن مورد بحث قرار داديم. مشخص گرديد هدف اصلي حسابرسان از ارزيابي كنترل هاي داخلي، تعيين سطح خطر عدم كشف مي باشد.(منظور آزمون هاي محتوا) كه براساس آن حسابرسان بتوانند نوع و ماهيت، ميزان و زمان بندي آزمون هاي محتوائي كه در حسابرسي نهائي انجام خواهند داد را تعيين نمايند. به عبارت ديگر تعيين آزمون هاي محتواي حسابرسي، بستگي به ارزيابي حسابرس از احتمال خطر كنترل دارد. هر چه قدر سيستم كنترل داخلي شركت ضعيف تر باشد، خطر كنترل داخلي بالاتر ارزيابي شده و جهت پائين نگهداشته شدن خطرعدم كشف، حسابرسان بايستي حجم آزمون هاي محتوا را افزايش دهند و بالعكس.
اجراي آزمون هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف هاي كلي حسابرسي براساس ادعاهاي منعكس شده در صورت هاي مالي شروع و جهت حصول اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر، رسيدگي لازم را براي برنامه هاي تعيين شده، طراحي و اجراء مي كنند.
ريسك حسابرسي
ريسك حسابرسي شامل سه بخش مي باشد :
 1. ريسك ذاتي
ريسكي كه در نبود كنترل داخلي متوجه حساب ها مي باشد. مثلاً وجوه نقد و هزينه استهلاك بالاترين ريسك ذاتي را دارند.
 1. ريسك كنترل
خطري كه بخاطر وجود حساب داراي اشتباه با اهميت و عدم توانائي سيستم كنترل داخلي موسسه براي كنترل يا كشف اشتباه يا تقلب موجود، ايجاد مي گردد.

 1. ريسك عدم كشف
ريسكي كه اگر در حسابها اشتباهي با اهميت باشد و روش هاي حسابرسي نتواند آن را كشف نمايد.
نكته : ريسك ذاتي و كنترل در اختيار حسابرس نمي باشد. اما ريسك عدم كشف با روش هائي كه حسابرس اتخاذ مي نمايد ارتباط دارد (آزمون محتوا).
ريسك حسابرسي
يعني اينكه صورت هاي مالي موسسه و حساب هاي مربوطه حاوي اشتباه با اهميت باشد اما حسابرس گزارش عاري بودن اين صورت ها از هرگونه اشتباه با اهميت را ارائه دهد.
ريسك عدم كشف * ريسك كنترل * ريسك ذاتي =ريسك حسابرسي
برنامه هاي حسابرسي
فهرست تفصيلي و مشروح روش هاي رسيدگي است كه بايد در طول كارحسابرسي انجام شود. در مراحل اوليه برنامه ريزي كار حسابرسي، يك برنامه حسابرسي مقدماتي تهيه مي گردد. اما اين برنامه مقدماتي، بطور پيوسته با پيشرفت كار حسابرسي تعديل مي گردد. براي مثال نوع و ماهيت، زمان بندي و ميزان روش هاي آزمون محتوا به ارزيابي حسابرس از خطر كنترل داخلي وابسته است. بدينسان تا زمانيكه ارزيابي سيستم كنترل داخلي پايان نيابد، نمي تواند برنامه نهائي[1] حسابرسي تنظيم شود. اين برنامه نهائي نيز در صورت تجديد نظر حسابرسان در برآوردهاي اوليه از اهميت يا خطر حسابرسي، يا كشف مشكلاتي از طريق انجام آزمون هاي محتوا بايد تعديل شود.

بنابراين، برنامه هاي حسابرسي شامل دو بخش مي باشد :
 1. بخش اول برنامه به روش هاي كسب شناخت و ارزيابي ساختار كنترل داخلي صاحبكار اختصاص دارد (رسيدگي ضمني)
اين بخش پيرامون بررسي و شناخت، چرخه هاي عمده معاملات سيستم كنترل داخلي صاحب كار مي باشد. روش هاي رسيدگي اين بخش شامل تهيه پرسش نامه، نمودگر يا شرح نوشته هر يك از چرخه هاي معاملات مثل چرخه توليد، فروش، خريد، حقوق و دستمزد، دارائي ها و تامين مالي مي باشد.
شناسائي نقاط ضعف و قوت سيستم كنترل داخلي و تعيين احتمال خطر كنترل، با اجراي آزمون هاي مربوطه، بخش ديگري از اين مرحله مي باشد. كه در مجموع به اين مرحله رويكرد سيستمي يا رويكر مبتني بر ريسك گفته مي شود.

 1. اثبات مبالغ خالص مندرج در صور ت هاي مالي و هم چنين كفايت افشاء در صور ت هاي مالي (رسيدگي نهائي)
بخش دوم برنامه هاي حسابرسي مربوط به آزمون هاي محتوا مي باشد. كه به همين علت به آن رويكرد محتوائي گفته مي شود. در اين رويكرد بيشتر به آزمون هاي محتوا به عنوان مبناي اظهارنظر حسابرسان اتكاء مي شود. به عبارت ديگر اهداف برنامه هاي حسابرسي اثبات ادعاهاي مديريت در صورت هاي مالي مي باشد.
ادعاهاي مديريت
حسابرس مسئول بررسي ادعاهاي مديريت و ميزان انطباق آن با استانداردها و معيارها مي باشد. ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند. هيات استانداردهاي حسابرسي آمريكا ادعاهاي صورتهاي مالي را به شرح ذيل اعلام مي دارد :

 1. وجود يا رخداد[3] (وجود دارائي و وقوع هزينه)
كليه دارائي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در صورت ها مالي وجود دارد و معاملات ثبت شده در حساب ها روي داده است. دارائي هائي همچون وجه نقد، اوراق بهادار، موجودي مواد و كالا از طريق مشاهده اثبات مي شوند. دارائي هائي كه تحت مالكيت اشخاص ثالث قرار دارند مانند موجودي نقد نزد بانك، موجودي هاي اماني نزد ديگران و بدهي ها از طريق اخذ تاييديه اثبات مي گردد. اثبات وجود دارائيهاي نامشهود دشوارتر است، حسابرسان بايد شواهدي را جمع آوري كنند كه نشان دهد مبالغ خرج شده و اين مبالغ داراي منافع آتي اقتصادي خواهند بود.
 1. كامل بودن[4] (در رابطه با بدهي و هزينه)
اثبات اينكه تمام عناصر حسابداري (اقلام صورت هاي حسابداري) به طور كامل ثبت و منعكس شده باشد و معامله يا رويدادي ثبت نشده يا از قلم افتاده وجود نداشته باشد. روش هاي حسابرسي براي اثبات كامل بودن :
ü رديابي (فرايند دنبال كردن يك معامله از يك مدرك حسابداري به مدرك بعدي ، از جزء به كل)
بسياري از آزمون هاي مربوط به دارائيهاي ثبت نشده، شامل رديابي مدارك تهيه شده در زمان تحصيل دارائي به ثبت دارائي ها در دفاتر حسابداري است. براي مثال، حسابرسان براي كشف حساب هاي دريافتني ثبت نشده ممكن است تعدادي از مدارك حمل صادرشده طي سال را انتخاب و جزئيات آنها را به معاملات فروش ثبت شده، رديابي نمايند.
ü مشاهده
مشاهده دارائيهاي عيني، يكي از آزمون هاي مهم براي تشخيص كامل بودن ثبت اينگونه دارائيهاست. حسابرسان در طول نظارت بر شمارش موجودي ها بايد مراقب اقلامي از موجودي ها باشند كه شمارش نشده اما در صورتخلاصه شمارش منظور شده است.


تحقیق درباره طراحی برنامه‌های حسابرسی و اجرای آزمون‌های محتوا


تحقیق درباره حسابرسی


تحقیق


پاورپوینت


مقاله درباره


دانلود تحقیق دربار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

2ـ خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه‌ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد
می‌کند، ... را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که منجر
به کشف .... هنگامی‌که ارتباط شناخت خطر و طراحی آزمونهای حسابرسی با یکدیگر قطع
شود .... روشهای آزمون محتوا یا بخشی از مرحله بررسی کلی در کار حسابرسی به اجرا در
آمده، ...

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها

وبلاگ تخصصی حسابداری - بستن حسابها - حسابداری مالی و مالیاتی - حسابرسی. ...
طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا (1) · نحوه ثبت تسهيلات مالي ...

مقاله حسابرسی سیستم های کامپیوتری - مجله آموزشی حسابرس 24

7 مه 2017 ... امروزه حسابرسی فعالیتهای کامپیوتری دیگربه چند صاحب کار بزرگ محدود نمی شود .
... نگه داری می کند ، حسابرسان اغلب استفاده از کامپیوتر را برای اجرای بسیاری از
روش های ... ج ) برنامه نویسی => طراحی برنامه های مورد نیاز سیستم با استفاده از .... 4
– احتمال خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمون های محتوا را طراحی کنند .

دانلود تحقیق حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ | همه چیز در morefile

26 ا کتبر 2017 ... هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ است‌. 2 . ...
ايجاد تغيير در برنامه‌ها و پرونده‌هاي‌ اطلاعاتي‌. ... از اين‌ رو، سيستم‌ حسابداري‌ واحدهاي‌
اقتصادي‌ كوچك‌ نيز بايد چنان‌ طراحي‌ شود كه‌ درباره‌ موارد زير اطمينان‌ ... از اجراي‌
بيشتر آزمونهاي‌ محتوا، مانند آزمونهاي‌ اضافي‌ جزييات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها ...

تحقیق درباره برنامه حسابرسي آزمون هاي حسابرسي - دانلود فایل

تحقیق درباره ... حسابرسي عملكرد، مصداق ... نسبت داده هاي برنامه ريزي شده و داده ...
حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - YAHoO ...

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

تحقیق انواع دیدگاه ها در برنامه ریزی درسی از نظر میلر | تراسوس

1 سپتامبر 2017 ... چکیده: این تحقیق به ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سال سوم ... ویژه
دانشجویان و کارمندان، آزمون های دانشگاهی، آزمونهای کاردانی به کارشناسی، آزمون ... آموزش
و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های درسی ... تحقیق
برنامه ریزی آموزشی و درسی تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی ...

آزداک – برترین سایت دانلود کتاب، مقاله و پایان نامه

... بر خواص نانوسلولز و کامپوزیت حاصل از آن · پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیطی
شهری · تحقیق درباره تنظیم جمعیت و خانواده .... فروش پایان نامه · دانلود پایان نامه کامل
کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش طراحی شهری ... دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با . ... دانلود مقاله سابقه تاریخی آزمون های
روانی.

استاندارد حسابرسي 315 شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد ...

13 آوريل 2011 ... روشهای برآورد خطر و منابع اطلاعاتی درباره واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل ...
خطرهایی که آزمونهای محتوا، به‌تنهایی شواهد حسابرسی مناسب و کافی برای آنها ... اهمیت
برآورد خطر توسط حسابرس به عنوان مبناییبرای طراحی و اجرای .... وارسی مستندات (
مانند برنامه‌ها و راهبردهای تجاری)، سوابق و دستورالعملهای کنترلهای داخلی.

آموزش حسابرسی - شرکت حسابداری و حسابرسی

شواهدی را که حسابرسان جمع‌آوری می‌کنند باید دربارة ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع
... برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی می‌تواند ضرورت یابد به شرح زیر است:
... است: حسابرسی داخلی، واحد ارزیابی مستقلی است که جهت آزمون و ارزیابی
فعالیت‌های ... و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی
می‌شود.

حسابداری - قسمت دوم اصول حسابرسی

طراحی سیستم های کامپیوتری ... بایگانی محافظت از برنامه های کامپیوتری ، پرونده
های اصلی و اطلاعات حسابرسی ... برآورد احتمال خطر و طراحی آزمونهای محتوا ... مرحله دوم:
انواع شواهد حسابرسی: حسابرسان در حین اجرای حسابهای بررسی شده ... دریافت
تأییدیه از وکیل حقوقی شرکت به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات درباره دعاوی حقوقی
شرکت.

تحقیق - روشهای حسابرسی برای کشف تقلب

2ـ خطرات یادشده را پس از ارزیابی برنامه‌ها و کنترلهای واحد مورد رسیدگی، براورد
می‌کند، ... را درباره ویژگی تقلب، ماهیت خطر تقلب و انواع کنترل و برنامه‌هایی که منجر
به کشف .... هنگامی‌که ارتباط شناخت خطر و طراحی آزمونهای حسابرسی با یکدیگر قطع
شود .... روشهای آزمون محتوا یا بخشی از مرحله بررسی کلی در کار حسابرسی به اجرا در
آمده، ...

Slide 1

پسا ساخت گرايي. پارادايم هاي .... فرضيه‌هاي تحقيق: حدس بخردانه‌اي در باره رابطه دو يا
چند متغير است. ..... ب( طرح دو گروهي سري‌هاي زماني: اجراي بيش از يک پيش آزمون و پس
آزمون ... تحليل محتوا: بررسي محتواي آشکار پيام‌هاي موجود در يک متن .... در بر دارنده
برنامه هاي تحليل داده ها همچون تحليل واريانس,رگرسيون چندگانه و نظاير آن مي باشد.

دانلود نرم افزارهای مدیریتی - دانشگاه شهید بهشتی

18 دسامبر 2014 ... این طراحی در کنار یکپارچگی و همبستگی کامل بین Dynamics CRM، ... از
معروفترین نرم افزارهای مدیریت پروژه، نرم افزار Primavera است كه ... پروژه ها و
قابلیت های بالای این برنامه در انجام محاسبات و اجرای آنالیزهای حساسیت رو به
گسترش است. ... زمینه ای)، روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، روش تحلیل گفتمان و

شناخت موانع ارزیابی کنترل های داخلی در حسابرسی ... - دانش حسابرسی

هدف اين تحقيق، شناخت موانع ارزيابی كنترلهای داخلی در حسابرسی مستقل در ايران
است. ... از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی
مؤثر ... وي از اثربخشي کارکرد کنترلهای داخلی باشد، حسابرس باید آزمون کنترلها را
اجرا کند ... نیز از ارزیابی کنترلهای داخلی در طراحی آزمونهای محتوا استفاده نشده است
«.

دانلود مقاله حسابرسی ” اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک”

دانلود مقاله حسابرسی ” اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک” ... آلات و تجهیزات
مستلزم وجود مدارک حسابداری قابل اطمینان و تفضیلی درباره آنهاست. ... ۴) برآورد
نهایی نهایی احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا ... ۵) روشهای تحلیلی را اجرا
کنید. ... مغایرت گیری دفاتر معین و کل می تواند با استفاده از برنامه های عمومی
حسابرسی به ...

مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان ... - پژوهش حسابداری

هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل پذیرش برنامه‌های حسابداری توسط دانشجویان این رشته
است ... و 34 پرسشنامه تکمیل شده از شاغلین حسابدار و حسابرس ملاک آزمون (گاما) قرار
گرفت. ... این برنامه ابزار کارآمدی برای تهیه گزارش‌های حسابداری، اجرای محاسبات ساده
و ... تحقیقات خود نشان می‌دهد نرم‌افزارهای مالی در ایران چندان ساخت یافته نیستند.

طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - رسول خانعلی زاده

اطلاعات برنامه های خانعلی زاده - فصل اول مطالب حسابرسی : طراحي برنامه‌هاي حسابرسي
و اجراي آزمون‌هاي محتوا ... دسترسي به مقالات و پروژه‌هاي حسابداري ... اجراي آزمون‌هاي محتوا
توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با توجه به هدف‌هاي كلي
... ادعاها[2] به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورتهاي مالي مي باشند.

نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد - حوزه ریاست

در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و برای اجرای آن سازماندهی بعمل آمد و رهبری و ...
معروف و نهی از منکر مطرح شده است که در ادامه این مقاله درباره آن بحث خواهد شد : علاوه بر
... است که در آنها خداوند نظارت خود و حسابرسی را مطرح می سازد ، مثل آیه 18 از سوره ق :
.... همچنين، از اين الگو مي توان براي توجيه برنامه هاي اجرايي و تشريح مزايا و فوايد آن
...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

EIS(Executive Information System) یا سیستمهای اطلاعاتی اجرایی: ... سیستمهای
EIS بمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی شده و با ... اين
تحليل بويژه درباره سيستمهاي پشتيبان تصميم، با دشواريهاي بيشتري
روبه‌روست. ...... سیستمهای داده‌کاوی و زیرسیستمها، و یا قابلیت اجرای آزمونهای رویه‌های
حسابرسی نو ...

خطر حسابرسی و خطر کارشناسی رسمی - محمد هادی حجتی

در مواردی که خطر کنترل بالا برآورد شود اجرای آزمون کنترل ها ضرورت ندارد. ... پایین
باشد ) در غیر اینصورت حسابرسی باید با تاکید بر آزمونهای محتوا انجام گیرد. ... از
پذیرش کار حسابرسی در مورد واحد مورد رسیدگی جدید تحقیق شود درباره فعالیت واحد
... کسب گردد و برای سازماندهی یکنواخت سازی و تنظیم برنامه های کار حسابرسان
طرحی ...

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی صورتهای مالی

8 سپتامبر 2015 ... موارد زیربه طور خلاصـه ، ضـرورت انجـام تحق یـق دربـاره کـاربرد روشهـای ... معمـولاً
حـسابرسان هنگام اجرای روشهای تحلیلی به عنـوان آزمـون محتـوا، از .... به منظور تامین
روایی و پایانی طرح تحقیق ، ابتدا فرم طرح تحقیق طراحـی شـده در اختیـار ۱۲ نفر ...
در این تحقیق، برای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از برنامه های ...

محتوای آزمون PMP - TETYS International PJS

درباره وایلی ... این برنامه‌ها، به موجب همکاری نزدیک سازمان‌های برگزارکننده‌ی آزمون با
وایلی، ... دوره های آموزشی وایلی به گونه ای طراحی شده اند که امکان دسترسی در هر زمان و
مکان را ... در اين راستا، تتیس اينترنشنال در دوره های آموزشی مديريت پروژه خود
محتوای آموزشی آزمون PMP موسسه وايلی را به صورت انحصاری به فراگیران خود ارائه می
کند.

حسابرسی - قیمت طلا - سایت زر

حسابرسان داخلی با طراحی و اجرای روشهای درسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه های
عملیاتی شرکت ... ۱) هدف حسابرسان مستقل ، اظهارنظر درباره صورتهای مالی صاحبکار
است . .... ۴) برآورد مجدد احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای محتوا ... گزارشها، کاربرگها
و برنامه های حسابرسی حسابرسان داخلی نیز از جمله منابع بسیار مفید اطلاعاتی است.

معرفي رشته كارشناسي آمار و سنجش آموزشي - موسسه آموزش عالي خزر ...

22 جولای 2015 ... Unable to refresh content ... صفحه نخست; درباره دانشگاه ... ۲- در سازمانهاي تهيه كننده
آزمونهاي مختلف به ارائه خدمات بپردازند. ... رشته هاي مرتبط نظير ارزشيابي آموزشي،
آمار در روانشناسي و علوم تربيتي، تحقيقات آموزشي و. ... و اجراي آزمونهاي پيشرفت
تحصيلي، طراحي و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي،كاربرد كامپيوتر در ...

اصول حسابرسی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

حسابرسی رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت یا مؤسسه توسط یک مؤسسه ..... می
باشد زیرا حسابرسان در اینگونه خدمات نه از روشهای تحقیقی و نه درباره مطلوبیت
صورتهای ... حسابرسان: کسانی هستند که توانایی درک و اجرای برنامه های حسابرسی را
تحت نظارت ... برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا: حسابرسان پس از
اجرای ...

كنترل هاي داخلي - قسمت سوم - وب سايت شخصي ايوب احمدي جناقرد

15 فوریه 2013 ... 2 – اغلب كنترل هاي داخلي درباره معاملات و رويدادهاي روزمره و نه غير متعارف برقرار مي
شوند . ... احتمال خطر كنترل نهايي را برآورده و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد . 5. ... اجراي
آزمونهاي اضافي كنترلها ( آزمونهاي رعايت روشها و كنترلها ) 4. ... گزارش ها ، كاربرگها و
برنامه هاي حسابرسي حسابرسان داخلي نيز از جمله منابع بسيار مفيد ...

مقاله کاربرگ های حسابرسی | گروه مالی ارقام محاسب

مقاله کاربرگ های حسابرسی-حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر
خود و شواهد ... برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در
طول اجرای عملیات ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر
درباره ... با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر کار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود .

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

کاربرگ های حسابرسی

شواهد حسابرسی را می توان با اجرای روشهای حسابرسی در مقاطع زمانی زیر گردآوری کرد
: ... کند که مبنایی برای ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی و اجرای روشهای
حسابرسی لازم بدست آورد. ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به
اظهار نظر درباره مطلوبیت ارائه ... شکل و محتوای کاربرگ های حسابرسی(وظیفه
حسابرس):.

تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا - دانلود ...

در مراحل اولیه برنامه‌ریزی کار حسابرسی, یک برنامه حسابرسی مقدم دانلود رایگان
تحقیق درباره طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا تعداد صفحه: 18

— (438) – دانلود پروژه-پایان نامه ارشد

این تحقیق در پی آن است تا جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق ...
ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور
.... کیفیت، بررسی زمان و حرکت و برنامههای آموزش حین خدمت کارکنان، موجب استفاده
از .... و (2) آزمونهای محتوای موثرتری را برای رسیدگی به اقلام صورتهای مالی طراحی
کنند.

حسابداری

این نوع حسابرسی (رعایت ) می تواند به صورت یک پروژه مجزا و یا همراه با .... درباره
فعالیت آن شناخت لازم کسب شود و برای اجرای آزمونهای حسابرسی طراحی کلی تنظیم
شود . ... مشخص میشود شکل و محتوای طرح حسابرسی در موسسات حسابرسی مختلف
متفاوت ... در فصل های اهداف رسیدگی بیان می شوند در حالی که برنامه های حسابرسی
روش هایی ...

حسابداری - حسابرسی - طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اجراي آزمون‌هاي محتوا توسط حسابرسان، با طراحي برنامه‌هاي حسابرسي براي هر حساب با
توجه ... ادعاها به عنوان اظهارات مديريت درباره منصفانه بودن صورت هاي مالي مي باشند .

حسابرسی کنترل‌های داخلی بر اساس بخش ۴۰۴ قانون ساربینز آکسلی ...

در این مقاله، تحولات اصلی پدید‌آمده در ضوابط حاکم بر اجرای حسابرسی مبتنی بر ....
مؤثر بر ریسک تحریف‌های با‌اهمیت؛ و سوم، طراحی آزمون‌های کنترلی و محتوایی مناسب.
... کمیسیون تردوی به احتمال زیاد باعث می‌شود برنامه‌هایی که حسابرسان داخلی برای ...

محتوای آزمون PMP - TETYS International PJS

درباره وایلی ... این برنامه‌ها، به موجب همکاری نزدیک سازمان‌های برگزارکننده‌ی آزمون با
وایلی، ... دوره های آموزشی وایلی به گونه ای طراحی شده اند که امکان دسترسی در هر زمان و
مکان را ... در اين راستا، تتیس اينترنشنال در دوره های آموزشی مديريت پروژه خود
محتوای آموزشی آزمون PMP موسسه وايلی را به صورت انحصاری به فراگیران خود ارائه می
کند.

کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) | نوب دانلود

16 جولای 2017 ... تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 دانلود تحقیق نکته های کنکوری عربی 1و2 ...
بین دنیای آموزش و دنیای كار ضرورت ایجاد تغییر در شیوه‌های طراحی و اجرای برنامه‌های
درسی را ... مقاله درباره نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)
فرمت فایل ... تحلیل محتوای تصویر کتاب درسی براساس متن نوشتاری.

حسابرسی وجوه نقد و بانک - پایگاه خبری مادوند

30 مارس 2014 ... صورت حساب مقطعی بانک این اطمینان را به حسابرس می دهد که وجوه نقد منعکس در ...
ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند لذا برنامه های حسابرسی اثبات ادعاهای مدیریت در
... برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی ومعاملات فروش (اجرای آزمونهای محتوا) .... در
کارخانه وتامین اطلاعات اطمینان در مورد موجودی ها وحفاظت آنها طراحی میشود.

مقاله کاربرگ های حسابرسی | گروه مالی ارقام محاسب

مقاله کاربرگ های حسابرسی-حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر
خود و شواهد ... برده شده ، آزمونهای انجام شده ، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج بدست آمده در
طول اجرای عملیات ... کاربرگهای حسابرسی باید حاوی کلیه اطلاعات مربوط به اظهار نظر
درباره ... با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر کار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود .

كنترل‌ كيفيت‌ كار حسابرسي‌ - حسابداری و حسابرسی

الف‌ - سياستها و روشهاي‌ موسسه‌ حسابرسي‌ درباره‌ كارهاي‌ حسابرسي‌ بطور كلي‌. ... موسسه‌
حسابرسي‌ بايد سياستها و روشهاي‌ كنترل‌ كيفيت‌ را به‌ گونه‌اي‌ طراحي‌ و مستقر كند ...
كار، طبق‌ طرح‌ كلي‌ و برنامه‌هاي‌ حسابرسي‌ انجام‌ مي‌شود. ... پ‌ - مستندسازي‌ شواهد
حسابرسي‌ حاصل‌ از اجراي‌ آزمونهاي‌ محتوا و نتيجه‌گيريهاي‌ ناشي‌ از ..... مقالات و مطالب
تخصصی.

برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه حقوق و دستمزد

بر پايه توضيحات بخش 1-2 دستورالعمل حسابرسي ، پس از شناخت و ارزيابي اوليه از
سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ( تعيين خطر كنترل مربوط به طراحي سيستم ) ...
شود ، اجراي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) در مورد كنترلهاي موجود ( علامت گذاري شده در ...
به اين منظور برنامه هاي آزمون كنترلها ( آزمون رعايت ) براي هر چرخه پيوست مي باشد .

ریاضی نهم - 64 سوال و بیش از 130 تمرین از فصل ششم - خط و معادلات خطی

پاورپوینت در مورد ارتباط طولی اعداد اعشاری در مقطع ابتدایی .

انديشه سياسى امام خمينى(ره) PPT

تحقیق درباره IPو روش محاسبه آن

انديشه سياسى امام خمينى(ره) PPT

دانلود پروپوزال رشته روانشناسی رابطه سبک فرزند پروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری

396 - دانلود طرح توجیهی: تولید کود سوپر فسفات - 60 صفحه

پاسخ تشریحی استعداد تحصیلی دکترا 94 گروه هنر

مقاله ای جامع درباره تغذیه از دیدگاه علم پزشکی

کارت ویزیت لایه باز ساندویچی