دانلود رایگان


نقش فناوری اطلاعات در ارتقا بهره وری کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان بهره‌وری, کیفیت خدمات, فناوری اطلاعات, زیرساخت الکترونیک.

دانلود رایگان نقش فناوری اطلاعات در ارتقا بهره وری کارکنان ما در عصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند. يكي از فاكتورهاي مهم در بهره وری کارکنان، داشتن اطلاعات دقيق، صحيح، بهنگام بوده که بسترساز ارتقاء کارایی می باشد تحقیق حاضر با در نظر گرفتن این حقیقت و با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری کارکنان در واحد معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری طرح ریزی گردیده است در این راستا تعداد 113 پرسشنامه در بین کارکنان نهاد ریاست جمهوری بطور تصادفی توزیع شده و نتایج بدست آمده به کمک نرم افزار spss و بکار گیری آزمون های K-S و پیرسون تحلیل گردیده است یافته ها منتج به تایید هر چهار فرضیه تحقیق شده و پیشنهادات پژوهش در فصل انتهایی تحقیق به تقریر در آمده است.
فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 3
1-2– بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4- سوالات تحقیق.. 7
1-5- مدل مفهومی تحقیق: 7
1-6 تبیین فرضیه های تحقیق.. 8
1-7- متغیرهای تحقیق.. 8
1-7-1 متغیر مستقل.. 8
1-7-2- متغیر وابسته. 8
1-8- قلمرو تحقیق: 9
1-8-1- قلمرو زمانی: 9
1-8-2- قلمرو مکانی: 9
1-9- روش تحقیق: 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه: 12
ا2-1-بخش اول: 12
2-1-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات... 12
2-1-2- فناوري.. 13
2-1-3.اطلاعات... 14
2-1-4. انواع اطلاعات مديريتي.. 16
2-1-5. مديريت اطلاعات... 17
2-1-6. مفهوم و تعريف سامانه هاي اطلاعاتي.. 18
2-1-7.فناوري اطلاعات وارتباطات... 19
2-1-8. فناوري اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن با فناوري اطلاعات... 21
2-1-9.كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان. 29
2-1-10. مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمانهاي امروزي.. 33
2-1-11. اشکال استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در یک سازمان. 36
12-1-2. اتوماسيون اداري.. 37
13-1-2.ابزارهاي اتوماسيون اداري.. 38
2-1-14. مزاياي استفاده از اتوماسيون اداري مناسب در سازمانها 41
2-1-15. مشکلات و چالش هاي اتوماسيون اداري.. 42
2-1-16.شبكه هاي ارتباطي.. 44
2-2- بخش دوم: بهره وري.. 48
2-2-1.تاريخچه پيدايش و تحول مفهوم بهره وري.. 48
2-2-2.تعاريف بهره وري.. 51
2-2-3.انواع بهره وري.. 54
2-2-4. نقش و اهميت بهره وري نيروي انساني.. 57
5-2-2. عوامل تأثير گذار بر بهره وري نيروي انساني.. 61
2-2-6. اثربخشي.. 64
2-2-7.عوامل مؤثر بر اثربخشي.. 65
2-2-8. معيارها و مقياسهاي اثربخشي.. 66
2-2-9.اهميت اثربخشي سازماني.. 69
2-2-10.ارائه الگويي متناقض از اثربخشي سازمان. 70
2-2-11.کارآيي.. 71
2-2-12.راههاي افزايش کارآيي.. 73
2-2-13.عوامل مؤثر بركارآيي و اثربخشي سازمانها (با توجه به نقش كليدي نيروي انساني) 77
3-2-بخش سوم: رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات و بهره وري.. 82
2-3-1. فناوري و بهره وري.. 82
2-3-2.فناوري اطلاعات و بهره وري.. 83
2-3-3.تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري.. 84
2-3-4. ارتباط فناوري اطلاعات با کارآيي و اثربخشي سازمان. 87
2-3-5..فناوري اطلاعات وارتباطات و نيروي انساني.. 88
2-4-پیشینه تحقیق.. 89
2-4-1. تحقيقات داخلي.. 90
2-4-2. تحقيقات خارجي.. 91
4-4-2. نتيجه گيري از تحقيقات داخلي و خارجي.. 95
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 98
3-2- روش تحقيق.. 98
3-3- جامعه آماري.. 99
3-4- نمونه آماري.. 99
3-5- روش جمع آوری اطلاعات... 100
3-6- روایی پرسشنامه. 100
3-7- پایایی آزمون. 101
3-8- ماتریس عملیاتی متغیرها: 102
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه. 105
4-2-آمار توصیفی: 105
4-3-آمار استنباطی: 110
4-2-1-آزمون کولمگروف-اسمیرنوف... 110
4-4- بررسی فرضیه های پژوهش... 111
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
5-1-مقدمه. 116
5-2- نتیجه گیری.. 116
5-3- مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 117
5-4- پیشنهادات... 118
5-4-1- پیشنهادات براساس تحقیق: 118
5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 119
منابع و ماخذ: 120


بهره‌وری


کیفیت خدمات


فناوری اطلاعات


زیرساخت الکترونیکمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش خودکارآمدی در بهره وری عملکرد کتابداران کتابخانه های مرکزی ...

هدف: در پژوهش حاضر نقش خودکارآمدی در بهره‌وری عملکرد کتابداران کتابخانه‌های مرکزی
دانشگاه‌های تابعة وزارت علوم تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران بررسی شده است.
روش‌شناسی: جامعة آماری این تحقیق را 162 نفر کتابدار تشکیل می‌دهند. در این تحقیق
از دو پرسشنامة خودکارآمدی شرر و پرسشنامه سنجش بهره‌وری عملکرد کارکنان ...

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات از طریق توانمند سازی بر عملکرد منابع ...

27 جولای 2017 ... توانمند سازی کارکنان یکی از تکنیک‌های مؤثر برای افزایش بهره‌وری کارکنان و
استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی-های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.
.... با معنی‌داری این مسیر، به نوعی نقش میانجی توانمند سازی در رابطه بین مؤلفه
اتوماسیون فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان تأیید می‌گردد. بر این اساس، ...

چاپ - سیماپ (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی) - دانشگاه علامه ...

اسلامی یحیی، فیضی کامران، طراحی مدل بهبود بهره وری با تاکید بر نقش فناوری
اطلاعات، دانشور رفتار، 11، 32، 1378/10/26; فیضی کامران، مقدسی علیرضا، کاربرد
... فیضی کامران، ارائه الگوی اخلاق کاری کارکنان بانک های خصوصی، اخلاق در علوم و
فناوری، 6، 20، 1390/01/01; فیضی کامران، ارائه مدل اخلاق کاری کارکنان در بانک های
...

بسمه تعالي

بررسي تاثير تكنولوژي و فناوري اطلاعات بر نيروي انساني در سازمانها ».
گردآورندگان : مهسا سمواتي كارشناس ارشد اتوماسيون اداري. ([email protected] ).
مريم دارابي كارشناس اتوماسيون اداري. ( [email protected] ). امور بهره وري و هماهنگي
تحول اداري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران. چكيده : مديران و
كارآفرينان در سازمانها و ...

با استفاده از کدام فناوری اطلاعاتی میتوان بهره‌وری را در سازمان افزایش داد؟

4 جولای 2015 ... ایجاد راهکاری که بتواند اطلاعات صحیح را در زمان مناسب در سریع‌ترین زمان ممکن در
اختیار مدیر قرار دهد می‌تواند تحولی بزرگ در مدیریت سازمان باشد. از سویی سنجش
بهره‌وری کارکنان نیز شاخص مهمی است. بدون بهره‌وری مناسب، سازمان نمی‌تواند به تعالی
برسد و هر چه میزان بهره‌وری بالاتر باشد، سرعت افزایش تعالی سازمان ...

بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهره‌وری نیروی کار در ...

نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد،
از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر‌های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش
فناوری اطلاعات بر بهره‌وری نیروی کار در صنایع استان مرکزی می‌باشد. زیرا هرچه سطح
تحصیلات نیروی کار بیشتر باشد آن ها توانایی بیشتری در اجرا و پذیرش ...

مدیریت بهره وری اطلاعات - قائمیه

که در آنها ارتباط تنگاتنگ بین مردم و مسئولین وجود دارد از طریی فرهنگ سازی و آمزش
عمومی برای مردم توسط مسئولین همچنین عادت کردن ایشان به استفاده از خدمات غیر
حضوری موجبات افزایش کارایی و بهره وری را در سطوح مختلف هرم جامعه ایرانی پدید می
آورد و بدون شک فناوری کاربرد اطلاعات حلقه و اسط سطوح این هرم خواهد بود که می تواند ...

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر ارتقاء سطحبهره وری در ...

توزیع گردید که مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت به منظورجمع آوری اطلاعات از 3
روش کتابخانه ای ، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است در بررسی یافته ها به این
نتایج دست یافته اند ارزیابی عملکرد اثر بخش بر ارتقاء سطح بهره وری اثر معنی
داری دارد میان دیدگاه مدیران و کارکنان در مورد تاثیر ارزیابی عملکرد بر افزایش بهره
وری ...

تعاون سرا - نقش آموزش موثر ویادگیری درتوسعه بهره وری

ارتقا وتوسعه بهره وری در سازمانها از اهمیت زیادی در مباحث اقتصادی واجتماعی برخوردار
است ودر این ارتباط ... مجموع می تواند به افزایش رابطه بین یادگیری وبهره وری نیروی
انسانی منجر شود ولی اثر مستقیم یادگیری بر بهره وری بیش ..... .بررسی کاربرد
فناوری اطلاعات در آموزش وتاثیر آن بر بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی امیر افشه

بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC

این تحقیق در راستای شناسایی عوامل و معیارهای مؤثر برای بهره‌وری نیروی انسانی‌ در
محیط یک سازمان نظامی‌صنعتی انجام شده است. از لحاظ روش ... رابطه به‌کارگیری
فناوری اطلاعات با بهره‌وری منابع انسانی؛ مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان
کهکیلویه و بویر احمد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه
طباطبایی.

ارتباط اتوماسیون اداری با بهره وری کارکنان - پافکو

16 مه 2017 ... یکی از عواملی که می‌تواند در افزایش بهره‌وری نقش مهمی ایفا کند، فنّاوری اطلاعات است.
از عمده دلایل کاربرد فنّاوری اطلاعاتی در محیط‌های اداری، افزایش بهره‌وری کسانی است
که در این ادارات کار می‌کنند. به‌طورکلی بهره‌وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت
درون داد بر برون داد یک فرد، واحد و سازمان یا یک ملت به کار گرفته ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | نقش ERP در بهره ...

6 ژانويه 2014 ... نقش پياده سازي ERP در بهبود و افزايش بهره وري سازماني ... بهره وري سازماني ، فن
آوري اطلاعات (IT) ، برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) ... به عنوان ابزاري كه بهره مندي از
آن نتايج تبعي بسيار را شامل افزايش شفافيت ، كاهش هزينه ها ، كاهش خستگي نيروي
كار ، ايجاد محيط كار مناسب ، ارتقاء مهارت هاي شغلي كاركنان و مديريت ...

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر ارتقاء سطحبهره وری در ...

توزیع گردید که مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت به منظورجمع آوری اطلاعات از 3
روش کتابخانه ای ، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است در بررسی یافته ها به این
نتایج دست یافته اند ارزیابی عملکرد اثر بخش بر ارتقاء سطح بهره وری اثر معنی
داری دارد میان دیدگاه مدیران و کارکنان در مورد تاثیر ارزیابی عملکرد بر افزایش بهره
وری ...

ارزیابی تاثیر فنّاوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت توزیع برق ...

بهره‌وری یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که عبارت از به حداکثر رساندن استفاده از
منابع و نیروی انسانی و کاهش هزینه‌های تولید آن‌گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم
مصرف‌کنندگان باشد. یکی از عوامل موثر ... با این حال ممکن است سرمایه‌گذاری فناوری
اطلاعات مستقیماً سهم کمی در بهبود بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها داشته باشد. این امر لزوم
...

بانک صادرات ایران - نقش نیروی انسانی کارآمد در بهره وری بانکها

در توجیه اهمیت نقش نیروی انسانی در مقایسه با سرمایه و فن آوری که هر سه از عوامل عمده
افزایش بهره وری هستند، تقریباً تمامی صاحبنظران، منابع انسانی را به عنوان اساسی
ترین عامل قلمداد می‌کنند و معتقدند که در صورت نیاز می‌توان از کشورهای دیگر سرمایه
را به صورت وام تهیه کرد و یا از آنها فن آوری خرید، اما در مورد نیروی انسانی نمی‌توان ...

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ... 51 .2. ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎور. ی. اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت.
،. ﺑﻬﺮه. ور. ی. و اﻫﻤ. ﯿ. ﺖ آﻧﻬﺎ. ﯿﯿﺗﻐ. ﺮات در ﺗﻮﻟ. ﺪﯿ. ﯾ. ﺎ ﺳﺘﺎده را ﻣ. ﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻨﺸﺄ. ﯾ. ﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ داد. :
ﯿﯿﺗﻐ. ﺮات در ﺑﻬﺮه. ور. +ی. ﯿﯿﺗﻐ. ﺮات در ﻧﻬﺎده. ﻫﺎ. ی. ﺗﻮﻟ. ﺪﯿ. ﺗﻐ= ﯿﯿ. ﺮات در ﺳﺘﺎده. ﺑﺮ ا. ﯾ. ﻦ اﺳﺎس. اﻓﺰاﯾﺶ
در. ﯿﺗﻮﻟ. ﺪات. ﯾ. ﮏ ﺑﻨﮕﺎه. ﯾ. ﺎ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد. در ﯾﮏ ﺳﺎل. ﻣﺸﺨﺺ. ﺑﺪون آﻧﮑﻪ. ﯿﯿﺗﻐ. یﺮ. در ﻧﻬﺎده. ﻫﺎ. ی. ( آن.

ليست مقالات همايش - ISC

3, بررسی رابطه آموزش با بهره وری و کیفیت ارائه خدمات در بانک ملی ایران_ مقاله
پوستری, بيشتر ... 10, نقش فناوری اطلاعات در آینده سرمایه فکری سازمان_ مقاله
پوستری, بيشتر ... 38, رابطه بین خودکارآمدی و رضایت شغلی کارکنان در بانک
کشاورزی (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان)_ مقاله پوستری, بيشتر.

تحقیق تاثیر مدیریت دانش در ارتقا و بهره وری سازمان - یک دو سه پروژه

عنوان: بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در ارتقا و بهره وری سازمان. چكیده;
مقدمه; مفهوم مدیریت دانش ... مسائل و مشكلات مدیریت آن چنان پیچیده و در هم شده است كه
تشخیص مشكل به آسانی میسر نیست و ماهیت انسانی سازمان ها و پیچیده بودن رفتارهای
كاركنان، این پیچیدگی را مضاعف نموده است. در چنین شرایطی سازمان هایی موفق و ...

بررسی نقش فناوری اطلاعات روی پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی در ...

فرضیه سوم: بین کاربرد فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و کارکنان در
سیستم حسابداری تعهدی، رابطه معناداری وجود دارد. ..... اما به منظور افزایش بهره‌وری و
جلوگیری ‌از تمرکز تصمیم‌گیری ‌و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای
تحت سرپرستی خود، لازم است سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و
مؤسسات ...

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در ...

در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد
شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی تواند نسبت به تحولات بی تفاوت بماند. نگاه
عمیق تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای
ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می شود
که ...

همایش منطقه ای ارتقا بهره وری در سال جهاد اقتصادی90

27, ارزیابی بهره وري سازمانی از طریق کارکنان. 28, نقش حسابداري در ایجاد سیستم
ارزیابی متوازن منابع انسانی. 29, بهره وري از منظر روانشناسی. 30, جایگاه بهره وري در
دستیابی به تعالی سازمانی. 31, حسابداري ناب و افزایش بهرهوري در سازمان. 32, رابطه
میزان موفقیتپیادهسازي فناوري اطلاعات با فرهنگ سازمانی در صنعت بانکداري و ...

مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کارکنان ...

علامه, سیدمحسن؛ زهرا مومنی و زهرا شکرچی زاده، ۱۳۸۹، ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و
ارتباطات بر بهره وری کارکنان مجتمع فولادمبارکه اصفهان، سومین کنفرانس بین
المللی ... این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و
لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می
یابد.

عنوان مقاله: نقش فنآوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی

براین اساس و باتوجه به نقش و تاثیر فنآوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی در این
مقاله سعی بر آن است مفهوم فنآوری اطلاعات، مفهوم توسعه منابع انسانی تبیین و به
نقش فنآوری اطلاعات در ابعاد مختلف توسعه منابع .... به طور کلی فنآوری اطلاعات، در
ابعاد زیر به توسعه مهارتی کارکنان کمک می کند و اشتغال و بهره وری تسهیل می یابد.

1064 K - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی - دانشگاه پیام نور

اطلاعات ۵۰/۷ درصد از واریانس متغیر وابسته مدیریت دانش را تبیین. نمودند. فراهم
کردن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمن. بهرهمند ساختن کارکنان از دانش
باعث ارتقای بهرهوری شغلیشان شده و. زمینه بهبود مدیریت دانش را فراهم سازد. واژههای
کلیدی. فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش، سازمان ورزش و جوانان، تحلیل مسیر. نویسنده
مسئول: ...

با استفاده از کدام فناوری اطلاعاتی میتوان بهره‌وری را در سازمان افزایش داد؟

4 جولای 2015 ... ایجاد راهکاری که بتواند اطلاعات صحیح را در زمان مناسب در سریع‌ترین زمان ممکن در
اختیار مدیر قرار دهد می‌تواند تحولی بزرگ در مدیریت سازمان باشد. از سویی سنجش
بهره‌وری کارکنان نیز شاخص مهمی است. بدون بهره‌وری مناسب، سازمان نمی‌تواند به تعالی
برسد و هر چه میزان بهره‌وری بالاتر باشد، سرعت افزایش تعالی سازمان ...

اصلاح ساختار سطح كيفي سازمان را ارتقاء مي دهد | شرکت ارتباطات زیر ...

4 سپتامبر 2017 ... وي افزود: حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در تمامي بخش هاي سياسي، اقتصادي و
اجتماعي تأثير گذار بوده و همچون خون جاري در رگ هاي حيات جامعه تلقي مي شود و در اين
... در اين مراسم، همچنين مهندس سبوحي "مشاور معاون وزير و رئيس هيأت مديره" گفت :
اصلاح ساختار شركت مي تواند باعث افزايش بهره وري شركت باشد و همه ما بايد ...

Page 1 نقش فن آوری اطلاعات در تولید داده و آمار برای بالابردن سطح درآمد ...

دادن آگاهی و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد
در آن. به ایجاد روحیه همکاری و مشکل گشایی در سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و
کارکنان. ، کوشش و پشتیبانی مدیریت در زمینه مدیریت مشارکتی و بهره وری. 7
دقیق درباره عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز. 3- بهبود در ...

ارزیابی تاثیر فنّاوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت توزیع برق ...

بهره‌وری یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که عبارت از به حداکثر رساندن استفاده از
منابع و نیروی انسانی و کاهش هزینه‌های تولید آن‌گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم
مصرف‌کنندگان باشد. یکی از عوامل موثر ... با این حال ممکن است سرمایه‌گذاری فناوری
اطلاعات مستقیماً سهم کمی در بهبود بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها داشته باشد. این امر لزوم
...

ارزیابی تاثیر فنّاوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت توزیع برق ...

بهره‌وری یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که عبارت از به حداکثر رساندن استفاده از
منابع و نیروی انسانی و کاهش هزینه‌های تولید آن‌گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم
مصرف‌کنندگان باشد. یکی از عوامل موثر ... با این حال ممکن است سرمایه‌گذاری فناوری
اطلاعات مستقیماً سهم کمی در بهبود بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها داشته باشد. این امر لزوم
...

همایش منطقه ای ارتقا بهره وری در سال جهاد اقتصادی90

27, ارزیابی بهره وري سازمانی از طریق کارکنان. 28, نقش حسابداري در ایجاد سیستم
ارزیابی متوازن منابع انسانی. 29, بهره وري از منظر روانشناسی. 30, جایگاه بهره وري در
دستیابی به تعالی سازمانی. 31, حسابداري ناب و افزایش بهرهوري در سازمان. 32, رابطه
میزان موفقیتپیادهسازي فناوري اطلاعات با فرهنگ سازمانی در صنعت بانکداري و ...

اتوماسیون اداری و بهره وری |نقش سیستم مکاتبات اداری در افزایش بهره ...

اتوماسیون اداری و بهره وری |نقش سیستم مکاتبات اداری در افزایش بهره وری کارکنان.
اتوماسیون اداری - بهره وری. اتوماسیون اداری و بهره وری |نقش سیستم مکاتبات اداری و
اتوماسیون اداری در افزایش بهره وری. امروزه اهمیت و لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات(IT
) بر هیچ کس پوشیده نیست. به کارگیری فناوری اطلاعات(IT) در سالهای گذشته ...

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - طرح اینترنت اشیاء

نوآ وری. •. فرهنگی. و. آجتماعی. •. تربیت. نیروی آنسانی. Telegram:@IoTPlan ,
Website: iot.itrc.ac.ir ... افزایش. پویایی. و. در دسترس بودن افراد دارای تحصیالت
عالی. ❑. وجود. دانش زیادی بیرون از البراتوارهای تحقیقاتی شرکتهای بزرگ. ❑. زمانی
. که کارکنان کارهایشان را .... فاوا با توجه به نقش آن در تحول کسب و کار و ارتقای
بهره وری.

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در ...

در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد
شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی تواند نسبت به تحولات بی تفاوت بماند. نگاه
عمیق تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای
ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می شود
که ...

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم ...

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
شهرستان اردبیل پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» مدیریت دولتی
گرایش: ... اما نکته مهم این است که تغییرات واقعی که می تواند ارزش بلقوه اطلاعات را
افزایش دهد، توانایی سازمان‌ها در استفاده از این منبع مهم از طریق کاربرد فناوری جدید
است.

بهره‌وری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بایستی توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش
سودمندی حاصل از نیروی کار، سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت ولی اصطلاح
بهره‌وری آب ... بر خلاف پندار برخی افراد بهره‌وری فقط برای صنایع نیست بلکه
بهره‌وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند
با تفکر، ...

گروه مشاوره سازماني و مديريت منابع انساني - دانشگاه اصفهان

در حوزه مشاوره سازماني و مديريت منابع انساني، تسهيل و هدفدار كردن فعاليتهاي
كاركنان سازمانها و صنايع با بهره گيري از آخرين پيشرفتهاي علمي در حوزه هاي مديريت
منابع ... است كه معمولاً مديران سازمانها و صنايع در نقش مشورتجو بدنبال فراگيري و
تكميل اطلاعات خود در حوزه هاي رفتار سازماني بوده تا بهره وري سازماني را به حداكثر
رسانند.

ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ور

ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و. ﺑﻬﺮه. وري. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺟﻮاد دﯾﻬﯿﻢ (داﻧﺸﺠﻮي
دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ. ،. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر. (ﻧﻮ. ﯾ. ﺴﻨﺪه. ﻣﺴﺌﻮل. ) ﻣﻨﺼﻮره ﺑﺨﺘﯿﺎري
..... ﺪار، ﻗﺪرت، ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻐﻞ، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻧﻈﺎرت و ﺷﻐﻞ ﻣﺪﯾﺮان دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻼﺧ. ﺻﻪ اي
از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. : . ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻓﻨﺎوري اﻃ. ﻼ. ﻋﺎت ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﻬﺮه
. وري.

بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از مدل BSC

این تحقیق در راستای شناسایی عوامل و معیارهای مؤثر برای بهره‌وری نیروی انسانی‌ در
محیط یک سازمان نظامی‌صنعتی انجام شده است. از لحاظ روش ... رابطه به‌کارگیری
فناوری اطلاعات با بهره‌وری منابع انسانی؛ مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان
کهکیلویه و بویر احمد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه
طباطبایی.

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

كوشش‌هاي همه جانبه‌ي سازمان‌ها، خصوصاً آموزش و پرورش در جهت ارتقاي بهره‌وري‌، كوششي
مستمر براي تداوم حيات و رشد و توسعه در عرصه‌ي فعاليتهاي اجتماعي و آموزشي است. در
اين راستا ..... هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ي بین میزان استفاده مدیران از
فناوری اطلاعات و تعهد سازمانی با بهره‌وري در آموزش و پرورش شهر تهران است. جامعه‌ي
آماری ...

بررسي كاربرد فن آوري اطالعات در آموزش و تأثير آن بر بهره وري كاركنان دا

به کارگیري فن آوري. اطالعات در آموزش یا به عبارتي آموزش مبتني بر فن آوري.
اطالعات نه تنها موجب تسریع و تسهیل فراوان تعلیم و تعلم. و همچنین ارتقاي سطح بهره
وري کارکنان سازمان ها مي گردد،. بلکه در مفاهیم و مباني بسیار متداول روش هاي آموزش
نیز تغییر. و تحول بسیار زیادي را حاصل مي کند]1[. در این میان نقش اینترنت و
شبکه هاي ...

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری نیروی کار در صنایع ایران

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ... 51 .2. ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎور. ی. اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت.
،. ﺑﻬﺮه. ور. ی. و اﻫﻤ. ﯿ. ﺖ آﻧﻬﺎ. ﯿﯿﺗﻐ. ﺮات در ﺗﻮﻟ. ﺪﯿ. ﯾ. ﺎ ﺳﺘﺎده را ﻣ. ﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻨﺸﺄ. ﯾ. ﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ داد. :
ﯿﯿﺗﻐ. ﺮات در ﺑﻬﺮه. ور. +ی. ﯿﯿﺗﻐ. ﺮات در ﻧﻬﺎده. ﻫﺎ. ی. ﺗﻮﻟ. ﺪﯿ. ﺗﻐ= ﯿﯿ. ﺮات در ﺳﺘﺎده. ﺑﺮ ا. ﯾ. ﻦ اﺳﺎس. اﻓﺰاﯾﺶ
در. ﯿﺗﻮﻟ. ﺪات. ﯾ. ﮏ ﺑﻨﮕﺎه. ﯾ. ﺎ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد. در ﯾﮏ ﺳﺎل. ﻣﺸﺨﺺ. ﺑﺪون آﻧﮑﻪ. ﯿﯿﺗﻐ. یﺮ. در ﻧﻬﺎده. ﻫﺎ. ی. ( آن.

بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان - دانشگاه شاهد

تجربه استفاده کننده بر برداشت ذهنی کارکنان در مورد سهولت استفاده و سودمندی.
فناوری ... واژه های کلیدی: پذیرش فناوری اطلاعات، چابکی سازمان، شرکت ملی صنایع
...... د) پیشنهاد می شود اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر سایر. متغیرها مانند بهره وری،
عملکرد و ... مورد مطالعه قرار. ٢. جعفر نژاد، احمد و زارعی، علی اصغر (۱۳۸۴). بررسی نقش
.

اتوماسیون اداری و بهره وری |نقش سیستم مکاتبات اداری در افزایش بهره ...

اتوماسیون اداری و بهره وری |نقش سیستم مکاتبات اداری در افزایش بهره وری کارکنان.
اتوماسیون اداری - بهره وری. اتوماسیون اداری و بهره وری |نقش سیستم مکاتبات اداری و
اتوماسیون اداری در افزایش بهره وری. امروزه اهمیت و لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات(IT
) بر هیچ کس پوشیده نیست. به کارگیری فناوری اطلاعات(IT) در سالهای گذشته ...

نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان ...

سازمان‌ها سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی را به‌منظور ارتقاء بهره‌وری عملیاتی و
اثربخشی کسب‌وکار اجرا می‌کنند. با این وجود در ... نتایج حاصل نشان می ‌دهد که کاهش
کارها، بهینه‌ سازی منابع، ظرفیت اطلاعاتی بالا، انعطاف‌ پذیری و محیط کاربر پسند
سیستم‌ های برنامه ‌ریزی منابع سازمانی عواملی هستند که در بهره‌ وری سازمان تاثیر
دارند.

بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان - دانشگاه شاهد

تجربه استفاده کننده بر برداشت ذهنی کارکنان در مورد سهولت استفاده و سودمندی.
فناوری ... واژه های کلیدی: پذیرش فناوری اطلاعات، چابکی سازمان، شرکت ملی صنایع
...... د) پیشنهاد می شود اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر سایر. متغیرها مانند بهره وری،
عملکرد و ... مورد مطالعه قرار. ٢. جعفر نژاد، احمد و زارعی، علی اصغر (۱۳۸۴). بررسی نقش
.

ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 1- ﭘﺎ

ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ. -17. ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ. –. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ. -18.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن از دوره ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری. ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه از ﺳﺎ.
ل. 1389. ﺗﺎ. 1391 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن
اﯾﻼم. - 13. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. (. ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی. ).

مقالات ISI بهره وری کل عوامل : 0 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

هدف بهره وری، عبارت است از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع، نیروی انسانی،
سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان و... به شیوه ... از نگاه تئوریک، رشد بهره وری نیروی کار،
با دو منبع «رشد سرمایه سرانه» و «ارتقای بهره وری کل عوامل»، رابطه مستقیم دارد. ...
فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری، و بهره وری شرکت: شواهد جدید از شرکت های کوچک
محلی.

و ﻧﻘﺶ آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨ

ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داري. ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت. در
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن وﺟﻮد. دارد . اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ
ﺧﺪﻣﺎت. درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ. ﺑﻬﺘﺮ. ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي
ﻣﻲ ﺷﻮد آﻣﻮزش. ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان. در زﻣﻴﻨﻪ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ...

تاثير فن آوري اطلاعات در ارتقاي نظام سلامت از ديدگاه كاركنان ...

يافته ها: نگرش كلي جامعه پژوهش كه 34.9 درصد آنان را زنان و 65.1 درصد را مردان در كليه
گروه هاي باليني و اداري تشكيل مي دادند، با ميانگين امتياز 367.5 نسبت به تاثير
فن آوري اطلاعات بر ارتقاي سطح سلامت مثبت بود. همچنين جامعه پژوهش، تاثير فن
آوري اطلاعات را بر افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و تسريع در روند تشخيص و درمان به
...

«عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش بهره وري نيروي انساني» | عليرضا ...

21 آگوست 2017 ... در اين مقاله به صورت خلاصه به تعاريف، تاريخچه، اهميت بهره وري و همچنين عوامل مؤثر
در ارتقاء ايجاد شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني و عوامل مؤثر در ... تلاش
براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار سرمايه، مواد، انرژي
و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي ...

پاورپوینت درباره مبانی اینترنت

دانلود پاورپوینت اعتبار اسنادی - 18 اسلاید

مقاله آموزشی کال پیانو

مقاله ای درباره آرتروز

دانلود تحقیق کامل درباره قانون مدنی 38ص

پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علف های هرز ایران

كوره هاي القايي

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی آلی 1 (Organic Chemistry) در 331 اسلاید

پاورپوینت ارائه مقدمه ‏ای بر Big Data

دانلود پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی