دانلود رایگان


نقش فناوری اطلاعات در ارتقا بهره وری کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان بهره‌وری, کیفیت خدمات, فناوری اطلاعات, زیرساخت الکترونیک.

دانلود رایگان نقش فناوری اطلاعات در ارتقا بهره وری کارکنان ما در عصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند. يكي از فاكتورهاي مهم در بهره وری کارکنان، داشتن اطلاعات دقيق، صحيح، بهنگام بوده که بسترساز ارتقاء کارایی می باشد تحقیق حاضر با در نظر گرفتن این حقیقت و با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری کارکنان در واحد معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری طرح ریزی گردیده است در این راستا تعداد 113 پرسشنامه در بین کارکنان نهاد ریاست جمهوری بطور تصادفی توزیع شده و نتایج بدست آمده به کمک نرم افزار spss و بکار گیری آزمون های K-S و پیرسون تحلیل گردیده است یافته ها منتج به تایید هر چهار فرضیه تحقیق شده و پیشنهادات پژوهش در فصل انتهایی تحقیق به تقریر در آمده است.
فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 3
1-2– بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4- سوالات تحقیق.. 7
1-5- مدل مفهومی تحقیق: 7
1-6 تبیین فرضیه های تحقیق.. 8
1-7- متغیرهای تحقیق.. 8
1-7-1 متغیر مستقل.. 8
1-7-2- متغیر وابسته. 8
1-8- قلمرو تحقیق: 9
1-8-1- قلمرو زمانی: 9
1-8-2- قلمرو مکانی: 9
1-9- روش تحقیق: 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه: 12
ا2-1-بخش اول: 12
2-1-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات... 12
2-1-2- فناوري.. 13
2-1-3.اطلاعات... 14
2-1-4. انواع اطلاعات مديريتي.. 16
2-1-5. مديريت اطلاعات... 17
2-1-6. مفهوم و تعريف سامانه هاي اطلاعاتي.. 18
2-1-7.فناوري اطلاعات وارتباطات... 19
2-1-8. فناوري اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن با فناوري اطلاعات... 21
2-1-9.كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان. 29
2-1-10. مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمانهاي امروزي.. 33
2-1-11. اشکال استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در یک سازمان. 36
12-1-2. اتوماسيون اداري.. 37
13-1-2.ابزارهاي اتوماسيون اداري.. 38
2-1-14. مزاياي استفاده از اتوماسيون اداري مناسب در سازمانها 41
2-1-15. مشکلات و چالش هاي اتوماسيون اداري.. 42
2-1-16.شبكه هاي ارتباطي.. 44
2-2- بخش دوم: بهره وري.. 48
2-2-1.تاريخچه پيدايش و تحول مفهوم بهره وري.. 48
2-2-2.تعاريف بهره وري.. 51
2-2-3.انواع بهره وري.. 54
2-2-4. نقش و اهميت بهره وري نيروي انساني.. 57
5-2-2. عوامل تأثير گذار بر بهره وري نيروي انساني.. 61
2-2-6. اثربخشي.. 64
2-2-7.عوامل مؤثر بر اثربخشي.. 65
2-2-8. معيارها و مقياسهاي اثربخشي.. 66
2-2-9.اهميت اثربخشي سازماني.. 69
2-2-10.ارائه الگويي متناقض از اثربخشي سازمان. 70
2-2-11.کارآيي.. 71
2-2-12.راههاي افزايش کارآيي.. 73
2-2-13.عوامل مؤثر بركارآيي و اثربخشي سازمانها (با توجه به نقش كليدي نيروي انساني) 77
3-2-بخش سوم: رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات و بهره وري.. 82
2-3-1. فناوري و بهره وري.. 82
2-3-2.فناوري اطلاعات و بهره وري.. 83
2-3-3.تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري.. 84
2-3-4. ارتباط فناوري اطلاعات با کارآيي و اثربخشي سازمان. 87
2-3-5..فناوري اطلاعات وارتباطات و نيروي انساني.. 88
2-4-پیشینه تحقیق.. 89
2-4-1. تحقيقات داخلي.. 90
2-4-2. تحقيقات خارجي.. 91
4-4-2. نتيجه گيري از تحقيقات داخلي و خارجي.. 95
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 98
3-2- روش تحقيق.. 98
3-3- جامعه آماري.. 99
3-4- نمونه آماري.. 99
3-5- روش جمع آوری اطلاعات... 100
3-6- روایی پرسشنامه. 100
3-7- پایایی آزمون. 101
3-8- ماتریس عملیاتی متغیرها: 102
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه. 105
4-2-آمار توصیفی: 105
4-3-آمار استنباطی: 110
4-2-1-آزمون کولمگروف-اسمیرنوف... 110
4-4- بررسی فرضیه های پژوهش... 111
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
5-1-مقدمه. 116
5-2- نتیجه گیری.. 116
5-3- مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 117
5-4- پیشنهادات... 118
5-4-1- پیشنهادات براساس تحقیق: 118
5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 119
منابع و ماخذ: 120


بهره‌وری


کیفیت خدمات


فناوری اطلاعات


زیرساخت الکترونیکمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه منابع انسانی ...

این جریان فن آوری در فرآیندهای مختلف اقتصادی مؤثر است و هم زمان در دو طرف عرضه و
تقاضا منجر به بهبود و رشد اقتصادی و بهره وری می گردد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات (
ICT) نقش دوگانه ای در فضای عصر جدید دارد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به
عنوان نهاده ای برای صنایع و کالایی نهایی برای بهره برداران محسوب می شود. آن چه در حال
...

بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه منابع انسانی ...

این جریان فن آوری در فرآیندهای مختلف اقتصادی مؤثر است و هم زمان در دو طرف عرضه و
تقاضا منجر به بهبود و رشد اقتصادی و بهره وری می گردد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات (
ICT) نقش دوگانه ای در فضای عصر جدید دارد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به
عنوان نهاده ای برای صنایع و کالایی نهایی برای بهره برداران محسوب می شود. آن چه در حال
...

Page 1 نقش فن آوری اطلاعات در تولید داده و آمار برای بالابردن سطح درآمد ...

دادن آگاهی و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد
در آن. به ایجاد روحیه همکاری و مشکل گشایی در سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و
کارکنان. ، کوشش و پشتیبانی مدیریت در زمینه مدیریت مشارکتی و بهره وری. 7
دقیق درباره عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز. 3- بهبود در ...

اصلاح ساختار سطح كيفي سازمان را ارتقاء مي دهد | شرکت ارتباطات زیر ...

4 سپتامبر 2017 ... وي افزود: حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در تمامي بخش هاي سياسي، اقتصادي و
اجتماعي تأثير گذار بوده و همچون خون جاري در رگ هاي حيات جامعه تلقي مي شود و در اين
... در اين مراسم، همچنين مهندس سبوحي "مشاور معاون وزير و رئيس هيأت مديره" گفت :
اصلاح ساختار شركت مي تواند باعث افزايش بهره وري شركت باشد و همه ما بايد ...

رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان: بیمارستان های عمومی آموزشی

ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶ (69/35 ﺍﺯ 130) ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ (57/68) ﺑﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ (ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺁﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ. ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭ) ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ: • ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 87/3/5 • ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻬﺎﻳﻲ: ...

نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء بهره وری منابع انسانی در سازمان ها - نورمگز

رسول رنجبریان ; مجله: کار و جامعه ; مرداد 1392 - شماره 159 ;

بسمه تعالي

بررسي تاثير تكنولوژي و فناوري اطلاعات بر نيروي انساني در سازمانها ».
گردآورندگان : مهسا سمواتي كارشناس ارشد اتوماسيون اداري. ([email protected] ).
مريم دارابي كارشناس اتوماسيون اداري. ( [email protected] ). امور بهره وري و هماهنگي
تحول اداري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران. چكيده : مديران و
كارآفرينان در سازمانها و ...

بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) بر بهره ...

نتایج روش تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات تاثیر
مستقیمی بر بهبود بهره وری سازمان ندارد و تنها به صورت غیر مستقیم و از طریق
متغیرهای عدم تمرکز در تصمیم گیری و بهبود فرایندهای کاری، بهره وری سازمانی را
تحت تاثیر قرار می دهد. کلمات کلیدی: سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات(IT)، بهره وری
سازمانی، ...

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

كوشش‌هاي همه جانبه‌ي سازمان‌ها، خصوصاً آموزش و پرورش در جهت ارتقاي بهره‌وري‌، كوششي
مستمر براي تداوم حيات و رشد و توسعه در عرصه‌ي فعاليتهاي اجتماعي و آموزشي است. در
اين راستا ..... هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ي بین میزان استفاده مدیران از
فناوری اطلاعات و تعهد سازمانی با بهره‌وري در آموزش و پرورش شهر تهران است. جامعه‌ي
آماری ...

1064 K - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی - دانشگاه پیام نور

اطلاعات ۵۰/۷ درصد از واریانس متغیر وابسته مدیریت دانش را تبیین. نمودند. فراهم
کردن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمن. بهرهمند ساختن کارکنان از دانش
باعث ارتقای بهرهوری شغلیشان شده و. زمینه بهبود مدیریت دانش را فراهم سازد. واژههای
کلیدی. فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش، سازمان ورزش و جوانان، تحلیل مسیر. نویسنده
مسئول: ...

بررسی نقش فناوری اطلاعات روی پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی در ...

فرضیه سوم: بین کاربرد فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و کارکنان در
سیستم حسابداری تعهدی، رابطه معناداری وجود دارد. ..... اما به منظور افزایش بهره‌وری و
جلوگیری ‌از تمرکز تصمیم‌گیری ‌و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای
تحت سرپرستی خود، لازم است سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و
مؤسسات ...

نقش خودکارآمدی در بهره وری عملکرد کتابداران کتابخانه های مرکزی ...

هدف: در پژوهش حاضر نقش خودکارآمدی در بهره‌وری عملکرد کتابداران کتابخانه‌های مرکزی
دانشگاه‌های تابعة وزارت علوم تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران بررسی شده است.
روش‌شناسی: جامعة آماری این تحقیق را 162 نفر کتابدار تشکیل می‌دهند. در این تحقیق
از دو پرسشنامة خودکارآمدی شرر و پرسشنامه سنجش بهره‌وری عملکرد کارکنان ...

نقش آموزش بر مدیریت - YouTube

1 day ago

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات از طریق توانمند سازی بر عملکرد منابع ...

27 جولای 2017 ... توانمند سازی کارکنان یکی از تکنیک‌های مؤثر برای افزایش بهره‌وری کارکنان و
استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی-های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.
.... با معنی‌داری این مسیر، به نوعی نقش میانجی توانمند سازی در رابطه بین مؤلفه
اتوماسیون فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان تأیید می‌گردد. بر این اساس، ...

بررسي كاربرد فن آوري اطالعات در آموزش و تأثير آن بر بهره وري كاركنان دا

به کارگیري فن آوري. اطالعات در آموزش یا به عبارتي آموزش مبتني بر فن آوري.
اطالعات نه تنها موجب تسریع و تسهیل فراوان تعلیم و تعلم. و همچنین ارتقاي سطح بهره
وري کارکنان سازمان ها مي گردد،. بلکه در مفاهیم و مباني بسیار متداول روش هاي آموزش
نیز تغییر. و تحول بسیار زیادي را حاصل مي کند]1[. در این میان نقش اینترنت و
شبکه هاي ...

1064 K - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی - دانشگاه پیام نور

اطلاعات ۵۰/۷ درصد از واریانس متغیر وابسته مدیریت دانش را تبیین. نمودند. فراهم
کردن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمن. بهرهمند ساختن کارکنان از دانش
باعث ارتقای بهرهوری شغلیشان شده و. زمینه بهبود مدیریت دانش را فراهم سازد. واژههای
کلیدی. فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش، سازمان ورزش و جوانان، تحلیل مسیر. نویسنده
مسئول: ...

رابطه آموزش و بهره وری نیروی انسانی - آستان قدس رضوی

فلسفه بهبود بهره وری در سازمانها موجب میشود نیروی انسانی بهتر فکر کند بیندیشد
بیافریند نوآوری کند و نگرش سیستمی پیدا نماید تفکری که هدف گیری آن بجای حال
... تحت چنین شرایطی افراد سازمانها و جوامعی توان سازگاری با شرایط پیچیده امروزی
را خواهند داشت که از پتاسیل استفاده بهینه از فن آوری و روش های نو اطلاعات و دانش های ...

بهره وری نیروی انسانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت
پرداختیم، سپس از دو عامل اصلی ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین نیروهای انسانی و نقش
.... گزارشهای حاصل از پژوهشهای تعالی(1374)نیز بیانگر آن بوده اند که بین کیفیت
زندگی کاری به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان و رضایت
ارباب ...

مقاله نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء بهره وری سازمانها - سیویلیکا

در خصوص تأثیر متغیرهای سازمان در بهره وری ، مطالعات متعددی انجام پذیرفته و سهم و
درجه تأثیر هریک از متغیرها بر سطح بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است .ی...

بسمه تعالي

بررسي تاثير تكنولوژي و فناوري اطلاعات بر نيروي انساني در سازمانها ».
گردآورندگان : مهسا سمواتي كارشناس ارشد اتوماسيون اداري. ([email protected] ).
مريم دارابي كارشناس اتوماسيون اداري. ( [email protected] ). امور بهره وري و هماهنگي
تحول اداري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران. چكيده : مديران و
كارآفرينان در سازمانها و ...

اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی

6 جولای 2010 ... اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻢ. ) 16(. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت. ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . راﻳﺖ. و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ. ) 17(. ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧـﻮد در ﻛﺸـﻮر ﭼـﻴﻦ،. ﻧﻘـﺶ ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻣﺼﻄﻔﻲ اﷲ وردي و ﻫﻤﻜﺎران .. 79. ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ
اﻧﮕﻴﺰش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري ﻣﻮﺛﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ.

بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه منابع انسانی ...

این جریان فن آوری در فرآیندهای مختلف اقتصادی مؤثر است و هم زمان در دو طرف عرضه و
تقاضا منجر به بهبود و رشد اقتصادی و بهره وری می گردد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات (
ICT) نقش دوگانه ای در فضای عصر جدید دارد. فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به
عنوان نهاده ای برای صنایع و کالایی نهایی برای بهره برداران محسوب می شود. آن چه در حال
...

نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان ...

سازمان‌ها سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی را به‌منظور ارتقاء بهره‌وری عملیاتی و
اثربخشی کسب‌وکار اجرا می‌کنند. با این وجود در ... نتایج حاصل نشان می ‌دهد که کاهش
کارها، بهینه‌ سازی منابع، ظرفیت اطلاعاتی بالا، انعطاف‌ پذیری و محیط کاربر پسند
سیستم‌ های برنامه ‌ریزی منابع سازمانی عواملی هستند که در بهره‌ وری سازمان تاثیر
دارند.

فناوری اطلاعات و دولت ها - پورتال هوشمند

کاربرد فناوری اطلاعات در مسائل سیاسی و سازمان های جاسوسی از طریق کدگذاری
اطلاعات و انتقال آن با ابزارهای پیشرفته فناوری اطلاعات موجب امنیت بالا می شود.
عملیات ... اتکاء کمتر مدیران به کارکنان تخصصی در تصمیم گیری و بهره مندی از
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، توانمندی مدیران را در اتخاذ تصمیمات به هنگام
افزایش داده است.

مقایسه و اولویت بندی بهره وری نیروی انسانی حوزه های دانشگاه آزاد ...

تلاش براى ارتقای بهره ورى نیروى انسانى و استفاده بهینه از نیروى انسانى یکى از
برنامه هاى حیاتى سازمان ها محسوب مىگردد. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف مقایسه و
اولویت بندی ابعاد بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک ویکور در بین حوزه
های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه ...

ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﺭﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ

7 فوریه 2014 ... ﺷﺮﮐﺖ. /. ﺳﺎزﻣﺎن. ) و ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ ﯾﺎ. ﻣﺤﺼﻮﻻت آن اﺳﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وری.
ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد . ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ. ﯽ ﮐﻪ. ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وری. اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ،. دو ﮔﺮوه ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ. را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ... و
ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺣﻤﻞ و. ﻧﻘﻞ، ﻓﻨّﺎوری اﻃّﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ. اﻋﻄﺎی. ﯾﺎ. راﻧﻪ و ﮐﻤﮏ و ...
. از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه. وری. (. دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ. ) ، دارای اﺛﺮ.

به نام ايزد بي همتا

در اين مقاله به صورت خلاصه به تعاريف، تاريخچه، اهميت بهره وري و همچنين عوامل مؤثر
در ارتقاء ايجاد شرايط لازم براي بهبود بهره وري نيروي انساني و عوامل مؤثر در كاهش بهر
وري نيروي انساني و نقش فناوری اطلاعات در این زمینه می پردازیم. تعریف درآمد. سود يا
درآمد چيست؟ سود يا درآمد يعنى هر آنچه انسان از راه تلاش و كار مانندكشاورزى، تجارت و ...

ﺑﻬﺮه وري، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺪون ﺷﮏ، ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف و آروزﻫﺎي

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه. وري ﻣﻮاد. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻃﺮف ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﻬ. ﺒﻮد ﻃﺮح. ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺬر و روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺘﺮ در ﺷﺨﻢ زﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان .....
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ،. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﻬﺮه وري،. ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن. ﻓﻨّﺎوري اﻃّﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. 5. ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري و در ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري.

بهره وری نیروی انسانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

از جمله دغدغه های اصلی سازمانهای امروزی بهره وری نیروی انسانی می باشد. از جمله ع وامل
موثر در افزایش ارزش سهام یک شرکت افزایش بهره وری نیروی انسانی است. شناسایی
عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای در مزیت رقابتی خواهد
داشت. این تحقیق در تلاش است تااثرات بهره وری نیروی ا نسانی را با بازده سهام
شرکتهای ...

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - طرح اینترنت اشیاء

نوآ وری. •. فرهنگی. و. آجتماعی. •. تربیت. نیروی آنسانی. Telegram:@IoTPlan ,
Website: iot.itrc.ac.ir ... افزایش. پویایی. و. در دسترس بودن افراد دارای تحصیالت
عالی. ❑. وجود. دانش زیادی بیرون از البراتوارهای تحقیقاتی شرکتهای بزرگ. ❑. زمانی
. که کارکنان کارهایشان را .... فاوا با توجه به نقش آن در تحول کسب و کار و ارتقای
بهره وری.

مقاله نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء بهره وری سازمانها - سیویلیکا

در خصوص تأثیر متغیرهای سازمان در بهره وری ، مطالعات متعددی انجام پذیرفته و سهم و
درجه تأثیر هریک از متغیرها بر سطح بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است .ی...

تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات (IT) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

کاربردی در جهت افزایش بهره. وری شرکت برق منطقه. ای استان گیالن از. طریق به
کارگیری. فناوری. اطالعات است که عالوه بر این هردف، محقرق. سعی در ارائه چارچوبی
نظام. دار از چگونگی تأثیرگذاری. فناوری. اطالعرات. بر بهره. و. ری دارد، که آگاهی از
ایرن موضروع مری. توانرد دانرش مردیران و. کارکنان را نسبت به اثرات. فناوری. اطالعات
برر ...

و ﻧﻘﺶ آن در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨ

ﺗﺤﻘﻴﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داري. ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت. در
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن وﺟﻮد. دارد . اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ
ﺧﺪﻣﺎت. درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ. ﺑﻬﺘﺮ. ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي
ﻣﻲ ﺷﻮد آﻣﻮزش. ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان. در زﻣﻴﻨﻪ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | نقش ERP در بهره ...

6 ژانويه 2014 ... نقش پياده سازي ERP در بهبود و افزايش بهره وري سازماني ... بهره وري سازماني ، فن
آوري اطلاعات (IT) ، برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) ... به عنوان ابزاري كه بهره مندي از
آن نتايج تبعي بسيار را شامل افزايش شفافيت ، كاهش هزينه ها ، كاهش خستگي نيروي
كار ، ايجاد محيط كار مناسب ، ارتقاء مهارت هاي شغلي كاركنان و مديريت ...

Page 1 نقش فن آوری اطلاعات در تولید داده و آمار برای بالابردن سطح درآمد ...

دادن آگاهی و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد
در آن. به ایجاد روحیه همکاری و مشکل گشایی در سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و
کارکنان. ، کوشش و پشتیبانی مدیریت در زمینه مدیریت مشارکتی و بهره وری. 7
دقیق درباره عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز. 3- بهبود در ...

ارتباط اتوماسیون اداری با بهره وری کارکنان - پافکو

16 مه 2017 ... یکی از عواملی که می‌تواند در افزایش بهره‌وری نقش مهمی ایفا کند، فنّاوری اطلاعات است.
از عمده دلایل کاربرد فنّاوری اطلاعاتی در محیط‌های اداری، افزایش بهره‌وری کسانی است
که در این ادارات کار می‌کنند. به‌طورکلی بهره‌وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت
درون داد بر برون داد یک فرد، واحد و سازمان یا یک ملت به کار گرفته ...

اصل مقاله - فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

نتایج نشان داد که بین کیفیت فن آوری اطلاعات و عملکرد شغلی کارکنان با نقش
میانجی گری. هوش سازمانی رابطه معنادار ... و افزایش کارآیی سازمان خود راهی جز بهره
گیری از این دو جریان هوشمند نخواهند داشت ..(. هوش سازمانی به .... با توجه به ارتباط
مستقیم و تنگاتنگی موجود میان توسعه و بهره وری می توان به روشنی اهمیت. اطلاعات و
فن آوری ...

مقاله کنفرانس: نقش توسعه فناوری اطلاعات بر ارتقا بهره وری سازمان های ...

نقش توسعه فناوری اطلاعات بر ارتقا بهره وری سازمان های دولتی ... جامعه آماری در این
تحقیق تمامی کارکنان سازمان های دولتی در استان یزد می باشند، که با توجه به
فرمولکوکران تعداد 248 نفر از این کارکنان مورد مصاحبه قرار گرفته ... نتایج
تحقیق نشان داد که قابلیتهای فناوری اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری
سازمان ها داشت.

مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کارکنان ...

علامه, سیدمحسن؛ زهرا مومنی و زهرا شکرچی زاده، ۱۳۸۹، ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و
ارتباطات بر بهره وری کارکنان مجتمع فولادمبارکه اصفهان، سومین کنفرانس بین
المللی ... این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و
لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می
یابد.

بررسي كاربرد فن آوري اطالعات در آموزش و تأثير آن بر بهره وري كاركنان دا

به کارگیري فن آوري. اطالعات در آموزش یا به عبارتي آموزش مبتني بر فن آوري.
اطالعات نه تنها موجب تسریع و تسهیل فراوان تعلیم و تعلم. و همچنین ارتقاي سطح بهره
وري کارکنان سازمان ها مي گردد،. بلکه در مفاهیم و مباني بسیار متداول روش هاي آموزش
نیز تغییر. و تحول بسیار زیادي را حاصل مي کند]1[. در این میان نقش اینترنت و
شبکه هاي ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی شیمی آلی فلزی در 263 اسلاید

آبیاری قطره ای

پاورپوینت تاریخچه سفره خانه ها و قهوه خانه های ایران (40 اسلاید)

نسخه کامل و بدون نیاز به باکس میراکل Miracle Box 2.27A

دانلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های چندرسانه ای

نقشه جمعیتی استان البرز به تفکیک شهرستان به همراه جداول و نمودار بر اساس آمار سال 95نقشه اتوکد شهر قم با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود نقشه اتوکدی شهرستان دنا-کهکیلویه و بویراحمد