دانلود فایل


سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی

دانلود فایل سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک فهرست مطالب


صفحه عنوان
فصل اول (مقدمه)
1ـ 1ـ پیشگفتار……….............………………….………….........…………………1
1 ـ 2 ـ فراوانی سرب در طبیعت….…………….…………………………............….2
1 ـ 3 ـ خصوصیات …...……………………………..........……………………….2
1 ـ 4 ـ ایزوتوپ های سرب………........….………...……….........…………......…… 4
1 ـ 5 ـ ساختار بلوری…..………..…...…………………………............…………..4
1 ـ 6 ـ خصوصیات فیزیکی و مکانیکی……..……...…………………….....................…..5
1 ـ 7 ـ خصوصیات شیمیایی…......…...……….…………………..........……………6
1- 8 - ساختار و استرئو شیمی ترکیبات سرب...... ........................................................................................7
1 ـ 9ـ ترکیبات سرب ……....………………………....………………………10
1 ـ 9 ـ 1 ـ نمک ها و اکسیدهای سرب…...….....……………………..............……….10
1 ـ 9 ـ 2 ـ سرب استات……….....……………………...........……………………11
1 ـ 9 ـ 3 ـ سرب استات بدون آب.....…………………........………………………11
1 ـ 9 ـ 4 ـ سرب استات بازی……………..........………………………………......11
1 ـ 9 ـ 5 ـ سرب استات 3 آبه….....…………........………………………………12
1 ـ 9 ـ 6- سرب تترا استات.……….….........…………………………………….12
1 ـ 10 ـ کربنات سرب.…………...…………………….……………….…….12
1 ـ 11 ـ هالیدهای سرب……………….……………………………………...13
1 ـ 11 ـ 1 ـ فلوئوریدهای سرب………….....………..................……….…….…..….14
1 ـ 11 ـ 2 ـ کلرید سرب…..………...…..…………….......……………………14
1 ـ 11 ـ 3 ـ برمید سرب..............................................................................................................................14
1 ـ 11 ـ 4 ـ سرب یدید ...............................................................................................................................15
1 ـ 12 ـ سرب سولفات .................................................................................................................................15
1 ـ 12 ـ 1 ـ سرب سولفات سه تایی.........................................................................................................15
1 ـ 13 ـ نمکهای دیگر سرب.......................................................................................................................16
1 ـ 14 ـ ترکیبات آلی سرب........................................................................................................................16
1 ـ 14 ـ 1 ـ ویژگی ها ................................................................................................................................17
1 ـ 15 ـ عوارض زیست محیطی سرب ....................................................................................................17
1-16- کریستالوگرافی بلورها......................................................................................................................18
1-16-1- تشکیل کریستال.........................................................................................................................18
1-17 ـ رشد کریستال ها.............................................................................................................................20
1-18 ـ تبخیر حلال.................................................................................................................................... 20
1-19 ـ سرد کردن........................................................................................................................................20
1-20 ـ نفوذ حلال........................................................................................................................................21
1-21 ـ جداسازی و رشد بلور....................................................................................................................21
1- 22 ـ حلال برای شستشو و خشک کردن.........................................................................................22
1- 23 ـ هدف................................................................................................................................................23
1- 24 ـ معرفی لیگاند.............................................................................................................................23

فصل دوم (مروری بر تحقیقات گذشته )
2 ـ 1 ـ پلیمرهای کئوردیناسیونی ........................................................................................................25 2 ـ 1 ـ 1 ـ معرفی پلیمرهای کئوردیناسیونی...................................................................................25
2 ـ 1 ـ 2 ـ انواع پیوندها در ساختار پلیمر کئوردیناسیونی............................................................26
2 ـ 1 ـ 3 - روش های مختلف تهیۀ بلور از پلیمرهای کئوردیناسیونی........................................27
2 ـ 1 ـ 4 ـ انواع شبکه های کئوردیناسیونی......................................................................................29
2 ـ 1 ـ 5 ـ پلی مرفیسم و ایزومرهای دیگر........................................................................................37
2 ـ 1 ـ 6 ـ خواص پلیمرهای کئوردیناسیونی.....................................................................................39
2 ـ 2 ـ مثال هایی از پلیمرهای کئوردیناسیونی سرب......................................................................45
45….....….......….....…..…….......….. تک بعدی پلیمرکئوردیناسیونی سرب 2 ـ 2 ـ 1 -......................................................................46 (II) 2 ـ 2 ـ 2 ـ پلیمرکئوردیناسیونی دو بعدی سرب
47 …....…………..………….(II) 2 ـ 2 ـ 3 ـ پلیمرکئوردیناسیونی سه بعدی سرب
2- 2- 4 - مروری بر پلیمرهای کئوردیناسیونی سنتز شده با لیگاندهای هتروآروماتیک............................................................................................................................................48

( بخش تجربی ) فصل سوم
3 ـ 1ـ مواد و حلال های مصرفی........................................................................................................55
3 ـ 2- دستگاه های مورد نیاز...............................................................................................................55
3 ـ 3 - روش سنتز پلیمر.......................................................................................................................56
3 ـ 4 ـ سنتز پلیمرهای سرب با استفاده از لیگاند مربوطه.........................................................57
................................................................................58 3 ـ 4 ـ 1- سنتز پلیمر .........................................................59 3 ـ 4 ـ 2- سنتز کمپلکس
.......................................................61 3 ـ 4 ـ 3- سنتز کمپلکس
....................................................62 3 ـ 4 ـ 4 - سنتز کمپلکس

فصل چهارم(بحث و نتیجه گیری)
4 ـ 1 ـ مقدمه........................................................................................................................................64
لیگاند X-ray و CHN، آنالیز1H- NMR، IR 4-2 – تفسیر طیف
و کمپلکس های سنتز شده...................................................................................................................64
لیگاند 2و 3 ـ پیریدین دی کربوکسیلیک اسید..........................64 IR 4 ـ 2 ـ 1 ـ تفسیر طیف
لیگاند 2 - متیل -4-نیترو 1- ایمیدازول......................................65 IR 4 ـ 2 ـ 2 ـ تفسیر طیف
لیگاند 2 - متیل -4-نیترو 1- ایمیدازول......................65 1H- NMR 4 ـ 2 ـ 3 ـ تفسیر طیف
لیگاند 2- پیرازین کربوکسیلیک اسید........................................66 IR 4 ـ 2 ـ 4 ـ تفسیر طیف
لیگاند 2- پیرازین کربوکسیلیک اسید..............................66 1H- NMR4 ـ 2 ـ 5 ـ تفسیر طیف
67……..…………………………. 4 ـ 3- تفسیر طیف های 67…….….…….……………. پلیمرIR 4- 3- 1- تفسیر طیف
...........................................68 پلیمر(CHN) 4- 3- 2- تفسیر نتایج آنالیز
..................69x آنالیز شده توسط اشعه 4- 3- 3- تفسیر ساختار پلیمر
.........................................824 ـ 4 ـ تفسیر طیف های کمپلکس ........................................82 کمپلکس IR 4- 4 - 1- تفسیر طیف
..........................82 کمپلکس 1H –NMR4 - 4 - 2- تفسیر طیف
..................83 کمپلکس (CHN) 4- 4 - 3- تفسیر نتایج آنالیز
....................................844 ـ 5 - تفسیر طیف های کمپلکس ......................................84 کمپلکس IR 4- 5 - 1- تفسیر طیف .....................85کمپلکس (CHN) 4- 5- 2- تفسیر نتایج آنالیز
............................................864- 6 – تفسیر طیف های کمپلکس
............................................86 کمپلکس IR4- 6 - 1- تفسیر طیف
.............................86 کمپلکس 1H-NMR4- 6 - 2- تفسیر طیف
).............................................................87 II) 4- 7- مطالعات تجزیه گرمایی کمپلکس های سرب
)..................................................................................................87 TG) 4- 7-1 - گرما سنجی وزنی
)..................................................................... ................87DTA)4- 7- 2- تجزیه گرمایی تفاضلی
........................................894- 7 – 3- بررسی پایداری گرمایی کمپلکس
نتیجه گیری............................................................................................................................91 4- 8-
پیوست ها.................................................................................................................................................92
منابع.......................................................................................................................................................100


سرب (II)، پلیمر کئوردیناسیونی، لیگاندهای دهنده نیتروژن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لیگاند – دانلود مستقیم

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک با موضوع پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ... - آگاه شاپ

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک. فهرست مطالب. صفحه عنوان. فصل اول (مقدمه).

سرب (II) نیترات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سرب (II) نیترات یا نیترات سُرب، یک ترکیب شیمیایی، نمک غیرآلی نیتریک اسید
و سرب، با فرمول شیمیایی Pb(NO۳)2 می‌باشد. این ماده، یک بلور بی‌رنگ یا پودر ...

پلیمر – برگه 2 – مدیا کلوپ

... مقاله, هتروآروماتیک برای سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی
پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک دیدگاهی
بنویسید ...

سرب (II) نیترات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سرب (II) نیترات یا نیترات سُرب، یک ترکیب شیمیایی، نمک غیرآلی نیتریک اسید
و سرب، با فرمول شیمیایی Pb(NO۳)2 می‌باشد. این ماده، یک بلور بی‌رنگ یا پودر ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ...

18 ژوئن 2016 ... سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک فهرست مطالب صفحه عنوان ...

لیگاند – دانلود مستقیم

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک با موضوع پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه ...

سنتز | فروشگاه فایلهای دانشجویی | برگه 2

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک. دسامبر 12, 2015 دسته‌بندی نشده 0.

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک. فهرست مطالب. صفحه عنوان. فصل اول (مقدمه).

شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک. فهرست مطالب. صفحه عنوان. فصل اول (مقدمه).

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ...

23 ا کتبر 2016 ... سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک فهرست مطالب صفحه &nbs …

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ...

4 ا کتبر 2016 ... سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک. توسط : adminدر: اکتبر 04, ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ...

10 جولای 2009 ... سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک با موضوع پروژه , تحقیق , مقاله ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ...

10 جولای 2009 ... سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک با موضوع پروژه , تحقیق , مقاله ...

شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی ...

25 ا کتبر 2016 ... خانه / داکیومنت / سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای
کئوردیماسیونی سرب (II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک ...

دانلود مقاله وينيل به عنوان ماده جديد ساختماني و استفاده از تكنولوژي نانو

30 مه 2016 ... تولید وینیل یک فرایند تولید بسته اتوماتیک با تکنولوژی بالا است و تقریبا
تمام ضایعات آن به چرخه تولید بازمی گردد. مطالعات نشان داده است که ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک. فهرست مطالب. صفحه عنوان. فصل اول (مقدمه).

معدن,مقاله, گزارش کارآموزی,گاز طبیعی, نفت در خاورمیانه عربی, پایان نام

27 ژوئن 2016 ... سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای کئوردیماسیونی سرب (
II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک. 500. دانلود آشنایی با ...

سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای ...

18 ا کتبر 2016 ... خانه / فروش / سنتز، شناسایی و بررسی خواص ساختاری وگرمایی پلیمرهای
کئوردیماسیونی سرب (II) با لیگاندهای دهنده هتروآروماتیک ...

دانلود تحقیق کامل درباره تاریخچه فقه و اجتهاد 10ص

دانلود( رام )فایل فلش فارسی گوشی مارشال MARSHAL ME-367 MT6582

گزارش کارآموزی شرکت شیر پگاه

دانلود مقاله کاربرد ترموسیفون در صنایع مختلفتحقیق درباره گیاهان منطقه بوئین و میاندشت

فایل CERT سامسونگ G531H

اموزش کامل رسم تمام نمودارها در پایتون

پاورپوینت بررسی باغهای‎ ایرانی - 28 اسلاید

نمونه سوالات مهم و کلیدی درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی