دانلود رایگان


پایان نامه دکترای دامپزشکی - بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه, مقاله, پروژه, گزارش کار, کارآموزی, پاورپوینت و ,,, رشته های مختلف

دانلود رایگان پایان نامه دکترای دامپزشکی - بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word فهرست مطالب


عنوان
صفحه
فهرست مطالب ............................................................................................................................................... آ
فهرست جداول............................................................................................................................................... ت
خلاصه فارسي................................................................................................................................................. 1
مقدمه و اهداف پژوهش ................................................................................................................................. 2
1- ارزش غذائي طيور.................................................................................................................................. 2
2- سلامت گوشت طيور.............................................................................................................................. 3
3- سرعت رشد............................................................................................................................................ 3
4- بازده لاشه............................................................................................................................................... 3
5-سهولت تغذيه........................................................................................................................................... 3
6- عدم احتياج به مرتع................................................................................................................................ 4
فصل اول:
كليات............................................................................................................................................................... 5
مروري بر بيماري و اپيدميولوژي كوكسيديوز................................................................................................ 6
تداخل با ساير بيماريها.................................................................................................................................... 7
راههاي انتقال كوكسيديوز............................................................................................................................... 10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بيماري.................................................................................................. 12
ايمني شناسي.................................................................................................................................................... 13
نشانه هاي باليني .............................................................................................................................................. 13
تشخيص بيماري.............................................................................................................................................. 14
اهميت پيشيگري ............................................................................................................................................ 14
راههاي پيشگيري............................................................................................................................................. 15
الف ـ بهداشت و مديريت............................................................................................................................ 15
ب ـ ژنتيك................................................................................................................................................... 15
ج ـ استفاده از داروهاي شيمايي.................................................................................................................. 16
دـ واكسن ها ................................................................................................................................................. 18

فصل دوم:
مواد و روش كار............................................................................................................................................... 20
فصل سوم:
نتايج................................................................................................................................................................. 23
الف- ميزان دفع ااسيست............................................................................................................................. 23
ب ـ وزن بدن............................................................................................................................................... 23
پ ـ افزايش وزن بدن ................................................................................................................................. 24
ت ـ مصرف غذا ......................................................................................................................................... 26
ث ـ ضريب تبديل غذائي............................................................................................................................. 27
ج ـ ميزان تلفات ......................................................................................................................................... 29
فصل چهارم:
بحث................................................................................................................................................................ 36
خلاصه به زبان انگليسي................................................................................................................................. 39
منابع................................................................................................................................................................. 40
فهرست مطالب

عنوان
صفحه
جدول شمارة 1: تآثير استفاده از دارو (كلوپيدول) و واكسن (ايراكوك) برميزان دفع ااسيست در جوجه هاي گوشتي بعد از ايجاد آلودگي تجربي با كوكسيديا............................................................................................ 30
جدول شمارة 2: تاثير ايجاد آلودگي تجري به كوكسيديوز و روش كنترل به تنهائي يا به صورت توام بروزن بدن و ميزان افزايش وزن جوجه هاي گوشتي (گرم)........................................................................................ 31
جاول شمارة 3: تاثير آلودگي تجربي به كوكسيديوز به روش كنترل به تنهائي يا بصورت توام بر ميزان مصرف غذا در جوجه هاي گوشتي (گرم)............................................................................................................... 32
جدول شمارة 4: تاثير ايجاد آلودگي تجربي به كوكسيديوز و روش هاي پيشگيري به تنهائي يا بصورت توام بر ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي (گرم /گرم)......................................................................... 33
جدول شمارة 5: تاثير ايجاد آلودگي تجربي به كوكسيديوز و روش هاي پيشگيري به تنهائي يا بصورت توام بر ميزان تلفات در جوجه هاي گوشتي (درصد) ........................................................................................... 34
به منظور مقايسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسيديوز (ايراكوك) و داروي كوكسيديواستات كلوپيدول در كنترل ضايعات ناشي از آلودگي تجربي به بيماري كوكسيديوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتي يكروزه نر از سويه تجاري Ross 208 به شش گروه تقسيم شدند.
براي تغذيه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسينه شده) از جيره غذايي فاقد داروهاي ضد كوكسيدي استفاده گرديد. در جيره غذايي دو گروه ديگر به ميزان 2/0 درصد داروي كلوپيدول به غذا اضافه گرديد. در سن 26 روزگي از هر يك از گروههاي شاهد، واكسينه شده دريافت كننده دارو، يك گروه از طريق خوراندن سوسپانسيون حاوي مخلوط چهار گونه ايمريا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گرديد.
جهت بررسي ميزان ااسيست دفع شده از طريق مدفوع، از روز هفتم پس از ايجاد آلودگي تجربي، نمونه هاي فضولات جمع آوري از نظر ميزان OPG مورد ارزيابي قرار گرفتند. همچنين نسبت به اندازه گيري شاخص هاي توليدي در سنين 21، 42 و 49 روزگي اقدام شد. نتايج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپيدول) يا واكسن (ايراكوك) موجب كاهش معني دار ميزان دفع ااسيست در مقايسه با گروه شاهد گرديد (05/0)، در حالي كه بين دو گروه تحت درمان با دارو يا واكسن تفاوت معني دار وجود نداشت (05/0P>).
ايجاد آلودگي تجربي موجب كاهش معني دار ميانگين وزن بدن و بازدهي غذا جوجه هاي آلوده در مقايسه با جوجه هاي غير آلوده گرديد (05/0). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتايج حاصل بيانگر آن مي باشند كه تجويز دارو يا واكسن ضد كوكسيدي براي جوجه هاي آلوده سبب افزايش معني دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبي بازدهي غذا گرديد، اما اختلاف بين گروه تحت درمان با دارو (كلوپيدول) و گروه دريافت كننده واكسن (ايراكوك) از نظر شاخص هاي توليد معني دار نبود (05/0P>).


به منظور بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتي نو يكروزه از سويه تجاري Ross براساس طرح آماري كاملاً تصادفي و با آرايش فاكتوريل 2*2 به چها گروه مساوي تقسيم گرديد. بطوريكه هر گروه شامل سه زير گروه و هر زير گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرايط نگهداري براي تمامي گروهها يكنواخت و استاندارد بود. براي تغذيه دو گروه اول و سوم از مكمل ويتامين A استفاده گرديد و نيز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربي كوكسيديوز واكسينه گرديدند و گروه دوم بدون دريافت ويتامين A و واكسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه هاي هر چهار گروه آزمايشي در سن 26 روزگي (سه هفته بعد از تجويز واكسن ضد كوكسيديوز) با دريافت 100 ميكروليتر از سوسپانسيونه حاوي مخلوطي از چهار گونه ايمديا بطور تجربي آلوده شدند.
در نهايت، ميزان OPG در روزهاي 7-13 و شاخصهاي توليد در سنين 3، 6و7 هفتگي مورد ارزيابي قرار گرفتند. براساس نتايج بدست آمده، نقش واكسيناسيون در كاهش ميزان OPG معني دار بود ليكن با افزايش ويتامين A تأثير مشخص و معني داري بر كفايت و كارآيي واكسن مشاهده نگرديد. مكمل ويتامين A ميزان تلفات را در حد قابل قبولي كاهش داد. تجويز واكسن همراه با مكمل ويتامين A تا حدودي شاخصهاي توليد را بهبود بخشيد.

مقدمه
مسئله كمبود مواد غذايي و بخصوص پروتئين حيواني يكي از بزرگترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه مي باشد. عوامل مختلفي از جمله ارزش غذايي، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالاي لاشه و سهولت تغذيه باعث گرديده است كه از نظر تأمين پروتئين، گوشت طيور نسبت به گوشت ساير حيوانات حائز اهميت و برتري باشد. بنابراين بايد گامهاي موثرتري جهت پيشبرد صنعت طيور برداشته شود. يكي از مهمترين اقدامات، پيشگيري از بروز بيماريهاي عفوني مانند بيماري كوكسيديوز است.
كوكسيديوز بيماري مهمي از لحاظ اقتصادي در صنعت طيور مي باشد كه باعث كاهش جذب غذا و به دنبال آن كاهش راندمان توليد مي گردد. بطور معمول از داروهاي مختلفي همراه با غذا يا آب براي مهار بيماري و افزايش ميزان توليد استفاده مي شود، ليكن گران بودن داروهاي شيميايي، بروز مقاومت دارويي و ايجاد گونه هاي مقاوم در مقابل داروهاي شيميايي، تضعيف سيستم ايمني، مسموميت هاي سلولي همراه با كاهش بازدهي در گله و نيز آثار سوء زيست محيطي ناشي از ورود مستمر داروهاي شيميايي در طبيعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقاياي دارويي در فرآورده هاي غذايي از جمله مهمترين عوامل محدود كننده مصرف اين تركيبات مي باشند. از طرف ديگر پيچيدگي چرخه حيات ارگانيسم و پاسخ ايمني، توسعه واكسيناسيون را با مشكل مواجه كرده است. لذا با توجه به مشكلات فوق، اتخاذ يك روش كنترل نوين بدون عوارض سوء كه مبتني بر ايمني، تغذيه و ژنتيك باشد، ضروري به نظر مي رسد. در اين طرح، اثرات استفاده از ويتامين A در خوراك همراه با انجام واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع كوكسيديوز مورد مطالعه قرار گرفته است.


دانلود پایا نامه دکترا


دانلود پایان نامه مقطع دکترای دامپزشکی


دکتری دامپزشکی


پایان نامه آماده دامپزشکی


دانلود پایان نامه دامپزشکی با ع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


افق نگاه

20 نوامبر 2016 ... -دانلود فايل ( پايان نامه مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با تكيه ... -برترين
پكيج تحقيق در مورد كاروانسرا در فرمت word - دانلود فايل ...... -برترين پكيج پايان
نامه براي دريافت درجه دكتري عمومي دامپزشكي موضوع: بررسي اثر ويتامين A بر
افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي - دانلود فايل

دريافت فايل بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد

31 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ... پایان نامه ...
کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی مربوطه به صورت فایل ورد word .
... نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع:بررسی اثر ویتامین… ...
پايان نامه با موضوع بررسي اثر ويتامين A بر افزايش کارآيي واکسن ضد .

بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر ...

6 نوامبر 2016 ... پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ویتامین A
بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی ...

سرعت‌بخشیدن به یادگیری زبان اسپانیایی/اورجینال/ - این

-دریافت فایل پایان نامه ارزیابی كارایی كانال های توزیع با استفاده از روش ... -
برترین پکیج پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی
اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی - دانلود
فایل

دانلود تحقیق در مورد بررسي اثر ويتامين بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

5 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گ… ... دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش. ... کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی pdf, پروژه فایل ورد (word) تحقیق در مورد بررسی . پایان .... خرید و
دانلود پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع …

گلبرگ

که چگونه یک کیف چرم را چگونه بسازید و نشان دادن مدل های روز و رنگ چرم نوع رنگ چرم
را ... برترین پکیج پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد مدیران –
دانلود فایل .... آموزش کامل زبان عربی با رزتا استون در 90 روز با روشهای شنیداری
دیداری و ...... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های
گوشتی ...

ویتامین بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

پاورپوینت ارائه کلاسی رشته تغذیه با موضوع انواع ویتامین B و C در حجم 37 اسلاید.
... ویتامین ها شناخته شدند و در همان راستا دانش بشری در مورد اثرات افزایش و کاهش
ویتامین ها در بدن ... فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) .... تحقیق در مورد
بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي.

پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي ...

12 نوامبر 2016 ... فرمت Word قابل ویرایش – بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوپلاسما
مايكوئيدس ... پایان نامه دکتری دامپزشکی رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با
ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ ... پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر
ويتامين a بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتی.

طرح توجیهی کارآفرینی چاپ و تولید عکس فیلمبرداری

20 ژانويه 2016 ... دانلود کتاب گنج باستان شناخت شیوه های گنج یابی و دفینه با تصاویر · بررسي
اثر اندركنش خاك سازه ... پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر ويتامين a بر
افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتی · بررسی سواد.

پایان نامه بررسی موضوع روابط عمومی | آرتیکل پدیا

25 آوريل 2016 ... هدف از انجام این پایان نامه بررسی موضوع روابط عمومی و مسائل مختلف حول این ...
ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می داند که با آن سروکار دارند. ... اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-10-
26 دسته: دامپزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 111 کیلوبایت تعداد ...

دانلود فایل فلش فارسی huawei G527-U081 هوآوی با آندروید 4.1.2 با ...

8 آگوست 2016 ... Previousپایان نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي
واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word Nextدانلود فایل فلش
فارسی huawei G620_L73 هوآوی با آندروید ۴٫۳ با لینک مستقیم ...

دانلود پایان نامه درباره حقوق غير مالي زن در خانواده و انگشت نگاري ...

دانلود پایان نامه درباره حقوق غير مالي زن در خانواده و انگشت نگاري. توسط : adminدر:
اکتبر 12, 2016 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

دریافت فایل به صورت PDF - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بررسي ارزش غذایي جو برهنه در مقایسه با جو معمولي در تغذیه جوجه هاي گوشتي. .....
ریزماهواره، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 2. ....
ضریب اختصاص داده می شود منجر به افزایش پیشرفت ژنتیکی و پاسخ به انتخاب می
گردد. ..... به ویژه همزمان با تزریق واکسن بر اثرات منفي1)اسید آسکوربیک C
ویتامین.

دانلود تحقیق در مورد بررسي اثر ويتامين بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

5 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گ… ... دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش. ... کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی pdf, پروژه فایل ورد (word) تحقیق در مورد بررسی . پایان .... خرید و
دانلود پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع …

پایان نامه وب کاوی در صنعت – فایل طلایی

1 ژانويه 2017 ... بعد پایان نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن
ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گوشتی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰ صفحه
است . ... ۳٫ ایجاد ایمنی با دوام علیه کوکسیدیوز به خصوص در گله‌های مادر ۴۵ ... بازدهی
تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی، شماره ۲۶۴۷،
...

پایان نامه دکتری داروسازی – بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در ...

7 سپتامبر 2016 ... پایان نامه دکتری داروسازی – بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای
کبد موش با فرمت word .... 2-9-2- بررسی حیات سلولی و نحوه اثر دادن دارو روی
سلولهای جدا شده از کبد موش… .... نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر
افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word.

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . ... گسترش متدولوژی
افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین .... پایان نامه دکترای پزشکی
درباره یافته های آزمایشگاهی مننژیت باکتریال ..... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی.

گزارش کارآموزی بررسی دستگاه کمبینات - فروشگاه ساز رایگان فایل

گزارش کاراموزی بررسی دستگاه کمبینات کاراموزی بررسی دستگاه کمبینات
کارورزی ... طرح کارآفرینی چاپ و تولید عکس رنگی، این فایل با فرمت Word و با
حجم 66 صفحه و .... پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با تکنیک تحلیل پوششی داده ها
...... بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي.

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن کوکسیدیوز در
جوجه. ... پردازش صوت با نرم افزار متلب MATLAB -کد ظبط صدا با مطلب -Sound ... A
بر افزایش کارآیی واکسن کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی در word کاملا فرمت بندی
و ... و بازدهی تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی
، ...

دامپزشکی بایگانی - 7y7

Posted in fs Tagged با فرمت ورد, بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن
ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی, دامپزشکی, دانلود پایان نامه دکتری Leave a ...

دانلود اهنگ تیتراژ چن درجه حیف تو بگو چند درجه - برنامه های استیج

برترین فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی
اثر ویتامین A بر افزایش ك ... بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی)خوش ... بارون بود و این اهنگ با صدای زیاد و سرعت…

دانلود فایل فلش فارسی huawei g526-l11 هوآوی با آندروید 4.1 با لینک ...

12 دسامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word ...

هزار جای دیدنی قبل از مرگ اورجینال - گل میخک - شهر وبلاگ

آشنایی با اماکن توریستی و زیبای 31 استان کشور، آشنایی با مسیر های گردشگری
هر استان ... کاملترین فایل روش تحقیق بررسی عللی افسردگی در زنان 65-25 سال
مراجعه ... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
.... دانلود ,فایل ,مقاله ,نامه ,دریافت ,آنلاین ,دانلود فایل ,پایان نامه ,خرید آنلاین ,فایل ...

دانلود تحقیق در مورد بیماری آنفلوانزای طیور

5 آگوست 2016 ... اخیرا پرورش گونه های کند رشد پرندگان گوشتی بسیار مورد استفبال قرار … ...
دانلود پایان نامه دامپزشکی بیماری آنفلوانزای طیور با فرمت ورد. .... تحقیق بررسی
تیتر آنتی بادی های بیماری آنفلوانزای H9N2 در جوجه های … ..... بررسی اثر ویتامین
بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوزنوشته پسیندانلود تحقیق ...

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ...

20 نوامبر 2015 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گوشتی. با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه). پایان نامه دکتری. دانشگاه تهران.
دانشکده دامپزشکی. پایان نامه. برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی. از دانشگاه
تهران. موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ...

دامپروري بایگانی - دانلود رایگان

فایل ورد دانلود مقاله کوکسیدیوز در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در
... 1 حسامی احمد، بررسی کوکسیدیوز طیور و ارزیابی شیمی درمانی آن پایان نامه شماره
..... چشمگیری دارند، با رشد جوجه ها نیاز به فضای پرورشی به سرعت افزایش می یابد
..... 4-2-1-1- اثر خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . ... گسترش متدولوژی
افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین .... پایان نامه دکترای پزشکی
درباره یافته های آزمایشگاهی مننژیت باکتریال ..... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی.

دریافت فایل به صورت PDF - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بررسي ارزش غذایي جو برهنه در مقایسه با جو معمولي در تغذیه جوجه هاي گوشتي. .....
ریزماهواره، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. 2. ....
ضریب اختصاص داده می شود منجر به افزایش پیشرفت ژنتیکی و پاسخ به انتخاب می
گردد. ..... به ویژه همزمان با تزریق واکسن بر اثرات منفي1)اسید آسکوربیک C
ویتامین.

مقاله ارزیابی کارآیی مدل CCR | اولتراباکس!

15 آگوست 2016 ... دسته بندی: مهندسی» مهندسی کامپیوتر فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ...
دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی کارآیی مدل CCR، در قالب word و در 21 صفحه، قابل
ویرایش. ... پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های ...

دامپزشکی بایگانی - 7y7

Posted in fs Tagged با فرمت ورد, بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن
ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی, دامپزشکی, دانلود پایان نامه دکتری Leave a ...

دانلود پاورپوینت معرفی چسب بتن، گروت و FRP | 0t0| مرجع کامل ...

پاورپوینت (هم وابسته ها ، گرایش های روان رنجور و اسکیزوفرنی) ... آن با ماده جدید
زیست محیط سازگار در سگ · دانلود پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر ويتامين
A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت ورد ...

بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر ...

6 نوامبر 2016 ... پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ویتامین A
بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی ...

دامپزشکی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه رشته ها

دانلود متن کامل پایان نامه دکتری دامپزشکی با فرمت ورد word. ادامه مطلب ... پایان نامه
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی.

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گوشتی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰ صفحه
است . ... ۳٫ ایجاد ایمنی با دوام علیه کوکسیدیوز به خصوص در گله‌های مادر ۴۵ ... بازدهی
تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی، شماره ۲۶۴۷،
...

دانلود فایل فلش فارسی huawei G527-U081 هوآوی با آندروید 4.1.2 با ...

8 آگوست 2016 ... Previousپایان نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي
واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word Nextدانلود فایل فلش
فارسی huawei G620_L73 هوآوی با آندروید ۴٫۳ با لینک مستقیم ...

دريافت فايل بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد

31 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ... پایان نامه ...
کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی مربوطه به صورت فایل ورد word .
... نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع:بررسی اثر ویتامین… ...
پايان نامه با موضوع بررسي اثر ويتامين A بر افزايش کارآيي واکسن ضد .

پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي ...

12 نوامبر 2016 ... فرمت Word قابل ویرایش – بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوپلاسما
مايكوئيدس ... پایان نامه دکتری دامپزشکی رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با
ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ ... پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر
ويتامين a بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتی.

اطلس نگاه

28 آگوست 2016 ... -دريافت فايل پايان نامه بررسي هيدروليكيو هيدرولوژيكي راه و ابنيه هاي فني در طرح
.... -برترين پكيج بررسي از خود بيگانگي و تعهد سازماني با اثر بخشي در ..... -خريد
و دانلود پايان نامه براي دريافت درجه دكتري عمومي دامپزشكي موضوع: بررسي اثر
ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي

دانلود فایل فلش فارسی huawei g526-l11 هوآوی با آندروید ۴٫۱ با لینک

دانلود فایل فلش فارسی huawei g526-l11 هوآوی با آندروید ۴٫۱ با لینک مستقیم. آبان
۲۱, ۱۳۹۵ campiranتبادل پست با سایت دیدپا ... راهبری نوشته‌ها. مگس سرکه · پایان
نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

9 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد … ... این پست می
توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: بررسي اثر ...
افزايش+كارآيي+واكسن+ضد+كوكسيديوز+در+جوجه+هاي+گوشتي.html پایان ... های
گوشتی پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی رشته دامپزشکی به منظور …

2492 - فایل فلش,تحقیق,پروژه,مقاله

پایان نامه دکترای دامپزشکی - بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word. فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست ...

ترنم باران

برترین پکیج پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل
رفتار .... کاملترین فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع:
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه ...
ناشي از آلودگي تجربي به بيماري كوكسيديوز، تعداد ۷۲۰ قطعه جوجه گوشتي يكروزه
نر ... تجربي، نمونه هاي فضولات جمع آوري از نظر ميزان OPG مورد ارزيابي قرار
گرفتند. ... فرم طرح كسب‌وكار · دانلود تحقیق پرورش خلاقيت نسل فردا، با روشهاي
انديشه‌گرا ...

شمیم یاس

برای اولین بار در ایران، یکی از زیباترین مجموعه مستند ساخته شده در دنیا با دوبله
.... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی ...
دریافت فایل پایان نامه بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از ....
برترین پکیج بررسي اثر افزايش شارژ داغ برروي مصرف انرژي الكتريكي - دانلود
فایل

ترنم باران

برترین پکیج پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل
رفتار .... کاملترین فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع:
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

طوبي سافت

4 ژانويه 2017 ... مناسب براي استفاده در سالن هاي غذاخوري و كافي شاپ ها ... خريد فايل( پايان نامه
گسترش متودولوژي افزايش ايمني جاده ها با رويكرد آموزش و اجراي قوانين) ..... پايان نامه
براي دريافت درجه دكتري عمومي دامپزشكي موضوع: بررسي اثر ويتامين A بر افزايش
كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي · خريد و دانلود مقاله ...

پایان نامه لیزر DBR و برررسی اثر افزایش عمل کانال بر بهبود عملکرد آن

8 جولای 2016 ... دسته: برق، الکترونیک و مخابرات فرمت فایل: pdf حجم فایل: 2067 ... در این پایان نامه
، لزر DBR مورد بررسی قرار می گیرد و مشخصات انعکاس آینه های براگی ... ما با
افزایش در عمق شیارهای این ساختار کنگره ای به بررسی بهبود .... اثر ویتامین A بر
افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-09-12

هزار جای دیدنی قبل از مرگ اورجینال - گل میخک - شهر وبلاگ

آشنایی با اماکن توریستی و زیبای 31 استان کشور، آشنایی با مسیر های گردشگری
هر استان ... کاملترین فایل روش تحقیق بررسی عللی افسردگی در زنان 65-25 سال
مراجعه ... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
.... دانلود ,فایل ,مقاله ,نامه ,دریافت ,آنلاین ,دانلود فایل ,پایان نامه ,خرید آنلاین ,فایل ...

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت ...

854, پایان نامه دکترای دامپزشکی - بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن
ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی با فرمت word. 855, پایان نامه آماده رشته ...

مهندسی کامپیوتر | صفحه 37155

7 ژوئن 2016 ... پایان نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word. توسط : adminدر: ...

طوبي سافت

4 ژانويه 2017 ... مناسب براي استفاده در سالن هاي غذاخوري و كافي شاپ ها ... خريد فايل( پايان نامه
گسترش متودولوژي افزايش ايمني جاده ها با رويكرد آموزش و اجراي قوانين) ..... پايان نامه
براي دريافت درجه دكتري عمومي دامپزشكي موضوع: بررسي اثر ويتامين A بر افزايش
كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي · خريد و دانلود مقاله ...

پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي ...

12 نوامبر 2016 ... فرمت Word قابل ویرایش – بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوپلاسما
مايكوئيدس ... پایان نامه دکتری دامپزشکی رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با
ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ ... پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر
ويتامين a بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتی.

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

... اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی ... در
سال 1913 آنها دریافتند که موش های صحرایی تغذیه شده با جیره بدون ویتامین A همراه ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . ... گسترش متدولوژی
افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین .... پایان نامه دکترای پزشکی
درباره یافته های آزمایشگاهی مننژیت باکتریال ..... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی.

سرعت‌بخشیدن به یادگیری زبان اسپانیایی/اورجینال/ - این

-دریافت فایل پایان نامه ارزیابی كارایی كانال های توزیع با استفاده از روش ... -
برترین پکیج پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی
اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی - دانلود
فایل

پایان نامه آماده رشته دامپزشکیبا عنوان روشهاي ويروس شناسي تخم مرغ ...

17 ا کتبر 2016 ... پایان نامه آماده رشته دامپزشکیبا عنوان روشهاي ويروس شناسي تخم مرغ جنين دار، ...
در اثر استفاده از تخم مرغ جنين دار براي كشت ويروسها پيشرفت قابل ملاحظه اي ...
تلقيح تخم مرغها را درشرايط مناسب نگهداري نموده و هر روز بررسي مي نمايند. ... A بر
افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word.

طوبي سافت

4 ژانويه 2017 ... مناسب براي استفاده در سالن هاي غذاخوري و كافي شاپ ها ... خريد فايل( پايان نامه
گسترش متودولوژي افزايش ايمني جاده ها با رويكرد آموزش و اجراي قوانين) ..... پايان نامه
براي دريافت درجه دكتري عمومي دامپزشكي موضوع: بررسي اثر ويتامين A بر افزايش
كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي · خريد و دانلود مقاله ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گ… پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پروژه - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله - اولين

فروش کاملترین مجموعه بانک تحقیق و مقاله و پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی با
قیمت ... و پایان نامه های دانشجویی و دانشگاهی با فرمت ورد word و به صورت آماده و جامع
با کیفیت .... دانلود پايان نامه دكتري عمومي دامپزشكي بررسي اثر ويتامين A بر
افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي به منظور مقايسه اثر
استفاده از ...

افق نگاه

20 نوامبر 2016 ... -دانلود فايل ( پايان نامه مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم با تكيه ... -برترين
پكيج تحقيق در مورد كاروانسرا در فرمت word - دانلود فايل ...... -برترين پكيج پايان
نامه براي دريافت درجه دكتري عمومي دامپزشكي موضوع: بررسي اثر ويتامين A بر
افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي - دانلود فايل

آماده كردن تركيب آميلوز در برگهاي Arabidopsis

پاورپوینت درباره تریستورها در 58 اسلاید

مجموعه صوتی چگونه ثروتمند شویم

نقشه کیفیت منطقه 6 اصفهان

پاورپوینت درباره تریستورها در 58 اسلاید

بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

دانلود پاورپوینت هویت شهری

دانلود پاورپوینت علل متأخر رکود فرهنگ‌وتمدن اسلامی از سده دهم هجری - 45 اسلاید

دانلود پیک نوروزی ویژه پیش دبستانی ها برای نوروز سال 1397

نسخه ی درمان تضمینی گیاهی افسردگی