دانلود فایل


پایان نامه دکترای دامپزشکی - بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه, مقاله, پروژه, گزارش کار, کارآموزی, پاورپوینت و ,,, رشته های مختلف

دانلود فایل پایان نامه دکترای دامپزشکی - بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word فهرست مطالب


عنوان
صفحه
فهرست مطالب ............................................................................................................................................... آ
فهرست جداول............................................................................................................................................... ت
خلاصه فارسي................................................................................................................................................. 1
مقدمه و اهداف پژوهش ................................................................................................................................. 2
1- ارزش غذائي طيور.................................................................................................................................. 2
2- سلامت گوشت طيور.............................................................................................................................. 3
3- سرعت رشد............................................................................................................................................ 3
4- بازده لاشه............................................................................................................................................... 3
5-سهولت تغذيه........................................................................................................................................... 3
6- عدم احتياج به مرتع................................................................................................................................ 4
فصل اول:
كليات............................................................................................................................................................... 5
مروري بر بيماري و اپيدميولوژي كوكسيديوز................................................................................................ 6
تداخل با ساير بيماريها.................................................................................................................................... 7
راههاي انتقال كوكسيديوز............................................................................................................................... 10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بيماري.................................................................................................. 12
ايمني شناسي.................................................................................................................................................... 13
نشانه هاي باليني .............................................................................................................................................. 13
تشخيص بيماري.............................................................................................................................................. 14
اهميت پيشيگري ............................................................................................................................................ 14
راههاي پيشگيري............................................................................................................................................. 15
الف ـ بهداشت و مديريت............................................................................................................................ 15
ب ـ ژنتيك................................................................................................................................................... 15
ج ـ استفاده از داروهاي شيمايي.................................................................................................................. 16
دـ واكسن ها ................................................................................................................................................. 18

فصل دوم:
مواد و روش كار............................................................................................................................................... 20
فصل سوم:
نتايج................................................................................................................................................................. 23
الف- ميزان دفع ااسيست............................................................................................................................. 23
ب ـ وزن بدن............................................................................................................................................... 23
پ ـ افزايش وزن بدن ................................................................................................................................. 24
ت ـ مصرف غذا ......................................................................................................................................... 26
ث ـ ضريب تبديل غذائي............................................................................................................................. 27
ج ـ ميزان تلفات ......................................................................................................................................... 29
فصل چهارم:
بحث................................................................................................................................................................ 36
خلاصه به زبان انگليسي................................................................................................................................. 39
منابع................................................................................................................................................................. 40
فهرست مطالب

عنوان
صفحه
جدول شمارة 1: تآثير استفاده از دارو (كلوپيدول) و واكسن (ايراكوك) برميزان دفع ااسيست در جوجه هاي گوشتي بعد از ايجاد آلودگي تجربي با كوكسيديا............................................................................................ 30
جدول شمارة 2: تاثير ايجاد آلودگي تجري به كوكسيديوز و روش كنترل به تنهائي يا به صورت توام بروزن بدن و ميزان افزايش وزن جوجه هاي گوشتي (گرم)........................................................................................ 31
جاول شمارة 3: تاثير آلودگي تجربي به كوكسيديوز به روش كنترل به تنهائي يا بصورت توام بر ميزان مصرف غذا در جوجه هاي گوشتي (گرم)............................................................................................................... 32
جدول شمارة 4: تاثير ايجاد آلودگي تجربي به كوكسيديوز و روش هاي پيشگيري به تنهائي يا بصورت توام بر ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي (گرم /گرم)......................................................................... 33
جدول شمارة 5: تاثير ايجاد آلودگي تجربي به كوكسيديوز و روش هاي پيشگيري به تنهائي يا بصورت توام بر ميزان تلفات در جوجه هاي گوشتي (درصد) ........................................................................................... 34
به منظور مقايسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسيديوز (ايراكوك) و داروي كوكسيديواستات كلوپيدول در كنترل ضايعات ناشي از آلودگي تجربي به بيماري كوكسيديوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتي يكروزه نر از سويه تجاري Ross 208 به شش گروه تقسيم شدند.
براي تغذيه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسينه شده) از جيره غذايي فاقد داروهاي ضد كوكسيدي استفاده گرديد. در جيره غذايي دو گروه ديگر به ميزان 2/0 درصد داروي كلوپيدول به غذا اضافه گرديد. در سن 26 روزگي از هر يك از گروههاي شاهد، واكسينه شده دريافت كننده دارو، يك گروه از طريق خوراندن سوسپانسيون حاوي مخلوط چهار گونه ايمريا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گرديد.
جهت بررسي ميزان ااسيست دفع شده از طريق مدفوع، از روز هفتم پس از ايجاد آلودگي تجربي، نمونه هاي فضولات جمع آوري از نظر ميزان OPG مورد ارزيابي قرار گرفتند. همچنين نسبت به اندازه گيري شاخص هاي توليدي در سنين 21، 42 و 49 روزگي اقدام شد. نتايج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپيدول) يا واكسن (ايراكوك) موجب كاهش معني دار ميزان دفع ااسيست در مقايسه با گروه شاهد گرديد (05/0)، در حالي كه بين دو گروه تحت درمان با دارو يا واكسن تفاوت معني دار وجود نداشت (05/0P>).
ايجاد آلودگي تجربي موجب كاهش معني دار ميانگين وزن بدن و بازدهي غذا جوجه هاي آلوده در مقايسه با جوجه هاي غير آلوده گرديد (05/0). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتايج حاصل بيانگر آن مي باشند كه تجويز دارو يا واكسن ضد كوكسيدي براي جوجه هاي آلوده سبب افزايش معني دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبي بازدهي غذا گرديد، اما اختلاف بين گروه تحت درمان با دارو (كلوپيدول) و گروه دريافت كننده واكسن (ايراكوك) از نظر شاخص هاي توليد معني دار نبود (05/0P>).


به منظور بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتي نو يكروزه از سويه تجاري Ross براساس طرح آماري كاملاً تصادفي و با آرايش فاكتوريل 2*2 به چها گروه مساوي تقسيم گرديد. بطوريكه هر گروه شامل سه زير گروه و هر زير گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرايط نگهداري براي تمامي گروهها يكنواخت و استاندارد بود. براي تغذيه دو گروه اول و سوم از مكمل ويتامين A استفاده گرديد و نيز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربي كوكسيديوز واكسينه گرديدند و گروه دوم بدون دريافت ويتامين A و واكسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه هاي هر چهار گروه آزمايشي در سن 26 روزگي (سه هفته بعد از تجويز واكسن ضد كوكسيديوز) با دريافت 100 ميكروليتر از سوسپانسيونه حاوي مخلوطي از چهار گونه ايمديا بطور تجربي آلوده شدند.
در نهايت، ميزان OPG در روزهاي 7-13 و شاخصهاي توليد در سنين 3، 6و7 هفتگي مورد ارزيابي قرار گرفتند. براساس نتايج بدست آمده، نقش واكسيناسيون در كاهش ميزان OPG معني دار بود ليكن با افزايش ويتامين A تأثير مشخص و معني داري بر كفايت و كارآيي واكسن مشاهده نگرديد. مكمل ويتامين A ميزان تلفات را در حد قابل قبولي كاهش داد. تجويز واكسن همراه با مكمل ويتامين A تا حدودي شاخصهاي توليد را بهبود بخشيد.

مقدمه
مسئله كمبود مواد غذايي و بخصوص پروتئين حيواني يكي از بزرگترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه مي باشد. عوامل مختلفي از جمله ارزش غذايي، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالاي لاشه و سهولت تغذيه باعث گرديده است كه از نظر تأمين پروتئين، گوشت طيور نسبت به گوشت ساير حيوانات حائز اهميت و برتري باشد. بنابراين بايد گامهاي موثرتري جهت پيشبرد صنعت طيور برداشته شود. يكي از مهمترين اقدامات، پيشگيري از بروز بيماريهاي عفوني مانند بيماري كوكسيديوز است.
كوكسيديوز بيماري مهمي از لحاظ اقتصادي در صنعت طيور مي باشد كه باعث كاهش جذب غذا و به دنبال آن كاهش راندمان توليد مي گردد. بطور معمول از داروهاي مختلفي همراه با غذا يا آب براي مهار بيماري و افزايش ميزان توليد استفاده مي شود، ليكن گران بودن داروهاي شيميايي، بروز مقاومت دارويي و ايجاد گونه هاي مقاوم در مقابل داروهاي شيميايي، تضعيف سيستم ايمني، مسموميت هاي سلولي همراه با كاهش بازدهي در گله و نيز آثار سوء زيست محيطي ناشي از ورود مستمر داروهاي شيميايي در طبيعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقاياي دارويي در فرآورده هاي غذايي از جمله مهمترين عوامل محدود كننده مصرف اين تركيبات مي باشند. از طرف ديگر پيچيدگي چرخه حيات ارگانيسم و پاسخ ايمني، توسعه واكسيناسيون را با مشكل مواجه كرده است. لذا با توجه به مشكلات فوق، اتخاذ يك روش كنترل نوين بدون عوارض سوء كه مبتني بر ايمني، تغذيه و ژنتيك باشد، ضروري به نظر مي رسد. در اين طرح، اثرات استفاده از ويتامين A در خوراك همراه با انجام واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع كوكسيديوز مورد مطالعه قرار گرفته است.


دانلود پایا نامه دکترا


دانلود پایان نامه مقطع دکترای دامپزشکی


دکتری دامپزشکی


پایان نامه آماده دامپزشکی


دانلود پایان نامه دامپزشکی با ع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه آماده رشته دامپزشکیبا عنوان روشهاي ويروس شناسي تخم مرغ ...

17 ا کتبر 2016 ... پایان نامه آماده رشته دامپزشکیبا عنوان روشهاي ويروس شناسي تخم مرغ جنين دار، ...
در اثر استفاده از تخم مرغ جنين دار براي كشت ويروسها پيشرفت قابل ملاحظه اي ...
تلقيح تخم مرغها را درشرايط مناسب نگهداري نموده و هر روز بررسي مي نمايند. ... A بر
افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word.

دامپزشکی بایگانی - 7y7

Posted in fs Tagged با فرمت ورد, بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن
ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی, دامپزشکی, دانلود پایان نامه دکتری Leave a ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی. ... همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی
کردن می باشند. موجود است ... پایان نامه فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو رشته
دامپزشکی ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل
180 ص.

پایان نامه بررسی موضوع روابط عمومی | آرتیکل پدیا

25 آوريل 2016 ... هدف از انجام این پایان نامه بررسی موضوع روابط عمومی و مسائل مختلف حول این ...
ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می داند که با آن سروکار دارند. ... اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-10-
26 دسته: دامپزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 111 کیلوبایت تعداد ...

کسب درآمد دانشجویی از طریق سایت http://StuFile.ir

پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر - پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند ...
فرمت Word قابل ویرایش - بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی والدین
مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی ... پایان نامه دکتری دامپزشکی-
بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتی.

دريافت فايل بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد

31 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ... پایان نامه ...
کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی مربوطه به صورت فایل ورد word .
... نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع:بررسی اثر ویتامین… ...
پايان نامه با موضوع بررسي اثر ويتامين A بر افزايش کارآيي واکسن ضد .

ترجمه مقاله درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و ویتامین ها | آرتهاو

15 نوامبر 2016 ... مقاله ترجمه شده با عنوان درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و ویتامین ها. ...
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) .... بررسی اثر ویتامین A بر افزایش
کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-09-28 ... افزایش کارآیی
واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی چکیده: به منظور مقایسه اثر ...

در سمینار ارزیابی، کارایی بهره وری طرح دریافت طیف با بررسی روی ...

11 نوامبر 2016 ... فرمت فایل: doc ... در این مقاله ارزیابی طرح دریافت طیف همکار با بررسی روی کانال
محو ... کارایی و بهره وری می تواند بهبود بخشیده شود به وسیله اجازه دادن به .... پایان
نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر
افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-11-17

گل میخک

-برترین پکیج پایان نامه بررسی علم دامپزشکی - دانلود فایل .... -دانلود پروژه
کارآفرینی قالب های صنعتی(با ظرفیت 40 دست در سال) - خرید آنلاین و دریافت ... با
چدن ریختگی · خرید آنلاین پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی
موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های
گوشتی ...

دانلود پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر ويتامين A بر افزايش ...

1 دسامبر 2015 ... خانه / دانلود پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي
واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت ورد ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه ...
ناشي از آلودگي تجربي به بيماري كوكسيديوز، تعداد ۷۲۰ قطعه جوجه گوشتي يكروزه
نر ... تجربي، نمونه هاي فضولات جمع آوري از نظر ميزان OPG مورد ارزيابي قرار
گرفتند. ... فرم طرح كسب‌وكار · دانلود تحقیق پرورش خلاقيت نسل فردا، با روشهاي
انديشه‌گرا ...

گزارش کارآموزی بررسی دستگاه کمبینات - فروشگاه ساز رایگان فایل

گزارش کاراموزی بررسی دستگاه کمبینات کاراموزی بررسی دستگاه کمبینات
کارورزی ... طرح کارآفرینی چاپ و تولید عکس رنگی، این فایل با فرمت Word و با
حجم 66 صفحه و .... پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با تکنیک تحلیل پوششی داده ها
...... بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي.

لیست فایل های مربوط به دامپزشکی سر ی اول

26 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن
ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت ورد. 7,500.

دانلود فایل فلش فارسی huawei G527-U081 هوآوی با آندروید 4.1.2 با ...

8 آگوست 2016 ... Previousپایان نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي
واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word Nextدانلود فایل فلش
فارسی huawei G620_L73 هوآوی با آندروید ۴٫۳ با لینک مستقیم ...

دانلود تحقیق در مورد بررسي اثر ويتامين بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

5 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
های گ… ... دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش. ... کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی pdf, پروژه فایل ورد (word) تحقیق در مورد بررسی . پایان .... خرید و
دانلود پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع …

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . ... گسترش متدولوژی
افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین .... پایان نامه دکترای پزشکی
درباره یافته های آزمایشگاهی مننژیت باکتریال ..... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی.

هزار جای دیدنی قبل از مرگ اورجینال - گل میخک - شهر وبلاگ

آشنایی با اماکن توریستی و زیبای 31 استان کشور، آشنایی با مسیر های گردشگری
هر استان ... کاملترین فایل روش تحقیق بررسی عللی افسردگی در زنان 65-25 سال
مراجعه ... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
.... دانلود ,فایل ,مقاله ,نامه ,دریافت ,آنلاین ,دانلود فایل ,پایان نامه ,خرید آنلاین ,فایل ...

PDF[مقاله بررسی کوکسیدیوز ، بیماری انگلی طیور] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-01-20 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز ، ﺑﯿﻤﺎری اﻧﮕﻠﯽ ﻃﯿﻮر ... دﺳﺘﻪ: ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 47 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 51 ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ:...1 راﺑﻄﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﯿﺰﺑﺎن:...3 زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ:...5 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﮕﻠﻬﺎ:...6 ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ:...6. رودوﻟﻒ ﻟﻮ ﮐﺎرت ﭘﺪر ... ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮا ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ واﮐﺴﻦ ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در. 54 ﺻﻔﺤﻪ
...

تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ... - Esy.es

اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی ...
دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش ... به منظور بررسي اثر ....
فروش فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر
ویتامین ...

گزارش کارآموزی بررسی دستگاه کمبینات - فروشگاه ساز رایگان فایل

گزارش کاراموزی بررسی دستگاه کمبینات کاراموزی بررسی دستگاه کمبینات
کارورزی ... طرح کارآفرینی چاپ و تولید عکس رنگی، این فایل با فرمت Word و با
حجم 66 صفحه و .... پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با تکنیک تحلیل پوششی داده ها
...... بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي.

پایان نامه لیزر DBR و برررسی اثر افزایش عمل کانال بر بهبود عملکرد آن

8 جولای 2016 ... دسته: برق، الکترونیک و مخابرات فرمت فایل: pdf حجم فایل: 2067 ... در این پایان نامه
، لزر DBR مورد بررسی قرار می گیرد و مشخصات انعکاس آینه های براگی ... ما با
افزایش در عمق شیارهای این ساختار کنگره ای به بررسی بهبود .... اثر ویتامین A بر
افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-09-12

دانلود تحقیق در مورد بیماری آنفلوانزای طیور

5 آگوست 2016 ... اخیرا پرورش گونه های کند رشد پرندگان گوشتی بسیار مورد استفبال قرار … ...
دانلود پایان نامه دامپزشکی بیماری آنفلوانزای طیور با فرمت ورد. .... تحقیق بررسی
تیتر آنتی بادی های بیماری آنفلوانزای H9N2 در جوجه های … ..... بررسی اثر ویتامین
بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوزنوشته پسیندانلود تحقیق ...

پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي ...

12 نوامبر 2016 ... فرمت Word قابل ویرایش – بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوپلاسما
مايكوئيدس ... پایان نامه دکتری دامپزشکی رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با
ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ ... پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر
ويتامين a بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتی.

علوم پزشکی بایگانی - زپـو استور

گزارش كارآموزي سازمان انتقال خون با تأسیس سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۵۳
کوشش‌های ... دانلود تحقیق ویروسها تعداد صفحات : 23 صفحه - قالب بندی : word
ویروسها .... پاورپوینت درباره قوانين و دستورالعمل های سقط جنين فرمت فایل : power
point ... دانلود تحقیق بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد
کوکسیدیوز در ...

بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر ...

6 نوامبر 2016 ... پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ویتامین A
بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

9 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد … ... این پست می
توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: بررسي اثر ...
افزايش+كارآيي+واكسن+ضد+كوكسيديوز+در+جوجه+هاي+گوشتي.html پایان ... های
گوشتی پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی رشته دامپزشکی به منظور …

دامپزشکی بایگانی - 7y7

Posted in fs Tagged با فرمت ورد, بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن
ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی, دامپزشکی, دانلود پایان نامه دکتری Leave a ...

سرعت‌بخشیدن به یادگیری زبان اسپانیایی/اورجینال/ - این

-دریافت فایل پایان نامه ارزیابی كارایی كانال های توزیع با استفاده از روش ... -
برترین پکیج پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی
اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی - دانلود
فایل

پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي ...

12 نوامبر 2016 ... فرمت Word قابل ویرایش – بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوپلاسما
مايكوئيدس ... پایان نامه دکتری دامپزشکی رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با
ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ ... پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر
ويتامين a بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتی.

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . ... گسترش متدولوژی
افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین .... پایان نامه دکترای پزشکی
درباره یافته های آزمایشگاهی مننژیت باکتریال ..... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی.

گلبرگ

که چگونه یک کیف چرم را چگونه بسازید و نشان دادن مدل های روز و رنگ چرم نوع رنگ چرم
را ... برترین پکیج پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد مدیران –
دانلود فایل .... آموزش کامل زبان عربی با رزتا استون در 90 روز با روشهای شنیداری
دیداری و ...... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های
گوشتی ...

کسب درآمد دانشجویی از طریق سایت http://StuFile.ir

پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر - پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند ...
فرمت Word قابل ویرایش - بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی والدین
مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی ... پایان نامه دکتری دامپزشکی-
بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتی.

دانلود تحقیق و مقاله بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ...

28 ژانويه 2017 ... ... و مقاله بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي ... لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 75 ...
دفع ااسيست در جوجه‌‌هاي گوشتي بعد از ايجاد آلودگي تجربي با كوكسيديا… .... پایان
نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع بررسی اثر ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در ...

10 ژوئن 2016 ... بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی قابل ویرایش دسته: علوم پزشکی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل:
118. ... واکسن (ایراکوک) موجب کاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه ...
پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ...

سرعت‌بخشیدن به یادگیری زبان اسپانیایی/اورجینال/ - این

-دریافت فایل پایان نامه ارزیابی كارایی كانال های توزیع با استفاده از روش ... -
برترین پکیج پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی
اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی - دانلود
فایل

دانلود فایل فلش فارسی huawei G527-U081 هوآوی با آندروید 4.1.2 با ...

8 آگوست 2016 ... Previousپایان نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي
واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word Nextدانلود فایل فلش
فارسی huawei G620_L73 هوآوی با آندروید ۴٫۳ با لینک مستقیم ...

ترنم باران

برترین پکیج پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل
رفتار .... کاملترین فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع:
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

دانلود تحقیق و مقاله بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ...

28 ژانويه 2017 ... ... و مقاله بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي ... لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 75 ...
دفع ااسيست در جوجه‌‌هاي گوشتي بعد از ايجاد آلودگي تجربي با كوكسيديا… .... پایان
نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع بررسی اثر ...

دانلود پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر ويتامين A بر افزايش ...

1 دسامبر 2015 ... خانه / دانلود پایان نامه دکتری دامپزشکی بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي
واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت ورد ...

پایان نامه آماده رشته دامپزشکیبا عنوان روشهاي ويروس شناسي تخم مرغ ...

17 ا کتبر 2016 ... پایان نامه آماده رشته دامپزشکیبا عنوان روشهاي ويروس شناسي تخم مرغ جنين دار، ...
در اثر استفاده از تخم مرغ جنين دار براي كشت ويروسها پيشرفت قابل ملاحظه اي ...
تلقيح تخم مرغها را درشرايط مناسب نگهداري نموده و هر روز بررسي مي نمايند. ... A بر
افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word.

دانلود تحقیق در مورد بیماری آنفلوانزای طیور

5 آگوست 2016 ... اخیرا پرورش گونه های کند رشد پرندگان گوشتی بسیار مورد استفبال قرار … ...
دانلود پایان نامه دامپزشکی بیماری آنفلوانزای طیور با فرمت ورد. .... تحقیق بررسی
تیتر آنتی بادی های بیماری آنفلوانزای H9N2 در جوجه های … ..... بررسی اثر ویتامین
بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوزنوشته پسیندانلود تحقیق ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی. ... همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی
کردن می باشند. موجود است ... پایان نامه فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو رشته
دامپزشکی ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل
180 ص.

گلبرگ

که چگونه یک کیف چرم را چگونه بسازید و نشان دادن مدل های روز و رنگ چرم نوع رنگ چرم
را ... برترین پکیج پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد مدیران –
دانلود فایل .... آموزش کامل زبان عربی با رزتا استون در 90 روز با روشهای شنیداری
دیداری و ...... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های
گوشتی ...

شمیم یاس

برای اولین بار در ایران، یکی از زیباترین مجموعه مستند ساخته شده در دنیا با دوبله
.... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی ...
دریافت فایل پایان نامه بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از ....
برترین پکیج بررسي اثر افزايش شارژ داغ برروي مصرف انرژي الكتريكي - دانلود
فایل

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن کوکسیدیوز در
جوجه. ... پردازش صوت با نرم افزار متلب MATLAB -کد ظبط صدا با مطلب -Sound ... A
بر افزایش کارآیی واکسن کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی در word کاملا فرمت بندی
و ... و بازدهی تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی
، ...

دامپزشکی | Filepark

که شامل 6 صفحه و با فرمت قابل ویراش Word میباشد ، مشتمل بر بخش های ... Posted
in fs Tagged Scrophularia striata, بررسی اثر التیام بخشی, برروی زخم باز ... پایان
نامه رشته دامپزشکی نقش و شيوع باكتري هاي گرم منفي در ورم پستان ...... اثر
ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت ورد.

پایان نامه دامپزشکی بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ...

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی به منظور مقایسه اثر استفاده از واکسن ضد کوکسیدیوز (ایراکوک) و داروی
کوکسیدیواستات. ... در ارتباط با اثر روش کنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می
باشند که تجویز دارو یا .... متن کامل پایان نامه در فایل زیر به صورت word و قابل
ویرایش می باشد.

دانلود تحقیق و مقاله بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ...

28 ژانويه 2017 ... ... و مقاله بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي
گوشتي ... لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 75 ...
دفع ااسيست در جوجه‌‌هاي گوشتي بعد از ايجاد آلودگي تجربي با كوكسيديا… .... پایان
نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع بررسی اثر ...

دريافت فايل بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد

31 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ... پایان نامه ...
کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی مربوطه به صورت فایل ورد word .
... نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع:بررسی اثر ویتامین… ...
پايان نامه با موضوع بررسي اثر ويتامين A بر افزايش کارآيي واکسن ضد .

ترجمه مقاله درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و ویتامین ها | آرتهاو

15 نوامبر 2016 ... مقاله ترجمه شده با عنوان درمان ویتیلیگو با پهن باند فرابنفش بی و ویتامین ها. ...
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) .... بررسی اثر ویتامین A بر افزایش
کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-09-28 ... افزایش کارآیی
واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی چکیده: به منظور مقایسه اثر ...

دانلود تحقیق در مورد بیماری آنفلوانزای طیور

5 آگوست 2016 ... اخیرا پرورش گونه های کند رشد پرندگان گوشتی بسیار مورد استفبال قرار … ...
دانلود پایان نامه دامپزشکی بیماری آنفلوانزای طیور با فرمت ورد. .... تحقیق بررسی
تیتر آنتی بادی های بیماری آنفلوانزای H9N2 در جوجه های … ..... بررسی اثر ویتامین
بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوزنوشته پسیندانلود تحقیق ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . ... گسترش متدولوژی
افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین .... پایان نامه دکترای پزشکی
درباره یافته های آزمایشگاهی مننژیت باکتریال ..... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی.

دانلود اهنگ تیتراژ چن درجه حیف تو بگو چند درجه - برنامه های استیج

برترین فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی
اثر ویتامین A بر افزایش ك ... بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی)خوش ... بارون بود و این اهنگ با صدای زیاد و سرعت…

طوبي سافت

4 ژانويه 2017 ... مناسب براي استفاده در سالن هاي غذاخوري و كافي شاپ ها ... خريد فايل( پايان نامه
گسترش متودولوژي افزايش ايمني جاده ها با رويكرد آموزش و اجراي قوانين) ..... پايان نامه
براي دريافت درجه دكتري عمومي دامپزشكي موضوع: بررسي اثر ويتامين A بر افزايش
كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي · خريد و دانلود مقاله ...

هزار جای دیدنی قبل از مرگ اورجینال - گل میخک - شهر وبلاگ

آشنایی با اماکن توریستی و زیبای 31 استان کشور، آشنایی با مسیر های گردشگری
هر استان ... کاملترین فایل روش تحقیق بررسی عللی افسردگی در زنان 65-25 سال
مراجعه ... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
.... دانلود ,فایل ,مقاله ,نامه ,دریافت ,آنلاین ,دانلود فایل ,پایان نامه ,خرید آنلاین ,فایل ...

دانلود فایل فلش فارسی huawei g526-l11 هوآوی با آندروید 4.1 با لینک ...

12 دسامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word ...

علوم پزشکی بایگانی - زپـو استور

گزارش كارآموزي سازمان انتقال خون با تأسیس سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۵۳
کوشش‌های ... دانلود تحقیق ویروسها تعداد صفحات : 23 صفحه - قالب بندی : word
ویروسها .... پاورپوینت درباره قوانين و دستورالعمل های سقط جنين فرمت فایل : power
point ... دانلود تحقیق بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد
کوکسیدیوز در ...

در سمینار ارزیابی، کارایی بهره وری طرح دریافت طیف با بررسی روی ...

11 نوامبر 2016 ... فرمت فایل: doc ... در این مقاله ارزیابی طرح دریافت طیف همکار با بررسی روی کانال
محو ... کارایی و بهره وری می تواند بهبود بخشیده شود به وسیله اجازه دادن به .... پایان
نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر
افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-11-17

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه ...
ناشي از آلودگي تجربي به بيماري كوكسيديوز، تعداد ۷۲۰ قطعه جوجه گوشتي يكروزه
نر ... تجربي، نمونه هاي فضولات جمع آوري از نظر ميزان OPG مورد ارزيابي قرار
گرفتند. ... فرم طرح كسب‌وكار · دانلود تحقیق پرورش خلاقيت نسل فردا، با روشهاي
انديشه‌گرا ...

دانلود فایل

26 جولای 2016 ... در این صورت وزن مخصوص برابر است با نسبت وزن سنگدانه های خشک ... فایل ورد
دانلود مقاله ربا در حقوق جزايي ايران تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در
استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. ..... دانلود پايان نامه بررسي اثر ويتامين A
بر افزايش کارآيي واکسن ضد کوکسيديوز در جوجه هاي گوشتي تحت word ...

اطلس نگاه

28 آگوست 2016 ... -دريافت فايل پايان نامه بررسي هيدروليكيو هيدرولوژيكي راه و ابنيه هاي فني در طرح
.... -برترين پكيج بررسي از خود بيگانگي و تعهد سازماني با اثر بخشي در ..... -خريد
و دانلود پايان نامه براي دريافت درجه دكتري عمومي دامپزشكي موضوع: بررسي اثر
ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي

دامپزشکی | Filepark

که شامل 6 صفحه و با فرمت قابل ویراش Word میباشد ، مشتمل بر بخش های ... Posted
in fs Tagged Scrophularia striata, بررسی اثر التیام بخشی, برروی زخم باز ... پایان
نامه رشته دامپزشکی نقش و شيوع باكتري هاي گرم منفي در ورم پستان ...... اثر
ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت ورد.

دريافت فايل بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد

31 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ... پایان نامه ...
کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی مربوطه به صورت فایل ورد word .
... نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع:بررسی اثر ویتامین… ...
پايان نامه با موضوع بررسي اثر ويتامين A بر افزايش کارآيي واکسن ضد .

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ...

پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز در جوجه ...
ناشي از آلودگي تجربي به بيماري كوكسيديوز، تعداد ۷۲۰ قطعه جوجه گوشتي يكروزه
نر ... تجربي، نمونه هاي فضولات جمع آوري از نظر ميزان OPG مورد ارزيابي قرار
گرفتند. ... فرم طرح كسب‌وكار · دانلود تحقیق پرورش خلاقيت نسل فردا، با روشهاي
انديشه‌گرا ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن کوکسیدیوز در
جوجه. ... پردازش صوت با نرم افزار متلب MATLAB -کد ظبط صدا با مطلب -Sound ... A
بر افزایش کارآیی واکسن کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی در word کاملا فرمت بندی
و ... و بازدهی تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی
، ...

تحقیق بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ... - Esy.es

اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی ...
دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش ... به منظور بررسي اثر ....
فروش فایل پایان نامه برای دریافت درجه دكتری عمومی دامپزشكی موضوع: بررسی اثر
ویتامین ...

در سمینار ارزیابی، کارایی بهره وری طرح دریافت طیف با بررسی روی ...

11 نوامبر 2016 ... فرمت فایل: doc ... در این مقاله ارزیابی طرح دریافت طیف همکار با بررسی روی کانال
محو ... کارایی و بهره وری می تواند بهبود بخشیده شود به وسیله اجازه دادن به .... پایان
نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر
افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-11-17

دامپزشکی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه رشته ها

دانلود متن کامل پایان نامه دکتری دامپزشکی با فرمت ورد word. ادامه مطلب ... پایان نامه
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی.

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت ...

854, پایان نامه دکترای دامپزشکی - بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن
ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی با فرمت word. 855, پایان نامه آماده رشته ...

دامپروري بایگانی - دانلود رایگان

فایل ورد دانلود مقاله کوکسیدیوز در فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در
... 1 حسامی احمد، بررسی کوکسیدیوز طیور و ارزیابی شیمی درمانی آن پایان نامه شماره
..... چشمگیری دارند، با رشد جوجه ها نیاز به فضای پرورشی به سرعت افزایش می یابد
..... 4-2-1-1- اثر خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی

مهندسی کامپیوتر | صفحه 37155

7 ژوئن 2016 ... پایان نامه دکترای دامپزشکیبررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي با فرمت word. توسط : adminدر: ...

مقاله ارزیابی کارآیی مدل CCR | اولتراباکس!

15 آگوست 2016 ... دسته بندی: مهندسی» مهندسی کامپیوتر فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ...
دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی کارآیی مدل CCR، در قالب word و در 21 صفحه، قابل
ویرایش. ... پایان نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های ...

پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی تحليل محتواي كتابهاي درسي سال اول دوره ي راهنمايي بر حسب سازه ي انگيزه پيشرفت

تحقیق درباره هفته دفاع مقدس

دانلود اقدام پژوهي با موضوع راههاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

دانلود پروژه بررسی رابطه بین عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 میدان فلکه دوم صادقیه

عقد ضمان

پاورپوینت درباره ترفندها و راه کارهای افزایش بازدید سایت و رتبه در گوگل

عقد ضمان

اکولوژ فیزیولوژیک

طرح لودر (طرح لیزری) CDR