دانلود فایل


پایان نامه ارشد رشته جفرافیا بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه ارشد رشته جفرافیا بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 139

دانلود فایل پایان نامه ارشد رشته جفرافیا بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه ارشد رشته جفرافیا بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 139
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تغییرات و روند میانگین دراز مدت سالیانه ، فصلی و ماهانه دمای حداکثر ، دمای حداقل و بارش از طریق روشهای آماری سری زمانی و گرافیکی با استفاده از آزمون من کندال است. در این تحقیق 5 ایستگاه سینوپتیکی در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. سری های همگون بوسیله rans test تصحیح و شناسایی گردید . آزمون تصادفی بودن داده ها از طریق من کندال ( mann - kendall ) صورت گرفت . سری هایی که تغییرات و روند قابل توجهی در سطح اطمینان 5% = نشان دادند ، با استفاده از آزمون u و u' من کندال ، شکل تغییر ( کاهشی یا افزایشی ) نوع تغییر ( ناگهانی یا روند ) و زمان تغییر تعیین شد سپس با استفاده از معادله رگرسیون خطی و ضریب همبستگی ، میزان تغییرات هر سری در طول دوره آماری و تحلیل ارتباط هر متغیر با زمان بدست آمد در نهایت به جهت آشکارسازی معناداری نتایج در صورت نرمال بودن داده ها از آزمونهای پارامتریک T-Test و F و در صورت نرمال نبودن آنها از آزمونهای ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سریهای سالیانه و فصلی دما در همه ایستگاهها روند گرمایشی در فصول تابستان ، پائیز و زمستان مشاهده می شود همچنین در داده های حداکثر دما شکل غالب با افزایش درجه حرارت فصل پائیز ( بجز تربت حیدریه ) می باشد در سری های ماهانه سری حداقل دما تمامی ایستگاهها دارای سیر صعودی می باشد و نیز سری حداکثر دما ( بجز تربت حیدریه ) نرخ افزایشی دما را نشان می د هد ( تغییر محل ایستگاه ) . نرخ افزایشی حداقل دما بارزتر از نرخ افزایشی حداکثر آن است و می تواند به عنوان نمایه ای از تغییر اقلیم در استان باشد. در سری های بارش روندهای افزایشی در فصل تابستان و اوایل پائیز مشاهده می شود که بیانگر افزایش بارش های تابستانه و تغییر الگوی بارش است. اگرچه روندهای افزایشی در بارش از سطح معنادار قابل قبولی برخوردار نیست اما نشانگر تغییر رژیم بارش به سمت بارش های مونسونی می باشد.
مقدمه
کلیات و تعاریف اقلیم از واژه یونانی کلیما گرفته شده و به طور کلی عبارت از : شرایط غالب هوا در دراز مدت است در واقع اقلیم یک مکان، از مجموعه عناصر و عوامل تشکیل شده است که نسبت تغییرات عناصر به عوامل اقلیمی بیشتر می باشد که برآیند آنها شرایط خاصی را از لحاظ آب و هوا ایجاد می کند که معرف مکان خاص خود می باشد .( علیجانی ، 1383 ، 5 ) اقلیم مهمترین عامل دگرگونی و تکامل موجودات زنده و خاک می باشد بنابراین تغییر اقلیم به معنای تغییر نوع و فراوانی موجودات است البته موجودات زنده قادر به سازگاری با محیط می باشند اما با افزایش سرعت تغییرات، از این توانایی کاسته شده و اثرات زیانبار تغییر اقلیم که افزایش ناپایداری ناشی از حذف برخی گونه ها و نیز نامساعد شدن شرایط برای گونه های باقیمانده می باشد، بیشتر آشکار می شود. به طور مسلم زیان وارده به گیاهان بیش از سایر موجودات می باشد، گیاهان حلقه اول زنجیره مواد غذایی بوده و لذا نوسان آنها سبب تشدید اثرات در سایر حلقه ها و نهایتاً انسان خواهد شد و تصور چنین اثرات زیانباری سبب شده است تا مقوله تغییر اقلیم مجدداً مطرح، پیگیری و راه حلهایی جهت مقابله با آن ارائه شود ( ذوالفقاری ، 1374 ، 52 ) بررسی جزئیات اقلیم های گذشته نشان می هد که اقلیم در رده های زمانی اعم از دوره های چند دهه ای تا چند میلیون سالی تغییر نموده است. پس این مسأله که اقلیم آینده متفاوت با اقلیم حال باشد، متحمل به نظر می رسد تا اینکه مشابه اقلیم امروزی باشد. بررسی های تمرکز یافته روی فعالیت های انسانی و تاثیر آن بر روی محیط ثابت می کند، تغییرپذیری اقلیم جهانی بیشتر شده است. ( عزیزی ، 1383 ، 12 ) تا کنون نظریات مختلفی جهت توجیه روند این تغییرات ارائه شده است که از آن جمله می توان به تئوری چگالی انرژی خورشید، تئوری گلخانه ای و گرد و غبار آتشفشانی اشاره کرد. معتبرترین نظریه، تئوری گلخانه ای است. مهمترین این گازها دی اکسید کربن ( 61% ) متان ( 15% ) و CFC ( هالوکربن ها ) (11% ) می باشد که در مجموع 87% از تغییرات را سبب می شود. این گازها اگرچه از منابع طبیعی نیز تولید می شوند اما افزایش ناگهانی آنها به واسطه تشدید فعالیتهای بشر می باشد. ( کوچکی ، 1376 ، 29 ) شواهد بسیار قوی وجود دارد که گرمایش جهانی در پنجاه سال اخیر به دلیل فعالیتهای انسانی است. با افزایش دما، آینده ها و گازهای گلخانه ای ، مناطق متعددی از کره زمین دستخوش تغییرات شگرف اقلیمی شده اند. وقوع طوفانهای سهمگین در اقصی نقاط جهان و همچنین وقوع سایر پدیده های حدی اقلیمی از تغییرات اقلیمی گسترده در کره زمین حکایت دارند. این تغییرات می توانند روی زیست بوم طبیعی و فعالیت جوامع بشری تاثیرگذار باشند. تغییر دمای پیش بینی شده جهانی در قرن بیست و یکم حدود 2 تا 10 برابر بزرگتر از افزایش دمایی است که در صد سال گذشته رخ داده است. تغییرات فوق الذکر منافع و مضراتی برای انسان و طبیعت دارد، اما اگر سرعت افزایش دما بزرگتر باشد، مضرات آن نیز گسترده تر و بیشتر خواهد بود.
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات طرح
1-1- مقدمه 3
1-1-1- کلیات و تعاریف 3
1-1-2- بیان ضرورت و انگیزه انتخاب موضوع 6
1-1-3- سوالات تحقیق 7
1-1-4- اهداف تحقیق 8
1-1-5- مشکلات تحقیق 8

فصل دوم : مطالعات نظری
2-1- پیشینه تحقیق 11
2-1-1- بررسی تغییر اقلیم در سطوح جهانی و منطقه ای 12
2-1-2- بررسی تغییر اقلیم در ایران 14
2-2- مبانی نظری تحقیق 17
2-3- تغییر اقلیم 19
2-3-1- علل تغییرات اقلیم 21
2-3-2- تغییرات کنونی اقلیم 24
2-3-3- عوامل مشخص کننده تغییرات اقلیمی 26
2-3-3-1- دما 26
2-3-3-2- بارش 28
2-3-3-3- تغییرات در پدیده های اقلیمی 29
2-3-3-4- ترکیبات جو و ارتباط آن با تغییر اقلیم 31
2-3-3-5- باد 35
2-3-3-6- یخبندان 36
2-3-3-7- تابش 36

فصل سوم : جغرافیای منطقه
3-1- موقعیت و وسعت 39
3-2- توپوگرافی 40
3-2-1- ناهمواری های شمالی 42
3-2-2- ناهمواریهای مرکزی 43
3-2-3- ناهمواریهای جنوبی 44
3-3-ریخت شناسی 44
3-4- پوشش گیاهی 46
3-5- اقلیم 46
3-5-1- عوامل موثر در اقلیم استان خراسان رضوی 48
3-5-1-1- عوامل محلی 48
3-5-1-2- عوامل منطقه ای 50
3-6- جریانهای آب و هوایی استان خراسان رضوی 51
3-6-1- کم فشار مدیترانه ای 52
3-6-2- جریانهای شمال و شمال غربی 53
3-6-3- جریانهای هوایی بیابانی 53
3-7- بارش 54
3-7-1- رابطه بارندگی با ارتفاع ، طول و عرض جغرافیایی 58
3-8- دما 58

فصل چهارم : روش کار و تجزیه و تحلیل
4-1- روش کار 64
4-1-1- جمع آوری داده ها 64
4-1-2- آزمون همگنی 65
4-1-3- آزمون بازسازی داده ها 66
4-1-4- آزمونهای آماری و بررسی سریهای زمانی 67
4-1-4-1- آزمون رتبه ای من کندال ( mann - kendall ) 68
4-1-4-2- تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها ( آماره t ) 69
4-1-5- آزمون نوع و زمان تغییر 70
4-1-6- مراحل انجام آزمون من کندال 70
4-2- شرح و تفسیر تعیین آماره t کندال 73
4-2-1- متوسط حداقل دما ( سالیانه - فصلی - ماهانه ) 73
4-2-2- متوسط حداکثر دما ( سالیانه - فصلی - ماهانه ) 74
4-2-3- بارش ( سالیانه - فصلی - ماهانه ) 75
4-3- ترسیم نموداری u و u' از آزمون من - کندال 81
4-3-1- خلاصه نتایج آزمون من - کندال 111
4-3-2- نوع تغییر و زمان تغییر 116
4-3-2-1تغییرات سریهای زمانی حداکثروحداقل درجه حرارت و بارندگی (سالانه و فصلی) 116
4-3-2-2- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت و بارندگی ( ماهانه ) 117
4-3-3- تعیین میزان و سطح معنی داری تغییرات 118
4-3-3-1- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت ( سالیانه و فصلی ) 124
4-3-3-2- تغییرات سریهای زمانی بارش ( سالیانه و فصلی ) 125
4-3-3-3- تغییرات سریهای زمانی حداکثر و حداقل درجه حرارت ( ماهانه ) 125
4-3-3-4- تغییرات سریهای زمانی بارش ( ماهانه ) 127

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1- خلاصه بحث و نتایج 130
5-2- پیشنهادات 134
فهرست منابع و ماخذ 137
چکیده انگلیسی
دانلود


پایان نامه ارشد


رشته جفرافیا


بررسی


تغییرات


اقلیمی


در


خراسان رضویمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد رشته جفرافیا بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

20 دسامبر 2016 ... دانلود پایان نامه آماده. دانلود پایان نامه ارشد رشته جفرافیا بررسی تغییرات اقلیمی در
خراسان رضوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 139.

آبخیز دامنه جنوبی بینالود و بررسی مورفومتری حوضه های ارتباط آن با ...

بهره برداری از این پایان نامه در چهار چوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی. که
توسط ..... رشته: جغرافیا طبیعی. گرایش: هیدروژئومورفولوژی. مقطع: کارشناسی ارشد
.... حرکات تکتونیک باعث تغییر در نیمرخ طولی و عرضی آبراهه ها می شود ...
نیروگاهها چند حوضه در دامنه ی جنوبی بینالود در استان خراسان رضوی جهت مطالعه و
بررسی.

پایان نامه زمین شناسی - سینا داک

در صورتی که در روال دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی سوالی داشتید و یا نیاز به
راهنمایی داشتید می توانید از همکاران ... پایان نامه بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان
قوچان ایستگاه سینوپتیک · پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری; ۶۴ ... پروژه
تغییر و تحولات گوگرد در خاک ... بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان
شمالی.

موضوع پایان نامه مهندسی کشاورزی هواشناسی | انتخاب موضوع پایان نامه ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – هواشناسی ... های جو بالای مشهد;
بررسی تغییرات الگوهای بارندگی با توجه به تغییر اقلیم در بازه زمانی 2030-
2011 ...

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی معماری - مادسیج

18 نوامبر 2015 ... در ادامه صد موضوع پایان نامه رشته مهندسی معماری را برای شما قرار داده ایم که بتوانید ...
فصل ششم به بررسی معماری تندیس گون اختصاص دارد و در فصل هفتم تعدادی .... ای
احتیاج دارد و در نتیجه, تغییر ساختار آنها با توجه به روند سریع تغییرات در .....
مطالعات مربوط به شهر، به اقلیم و جغرافیا، موقعیت اجتماعی، پیشینه ...

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴ (

ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻪ دار ﺑﺎدام و زرد آﻟﻮ ... ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎدام و زردآﻟﻮ در دوره آﻣﺎري. 1418- ... اد ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﮐﻨﻨـﺪه ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎي ﻫﯿﺌـﺖ ﺑـﯿﻦ اﻟـﺪول. ﺗﻐﯿﯿــﺮ اﻗﻠــﯿﻢ. (. IPCC. ) ﺣــﺎﮐﯽ از آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻬﻤﺘــﺮﯾﻦ
...... ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺤﯿﻄﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن . اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ.

دانلود پايان نامه بررسي تغييرات اقليمي در خراسان رضوي | داستان ...

کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش :جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی در برنامه ریزی
محیطی … ... پایان نامه ارشد رشته جفرافیا بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی

پایان نامه زمین شناسی

در صورتی که در روال دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی سوالی داشتید و یا نیاز به
راهنمایی داشتید می توانید از همکاران ... بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی
خراسان شمالی ... پایان نامه بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان ایستگاه
سینوپتیک · پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری; ۶۴ ... پروژه تغییر و تحولات
گوگرد در خاک.

اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل ...

گروه آموزشی جغرافيا ... رشته جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
... بررسی الگوی تغییرات روزانه شاخص نشان داد ، دوره آسایش اقلیمی در قزوین شامل دو
..... استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI به بررسی اقلیم گردشگری این استان ...
ارزیابی اقلیم برای توریست سردشت، پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد شاخص بارش

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد شاخص بارش و گزارش سمینار و پروژه ... پایان
نامه بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود ... پایان نامه
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های ... پایان
نامه بررسی شاخص‌های بهره‌وری و اندازه‌گیری آن درشرکت توزیع برق استان خراسان
رضوی.

ليست طرحهاي تحقيقاتي - ResearchGate

رشته. جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم. شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه. تهران،.
31 ..... پایان نامه و رساله. 5. 1ـ .... بررسی تغییرات مرز های مورفودینـامیکی و
مورفوکلیمـاتیکی کـواترنری در حوضـه آبریـز ... های سنگین در استان خراسان شمالی
و رضوی. « ..... ی، ساختاری ضربتی شهر بم، مهندسین مشاور آرمانشهر، مس ول و
کارشناس ارشد.

خالقي - محمدرضا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

کارشناسی ارشد مهندسي آبخيزداري - دانشگاه مازندران - 1384. > عنوان پایان نامه : "
بررسی کآرایی مدلهای تجربی در برآورد فرسایش و رسوب " ... منحنی های سنجه رسوب (
مطالعه موردی: ایستگاه های هیدرومتری استان خراسان رضوی) ، 1392. - بررسی اثر
تغییرات کاربری اراضی در تولید رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوزه تیمنک تربت
جام) ، 1394.

بانک فایل های پایان نامه - فایلکده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژي بررسي تابع تقاضاي انرژي وعوامل
موثر ...... پایان نامه ارشد رشته جفرافیا بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی.

ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺸﺎورزي در دوره اﻗﻠ

ﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و دﺷﺖ ﻣﺸﻬﺪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد . واژه ... ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
... ﺑﺮرﺳــﻲ. ،. و ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ ﻛــﻪ. ارﺗﺒــﺎط ﻣﻌﻨــﻲ دار و. ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ رﺧﺪاد ﺑﻼﻳـﺎ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻗﻠﻴﻤـﻲ در
...... ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ ... ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﻲ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ اﻗﻠـﻴﻢ.

موضوع پایان نامه مهندسی کشاورزی هواشناسی | انتخاب موضوع پایان نامه ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – هواشناسی ... های جو بالای مشهد;
بررسی تغییرات الگوهای بارندگی با توجه به تغییر اقلیم در بازه زمانی 2030-
2011 ...

:: نشریه تخصصی گردشگری و هتلداری :: سیاحت و سفر

كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران(1378-
1380) ... مسئول کمیته اسکان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی 1384 خراسان رضوی ...
بررسی کاربری جهانگردی وپذیرایی درطرح جامع شهر مشهد، ماهنامه بین المللی زائر ،
اردیبهشت 82 ... استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، شاخه
تجارت ...

پاورپوینت بررسی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ...

پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی 2016-07-14 دسته: جغرافیا
فرمت فایل: doc حجم فایل: 2195 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 133 پایان نامه ....
توضیحات: این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته
کشاورزی ...

دانلود رایگان پایان نامه در مورد رنسانس در اروپا - کافی نت آنلاین vipdoc

28 آگوست 2017 ... ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - دانلود تحقیق و بررسی در مورد رنسانس در اروپا 36 ص ..... پایان نامه
ارشد رشته جفرافیا بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی .

اکوتوریسم شهرستان سبزوار - 18- معرفی منابع موجود در زمینه اکوتوریسم

(برای مشاهده چکیده فارسی و لاتین پایان نامه کلیک فرمایید.) ۲- باغبان قله، لیلا ....
۵- اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی استان خراسان رضوی – آمار نامه ها1384.

کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی | انتخاب رشته و ظرفیت دانشگاه ها - هیوا

بنابراین برای بررسی وضعیت خود در هر کد ضریب ، باید با گرایش های مربوط به آن
... زیرگروه 3 : مجموعه علوم جغرافیایی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری .... پیام نور
استان فارس - مرکز شیراز, آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی, 8, - .....
پیام نور, دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد, جغرافیا و برنامه ریزی ...

امور شهری و شوراها استانداری - استانداری کهگیلویه

در سال 1376 در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه
تهران ... عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد عبارت بود از : بررسی قابلیت سنجی
منطقه ای ... در خراسان رضوی با عنوان خط سیر جاده ولایت در محدوده استان کهگیلویه و
بویراحمد .... و عملیاتی در موضوعات مرتبط با شهرداری ها به تفکیک درجه- موقعیت
اقلیمی و.

کردهای خراسان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فرهنگ کردهای خراسان با تفاوت‌های جرئی همانند فرهنگ کردی مردم سرزمین ... جغرافیا[
ویرایش] ... ایران جزئی از استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان به حساب
می‌آید. .... تغییر و تحول لباس به علت شرایط اقلیمی و نوع خاص زندگی کردها یعنی
..... و طوایف بجنورد در دفاع از استقلال ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ
آزاد ...

سوابق علمی، پژوهشی، اجرایی، سیاسی و اجتماعی براتعلی خاکپور

رشته تحصیلی ... 5- الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل طی دهه 1370- 1360 ،
مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ( دانشگاه فردوسی) ، علمی – پژوهشی ، .... 5- بررسی
نابرابریهای منطقه ای در استان خراسان رضوی ... استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی
ارشد با موضوعات شهری: ... 1- بررسی همسازی اقلیم و مسکن شهری ( نمونه موردی شهر
شیروان )

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی
تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی 130برگ. 330. بررسی نگرش و میزان همکاری
بیماران ...

ليست طرحهاي تحقيقاتي - ResearchGate

رشته. جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم. شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه. تهران،.
31 ..... پایان نامه و رساله. 5. 1ـ .... بررسی تغییرات مرز های مورفودینـامیکی و
مورفوکلیمـاتیکی کـواترنری در حوضـه آبریـز ... های سنگین در استان خراسان شمالی
و رضوی. « ..... ی، ساختاری ضربتی شهر بم، مهندسین مشاور آرمانشهر، مس ول و
کارشناس ارشد.

1393 9 28 28 0 تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های ...

غفاری، غلامرضا، 1390، بررسی رابطه بین صنعت و کیفیت زندگی، فصلنامه توسعه
..... ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی در توسعه فضایی شهرکرمانشاه با .... و
دهیاری) در توسعه روستایی بخش اسالم، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و .....
روستاهای غرب خراسان رضوی، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا.

کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی | انتخاب رشته و ظرفیت دانشگاه ها - هیوا

بنابراین برای بررسی وضعیت خود در هر کد ضریب ، باید با گرایش های مربوط به آن
... زیرگروه 3 : مجموعه علوم جغرافیایی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری .... پیام نور
استان فارس - مرکز شیراز, آب و هواشناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی, 8, - .....
پیام نور, دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد, جغرافیا و برنامه ریزی ...

پایان نامه اقلیم - سورن داک

پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان رضوی ... پایان‌نامه برای دریافت درجه
کارشناسی ارشد در رشته: جغرافیا، کاربرد اقلیم‌ شناسی در برنامه‌ ریزی محیطی ...

رزومه - مهر سیاحت سبا

متولد : ۱۳۴۵/۱۲/۳ درشهرستان قوچان خراسان رضوی ..... مدرس ۲ واحد درسی : توریسم مذهبی
در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ... استاد راهنما پایان
نامه دوره کارشناسی ارشد با موضوع: بررسي نقشه منطقه آزاد شهرستان بندر انزلي ....
استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با موضوع: تحلیل تغییرات اقلیمی بر
صنعت ...

پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری - تیدا داک : دانلود تحقیق مقاله ...

در صورتی که در روال دانلود پایان نامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سوالی
داشتید و یا نیاز به راهنمایی .... دانلود پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان
رضوی.

پژوهشکده اقلیم شناسی › koohi

رشته تحصيلي ... دانشجوی کارشناسی ارشد ... اداره هوشناسی خراسان رضوی و اداره
هواشناسی گناباد و جهاد کشاورزی شهرستان گناباد .... بررسي اثرات احتمالي تغيير
اقليم بر عملكرد گندم در شرايط اقليمي مشهد با استفاده از ... 4. راهنمایی و مشاوره پایان
نامه ... دریافت تقدیر نامه از رییس پژوهشکده اقلیم شناسی و رییس مرکز ملی اقلیم (
انتشار ...

آبخیز دامنه جنوبی بینالود و بررسی مورفومتری حوضه های ارتباط آن با ...

بهره برداری از این پایان نامه در چهار چوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی. که
توسط ..... رشته: جغرافیا طبیعی. گرایش: هیدروژئومورفولوژی. مقطع: کارشناسی ارشد
.... حرکات تکتونیک باعث تغییر در نیمرخ طولی و عرضی آبراهه ها می شود ...
نیروگاهها چند حوضه در دامنه ی جنوبی بینالود در استان خراسان رضوی جهت مطالعه و
بررسی.

پیش بینی آماری سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و ...

لذا هدف از این بررسی ارائه جداولی زمانی است که کشاورزان بتوانند، از آن بعنوان تقویم
... 3استادیار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان ... تعیین تقویم
کشت گندم دیم در منطقه گرگان و دشت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیای ...
دیم با رویکرد تغییرات اقلیمی (مطالعهی موردی: استان خراسان رضوی)، فصلنامه مدرس
...

personal details - دانشگاه تربیت مدرس

ای خراسان رضوی، مشهد. -5. کارگاه حسابداری آب، ... عدي براي ارزيابي راهکارهاي
سازگاري با اثرات تغيير اقليم. –. مطالعه. ي .... کارشناس ارشد رشته. ی مهندسی منابع
آب، دانشگاه تربیت مدرس. عنوان پایان. نامه: .... پایان. نامه: بررسي امنيت آبي استان
همدان و کاهش آسيب پذيري ناشي از کم آبي با رويکرد سيستميک .... پژوهشی جغرافیا
و برنامه.

انجام پایان نامه ارشد

خانه مشاوره پایان نامه مهر ایران، مرکز مشاوره ،تحقیق،آموزش و سفارش انجام پایان نامه ...
مشاوران تراز اول بایستی پس از بررسی موضوع پایان نامه ، انتخاب های مختلفی را در
.... دانشجو رشته ارشد عمران گرایش سازه های هیدرولیکی خواستار آماده سازی پروژه .....
موضوع پایان نامه جغرافیای تاریخی شهر سنگان خواف است (استان خراسان رضوی)مطالب
...

موقعیت اقلیمی کرمانشاه - باران داک

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد موقعیت
اقلیمی کرمانشاه و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد موقعیت اقلیمی
کرمانشاه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی یافت گردید. ... تحقیق مقاله
جغرافیا و برنامه ریزی شهری; ۱۴۷ .... پایان نامه بررسی تغییرات اقلیمی در خراسان
رضوی.

1393 9 28 28 0 تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های ...

غفاری، غلامرضا، 1390، بررسی رابطه بین صنعت و کیفیت زندگی، فصلنامه توسعه
..... ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی در توسعه فضایی شهرکرمانشاه با .... و
دهیاری) در توسعه روستایی بخش اسالم، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و .....
روستاهای غرب خراسان رضوی، اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا.

كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي

رشته تحصيلي ... ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ. : عنوان پروژه پايان دوره يا پايان
. نامه ... ارزيابي عملكرد سيستمهاي آبياري باراني در استان خراسان ... بررسي
پتانسيل اثر تغيير اقليم برمصارف بخش كشاورزي دشت مشهد ... حق التدريس. 8414.
آبرساني شهري. دانشگاه آزاد اسالمي فردوس. كارشناسي. ارشد ... استانداري خراسان
رضوي. وژه.

ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع آﺑﻴﺎري زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﺧ

آﺑﻴﺎري ﮔﻴﺎه زﻋﻔﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ و دﻣﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . در ﻣﻜﺎن ... ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ. 4- Crocus sativus .... ﺗﻐﻴﻴﺮات. دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را
ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ در. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﻞ دﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻴﺎزدار داﻧﺴﺘﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳـﺖ. ﻛﻪ دﻣﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ..... ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ . 84:84-61. ... ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒـﺎﻧﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴـﺖ.
ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان.

طرح لایه باز کارت ویزیت قهوه خانه سنتی و چایخانه

سولوشن و حل شارژ کاذب samsung j7

پاورپوینت درمورد بادگير

نرم افزار روت کردن SM-G920V S6 Verizon

مقاله كدهاي بلوكي و كدهاي كانولوشن

دانلود پاورپوینت پنج مورد از بنا های معروف يونان

تحقیق و بررسی درمورد نظرية سيستمها در مديريت 35 ص

پروژه شیوه ی ارائه مطالب فنی ( جستجو در وب پنهان )

طرح برش لیزری الله اکبر

بودجه و ماليات