دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان... - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعۀ ایث

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان... دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعۀ ایثارگران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 179
مقدمه
قرن بیست و یکم؛ عصر انفجار اطلاعات و توسعه جوامع بشری با محوریت ارتباطات است.عرصه ای که به کمک دانش ارتباطات مرزها بی رنگ شده اند و دورنمای چند دهه آینده بیانگر افزایش سرعت در انتشارات اطلاعات و کسب ارتباطات و گستردگی نفوذ این علم در جوامع می باشد و به گونه ای که منابع قدرت تغییر و علم ارتباطات قدرت برتر عرصه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی خواهد بود به نحویکه کشور قدرتمند در این عرصه ابر قدرت و انسان داناتر و مسلط به این علم توانمند و موفق ترین فرد جامعه خواهد بود. بر خلاف اختلاف نظرهای دانشمندان در گذشته اکنون تقریباً به اتفاق همه دانشمندان ارتباطات را عامل توسعه می دانند.شاخه ای از علم که منابع انسانی،روابط بین آنان و سمت و سو بخشیدن به سرمایه های انسانی به عنوان عامل اصلی توسعه جوامع را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و استفاده ،بسط و تقویت جنبه های مختلف این علم با استفاده از وسایل ارتباطی می تواند زیر ساخت های انگیزه لازم برای جهش و توسعه جوامع را مهیا و فراهم شود.اما از این رهگذر توجه به ارتباط انسانی به عنوان عنصر اصلی و کلیدی شکل دهی به فرهنگ جوامع نیز از دیگر موارد است. هر چند علم ارتباطات در کشور ما از نظر تکنیکی و فنی در جایگاه بالایی قرار ندارد اما با توجه به فرهنگ و پیشینه ارزشمند این مرز و بوم و توجه جدی امروزی و سرعت بسط و ارزشیابی علم ارتباطات در کشورمان بی شک در آینده بسیار نزدیک نقش کار بردی و سرنوشت سازی در عرصه های مختلف کشورمان ایفا نمود.لذا در این راستا افزایش توانمندیها و مهارتهای ارتباطی شاه کلید نقش آفرینی موثر و موفق در جامعه ایرانی در آینده نزدیک خواهد بود. به نظر می رسد در جامعه در حال گذار و در حال توسعه ایران اسلامی توجه جدی و اجرای مناسب و مدیریت راهبردی توسط رهبران فکری و تصمیم گیران کلان کشور با محوریت توسعه ارتباطات در کلیه ابعاد موجبات تسریع در پیمودن پله های ترقی و پیشرفت ایران اسلامی را فراهم می آورد. اما در این میان ساختار فرهنگ در یک جامعه و رشد و تعالی آن نیاز به تعامل و تضارب در درون آن فرهنگ و همچنین تعامل و تضارب میان خرده فرهنگ ها دارد آنچه این تعامل را فراهم می کند و توفیق و یا عدم توفیق آن را رقم می زند ،ارتباطات انسانی است. ارتباطات انسانی مهمترین ،اساسی ترین و بنیادی ترین حوزه مطالعات ارتباطی است و ارتباط فردی،فرهنگ،ارتباطات اجتماعی،ارتباطات سازمانی و...... را شکل میدهد.لذا در این تحقیق سعی شده است به بهره گیری از علم ارتباطات انسانی گریزی به جایگاه این عنصر کلیدی در سازمان بنیاد شهید و ایثارگران ما بین کارکنان این نهاد و جامعه مخاطبان آن بزنیم.امید است که یافته های این تحقیق راه گشا بوده و مقبول حق و سرکردگان کوی حق افتد.(ان شاء الله).
فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
بیان مسأله 2
ضرورت مسأله 4
اهداف تحقیق 5
روش تحقیق 6
سؤالات تحقیق 6
متغیرهای مستقل 6
متغیرهای وابسته 6
فرضیه ها 7
ابزار اندازه گیری 7
جامعه و نمونه پژوهش 7
تعاریف 8
وضعیت آماری کارکنان بنیاد شهید امور ایثارگران 10
وضعیت آماری جامعۀ ایثارگران 10
منابع مربوط به فصل اول 11
فصل دوم : پیشینۀ تحقیق
چارچوب نظری ( کلی ) 13

فهرست مطالب
عنوان
تعریف ارتباط 14
فراگرد ارتباط نظام گراست 15
پیام 16
معنی 17
ارتباط انسانی 18
پنجرۀ جوهری 21
نقشها در ارتباطات انسانی 24
ارتباط مؤثر 26
ارتباط موثر در ارتباطات عمومی 27
اثربخشی در ارتباطات میان فردی 28
درک 30
اقناع در ارتباطات انسانی 31
سلطه پذیری در روابط انسانی 32
رفتارهای پرخاشگرانه در روابط انسانی 34
رفتارهای ابراز وجودی 35
تعارض 36
جستجوی بهترین راه حل از طریق مشارکت 38
ارتباط انسانی و مدیریت ماکیاولی 38
بهره گیری از ارتباطات انسانی در ارتباطات سازمانی 39

فهرست مطالب
عنوان
چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان 40
کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارتباطات انسانی 41
ارتباطات انسانی و جامعۀ ایثارگران 42
مدیریت منابع انسانی 44
استراتژی توسعۀ سازمانی و رابطۀ آن با منابع انسانی 45
روابط انسانی و تأثیر آن بر فرهنگ سازمانی 46
چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی 48
اثرات توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایۀ اجتماعی 49
ارتباطات انسانی و روابط عمومی ها 51
توسعۀ انسان بر پهنۀ ارتباطات انسانی 52
فراگرد ارتباط میان کنشی است 55
ارتباط می تواند ارادی یا غیرارادی باشد 56
فراگرد ارتباط می تواند تعاملی یا مراوده ای باشد 58
کانالهای ارتباط انسانی 59
ارتباط کلامی 61
ارتباط غیرکلامی 62
نظام ارتباطی حرکات بدن 64
چهره و نگاه 65
چهره و رخسار 66
ارتباط آوایی 68
فهرست مطالب
عنوان
ارتباط بویایی 69
ارتباط فاصله ای 70
ارتباط غیرکلامی و وضع ظاهری 71
انواع اعتبار 74
دو مهارت عمده برای رسیدن به تفاهم با دیگران 77
ارتباط انسانی به عنوان رفتاری آموختنی 82
بازخورد 83
تأثیر انگیزش و پاداش در ارتباطات انسانی 85
نیاز به همبستگی 85
نیاز به موفقیت 86
جزم گرایی 86
منابع مربوط به فصل دوم 87

فصل سوم : روش کار
مقدمه 90
روش تحقیق 91
تحقیق پیمایشی 91
جامعۀ آماری 92
نمونه و روش نمونه گیری 93
حجم نمونه 93
فهرست مطالب
عنوان
ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات 98
اعتباریابی پرسشنامه ها 98
روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها 99
آزمون خی دو 100
منابع مربوط به فصل سوم 101
فصل چهارم : تحلیل داده ها
مقدمه 103
بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی 104
بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی 149
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری 174
پیشنهادات 177
ضمائم
چکیده انگلیسی


دانلود


پایان نامه


کارشناسی ارشد


رشته ارتباطات اجتماعی


بررسی


تطبیقی


وضعیت


ارتباطات


انسانی


کارمندان


بنیاد


شهید


و


امور


ایثارگران


و


ج


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی بررسی تطبیقی ...

:Web version ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت. ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ 2. ﺿﺮورت ﻣﺴﺄﻟﻪ 4.

مسعودی، امیدعلی - اندیشمندان ارتباطات - بلاگفا

کارشناسی ارشد: علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1377 ... دوره آموزشی
روزنامه‌نگاری توسعه انسانی مرکز آموزش رسانه‌ها تهران 1374 ... بررسی میزان
رضایتمندی شغلی زنان روزنامه‌نگار ایران- 1377 پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ....
بررسی تطبیقی مکتب ساختار گرایی فرانسوی و کتب مطالعات فرهنگی انگلیسی:
در مکتب ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع) مدیریت کیفیت EFQM ...

13 جولای 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع) - مدیریت کیفیت EFQM پایان ... عنوان:
بهبود تطبیقی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ... نامه آماده
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بررسی وضعیت مدیریت منابع انسانی در ... درجه
کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان تأثیر ارتباطات سازمانی بر ...

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني, بررسي تطبيقي حق زارعانه . ... دکتر عباس نرگسيان,
بررسي ارتباط بين مسيوليت پذيري اجتماعي شركتها ... هاي اجتماعي آنلاين, مديريت
بازرگاني, کارشناسي ارشد, علي ارزومندي, ۱۵۰۲۹۳۴۲۴ ..... دکتر محمدعلي شاه حسيني,
الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با ...

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ... چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد ... بررسی
ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای ...
ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان .... بررسی
اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان ... تطبیق دستور زبان فارسی و
اورامی.

جهانی شدن و فاصله نسلی (مطالعه جامعه شناختی فاصله نسلی: با تاکید ...

فاصله نسلی چنانچه مورد غفلت قرار بگیرد به شکل گیری مسئله اجتماعی می انجامد
که شکاف ... در ادامه به بررسی نسل، گونه شناسی نسلی، تکنولوژی اطلاعات و
ارتباطات ( ICT ) و .... 1- نسل همچون دوره خویشاوندی: نسبت خویشاوندی را انسان شناسان
بیشتر استفاده ..... اخگر، آذر، ارتباطات بین نسلی در ایران، پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته ...

مشاهده پروفایل اساتید دانشگاه - دانشگاه صدا و سیما

2, کارشناسی ارشد ارتباطات ( گرایش تحقیق در ارتباطات ) ... 1, استاد راهنما, مطالعه
تطبیقی ساختار برنامه خبری ساعت 20:30 شبکه دوم سیما و برنامه ... 3, استاد راهنما,
بررسی ارزش های اجتماعی ( اخلاقی) مطرح شده در آگهی های بازرگانی تلویزیون ... نیاسر
رشته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ؛, 0, راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد.

سوابق علمی و تخصصی (C.V) دكتر هادی خانیكی/ زمستان 1394 | وب ...

عوامل اجتماعی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، ...
کشور در گروه علوم انسانی (سال ۱۳۷۵); گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی،
بررسی ... «وضعیت زنان در مطبوعات و مطبوعات زنان در ایران»، گزارش وضعیت
اجتماعی زنان در ..... فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ۳،
تابستان ۱۳۹۳ ...

نقش ارتباطات در توسعه اجتماعی - انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ...

28 جولای 2015 ... دانیل لرنر را می‌توان راه‌گشای بررسی نقش ارتباطات در توسعه دانست (اگر چه ... را به
معنی سرمایه اجتماعی، هویت انسانی، عقلانیت ارتباطی، اعتماد، انسان بودن و ... در ایران
برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ودستیابی به ..... پایان نامه کارشناسی
ارشد ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعیـ ... رشته تحصیلی.

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

لیست کتاب های الکترونیک رشته روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی مقاله جزوه
منابع علمی تحقیقاتی ... SA4- مقاله بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان
سرپرست خانوار .... OL29-دانلود مقاله کارشناسی ارشد: برسی ارتباط سبب شناختی
بین ایذاء در ..... OL517 -پايان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با میزان
اضطراب در ...

گروه علم اطلاعات و دانش شناسي/ - دانشگاه قم

کارشناسي ارشد: علوم کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تهران ... پروژه ملي تحليل
موضوعي پايان نامه هاي کتابداري و اطلاع رساني از شروع تا...، (انجمن ... طرح سازماندهي
مرکز اسناد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي". .... عوامل انساني موثر در توسعه
کتابخانه ديجيتالي. ... بررسي وضعيت آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي
مورد مطالعه: ...

علوم ارتباطات اجتماعی- روزنامه نگاری

علوم ارتباطات اجتماعی- روزنامه نگاری - دانشگاه آزاد میبد یزد - تهران مرکز. ... 'سعيد
صادقي مقدم' دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد رشته روزنامه نگاري دانشگاه آزاد اسلامي
در پايان نامه ... جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدم با عنوان "بررسی تطبیقی
ساختار و ... گردد اما به جای ادامه تحصیل در رشته مهندسی شیمی به علوم انسانی روی
می‌آورد.

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني, بررسي تطبيقي حق زارعانه . ... دکتر عباس نرگسيان,
بررسي ارتباط بين مسيوليت پذيري اجتماعي شركتها ... هاي اجتماعي آنلاين, مديريت
بازرگاني, کارشناسي ارشد, علي ارزومندي, ۱۵۰۲۹۳۴۲۴ ..... دکتر محمدعلي شاه حسيني,
الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با ...

چاپ - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1356, تربیت بدنی, دانشکده ورزش; کارشناسی ارشد, 1368, تربیت
بدنی ... راهنمایی پایان نامه ... دانشگاه تهران، 1394/05/27; بررسی اثر بخشی
ارتباطات داخلی بر اشتیاق کاری در ... ورزشی ایران در رشته والیبال، محمد رحیمی،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/10/22 .... "مطالعه تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در
ایران و انگلستان.

سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

7, بررسی اثر بخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروههای آموزشی با دانشجویان ازدیدگاه
... هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز, علوم تربیتی, مشاور, کارشناسی ارشد, بهزاد
قاسمی ... 12, عنوان پیشنهادی پایان نامه (موضوع طرح پژوهشی): شناسایی عوامل مؤثر بر
..... 92, بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و ...

عناوین جدید پایان نامه ها

27 نوامبر 2013 ... کاردانی به کارشناسی · کارشناسی ارشد ..... رنگ عنصر بیانی و کاربرد آن در
ارتباطات تصویری .... بررسی فیگور و مشاغل در نگارگری ایرانی ( وضعیت اجتماعی
) ... بررسی ویژگیها و مطالعه تطبیقی نگاره ها ی ایرانی در دوران تیموری و ... نقوش
انسانی – حیوانی – گیاهی سفالینه های نیشابور ( قرن 4 و 5 هجری قمری ).

شکل گیری جنبش های اجتماعی و اینترنت – دانلود ریسرچ ارشد

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایاننامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ... برای
دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA) گرایش : پژوهش در ارتباطات عنوان : بررسی جایگاه
... عنوان: بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک
... های هموارسازجانشین پروریتطبیقی اثر کیفیت حاکمیتعملکرد بنگاههای کوچک و
...

چاپ - دانشگاه تهران

کارشناسی, 1356, تربیت بدنی, دانشکده ورزش; کارشناسی ارشد, 1368, تربیت
بدنی ... راهنمایی پایان نامه ... دانشگاه تهران، 1394/05/27; بررسی اثر بخشی
ارتباطات داخلی بر اشتیاق کاری در ... ورزشی ایران در رشته والیبال، محمد رحیمی،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/10/22 .... "مطالعه تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در
ایران و انگلستان.

لیست پروپوزالهای بررسی شده در پنجاه و ششمین جلسه شورای پژوهشی ...

توضیحات, نیمسال اخذ پایان نامه, استاد مشاور, استاد راهنما, عنوان پایان نامه, رشته, نام و
نام ... رابطه بین دانش واژگانی ، خود کارآمدی و ارائه شفاهی دانشجویان متوسط
کارشناسی ارشد .... دکتر سجاد شکوهیار, ارتباط میان فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع
انسانی (مطالعه .... بررسی نقش استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل(وایبر) بر
ارتباطات میان ...

شکل گیری جنبش های اجتماعی و اینترنت – دانلود ریسرچ ارشد

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایاننامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ... برای
دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA) گرایش : پژوهش در ارتباطات عنوان : بررسی جایگاه
... عنوان: بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک
... های هموارسازجانشین پروریتطبیقی اثر کیفیت حاکمیتعملکرد بنگاههای کوچک و
...

لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... در ادامه شما آرشیو کاملی از پروژه و پایان نامه های را مشاهده می فرمایید که بیش از 95
درصد آن ها. ... لیست کامل پروژه های آموزشی و علوم تربیتی ، اجتماعی و روانشناسی ....
دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس ... پایان نامه
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران.

انجام پایان نامه مدیریت | پایان نامه و مقالات مدیریت کلیه گرایش ها

انجام پایان نامه مدیریت شامل پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و انجام پایان نامه ...
رشته مدیریت در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارای گرایش های
... پایان نامه مدیریت بازاریابی با موضوع بررسی رابطه بین سیستم مدیریت ارتباط
با .... را محقق سازند؛ در واقع مدیریت منابع انسانی شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمند
یابی و ...

دانشجویان علوم ارتباطات تهران مرکز 94

دانشجویان علوم ارتباطات تهران مرکز 94 - دانشجویان دکترای علوم ارتباطات ... لابد با
شیوه‌های پژوهش، تحقیقات مردم‌نگارانه، تحلیل گفتمان، ارتباطات انسانی و .... عنوان
تحقیق: رویکرد مطبوعات نسبت به خصوصی سازی در صنعت بیمه: بررسی تطبیقی
چهار ... 2- خانم زهره جوادیه دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

لیست پروپوزالهای بررسی شده در پنجاه و ششمین جلسه شورای پژوهشی ...

توضیحات, نیمسال اخذ پایان نامه, استاد مشاور, استاد راهنما, عنوان پایان نامه, رشته, نام و
نام ... رابطه بین دانش واژگانی ، خود کارآمدی و ارائه شفاهی دانشجویان متوسط
کارشناسی ارشد .... دکتر سجاد شکوهیار, ارتباط میان فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع
انسانی (مطالعه .... بررسی نقش استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل(وایبر) بر
ارتباطات میان ...

بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران ...

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفه‌ای و زمینه‌ای)
مدیران ... 2کارشناس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی .....
افزون بر آن، هوش و بهویژه بُعد اجتماعی آن، منبعی از شناخت ارتباطات است که به فرد
کمک میکند ..... پایاننامه منتشرنشده کارشناسیارشد. دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم
انسانی.

عناوین جدید پایان نامه ها

27 نوامبر 2013 ... کاردانی به کارشناسی · کارشناسی ارشد ..... رنگ عنصر بیانی و کاربرد آن در
ارتباطات تصویری .... بررسی فیگور و مشاغل در نگارگری ایرانی ( وضعیت اجتماعی
) ... بررسی ویژگیها و مطالعه تطبیقی نگاره ها ی ایرانی در دوران تیموری و ... نقوش
انسانی – حیوانی – گیاهی سفالینه های نیشابور ( قرن 4 و 5 هجری قمری ).

سوابق علمی و تخصصی (C.V) دكتر هادی خانیكی/ زمستان 1394 | وب ...

عوامل اجتماعی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، ...
کشور در گروه علوم انسانی (سال ۱۳۷۵); گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی،
بررسی ... «وضعیت زنان در مطبوعات و مطبوعات زنان در ایران»، گزارش وضعیت
اجتماعی زنان در ..... فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ۳،
تابستان ۱۳۹۳ ...

Labour and Social Security Institute - موسسه کار و تامین اجتماعی

بررسی تطبیقی حقوق کار در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، چین و امارات ... کد
پایان نامه :22 -8507, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی, 4/19/2006 .....
ارزیابی مقایسه ای نگرش های کارآفرینانه درمیان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته
مدیریت ..... "بررسی میزان تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی
مستقل ...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی
پیرصالحی ... 9, 9, بررسی تاثیر انگیزنده ها وپاداش ها بر جذب و نگهداری منابع
انسانی نیروی مقاومت .... 68, 68, بررسی وضعیت نقدینگی و سیاستهای مدیریت
سرمایه در گردش در .... 144, 144, ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان کار و امور اجتماعی
استان AHP تهران با ...

چهره های ماندگار - انجمن روابط عمومی ایران | صفحه اصلی - Public ...

موارد تدریس وی" تکنیک های خاص تحقیق"، "جامعه شناسی ارتباطات اجتماعی"، "جامعه ...
"حالت" همواره در محافل و مجامعی که حضور می یافت خود را یک کارمند روابط عمومی معرفی
می ... پایان نامه او در این مقطع"بنیادهای فلسفی و ساختار سازمانی دانشگا ه های جدید در
... مهدی محسنیان راد مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته تحقیق در ارتباط جمعی را از ...

آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد

13 مه 2009 ... بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون ... آئین
نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع ...
مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی .... و
در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

ثبت‌نام داوطلبان آزمون‌های دکتری‌تخصصی و کارشناسی‌ارشد · برنامه‌هاي ساعت فرهنگي
ويژه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت- در نيمسال اول سال تحصيلي 94-1

طرح های پژوهشی - وب سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

وضعيت. 1. بررسي رابطه شيوع افسردگي و رضايت شغلي كارمندان دانشگاه آزاد
اسلامي واحد دزفول ... بررسي موضوعي و آماري عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
ادبيات فارسي ... بررسي ارتباط سن شغل مصرف دخانيات توسط مادر و برخي عوامل
ديگر در بروز ... تحليل و بررسي مضامين داستانهاي عاميانه دزفولي و تطبيق با
معيارهاي موجود.

بررسی رابطة صلاحیت‌های حرفه‌ای با توانمندی روان‌شناختی دبیران دوره ...

یافته‌ها نشان داد: 1) وضعیت صلاحیت‌های حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان
بالاتر ... پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و ...
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد. ...
"بررسی رابطه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با توانمندی روان‌شناختی دبیران
...

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان

ﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ. ﻣﺴﺆو ... ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺳﻮي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻫﻤﭽﻮن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ، ... اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارش ... ان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ... ﻃﺒﻌﺎً ﺷﯿﻮه دوم ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در .... دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.

آرشيو مقالات تاييد شده فصلنامه كتاب - کتابخانه ملی

ارتباطات علمی از دیروز تا فردا: بررسی نمونه های مختلف دسترسی به نتایج
تحقیقات .... بررسی وضعیت چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته
های فنی و ... ماخذ پایان نامه های دکترای ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات
علامه طباطبایی ... بررسی مقایسه ای نیروی انسانی و مجموعه کتابخانه های دانشگاه علوم
پزشکی و ...

سوابق علمی و تخصصی (C.V) دكتر هادی خانیكی/ زمستان 1394 | وب ...

عوامل اجتماعی توسعه‌نیافتگی مطبوعات در ایران»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، ...
کشور در گروه علوم انسانی (سال ۱۳۷۵); گفت‌وگوی تمدن‌ها و ارتباطات بین‌المللی،
بررسی ... «وضعیت زنان در مطبوعات و مطبوعات زنان در ایران»، گزارش وضعیت
اجتماعی زنان در ..... فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره ۳،
تابستان ۱۳۹۳ ...

طاهر پریزادی - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

"بررسی توسعه درون شهری با تاکید بر مسکن" مورد مطالعه: شهر سنندج ... استاد راهنما
پایان نامه های کارشناسی ارشد شهرسازی و تدریس طرح در شهرسازی1،روشهای برنامه ...

مسعودی، امیدعلی - اندیشمندان ارتباطات - بلاگفا

کارشناسی ارشد: علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1377 ... دوره آموزشی
روزنامه‌نگاری توسعه انسانی مرکز آموزش رسانه‌ها تهران 1374 ... بررسی میزان
رضایتمندی شغلی زنان روزنامه‌نگار ایران- 1377 پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ....
بررسی تطبیقی مکتب ساختار گرایی فرانسوی و کتب مطالعات فرهنگی انگلیسی:
در مکتب ...

جهانی شدن و فاصله نسلی (مطالعه جامعه شناختی فاصله نسلی: با تاکید ...

فاصله نسلی چنانچه مورد غفلت قرار بگیرد به شکل گیری مسئله اجتماعی می انجامد
که شکاف ... در ادامه به بررسی نسل، گونه شناسی نسلی، تکنولوژی اطلاعات و
ارتباطات ( ICT ) و .... 1- نسل همچون دوره خویشاوندی: نسبت خویشاوندی را انسان شناسان
بیشتر استفاده ..... اخگر، آذر، ارتباطات بین نسلی در ایران، پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته ...

مشاهده پروفایل اساتید دانشگاه - دانشگاه صدا و سیما

2, کارشناسی ارشد ارتباطات ( گرایش تحقیق در ارتباطات ) ... 1, استاد راهنما, مطالعه
تطبیقی ساختار برنامه خبری ساعت 20:30 شبکه دوم سیما و برنامه ... 3, استاد راهنما,
بررسی ارزش های اجتماعی ( اخلاقی) مطرح شده در آگهی های بازرگانی تلویزیون ... نیاسر
رشته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ؛, 0, راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد.

عناوین پایان نامه های مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما - وب سایت سیاوش ...

18 مارس 2016 ... فهرست عناوین پایان نامه های رشته مدیریت رسانه در دانشگاه صداوسیما. ... رادیویی
داخلی (صدا) از دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم ارتباطات .... 84, رضا نظافتی,
بررسی وضعیت جذب نیروی انسانی برنامه‌ساز در حوزه معاونت صدا ... 92, زهره زکی زاده,
بررسی تطبیقی رشته مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد در ایران با ...

بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران ...

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفه‌ای و زمینه‌ای)
مدیران ... 2کارشناس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی .....
افزون بر آن، هوش و بهویژه بُعد اجتماعی آن، منبعی از شناخت ارتباطات است که به فرد
کمک میکند ..... پایاننامه منتشرنشده کارشناسیارشد. دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم
انسانی.

عنوان پایان نامه های رشته مدیریت آموزشی - دانشیار

2 جولای 2017 ... در این صفحه می توانید موضوعات پایان نامه های انجام شده در مقطع ارشد و دکتری رشته
مدیریت آموزشی را ببینید. ... ارزيابي عملکرد حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه
علوم پزشکي ... بررسي رابطه بين امنيت شغلي با تعهد سازماني کارمندان دانشگاههاي
... از ديدگاه‌ مديران‌ و معلمان‌; ‌بررسي‌ عوامل‌ مهم‌ در ايجاد ارتباطات‌ سازماني‌ از ...

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ... چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد ... بررسی
ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای ...
ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان .... بررسی
اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان ... تطبیق دستور زبان فارسی و
اورامی.

طاهر پریزادی - صفحه شخصی - دانشکده علوم جغرافیایی

"بررسی توسعه درون شهری با تاکید بر مسکن" مورد مطالعه: شهر سنندج ... استاد راهنما
پایان نامه های کارشناسی ارشد شهرسازی و تدریس طرح در شهرسازی1،روشهای برنامه ...

عناوین پایان نامه های مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما - وب سایت سیاوش ...

18 مارس 2016 ... فهرست عناوین پایان نامه های رشته مدیریت رسانه در دانشگاه صداوسیما. ... رادیویی
داخلی (صدا) از دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم ارتباطات .... 84, رضا نظافتی,
بررسی وضعیت جذب نیروی انسانی برنامه‌ساز در حوزه معاونت صدا ... 92, زهره زکی زاده,
بررسی تطبیقی رشته مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد در ایران با ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

ثبت‌نام داوطلبان آزمون‌های دکتری‌تخصصی و کارشناسی‌ارشد · برنامه‌هاي ساعت فرهنگي
ويژه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت- در نيمسال اول سال تحصيلي 94-1

گروه علم اطلاعات و دانش شناسي/ - دانشگاه قم

کارشناسي ارشد: علوم کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تهران ... پروژه ملي تحليل
موضوعي پايان نامه هاي کتابداري و اطلاع رساني از شروع تا...، (انجمن ... طرح سازماندهي
مرکز اسناد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي". .... عوامل انساني موثر در توسعه
کتابخانه ديجيتالي. ... بررسي وضعيت آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي
مورد مطالعه: ...

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شغلی روزنامه ‌نگاران استان هرمزگان

6 آوريل 2016 ... پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان / شامره 11 / بهار و تابستان 95. 68 ... همچنیـن بیـن احسـاس
امنیـت شـغلي روزنامه نـگاران بـر حسـب وضعیـت ... کارشناس ارشد علوم ارتباطات
اجتماعی. .... جســارت مي تــوان امنیــت شــغلي درون ســازماني و بــرون ســازماني
کارمنــدان را .... رشــته های علــوم انســانی )60/3 درصــد( تحصیــل می کردنــد.

معرفی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

5 روز پیش ... معرفی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. معمولا يكي از
مشكلات ... بررسي وضعيت خشونت نسبت به زنان : دانشگاه تهران تبيين نقش و ...
بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان در تشكل هاي اقتصادي اجتماعي: گيلان .... بررسي
عوامل موثر بر چگونگي گذران اوقات فراغت كارمندان:علامه .... ارتباطات جمعي

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني, بررسي تطبيقي حق زارعانه . ... دکتر عباس نرگسيان,
بررسي ارتباط بين مسيوليت پذيري اجتماعي شركتها ... هاي اجتماعي آنلاين, مديريت
بازرگاني, کارشناسي ارشد, علي ارزومندي, ۱۵۰۲۹۳۴۲۴ ..... دکتر محمدعلي شاه حسيني,
الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی - خرید پایان نامه ارشد

1 مه 2016 ... موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و ارتباطات فرهنگی ... بررسی
وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک ... بررسی رابطه
میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی ... بررسی کیفی
تطبیقی اخبار ۲۰۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت ...

Word - دانشگاه آزاد یاسوج

17 ژانويه 2017 ... درخواست آقای ایمان محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شهرسازی مبنی برموافقت با
... شهریه با توجه به نبود استاد راهنما و وضعیت مالی نامناسب مطرح و مخالفت گردید. ...
930445184مبنی بر تغییر موضوع پایان نامه از " بررسی ارتباط بین .... نيروي
انساني ، تحت عنوان" بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی ...

کارشناسی ارشد » پروژه 20 دات آی آر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقاله پروپوزال پروژه. ... دسته بندی: اخلاق و معارف,
ارتباطات, علوم اجتماعی(جامعه شناسی) ... رابطه هوش هيجانی و سبکهای مقابله با استرس
و تأثير جنسيت بر روي آن در دانشجويان مقطع كارشناسي رشته روانشناسی است . ....
بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی عالم
مثال از دیدگاه عرفا و خیال منفصل ارتباط انسان با آن از طریق حواس پنج گانه
135برگ.

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌ راهسازی میدان امام خمینی و ...

پایان نامه،تحقیق،مقاله،دانلود پایان نامه ارشد،پایان نامه ارشد حقوق،دانلود رايگان ... های
کارشناسی ارشد خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم ...
بررسي حاضر با هدف کلي پيش بيني، تبيين و مديريت پيامدهاي اجتماعي اجراي ...
مهمترين پيامدهاي اجرايي پروژه بر وضعيت اقتصادي و درآمدکسبه اين منطقه چه خواهد
بود؟

ترمودینامیک

طرح توجیهی و کارآفرینی طرح توجیهی پرورش شتر مرغ 41 ص سال96(word)

مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار

بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح شده با الیاف نخ تایر با استفاده از آزمایش سه محوری تناوبی

فایل و روش دانگرید n910c به اندروید 4.4.4کاملا تست شده همراه تصویر

دانلود پاورپوینت درس 4 فارسی هشتم - سفر شکفتن - 36 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت مدیریت محصول

نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده با جواب

مجموعه نت گیتار کلاسیک Agustin Barrios Mangore

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben Wortschatz und Grammatik سطح B2