دانلود فایل


دانلود پایان نامه اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I - دانلود فایلدانلود فایل اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز,انسولین, کلسترول, تری گلیسرید, لیپوپروتئین ها, فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحر

دانلود فایل دانلود پایان نامه اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین یک اختلال متابولیک می باشد که در اثر کمبود ترشح انسولین (دیابت نوع I) و یا اختلال در عملکرد انسولین (دیابت نوع II) در بدن به وجود می آید. بررسی اثر بخشی داروهای گیاهی در درمان بیماری های مختلف از جمله دیابت از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا، در این مطالعهDaucuse carota " به دلیل وجود عوامل آنتی اکسیدان و خواص دارویی مورد توجه قرار گرفت و اثر عصاره متانولی دانه های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئینها، آنزیمهای عملکرد کبدی (AST,ALT,ALP) و فاکتورهای عملکرد کلیوی(اوره،اسیداوریک،کراتی نین) در موشهای صحرایی نر دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 120 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار با وزن gr250-200 بودند. دیابت نوع Ι با تزریق (,ip mg/kg70 )، القاء شد. 5 روز پس از تزریق، خونگیری از همه حیواناتی که در شرایط 12 ساعت بی غذایی شبانه به سر می بردند از سینوس کاورنوزای چشم به منظور تعیین سطح سرمی فاکتورهای ذکر شده در بالا انجام گرفت. ضمناً، نمونه خونی فوق بوسیله گلوکومتر به منظور تائید دیابتی شدن موش ها به کار رفت. حیواناتی که میزان گلوکز سرمی آنها بالای mg/dl250 بود به عنوان دیابتیک درنظر گرفته شدند و به 15 گروه تقسیم شدند. به 9 گروه، عصاره الکلی دانه های هویج، با دوزهای mg/kg)100 ،200و300 )، به 3 گروه، آب مقطر (حلال عصاره) به میزانcc 5/. و به 3 گروه دیگر دوز g/kgµ600 گلابین کلامید روزانه به مدت 3،6 و 14 روز به طور جداگانه با گاواژ خورانده شد. در پایان هر دوره، در شرایط ناشتا خونگیری جهت اندازه گیری فاکتورهای مختلف سرم با کیتهای مربوط با روش اسپكتروفتومتري انجام شد. اندازه گیری انسولین سرم توسط کیت مربوطه به روش ELISA انجام شد. بعد از خونگیری، بلافاصله پانکراس حیوان خارج و در فرمالین 10% قرار گرفت و بعد از رنگ آمیزی به روشH&E برای مطالعات بافت شناسی استفاده شد. نتایج نشان داد که عصاره در همه دوزها (mg/kg100و200و300)به مدت 6 روز و دوز g/kgµ600 گلایبن کلامید به مدت 6 و14 روز سبب کاهش سطح سرمی گلوکز شد ولی تنها دوز mg/kg 300 عصاره به مدت 6 روز و گلایبن کلامید به مدت 6و14 روز سبب افزایش سطح سرمی انسولین گردید. تجویز عصاره و گلایبن کلامید در این دوزها نسبت به حالت نرمال تغییرات مشخصی را در سلولهای جزایر لانگرهانس و بخش آسینی پانکراس نشان نمی دهد. دوزهای (mg/kg100و200و300 (به مدت 3و6 و14روز و گلایبن کلامید سبب کاهش سطح سرمی تری گلیسرید و کلسترول شد. دوز(mg/kg 300( عصاره به مدت 3 روز سبب کاهش سطح سرمی اوره شد و به مدت 14 روز کراتی نین را کاهش داد .گلایبن کلامید 3و14 روز اوره، اسیداوریک و کراتی نین را کاهش داد. دوزهای (mg/kg100و 200و 300) عصاره به مدت 3و6 روز سطح سرمی AST و ALP را کاهش داد ولی گلایبن کلامید بر فاکتورهای عملکرد کبدی اثری نداشت. دوز(mg/kg200) 3و6 روز سبب کاهش سطح سرمی LDL گردید و دوز mg/kg)100و200و300 (14و6 روزه نیز سبب کاهش VLDL گردید . دوزmg/kg 300 به مدت 14روز سطح سرمی HDL را افزایش داد و گلایبن کلامید نیز سطح سرمی VLDL و LDL را کاهش و HDL را افزایش داد.
اهداف و فرضیات
فصل اول :کلیات و مروری بر مطالعات گذشته2
1-1- ساختمان و عملکرد پانکراس 2
1- 2- انسولین2
1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین3
1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین3
1-4- نقش های فیزیولوژیک انسولین
1-4-1- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات
1-4-2- اثر انسولین بر متابولیسم چربی10
الف) شیلومیکرونها
VLDL ب)
LDLج)
HDLد)
1-4-3- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین11
1-4-4-اثرات دیگرانسولین11
1- 5- گیرنده های گلوکز در غشاء11
1- 6- دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین13
1- 6-1- دیابت ملیتوس نوعI14
1- 6-2- دیابت ملیتوس نوعII15
1- 7- علائم دیابت شیرین15
1- 8- عوارض دیابت16
1- 9- بیماری دیابت و اختلال در متابولیسم چربی18
1-10-دیابت وآنزیمهای کبدی24
1-11- دیابت وعملکرد کلیه 25
1-12- Streptozocin((STZ28
1-13- داروهای شیمیایی و درمان دیابت ملیتوس28
1-14- داروهای گیاهی و درمان دیابت
1-15- گیاه Daucus Carota و دیابت ملیتوی29
فصل دوم: وسایل، مواد و روشها
2-1- وسایل31
2-2- مواد33
2-3- جامعه مورد مطالعه33
2-4- گروههاي مورد مطالعه33
2-5- روش تهیه عصاره دانه هویج34
2-6- روش القاء دیابت34
2-7- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم37
2-8- روش انجام مطالعات بافت شناسی
2-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها37
منابع
خلاصه انگلیسی
جداول ضمیمه
فصل سوم: نتایج
3- 1- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي گلوکز در موشهاي ديابتيک نوع I 37
3- 2- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي گلوکز در موشهاي ديابتيک نوع I38
3- 3- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي گلوکز در موشهاي ديابتيک نوع I39
3- 4- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي اوره در موشهاي ديابتيک نوع I42
3- 5- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي اوره در موشهاي ديابتيک نوع I43
3- 6- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي اوره در موشهاي ديابتيک نوع I46
3- 7- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي اسيداوريک در موشهاي ديابتيک نوع I44
3- 8- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي اسيد اوريک در موشهاي ديابتيک نوع I47
3- 9- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز برسطح سرمي اسيد اوريک در موشهاي ديابتيک نوع I48
3- 10- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي کراتينين در موشهاي ديابتيک نوع I49
3- 11- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي کراتينين در موشهاي ديابتيک نوع I52
3- 12- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي کراتينين در موشهاي ديابتيک نوع I53
3- 13- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي AST در موشهاي ديابتيک نوع I54
3- 14- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي AST در موشهاي ديابتيک نوع I56
3- 15- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي AST در موشهاي ديابتيک نوع I57
3- 16- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي ALT در موشهاي ديابتيک نوع I58
3- 17- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي ALT در موشهاي ديابتيک نوع I61
3- 18- اثر تجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي ALT در موشهاي ديابتيک نوع I62
3- 19- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي ALP در موشهاي ديابتيک نوع I63
3- 20- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي ALP در موشهاي ديابتيک نوع I66
3- 21- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي ALP در موشهاي ديابتيک نوع I67
3- 22- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلابين کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي تري گليسريد در موشهاي ديابتيک نوع I68
3- 23- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي تري گليسريد در موشهاي ديابتيک نوع I71
3- 24- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي تري گليسريد در موشهاي ديابتيک نوع I72
3- 25- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي کلسترول در موشهاي ديابتيک نوع I73
3- 26- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي کلسترول در موشهاي ديابتيک نوع I76
3- 27- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي کلسترول در موشهاي ديابتيک نوع I77
3- 28- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي HDL در موشهاي ديابتيک نوع I78
3- 29- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي HDL در موشهاي ديابتيک نوع I80
3- 30- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي HDL در موشهاي ديابتيک نوع I81
3- 31- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي LDL در موشهاي ديابتيک نوع I82
3- 32- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي LDL در موشهاي ديابتيک نوع I285
3-33- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي LDL در موشهاي ديابتيک نوع I86
3-34- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي VLDL در موشهاي ديابتيک نوع I87
3-35- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي VLDL در موشهاي ديابتيک نوع I90
3-36- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي VLDL در موشهاي ديابتيک نوع I91
3-37 - اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي Dcarota mg/kg) 100، 200، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي انسولین در موشهاي ديابتيک نوع I95
3-38- میزان جذب طول موج nm450 در مورد غلظت های متفاوت انسولین97
نمودار3- 39- تغییرات تعداد جزایر پانکراس ناشی از تزریق STZ و تجویز گلایبن کلامید و دوزهای مؤثر عصاره متانولي Daucus carota در موشهای دیابتی نوعI
نمودار3-40- تغییرات میانگین قطر متوسط جزایر (اندازه جزایر) پانکراس ناشی از تزریق STZ و دوزهای مؤثر بر قند خون عصاره متانولي Daucus carota mg/kg) 100 ، 200 ،300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) در موشهای دیابتی نوع Ι
نتایج بررسی تغییرات هیستولوژیکی جزء آسینار و جزایر پانکراس
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
الف) دیابت نوع I و تغییرات سطح سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی پانکراس
ب) اثرات تجویز عصاره بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و تغییرات بافتی پانکراس ناشی از دیابت نوع I
اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح سرمی گلوکز و انسولین

اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینها
اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح آنزیمهای عملکرد کبدی
اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح فاکتورهای عملکرد کلیوی
نتیجه گیری کلی120
پیشنهادها121


اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز


انسولین


کلسترول


تری گلیسرید


لیپوپروتئین ها


فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروشگاه پایان نامه | تحقیق و پروژه | مقالات دانشجویی پایان نامه اثر ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول،
تری ... ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت
نوعI ... و اثر عصاره متانولی دانه های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی
گلوکز، ..... الف) دیابت نوع I و تغییرات سطح سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و
تغییرات ...

معرفی و دانلود دانلود پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه های Daucus carotas ...

3 نوامبر 2013 ... اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول،
تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای
صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل :
Word( ... 2 1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین

مقاله فلسفة‌ اسلامي‌ | فروشگاه فایل

27 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله فلسفة‌ اسلامي‌ 12 ص با فرمت word ... فلسفة‌ اسلامي‌ را به‌ شيوه‌هاي‌ مختلف‌
مي‌توان‌ تعريف‌ كرد، اما نگرشي‌ كه‌ در اينجا اتخاذ شده‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ ... دانلود تحقیق اثر
الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای عملکرد کلیوی در موشهای
صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... پایان نامه نيازهاي انساني.

تئوفیلین و اثر غذا بر سطح سرمی آن | جستجو در اسپیناد

تحقیق اثر الکلی daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای عملکرد
کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع i ... به د . ادامه مطلب درخواست حذف
مطلب منبع : http://fileco.blogsky.com/1395/11/09/post-47643/دانلود-تحقیق-اثر-
الکلی- ...

دانلود پایان نامه اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز,انسولین, ... سطح
سرمی انسولین و فاکتورهای عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع
I.

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... - پارس یونی

4 سپتامبر 2015 ... اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... ۱ -۳-
اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین… ..... اثر عصاره متانولی
Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینها…

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

8 ژوئن 2016 ... دانلود اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین،
کلسترول، ... در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... و اثر عصاره متانولی دانه
های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، .... اثر تجویز
عصاره متانولی دانه هویج بر سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی )اوره، ...

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... - پارس یونی

4 سپتامبر 2015 ... اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... ۱ -۳-
اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین… ..... اثر عصاره متانولی
Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینها…

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

20 آگوست 2015 ... پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل ۱۸ تا ... اثر
عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... عملکرد کبدی و کلیوی در
موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I 120ص ... ۱-۴-۳- اثر انسولین بر متابولیسم
پروتئین۱۱ ... ۲-۷- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم۳۷.

تحقیق اثر الکلی daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای ...

عبارت تحقیق اثر الکلی daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای
عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع i در بین اطلاعات جستجو
شده و ...

بانک دانلود تحقيق و پروژه و پايان نامه.داکیومنت98|زیست شناسی ...

خرید ودانلود پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ...
عصاره متانولي Daucus carota ( mg/kg 300،۲۰۰،۱۰۰ ) بر سطح سرمي گلوکز،
انسولین، ...

عملکرد ت - همراه فید

انجام پایان نامه و مقاله ارزی عملکرد واحد فناوری و اطلاعات سیستم های بانکی انجام
پایان ..... تحقیق اثر الکلی daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای
عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع i ... ادامه مطلب درخواست حذف
مطلب منبع : http://fileco.blogsky.com/1395/11/09/post-47643/دانلود-تحقیق-اثر-
الکلی- ...

دانلود پروژه و مقاله

در این پایان نامه به معرفی و پیاده سازی مدل جدید بینایی استریو به منظور اجرا ......
اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... و
فاکتورهای عملکرد کلیوی(اوره،اسیداوریک،کراتی نین) در موشهای صحرایی نر ..... الف)
دیابت نوع I و تغییرات سطح سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی
پانکراس.

بررسی اثر عصاره الکلي دانه های Daucus carota بر سطح سرمی گلوکز ...

2 دسامبر 2016 ... اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... عملکرد
کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... که در اثر کمبود ترشح
انسولین (دیابت نوع I) و یا اختلال در عملکرد انسولین (دیابت نوع II) در بدن به وجود می
آید. ... بعد دانلود پاورپوینت آشنایی با آفات و بیماریهای گل رز ...

عملکرد ت - همراه فید

انجام پایان نامه و مقاله ارزی عملکرد واحد فناوری و اطلاعات سیستم های بانکی انجام
پایان ..... تحقیق اثر الکلی daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای
عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع i ... ادامه مطلب درخواست حذف
مطلب منبع : http://fileco.blogsky.com/1395/11/09/post-47643/دانلود-تحقیق-اثر-
الکلی- ...

بانک دانلود تحقيق و پروژه و پايان نامه.داکیومنت98|زیست شناسی ...

خرید ودانلود پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ...
عصاره متانولي Daucus carota ( mg/kg 300،۲۰۰،۱۰۰ ) بر سطح سرمي گلوکز،
انسولین، ...

PDF: اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ داﻧﻪ ﻫﺎیDaucus carotas ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ،. ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ،
ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪی و ﮐﻠﯿﻮی. در ﻣﻮﺷﻬﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع I. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ...

پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز

جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۲۰ سر موش صحرائی نر نژاد ویستار با وزن gr250-200 بودند.
... دوز(mg/kg 300( عصاره به مدت ۳ روز سبب کاهش سطح سرمی اوره شد و به مدت ۱۴ روز ...
۳و۶ روز سطح سرمی AST و ALP را کاهش داد ولی گلایبن کلامید بر فاکتورهای عملکرد
..... نمودار ۳- ۸- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota(mg/kg100،۲۰۰،۳۰۰)
...

پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus Carotas بر سطح سرمی گلوکز

بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I.
فهرست.

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

18 آگوست 2016 ... پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری اثر عصاره
... در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... و اثر عصاره متانولی دانه های هویج(
seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، .... ,ALK.p; اثر تجویز
عصاره متانولی دانه هویج بر سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی )اوره، ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... - تیموس!

9 سپتامبر 2016 ... پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری ... در
موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... گرفت و اثر عصاره متانولی دانه های هویج (
seeds ِ Daucus carota ) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، .... اثر تجویز عصاره
متانولی دانه هویج بر سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی) اوره، اسیداوریک، ...

پایان نامه فیزیولوژی جانوری - تک فروشی و عمده فروشی nvalghalam

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری | مرجع دانلود پایان نامه با . .... اثر
عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول،
تری ... ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت
نوع I.

پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه های Daucus carota بر سطح سرمی ...

26 ا کتبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ... بر سطح
سرمی گلوکز فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر ... جانوری اثر
عصاره الکلي دانه های Daucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... فاکتورهای
عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ...

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نرمبتلا به دیابت نوع I ......
اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و
لیپوپروتئینها. ..... با فرمت ورد با موضوع دانلود پایان نامه ارشد, اثر عصاره الکلی
دانه هایDaucus .

پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه های Daucus carota بر سطح سرمی ...

26 ا کتبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ... بر سطح
سرمی گلوکز فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر ... جانوری اثر
عصاره الکلي دانه های Daucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... فاکتورهای
عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ...

بانک دانلود تحقيق و پروژه و پايان نامه.داکیومنت98|زیست شناسی ...

خرید ودانلود پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ...
عصاره متانولي Daucus carota ( mg/kg 300،۲۰۰،۱۰۰ ) بر سطح سرمي گلوکز،
انسولین، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری | کانون صبای روستای رهن

23 جولای 2016 ... دانلود متن کامل با فرمت ورد : پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری ... اثر
عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... های
هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول، تری ...

دانلود تحقیق اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و ...

خانه / علوم پزشکی / دانلود تحقیق اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی
انسولین و فاکتورهای عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ...

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نرمبتلا به دیابت نوع I ......
اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و
لیپوپروتئینها. ..... با فرمت ورد با موضوع دانلود پایان نامه ارشد, اثر عصاره الکلی
دانه هایDaucus .

کبدی و کلیوی | مرکز دانلود فایل - ﺰﻛﺮﻣ ﺩﻮﻠﻧﺍﺩ ﻞﻳﺎﻓ

27 فوریه 2016 ... دانلود پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه های Daucus carotas اثر عصاره الکلی دانه
هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید،
لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به
دیابت نوع I لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل :Word( قابل ...

فروشگاه پایان نامه | تحقیق و پروژه | مقالات دانشجویی پایان نامه اثر ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول،
تری ... ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت
نوعI ... و اثر عصاره متانولی دانه های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی
گلوکز، ..... الف) دیابت نوع I و تغییرات سطح سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و
تغییرات ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... - تیموس!

9 سپتامبر 2016 ... پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری ... در
موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... گرفت و اثر عصاره متانولی دانه های هویج (
seeds ِ Daucus carota ) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، .... اثر تجویز عصاره
متانولی دانه هویج بر سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی) اوره، اسیداوریک، ...

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نرمبتلا به دیابت نوع I ......
اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و
لیپوپروتئینها. ..... با فرمت ورد با موضوع دانلود پایان نامه ارشد, اثر عصاره الکلی
دانه هایDaucus .

دانلود پایان نامه اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و ...

22 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای
عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های کشاورزی و دامپروری

12 نوامبر 2013 ... دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه ... پهنه
بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی و عوامل زمینی به کمک
روش های زمین ... اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...
عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I.

تری گلیسرید | فروشگاه فایل - دانلود مقاله

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول،
... ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I
130 ... و اثر عصاره متانولی دانه های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی
گلوکز، ... پایان نامه ارشد رشته اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح
سرمی ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

6 نوامبر 2016 ... دیابت ، در موشهای نر نژاد ویستار با تزریق STZ mg/kg,ip)70 ( القاء ی شد. ... سپس
موشهای دیابتی دوز mg/kg/day 200 عصاره دانه هویج ((Daucus carota ... carota) بادوز
mg/kg/day200 به مدت ۶ روزبه طورمعنی داری سطح سرمی ... ۱-۱- ساختمان و عملکرد
پانکراس … ... ۱ -۳-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین

دانلود پایان نامه اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز,انسولین, ... سطح
سرمی انسولین و فاکتورهای عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع
I.

دانلود تحقیق اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و ...

خانه / علوم پزشکی / دانلود تحقیق اثر الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی
انسولین و فاکتورهای عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... - پروژه دانلود

31 مارس 2014 ... جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۲۰ سر موش صحرائی نر نژاد ویستار با وزن gr250-200 بودند.
... در پایان هر دوره، در شرایط ناشتا خونگیری جهت اندازه گیری فاکتورهای مختلف ... دوز
(mg/kg 300( عصاره به مدت ۳ روز سبب کاهش سطح سرمی اوره شد و به مدت ۱۴ ..... اثر
عصاره متانولی Daucus carota بر سطح سرمی گلوکز و انسولین

تحقیق اثر الکلی daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای ...

عبارت تحقیق اثر الکلی daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای
عملکرد کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع i در بین اطلاعات جستجو
شده و ...

دانلود پایان نامه ارشد کشاورزی فیزیولوژی جانوری - انجام پایان نامه

برای دانلود رایگان نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی به سایت پایان نامه
مراجعه کنید. ... اثر کمبود ترشح انسولین (دیابت نوع I) و یا اختلال در عملکرد
انسولین (دیابت ... و اثر عصاره متانولی دانه های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح
سرمی گلوکز، ... و فاکتورهای عملکرد کلیوی(اوره،اسیداوریک،کراتی نین) در موشهای
صحرایی نر ...

زیست شناسی - دانلود فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و مقاله

در صورتي كه از گاو نر به صورت اشتراكي استفاده شود و يا گاو نر از ديگر گاوداري ها
اجاره ..... خرید ودانلود پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح
سرمی ... ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت
نوع I ... متانولي Daucus carota ( mg/kg 300،۲۰۰،۱۰۰ ) بر سطح سرمي گلوکز،
انسولین، ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

8 ژوئن 2016 ... دانلود اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین،
کلسترول، ... در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... و اثر عصاره متانولی دانه
های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، .... اثر تجویز
عصاره متانولی دانه هویج بر سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی )اوره، ...

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... - تیموس!

9 سپتامبر 2016 ... پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری ... در
موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... گرفت و اثر عصاره متانولی دانه های هویج (
seeds ِ Daucus carota ) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، .... اثر تجویز عصاره
متانولی دانه هویج بر سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی) اوره، اسیداوریک، ...

انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها - فروم تخصصی ...

عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas سطح سرمی گلوکز انسولین کلسترول تری
گلیسرید ... ها فاکتورهای عملکرد کبدی کلیوی موشهای صحرایی نر دیابت نوع I.

دانلود پایان نامه اثر عصاره الکلي دانه های Daucus carotas | cell full

9 نوامبر 2016 ... اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول،
تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای
صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... 1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش
انسولین… ... 2-7- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم…

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز، انسولین

23 فوریه 2017 ... اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ داﻧﻪ ﻫﺎیDaucus carotas ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ،
ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ، ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺟﺎﻧﻮری q. اﺛﺮ ...
ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪی و ﮐﻠﯿﻮی در ﻣﻮﺷﻬﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع I ..... ﻧﻤﻮدار -3-
1 اﺛﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) 300 ،200 ،100 mg/kg Daucus carota) و ﮔﻼﯾﺒﻦ.

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

3 مارس 2015 ... در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... به 9 گروه، عصاره الکلی دانه های هویج،
با دوزهای mg/kg) 100، 200و300)، به 3 .... سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی) اوره،
اسیداوریک، کراتی نین); اثر ... مصرف عصاره متانولی دانه هویج در موشهای دیابتیک
نوعسطح سرمی ... 1-15- گیاه Daucus Carota و دیابت ملیتوی …

دیابت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تشخیص و همچنین غربالگری دیابت با انجام آزمایش قند خون میسر است. ...
تقسیم‌بندی قدیم دیابت به دو نوع وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین که
توسط NDDG در ۱۹۷۹ .... اختلالات ژنتیکی عملکرد انسولین شامل موارد نامعمولی از
دیابت هستند. .... حدود نیمی از بیماران دیابتی در طول عمر خود علایم صدمه کلیوی را
نشان می‌دهند.

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... - دانلوداکس

2 نوامبر 2016 ... پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری ... در
موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... اثر عصاره متانولی دانه های هویج( seeds
ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول، ... (AST,ALT,ALP) و
فاکتورهای عملکرد کلیوی(اوره،اسیداوریک،کراتی نین) در موشهای صحرایی نر ...

دانلود تحقیق اثرعصاره الکلي دانه هایDaucus carotas برسطح سرمی ...

22 دسامبر 2016 ... جمعیت مورد مطالعه شامل 120 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار با وزن ... دوزmg/kg 300
به مدت 14روز سطح سرمی HDL را افزایش داد و گلایبن ... عملکرد کبدی [2]) (LFTو
کلیوی در موشهای صحرایی نر دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین بررسی نمائیم.
اهداف: اثر تجویز عصاره متانولی دانه هویج بر سطح سرمی گلوکز و انسولین ...

PDF: اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ داﻧﻪ ﻫﺎیDaucus carotas ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ،. ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ،
ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪی و ﮐﻠﯿﻮی. در ﻣﻮﺷﻬﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع I. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ...

PDF: اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ داﻧﻪ ﻫﺎیDaucus carotas ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﻠﻮﮐﺰ، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ،. ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ،
ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪی و ﮐﻠﯿﻮی. در ﻣﻮﺷﻬﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع I. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ...

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری - مای مارکت

14 ژوئن 2016 ... دانلود متن کامل با فرمت ورد : پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری ... اثر
عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، ... ها،
فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... های
هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول، تری ...

مقاله فلسفة‌ اسلامي‌ | فروشگاه فایل

27 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله فلسفة‌ اسلامي‌ 12 ص با فرمت word ... فلسفة‌ اسلامي‌ را به‌ شيوه‌هاي‌ مختلف‌
مي‌توان‌ تعريف‌ كرد، اما نگرشي‌ كه‌ در اينجا اتخاذ شده‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ ... دانلود تحقیق اثر
الکلي Daucus carotas بر سطح سرمی انسولین و فاکتورهای عملکرد کلیوی در موشهای
صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... پایان نامه نيازهاي انساني.

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...

8 ژوئن 2016 ... دانلود اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین،
کلسترول، ... در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... و اثر عصاره متانولی دانه
های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، .... اثر تجویز
عصاره متانولی دانه هویج بر سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی )اوره، ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های کشاورزی و دامپروری

12 نوامبر 2013 ... دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه ... پهنه
بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی و عوامل زمینی به کمک
روش های زمین ... اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز ...
عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I.

پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ...

پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... ها، فاکتورهای
عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I پایان نامه ... دانه
های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول، تری ...

بررسی اثر عصاره الکلي دانه های Daucus carota بر سطح سرمی گلوکز ...

11 مارس 2017 ... ... عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I ... پایان نامه اثر
عصاره الکلي دانه های Daucus carota بر سطح سرمی … ... اثر عصاره الکلي دانه
هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، … ها، فاکتورهای
عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I …

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی ... - پروژه دانلود

31 مارس 2014 ... جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۲۰ سر موش صحرائی نر نژاد ویستار با وزن gr250-200 بودند.
... در پایان هر دوره، در شرایط ناشتا خونگیری جهت اندازه گیری فاکتورهای مختلف ... دوز
(mg/kg 300( عصاره به مدت ۳ روز سبب کاهش سطح سرمی اوره شد و به مدت ۱۴ ..... اثر
عصاره متانولی Daucus carota بر سطح سرمی گلوکز و انسولین

مقاله در مورد پيشگيري درمان مريضيها با ورزش 12 ص

پایانامه در مورد آلودگي صوتي

دانلود پاورپوینت بررسی رشد کودک قبل و بعد از تولد - 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت اطلاعات دارويي مسكن ها - 69 اسلاید

آموزش متافیزیک (کامل)

قرارداد تدوين كتاب (قرارداد خام)

دانلود کتاب تاریخ بیهقی (تاریخ مسعودی ) فرمتword

دانلود تحقیق استصناع (قرارداد ساخت)

تحقیق درباره مشخصات دستگاه های ورودی

مدل سه بعدی پیانو