دانلود فایل


مقاله کیفر زدایی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود بهترین مقاله کیفر زدایی

دانلود فایل مقاله کیفر زدایی

دانلود بهترین مقاله کیفر زدایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت فایل

10. ﺑﺨﺶ اول. : ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ادﻟﻪ آﻣﻮزه ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ...... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺟﺮم زداﯾـﯽ ، ﻗـﻀﺎ زداﯾـﯽ و ﮐﯿﻔـﺮ زداﯾـﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ. ﺣﻮزه ﻫﺎ ، .... ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺟﺰاء ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه.

عوامل توجیه کننده جرم زدایی - پایگاه مجلات تخصصی نور

فهرست مقالات. عوامل توجیه کننده جرم زدایی. نویسنده: غفاری، محمد؛ ... مقالات مرتبط
پیشنهاد دیگران ... برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که
...

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﮐﯿﻔﺮزداﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺼﺎ - مجله پژوهش های فقه و حقوق ...

دارد. ﺑﺮ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ. ﮔﺎن. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷ. هﺪﯿ. اﻧﺪ. ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎرﻧﻪ. اي. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ. ﮐﯿﻔﺮزداﯾﯽ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ زواﯾﺎﯾﯽ از آن را در دو ﮔﺴﺘﺮه ﺛﺒﻮﺗﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ. ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾ. ﺪ؛ﻨ.

اصل مقاله - فقه و حقوق اسلامی

به بررسي اين موضوع پرداخته. ايم. روش. تحق. قی. ادر. ني. مقاله. ،. روش. تحل. يلی ....
کنی .م. 1 . مبانی جرم. انگاری در حقوق فعالیت. های اقتصادی. هرچند کیفر. زدايي. 3.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﮐﯿﻔﺮزداﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺼﺎ - مجله پژوهش های فقه و حقوق ...

دارد. ﺑﺮ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ. ﮔﺎن. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷ. هﺪﯿ. اﻧﺪ. ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎرﻧﻪ. اي. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ. ﮐﯿﻔﺮزداﯾﯽ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ زواﯾﺎﯾﯽ از آن را در دو ﮔﺴﺘﺮه ﺛﺒﻮﺗﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ. ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾ. ﺪ؛ﻨ.

جایگزین‌های حبس در حقوق كیفری ایران (منتشر در پیام آموزش شماره ...

7 مارس 2015 ... كلید واژه‌ها: جایگزین حبس، تعلیق، كار عام المنفعه، كیفرزدایی ... در این مقالـه
جایگزینهای سنتـی حبس و برخی جایگزینهای نوین را كه در كشورهای ...

مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی - قیمت 1,500 تومان

مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی محدوده قیمت از 1500 تومان از
فروشگاه تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﮐﯿﻔﺮزداﯾﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺼﺎ - مجله پژوهش های فقه و حقوق ...

دارد. ﺑﺮ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ. ﮔﺎن. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷ. هﺪﯿ. اﻧﺪ. ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎرﻧﻪ. اي. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ. ﮐﯿﻔﺮزداﯾﯽ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ زواﯾﺎﯾﯽ از آن را در دو ﮔﺴﺘﺮه ﺛﺒﻮﺗﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ. ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾ. ﺪ؛ﻨ.

بستر مجازات های جامعه مدار با تأکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران

جازات های جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازات هایی هستند که در راستای سیاست
... استرالیا و نیوزلند در مسیر حبس زدایی، قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان
تجربه ... مجازات های اجتماعی در سیاست جنایی ایران مورد استفاده قرار گیرد. دانلود
مقاله ...

نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با
رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ...

مقالات :: «حبس زدایی وکاهش جمعیت کیفری زندانها »

«حبس زدایی وکاهش جمعیت کیفری زندانها »ازدیرباز حبس به عنوان یک مجازات وعامل
باز دارنده برای افراد قانون گریز بوده که حکومت به منظور دور کردن افراد نا بهنجار از ...

نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با
رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ...

سیاست جنایی - تحقیقات حقوقی آزاد

وجود آمده و مفاهیم جدیدی نظیر پیش. گیری، درمان، اصال. ح، بازپروری، بازدارندگی،
عدالت ترمیمی، سزادهی،. قضازدایی، کیفرزدایی. ، مشارکت اجتماعی و امثال آن به. بدنه.
ی.

زندان زدایی؛ چرایی وخاستگاه تئوریک (3) - راسخون

چنانچه گفته شد امروز دنياي مدرن به انقلابي دسته جمعي بر عليه زندان زدايي و افزايش
جمعيت كيفري دست زده است. كشورمان اگر چه اندكي دير اما از دورة رياست آیت الله ...

اصل مقاله (684 K) - فقه و مبانی حقوق اسلامی

تحوالتی داشته است این مقاله با هدف تحلیل این تحوالت در صدد پاسخ به ... ،به
تحوالت آن پداختند با این باور که قاعده دراء می تواند در اعمال سیاست کیفر زدایی
مفید و.

مقالات و تحقیقات و پایان نامه رشته حقوق

9 جولای 2015 ... پایان نامه قضا زدایی و جرم زدایی ... مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم
.... مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی · مقاله زن در ...

مقاله تورم قوانین کیفری در ایران و لزوم جرم زدایی و راهکارهای برون رفت ...

جرم انگاری یک رفتار نا به هنجار میتواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند اما گاه علاوه
بر این رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابه هنجاری است هم جرم محسوب میش...

بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی

شاه ملک پور خشک بیجاری، حسن، (1383)،« از جرم انگاری تا جرم زدایی در عرصه حقوق
محیط زیست»، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران، نشر برگ ...

پرتال جامع علوم انسانی - جرم شناسی و کیفر شناسی

عنوان مقاله: کیفر زدایی از جرایم کسب و کار. پدیدآورندگان: مجتبی جعفری. حوزه (های)
تخصصی: جرم شناسی و کیفر شناسی • حقوق کار و تأمین اجتماعی. تعداد نمایش: ...

از زندان تا کیفرزدایی - جرم شناسی

عنوان مقاله: از زندان تا کیفر زدایی (7 صفحه) نویسنده : ،مارک آنسل مترجم : آشوری،محمد
چکیده : کلمات کلیدی : دادنامه » شماره 2 (صفحه 31) از زندان تا کیفرزدایی

مقاله تورم قوانین کیفری در ایران و لزوم جرم زدایی و راهکارهای برون رفت ...

جرم انگاری یک رفتار نا به هنجار میتواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند اما گاه علاوه
بر این رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابه هنجاری است هم جرم محسوب میش...

قضا زدایی و جرم زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری

6 ژانويه 2011 ... به تصریح برخی نویسندگان، مکانیسمهایی چون قضازدایی، کیفرزدایی، جرم‌زدایی و..
.، در واقع، توزیع و تفویض بعضی وظایف و صلاحیتهای عدالت ...

دانلود مقاله

بررسی تاسیسات ارفاق آمیز در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی ... ایجاد
شده و موضوعاتی مانند میانجیگری- عدالت ترمیمی- کیفر زدایی و قضازدایی در قوانین
...

مهم ترين جلوه هاي كيفر زدايي در قانون جديد مجازات اسلامي - Magiran

در اين ميان، كيفرزدايي به عنوان يك راهبرد اساسي در سياست جنايي كشورها، بيش از ...
اين مقاله، ضمن بررسي سياست كيفرزدايي، به مهمترين جلوههاي آن در قانون مذكو ...

مبانی و مدل كيفرگذاري تعزيري )مطالعه موردی در جرايم عليه امنيت(

قطعیت است و با توجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره می شود، ......
ندارد و از طرف دیگر امکان شرعی یا عقالیی جرم زدایی از عمل نیز وجود ندارد، باید.

درآمدی بر جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازداییمقدمه گزارش: کمیته ...

درآمدی بر جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازداییمقدمه گزارش: کمیته اروپایی ویژه مسایل
جنایی وابسته به شورای اروپا. ... ایمیل این مقاله (نیازمند ورود) ... کمیته اروپایی ویزه
مسایل جنایی در سال 1972 مامور مطالعه در مورد مفهوم جرم زدایی با توجه به حقوق جزای ...

امکان رسیدگی به جنایات داعش المللی از در دیوان کیفری بین الملل دیدگاه

زدایی،. ترسط. جنایت. پیشه. های. گروه. داعش. به. فعلیوت. رسیده. و صالحیت مرضرعی
دیران را احراز کرده است و از ..... که هدف و ضرورت اصلی این مقاله را نیدز شدامل مدی.

PDF[کیفر زدایی از اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی]—فروشگاه ...

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 12. ﮐﯿﻔﺮ زداﯾﯽ از اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ q. ﮐﯿﻔﺮ زداﯾﯽ q ... ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻢ زداﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻢ زداﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻢ زداﯾﯽ داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ.

تدابير جايگزين حبس در قانون جدید مجازات اسلامی - نشرحقوقی عدلیه ...

حبس در منزل، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مقاله حقوقی، حبس زدایی در قانون جدید
مجازات اسلامی، مقاله رایگان رشته جزا و جرمشناسی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض ...

بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مقارنه‌ای برخی مصادیق
کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو ...

دریافت فایل

10. ﺑﺨﺶ اول. : ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ادﻟﻪ آﻣﻮزه ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ...... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺟﺮم زداﯾـﯽ ، ﻗـﻀﺎ زداﯾـﯽ و ﮐﯿﻔـﺮ زداﯾـﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ. ﺣﻮزه ﻫﺎ ، .... ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺟﺰاء ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه.

حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس > آموزش و ثبت نام > اعضای هیات ...

بومي سازي جايگزين هاي زندان و راهکارهاي کاهش جمعيت کيفري(مقاله برگزیده همايش ...
زدايي خردگرا،خروج از بحران تورم جمعيت کيفري(ماهنامه اصلاح و تربيت،1385) ...

ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﺟﻠﻮه اي ﻧﻮﻳﻦ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي

ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺣﻖ ﮔﺴﺘﺮ ... ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﺷﻮد ....
ﻣﺎرﺕﻴﻦ راﻳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺕﺮﻣﻴﻤﯽ ،ارﺕﻘﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪن روﻳﮑﺮد ﺑﺰﻩ دﻳﺪﻩ ﻣﺤﻮرﯼ(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت)،ﺕﺮﺝﻤﻪ اﻣﻴﺮ ...

ﺗﻌﻘﻴﺐ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ از اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ کیفری - جستجو در مقالات ...

اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﺎن درﺑﺎره ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮم ﺗﺮدﻳﺪ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻪ راه آﺳﺎن
ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮ و ﺟﺮم ﺗﺮ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد دارد، ﻧﺒﺎﻳﺪ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴـﺖ از ﺣﺮﺑـﻪ ﻣﺠـﺎزات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .

فروشگاه اینترنتی شیاطین سرخ اردبیل مقاله کیفر زدایی

مقاله کیفر زدایی. این مقاله در حوزه حقوق کیفری است که از به روزتریم مطالب
وبرترین اساستید دانشگاه دریافت شده است. اشتراک بگذارید: پرداخت اینترنتی -
دانلود ...

موضوع پایان نامه حقوق جزا و جرم | ترجمه مقالات ISI

استنادپذيري ادله الكترونيكي در حقوق كيفري ايران ... جرم و عناصر متشکله آن در
فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران ... نقش اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی

ميانجيگري کيفري راهي به سوي کيفر زدايي

عنوان مقاله : ميانجيگري کيفري راهي به سوي کيفر زدايي. تحقيق وتهيه : رحمان
حبيبي. سال 86. اداره زندان محلات. مقدمه. به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی
کیفری ...

جرم زدائی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... كلمات كليدي : جرم زدايي، كيفر زدايي، قضا زدايي، جرايم شرعي، جرم زدائي قانوني،
جرم زدائي عملي نویسنده ... مقاله. جایگاه در درختواره, حقوق جزای عمومی ...

مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید - اداره کل زندانهای استان ...

9 فوریه 2016 ... مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با
رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای ...

محیطی گذاری کیفری زیست گرایی در عرصه سیاست عوام

شناسی از دانشگاه. اصفهان، اصفهان، ایران. نوع مقاله: پژوهشی. تاری. خ دریافت مقاله:
11. /9/. 1191. تاریخ پذیرش مقاله: 22 ... ها. ی سیاست کیفری. عوام. گرا. در عرصه.
سیاست. گذار. ی. کیفری. زیست. محیط. ی را در. دو عرصه ...... جرائم مربوط. به جنگل
زدایی ).

مقالات و تحقیقات و پایان نامه رشته حقوق

9 جولای 2015 ... پایان نامه قضا زدایی و جرم زدایی ... مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم
.... مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی · مقاله زن در ...

مجازات های جایگزین زندان در قانون جدید ( 47 صفحه ) - فروشگاه مقالات حقوق

13 نوامبر 2015 ... مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با
رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای ...

تعقیب زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری

11 دسامبر 2015 ... در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب‌زدایی کیفری، جلوه‌های آن در ... کشورها در
اشکال جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است.

مهم ترین جلوه های کیفر زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی

در این میان، کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورها، بیش از
... این مقاله، ضمن بررسی سیاست کیفرزدایی، به مهمترین جلوههای آن در قانون مذکو ...

نكوداشت استاد دكتر محمد آشوری و انتشار مجموعه مقالاتی ... - انتشارات سمت

ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﮫﺎی زﻧﺪان ﻳﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی. ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ. ﺗﺄﻟﯿﻒ ...... واژﮔﺎن
ﮐﻠﯿﺪی. ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان، ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن، واﻛﻨﺸﮫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻗﻀﺎزداﻳﻲ،. ﻛﯿﻔﺮ. زداﻳﻲ . ﺳﺎزﻣﺎن. |. ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ.

آخرین مقالات منتشره در سراسر کشور از تاريخ 1395/01/14 لغایت 1395 ...

14 جولای 2016 ... جرم شناسي انتقادي، حقوق کيفري ماهوي، کيفرزدايي، نهادهاي اصلاح مدار، قانون مجازات
اسلامي. بررسي تحولات حقوق کودکان و نوجوانان بزه ديده در مرحله ...

مقاله تورم قوانین کیفری در ایران و لزوم جرم زدایی و راهکارهای برون رفت ...

جرم انگاری یک رفتار نا به هنجار میتواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند اما گاه علاوه
بر این رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابه هنجاری است هم جرم محسوب میش...

PDF[کیفر زدایی از اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی]—فروشگاه ...

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 12. ﮐﯿﻔﺮ زداﯾﯽ از اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ q. ﮐﯿﻔﺮ زداﯾﯽ q ... ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻢ زداﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻢ زداﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻢ زداﯾﯽ داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ.

نكوداشت استاد دكتر محمد آشوری و انتشار مجموعه مقالاتی ... - انتشارات سمت

ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت. اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﮫﺎی زﻧﺪان ﻳﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی. ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ. ﺗﺄﻟﯿﻒ ...... واژﮔﺎن
ﮐﻠﯿﺪی. ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان، ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن، واﻛﻨﺸﮫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻗﻀﺎزداﻳﻲ،. ﻛﯿﻔﺮ. زداﻳﻲ . ﺳﺎزﻣﺎن. |. ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ.

کانون وکلای دادگستری اصفهان - درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی

27 سپتامبر 2013 ... کتاب درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی با تاکید بر مفاهیم جرم شناسی به ضرورت های
وضع و حذف قانون کیفری ...

ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات ...

جرم‌انگاری، جرم‌زدایی، مفسد فی الارض، قانون برنامۀ پنجم توسعه. تمام متن: PDF.
بازدید: 229. چکیده. چاپ این مقاله. چگونه به مقاله ارجاع بدهیم. ایمیل این مقاله (نیازمند
ورود ).

ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات ...

جرم‌انگاری، جرم‌زدایی، مفسد فی الارض، قانون برنامۀ پنجم توسعه. تمام متن: PDF.
بازدید: 229. چکیده. چاپ این مقاله. چگونه به مقاله ارجاع بدهیم. ایمیل این مقاله (نیازمند
ورود ).

پاسبان عدالت

پاسبان عدالت - در این وبلاگ مجموعه مقالات حقوقی- کیفری سید محمد حسینی (عالمی )
... زیادی برای کیفر زدایی در حقوق جزای عرفی و حقوق اسلامی پیش بینی شده است.

مقالات :: " تعویق صدور حکم " - اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی

و صرف نظر از برخی ایرادهای شکلی و ماهوی قانون مذکور با پیش بینی کیفر زدایی می
تواند نقش عمده ای در کاهش جمعیت کیفری و به ویژه کاهش جمعیت زندانها داشته باشد.

مهم ترین جلوه های کیفر زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی

در این میان، کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورها، بیش از
... این مقاله، ضمن بررسی سیاست کیفرزدایی، به مهمترین جلوههای آن در قانون مذکو ...

تدابير جايگزين حبس در قانون جدید مجازات اسلامی - نشرحقوقی عدلیه ...

حبس در منزل، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مقاله حقوقی، حبس زدایی در قانون جدید
مجازات اسلامی، مقاله رایگان رشته جزا و جرمشناسی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

تعقیب زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری

11 دسامبر 2015 ... در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب‌زدایی کیفری، جلوه‌های آن در ... کشورها در
اشکال جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است.

ﺗﻌﻘﻴﺐ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ از اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ کیفری - جستجو در مقالات ...

اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﺎن درﺑﺎره ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮم ﺗﺮدﻳﺪ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻪ راه آﺳﺎن
ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮ و ﺟﺮم ﺗﺮ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد دارد، ﻧﺒﺎﻳﺪ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴـﺖ از ﺣﺮﺑـﻪ ﻣﺠـﺎزات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .

عدالت کیفری و حقوق بشر - IHRN.ir

مفهوم جرم زدایی و واژه جرم زدایی پیشینه‌ی طولانی ندارد، با وجود این در تاریخ حقوق ...
این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری مطرح شده است. مشاهده مقاله. مشاهده نظرات - 0 |
...

مقالات و تحقیقات و پایان نامه رشته حقوق

9 جولای 2015 ... پایان نامه قضا زدایی و جرم زدایی ... مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم
.... مقاله میانجیگری کیفری راهی به سوی کیفر زدایی · مقاله زن در ...

بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی

شاه ملک پور خشک بیجاری، حسن، (1383)،« از جرم انگاری تا جرم زدایی در عرصه حقوق
محیط زیست»، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران، نشر برگ ...

مقالات بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان البرز

مقالات ... مطالعه و عملیاتی سازی جایگزین های مجازات حبس با هدف زندان زدایی ... جایگاه
جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران(حال و آینده) حسن حاجی تبار ...

تعقیب زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری

11 دسامبر 2015 ... در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب‌زدایی کیفری، جلوه‌های آن در ... کشورها در
اشکال جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است.

زندان زدایی؛ چرایی وخاستگاه تئوریک (3) - راسخون

چنانچه گفته شد امروز دنياي مدرن به انقلابي دسته جمعي بر عليه زندان زدايي و افزايش
جمعيت كيفري دست زده است. كشورمان اگر چه اندكي دير اما از دورة رياست آیت الله ...

جایگزین‌های حبس در حقوق كیفری ایران (منتشر در پیام آموزش شماره ...

7 مارس 2015 ... كلید واژه‌ها: جایگزین حبس، تعلیق، كار عام المنفعه، كیفرزدایی ... در این مقالـه
جایگزینهای سنتـی حبس و برخی جایگزینهای نوین را كه در كشورهای ...

فهرست مقالات به زبان فارسی، ۳۰۰ مقاله ، قسمت دوم : 23 آذر 1391 | وب ...

13 دسامبر 2012 ... این ۳۰۰ مقاله شامل مقالات جرم شناسی،جامعه شناسی،جزای عمومی و ... سازمان تعزیرات
حکومتی ، از قضا زدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه ...

معیار تعدیل مجازات،شخصیت متهم یا قاضی؟

مشخصات: مجموعه: مقالات: اولین نگارش در پنج شنبه, 12 آذر 1394 09:32 ... اولا مطابق
مقررات قوانین یاد شده ،کیفر زدایی یا تعدیل مجازات ها از سوی قاضی اختیاریست نه ...

نقش قضات محترم در كنترل جمعيت كيفري و حبس زدايي - حقوقدانان

نقش قضات محترم در كنترل جمعيت كيفري و حبس زدايي ..... مستلزم آن است که خود
موضوع مقالات و تحقیقات جداگانه ای واقع شود که در صورت توفیق در حد وسع و بضاعت
...

اصل مقاله - فقه و حقوق اسلامی

به بررسي اين موضوع پرداخته. ايم. روش. تحق. قی. ادر. ني. مقاله. ،. روش. تحل. يلی ....
کنی .م. 1 . مبانی جرم. انگاری در حقوق فعالیت. های اقتصادی. هرچند کیفر. زدايي. 3.

حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس > آموزش و ثبت نام > اعضای هیات ...

بومي سازي جايگزين هاي زندان و راهکارهاي کاهش جمعيت کيفري(مقاله برگزیده همايش ...
زدايي خردگرا،خروج از بحران تورم جمعيت کيفري(ماهنامه اصلاح و تربيت،1385) ...

Fars News Agency : تعقیب‌زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از ...

21 ژانويه 2016 ... عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی،محسن نورپور تعقیب‌زدایی کیفری؛ ... در این مقاله
بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در ...

ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﺟﻠﻮه اي ﻧﻮﻳﻦ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي

ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺣﻖ ﮔﺴﺘﺮ ... ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮم زداﻳﻲ و ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﺷﻮد ....
ﻣﺎرﺕﻴﻦ راﻳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺕﺮﻣﻴﻤﯽ ،ارﺕﻘﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪن روﻳﮑﺮد ﺑﺰﻩ دﻳﺪﻩ ﻣﺤﻮرﯼ(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت)،ﺕﺮﺝﻤﻪ اﻣﻴﺮ ...

آموزش کامل برنامه نویسی و ساخت کنترل 8 وسیله برقی بوسیله تلگرام و Node MCUپایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها

آموزش نرم افزار Access

آموزش روت گوشی سامسونگ sm-j701f اندروید 7کتاب طرح تحول نظام سلامت( درمان)-قوی،شرفی،حسینی،بابائی،تاریآموزش تعمیر لامپ کم مصرف به طور تضمینی و زبان ساده

پاورپوینت اختلالات انعقادي هموفيلي