دانلود فایل


مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی همراه با ترجمه درجه یک انگلیسی) - دانلود فایلدانلود فایل شماره تماس مستقیم با مدیریت سایت: 09124227846

دانلود فایل مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی همراه با ترجمه درجه یک انگلیسی) مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی همراه با ترجمه درجه یک انگلیسی)
این مطالعه با هدف شناسایی چالش­های مراقبت­های سالمندی در ایران طراحی گردید تا با فراهم آوردن تصویر روشن­تری از وضعیت موجود، سیاست­گذاران را در تدوین نقشه­ی راه آینده­­ کمک کند.
مطالعه­ حاضر یک تحقیق كيفي با رويكرد تحلیل چارچوبی است. به این منظور 37 مصاحبه­ی نیمه­ساختارمند با آگاهان کلیدی فرایند مراقبت سالمندی در سه سطح کلان، میانی و خرد در سال 2015 انجام شد. نمونه‏گيري به صورت هدفمند با حداکثر تنوع صورت گرفت. برای تحليل داده­ها ابتدا با استفاده از مرور متون يک چارچوب موضوعي تنظيم و سپس بر اساس آن موضوعات کليدي شناسايي گرديد.
فایل ورد فارسی: 11 صفحه
فایل ورد انگلیسی: 12 صفحهمراقبت سالمندان


بهداشت


درمان


ایران


elderly


care


health


پروژه


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در واحدهای مراقبت ویژه نوزادان تبریز از دیدگا

شناسایی ابعاد سﻼمت زنان ایرانی: مرور مﻄالعاﺕ کیفی . ... ویراستار انگلیسی: دکتر
منیر مظاهری • ... ایمنی بیمار یکی از اصول اساسی مراقبت سالمت می باشد و بررسی
فرهنگ ایمنی بیمار ... این پژوهش یك مطالعه توصیفی مقطعی می باشد و با استفاده از
ابزار و پرسشنامه ی .... زبان فارسی ترجمه شد و پس از آن، 2 نفر از اعضای هیأت علمی،.

پنجره جمعیتی کشور آغاز شد/ طرح برژینسکی برای کاهش جمعیت ایران

31 دسامبر 2013 ... به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم با توجه به دغدغه‌های رهبر معظم ... محمدزاده:
سیاست‌های جمعیتی هر کشور از یک سلسله آرمان‌ها، اهداف کیفی و کمی و ... در هر حال در
شرایط فعلی و در مرحله گذار از وضعیت قبلی به دوران جدید، ... و آلمان که سیاست‌ها در
جهت افزایش جمعیت است، به‌شدت مراقبت می‌شود که ...... تلفن همراه:.

عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1380-84

يك بررسي كه در سال گذشته با استفاده از الگوي سازمان جهاني بهداشت انجام شد، نشان
... نكته بسيار مهم اينكه جمهوري اسلامي ايران با وجودي كه در بين كشورهاي با درآمد ميانه
.... با هدف مقايسه وضعيت كمي و كيفي دانشكده‌ها نسبت به يكديگر در حيطه‌هاي آموزش،
..... تهيه بروشورهاي تبليغاتي از مراكز درماني منتخب، به زبانهاي فارسي و انگليسي

والدت امام رضا)ع( مبارک باد - مخابرات استان تهران

مخابرات در میدان امام در ذهن و خاطرۀ. همۀ کارکنانی است که در آن سال ها در این. ساختمان
بلند و حساس اشتغال داشتند: »یك بار. موشك به پامنار خورد. ساختمان با آن عظمت و ...

به زبان فارسی همراه با ترجمه درجه یک انگلیسی - به روز ترین کتابها و ...

مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی همراه با ترجمه ...
این مطالعه با هدف شناسایی چالشهای مراقبتهای سالمندی در ایران طراحی گردید تا با ...

Psychometric evaluation of Shah version of modified Barthel index ...

اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎه ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎرﺗﻞ ﺗﺠﺪﻳـﺪ. ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه در ... ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎه
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎرﺗﻞ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﻼﺑﭽﻲ ﻛﺎﺷـﺎن اﺑـﺰاري. روا و ﭘﺎﻳﺎ ﻣﻲ.

جغرافیای شهری - دانشگاه واحداندیمشک

به همین دلیل مشاهده مستقیم زمین، روش اصلی مطالعه جغرافیایی است. ... گرایش
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری تلاش می‌كند تا با توجه به عوامل انسانی و طبیعی ... كه
می‌تواند نقش بسزایی در سرنوشت یك جنگ و در نتیجه در وضعیت سیاسی یك كشور
داشته باشد. به ...... و مسایل آن در ایران، جغرافیای ناحیه ای ایران، متون جغرافیای
طبیعی به زبان ...

خواندنی ها - نجوای نازک نخل

28 مارس 2015 ... نجوای نازک نخل - مطالب خواندنی ها - دریچه ای به ادبیات - نجوای نازک نخل. ... با این همه
چندی بعد شجاعی صایین وضعیت فعلی ممیزی را بیشتر به نفع صنعت .... در حوزه
علوم انسانی بودند و نام هاشان تداعی کننده آثاری درجه یک و در این حوزه است. .... در این
برنامه با توجّه به اصول و مبانی آموزش زبان و ادبیات فارسی و نیز اهمیت ...

magiran.com: فصلنامه طب توانبخشي،

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (پزشکي) به زبان فارسي، انگليسي ... شهر تهران
در مورد اختلالات يادگيري و نقص-توجه/بيش فعالي و ارتباط آن با ويژگي هاي معلمان

Comparison of Elderlys Quality of Life Living at Homes and in ...

دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و اﺑﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺮاﻫﺎي ﺧـﺼﻮﺻﻲ و. دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ... ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ... ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﺎداري ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ .... ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ
رﻓﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ .... ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ روان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ... ﻟﻴﭙﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﺧﺘ
.

مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی ...

6 ژانويه 2017 ... مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی همراه با ترجمه
درجه یک انگلیسی) این مطالعه با هدف شناسایی چالشهای مراقبتهای ...

روز اول کارگاه مقاله نویسی فارسی برگزار شد. - دانش پرستاری: از ...

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - روز اول کارگاه مقاله نویسی فارسی ... با برخی
اصول اولیه ادبیات در نگارش مقاله به زبان فارسی آشنا شوید. ... ترجمه صحیح و دقیق
به زبان انگلیسی، .... ابتدا خواننده را با خود همراه کنید ... قدرت یا قوت شواهد در بیان
وجود یک اثر یا تفاوت است نوع مطالعه کیفیت مطالعه (شرط مهم و ...... مراقبت های
دارویی

روز اول کارگاه مقاله نویسی فارسی برگزار شد. - دانش پرستاری: از ...

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - روز اول کارگاه مقاله نویسی فارسی ... با برخی
اصول اولیه ادبیات در نگارش مقاله به زبان فارسی آشنا شوید. ... ترجمه صحیح و دقیق
به زبان انگلیسی، .... ابتدا خواننده را با خود همراه کنید ... قدرت یا قوت شواهد در بیان
وجود یک اثر یا تفاوت است نوع مطالعه کیفیت مطالعه (شرط مهم و ...... مراقبت های
دارویی

ﻢ ﯿﻣﻘ زﻧﺎن ﯽ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ و ﯽ زﻧﺪﮔ ﺖ ﯿ ﻔﯿﮐ ﺑﺮ ﯽ ﻣﻌﻨﺎدرﻣﺎﻧ - مجله علوم پزشکی رازی

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ. ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﻨﺎدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ... ﮔﺮوه
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻋﺎدي ﭘﺮﺳﺘﺎري را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ، ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﻌﻨﺎدرﻣـﺎﻧﯽ ... از
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان (ﻟﯿﭙﺎد) و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ( ..... ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷـﺎﻣﻞ وﺿـﻌﯿﺖ
ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ، .... ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ آن. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ روان.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.

مسجد - جمع رفقای سفر دیار دوست

جمع رفقای سفر دیار دوست - مسجد - به محفل دل بریدگان از دنیا خوش آمدید - جمع ...
گفتم با توجه به اوضاع منزل نمی توانم خانواده را در غربت با این وضعیت رها کنم، لذا
... سوم اینکه ویزای خانواده ام پیگیری شود تا پس از یک ماه برای آوردن آنها به ایران
برگردم. ...... نیاز به مراقبت دارند و از طرفی چون زبان انگلیسی یاد ندارند در خانه
سالمندان به ...

آشنايي با نظام سلامت

ميدان و عرصه اصلي خدمات سلامت، جامعه مي‌باشد كه با توجه به اهميّت آن، بعنوان بهترين
... را نيز به همراه داشته و هر دو نوع مراقبت‌ پيشگيري و درماني را با هم ارائه مي‌داده اند و ...
المعارف پزشكي به زبان فارسي را تحت عنوان ذخيره خوارزمشاهي به رشته تحرير در ...
در سلامت جامعه به تحقق در آورد و سرجان سيمون پزشك انگليسي يك نظام سلامت عمومي ...

آشنايي با نظام سلامت

ميدان و عرصه اصلي خدمات سلامت، جامعه مي‌باشد كه با توجه به اهميّت آن، بعنوان بهترين
... را نيز به همراه داشته و هر دو نوع مراقبت‌ پيشگيري و درماني را با هم ارائه مي‌داده اند و ...
المعارف پزشكي به زبان فارسي را تحت عنوان ذخيره خوارزمشاهي به رشته تحرير در ...
در سلامت جامعه به تحقق در آورد و سرجان سيمون پزشك انگليسي يك نظام سلامت عمومي ...

مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی ...

6 ژانويه 2017 ... مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی همراه با ترجمه
درجه یک انگلیسی) این مطالعه با هدف شناسایی چالشهای مراقبتهای ...

مطالعه کيفي وضعيت فعلي مراقبت سالمندان در ايران (به زبان

7 ژانويه 2017 ... مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی همراه با ترجمه
درجه یک انگلیسی) از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه ...

مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی ...

6 ژانويه 2017 ... مطالعه کیفی وضعیت فعلی مراقبت سالمندان در ایران (به زبان فارسی همراه با ترجمه
درجه یک انگلیسی) این مطالعه با هدف شناسایی چالشهای مراقبتهای ...

مرکز پژوهشها - تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد ...

18 مه 2013 ... فارسی · English .... دست اندرکاران ارائه خدمات طب سنتی ایران به مردم از جمله عطاری ها
س . ... کافی به سایر زبان ها مانند عربی و انگلیسی در زمینه طب سنتی ایران برای
توسعه ... سالمندان، معلولان، زندانیان، افراد بدون سرپرست و نیز بیماران با .... اهداف
انقلاب اسـلامی، معاونت طب ایرانی به عنوان یک مولود انقلابی تأسیس شد.

Psychometric evaluation of Shah version of modified Barthel index ...

اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎه ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎرﺗﻞ ﺗﺠﺪﻳـﺪ. ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه در ... ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎه
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎرﺗﻞ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﻼﺑﭽﻲ ﻛﺎﺷـﺎن اﺑـﺰاري. روا و ﭘﺎﻳﺎ ﻣﻲ.

پنجره جمعیتی کشور آغاز شد/ طرح برژینسکی برای کاهش جمعیت ایران

31 دسامبر 2013 ... به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم با توجه به دغدغه‌های رهبر معظم ... محمدزاده:
سیاست‌های جمعیتی هر کشور از یک سلسله آرمان‌ها، اهداف کیفی و کمی و ... در هر حال در
شرایط فعلی و در مرحله گذار از وضعیت قبلی به دوران جدید، ... و آلمان که سیاست‌ها در
جهت افزایش جمعیت است، به‌شدت مراقبت می‌شود که ...... تلفن همراه:.

مسجد - جمع رفقای سفر دیار دوست

جمع رفقای سفر دیار دوست - مسجد - به محفل دل بریدگان از دنیا خوش آمدید - جمع ...
گفتم با توجه به اوضاع منزل نمی توانم خانواده را در غربت با این وضعیت رها کنم، لذا
... سوم اینکه ویزای خانواده ام پیگیری شود تا پس از یک ماه برای آوردن آنها به ایران
برگردم. ...... نیاز به مراقبت دارند و از طرفی چون زبان انگلیسی یاد ندارند در خانه
سالمندان به ...

همه چیز درباره زرند | صدای زرند

شهرستان زرخیز زرند با مساحت 8260 کیلومتر مربع از شمال به شهرستان های ... تا یک
قرن پیش وضعیت آب و هوا شهرستان به علت ریزش برف و باران زیاد و نیز ... دهه اخیر
که روستاها، بخصوص روستاهای کوهستانی که زمانی پربارترین و با کیفیت ترین
..... افسر معروف انگلیسی که در سال 1890 میلادی (118 سال قبل) به ایران سفر کرده،
در ...

اعتبار سنجی نسخه فارسی شده آزمون کوتاه شده شناختی - مجله دیابت و ...

ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ. ﮐﺮد ... ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻦ. 60. ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﮐﻦ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻬﺮﯾﺰ. ك
داراي. ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ. ﺻﻮرت ... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﯽ آن ﺑﺮاي ﯾﮏ آزﻣﻮن ... واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. :
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ رواﻧﺴﻨﺠﯽ، آزﻣﻮن ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان،. اﯾﺮان. -1 .... زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 2. ﭘﺲ از. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﻫ. ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎ. ،ﯽﯾ ... ﻓﻌﻠﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﯿﺴﺖ.

مقالات مشاوره و راهنمایی

لازمه این امر، شناخت و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و ارزیابی عملكرد فرآیندهای
مختلف .... و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی به سالمندان، خانواده یا بستگان آن ها
انجام می گیرد. ... توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایران با ارائه خدمات شش گانه به
معلولین که شامل: ... یک سری از خدماتی می باشد که نیاز است تا به سلامت کودک و انجام
مراقبت های ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم علل بی نظمی دانش آموزان را شناسایی و آن را بهبود ببخشم؟

دانلود تحقیق انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي 21ص

دانلود مقاله کامل درباره اهداف پست بانك

پاورپوینت درباره برخی از الزامات تجارت

جزوه چکیده مقالات بازاریابی و افزایش فروش

پاورپوینت سیر تطور نظریه سازمان(فصل دوم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)

پاورپوینت آموزش سلامت

استاد مریم خستو -نمونه سوال زبان تخصصی معماری

جدول کامل محاسبه بارهای وارده بر ساختمان

پاورپوینت درس هجدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( دریا نعمت خداوندی )