دانلود رایگان


تحقیق درباره ی تاریخچه والیبال - دانلود رایگاندانلود رایگان در تاریخچه والیبال جــهان از آقای دکتر روبن آکــوســـتـــا کـه از سال 1984 در کنگره والیبال لوس آنجلس آمریکا به ریاســت فدراسیون بین المللی ا

دانلود رایگان تحقیق درباره ی تاریخچه والیبال لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب:
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحه:30
آموزش پرورش منطقه 6 تهران
هنرستان بزرگسالان شهید صدوقی
موضوع پروژه:تاریخچه والیبال
دبیر راهنما:سرکار خانم رفیعییان
تهیه کننده:
فاطمه نقابی
86-87
 1. vallyball.irتاريخچه واليبال در جهان

واليــبال در سال 1895 ميلادي مطابق با سال 1274 شمسي ، يعني 111 سال قبل توسط ويليام . ج . مورگـان مدير Y.M.C.A در هوليوك ايالت ماسا چوست آمريكا ابداع شد. در ابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود و دليل انتخاب اين نام براي همگان نامعلوم بود. تحت تاثير محبوبيت بسكتبـال در بين عامه ، مورگان تصميم گرفت براي دانشجويان خود ، ورزشي را بوجود آورد كه بازي از روي تور انجام گيرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تور تنيس روي چمن كه به دو طرف ديوار سالن ورزش بسته مي شد و با استفاده از توئي توپ بسكتبال كه بدليل سبكي وزن به دستها آسيب نمي رساند ، بازي را شروع كرد. با وجود اينكه بطور آهسته و كند از Y.M.C.A آغاز شد ولي طولي نكشيد كه در كليه شهرهاي ماساچوست و نيوانگلاند عموميت يافت.
در اسپرينگ فيلد ، دكتر ت ـ آ هالستيد با مــشاهده بازي ، مينتونت را به واليبال تغيير نام داد ، زيرا قصد اساسي از بازي كردن ، فرستادن و برگـشت دادن ( رد و بدل كردن ) توپ از روي تور است كه كلمه واليبال در معنا اين نيت را مشخص مي سازد. با اينكه واليبال در آغاز ورزش سالني بود و در محل هاي سرپوشيده بازي آن انجام مي شــد ، و اســاسا براي فعاليت هاي سرگرم كننده پيشه وران و تجار اختصاص يافته بود ، ولي كم كم به زمين هــاي روبـــاز كشـيده شد و بعنوان يكي از فعاليت هاي جالب توجه تابستاني در آمد و به شدت تعقيب مي شد.
در آغاز براي بازي واليبال قوانين خاصي تدوين نشده بود ، هر فرد و در هر كشــوري بميل خود و به طريق مختلف با توپ بازي مي كردند. رفته رفته واليبال در مناطق و نواحي مـختلف جــــــهـان گسترش مي يافت. همچنانكه هر ابداع يا اختراعي در آغاز با نواقصي همراه بوده و به مـرور زمـان تكـــــميل و رفع نواقص مي شود ، واليبال نيز از اين قاعده مستثني نبود و كم كم قوانين براي اين بازي وضع شد و روشها و حركات تكنيكي جايگزين حركات قبلي گرديد.
در سال 1900 پذيرفته شد كه امتياز هر ست بازي 21 پوان باشد.
در سال 1912 سيستم چرخش به تصويب رسيد.
در سال 1917 پذيرفته شد كه هر ست بازي 15 پوان ( امتياز ) باشد.
در سال 1918 تعداد بازيكنان هر طرف زمين 6 نفر پيشنهاد شد كه مورد قبول عامه قرار گرفت.
در سال 1921 موافقت شد كه هر تيم با سه ضرب توپ را به طرف ديگر بفرستد.
در سال 1923 اندازه زمين بازي 9×18 متر تعيين شد.

بمرور ، در سال هاي بعد ، قوانين فراواني براي اين بازي وضع شد و در بسياري از قــوانين قبلي نيز تـــغير حاصل گشت كه هنوز هم اين تغييرات ( سال 2000 ) ادامه دارد و هر چــهار سال يكبار در كنگره بين المللي واليبال تغييراتي در قوانين بازي به تصويب مي رسد و در كــنگره جهاني كه در سال 1998 ميلادي ( سال شمسي 1377 ) همزمان با برگزاري چهاردهمين دوره مســابقات واليبال جهاني مردان و سيزدهمين دوره زنان در ژاپن برگزار شد با تصويب و تغيير قوانين مـــــانند روش امتيازگيري با بردرالي ، امتيازات 25 براي ست هاي اول ، دوم ، سوم وچهارم و امتيازات 15 براي ست پنجم و همچنين تصويب بازيكن دفاعي ليبرو ، بكار بردن روش جديد مجازات ها و تصويب بــا پـــازدن تــوپ در كـنگره قبلي كه همه اين قوانين جديد دگرگوني و هيجان فراواني در بازي واليبال بوجود آورده است.
اولين كشور خارجي كه واليبال را پذيرفت ، كشور كانادا و بـه ســـال 1900 بــود. اساساً نهضت Y.M.C.A ( سازمان جوانان مسيحي ) در معرفي اين ورزش به ديگر كشورهاي جهان و تعميم آن سهم فراواني دارد.
بازي واليبال در پايان سال 1900 به هندوستان و در سال 1905 به كوبا ، 1909 به پورتوريـــكـــو ، 1910 به فيليپين ، 1912 به اوروگوئه ، 1913 به چين و 1917 به ژاپن و به تدريج از سال 1914 به بعد بتوسط سربازان قواي آمريكا و مستشاران و اشخاص ديگر ، به كشورهاي اروپائي از قـــبـــيل فرانسه ، چكسلواكي ، لهستان ، شوروي و بلغارستان و ساير كشورهاي اروپائي معرفي شد و تعميم يافت. ولي بسبب بيگانه بودن اين ورزش براي اروپائيان ، در ابتدا امر قبول آن به كندي صـــورت مي پذيرفت. فرانسه ، چكسلواكي و لهستان سه كشوري بودند كه قبل از ديگران اقدام به تشــكيل فدراسيون ملي واليبال در كشور خود نمودند.
كشور شوروي كه در سال 1923 اقدام يه تاسيس انجمن ملي واليبال نمود ، براي پــــــــيشرفت و دگرگــــونـي آن فعاليت زيادي بعمل آورد. اصولاً شوروي از كشورهائي است كه در پيشرفـــت تـــكنــيك و تاكـتيك واليبال و تنظيم قوانين در جهان سهم بسزائي دارد و براي قهرماني هاي در مسابقات اســت كــه قــدرت بــزرگ جهاني بحساب مي آيد. كشورهاي فرانسه ، چكسلواكي و لهستان پس از تشكيل فــدراســيــون مــلــي ، مــصــمم شــدند كه با كمك كشورهاي ديگر كه فدراسيون بين المللي را تاسيس نمايند و در سال 1936 به هــنـگام بـــازيهاي الـمـپـيـك در بـرلين آلمان ، در اين زمينه فعاليت زيادي نمودند ولي باآغاز جنگ بين المللي دوم و طغيان آن در اروپا ، اقدامات آنان متوقف شد.

بطور كلي تغييرات و پيشرفت واليبال را مي توان به سه دوره تقسيم نمود. دور اول از سال آغاز تا 1918 ، دوره دوم از سـال 1919 تا سال 1946 و دوره سوم از سال 1947 به بعد كه تــغــيــيرات و پيشرفت اساسي واليبال در دوره سوم صورت پذيرفته است.
پــس از جــنـگ بــين المللي دوم ، فعاليت هاي فراوان براي حركت جديد به واليبال مجدداً آغاز
شـــد و اولـــــين مــسـابـقه يين المللي در قاره اروپا بين دو كشور فرانسه و چكسلواكي و در شهر پـــاريس برگزار گرديــد. پـيـگـري براي تاسيس فدراسيون بين المللي واليبال ادامه يافت. مذاكرات بين سه كشور فرانسه ، چك و لهستان منتج به موافقت در جهت تشكيل گــنـگره ويــژه بــراي تــاسـيـس اتحاديه بين المللي واليبال گرديد. ســرانـجـام در تـاريـخ آوريل 1947 كنگره با شركت نمايندگان چهارده كشور از سراسر جهان در پاريس برگزار شد و مـوافـقـت شـد فـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي واليبال (F.I.V.B) تـاسـيـس گـردد كه اين فدراسيون در پاريس تشكيل شد و آقاي پل ليبود از كشــور فرانسه بعنوان اولين رئيس فدراسيون بين المللي واليبال انتخاب شد.
بزودي كشورهاي زيادي در خواست عضويت خود را براي پيوستن به فدراسيون بين المللي اعلام نمودند كه امروز اين فدراسيون حدود 218 كشور عضو دارد ( سال 2006 ) و بيش از 250 ميليون نفر از مردم جهان واليبال بازي مي كنند. اولين رئيس انتخابي فدراسيون بين المللي واليبال آقاي پل ليبود از كشور فرانسه تا سال 1984 ( يعني 37 سال تمام ) رياست فدراسيون بين المللي را با قدرت بــرعــهـده داشــت و تــوانــست بــا كــمك ساير اعضاء ، اين فدراسيون را در رديف فعال ترين فدراسيون ها و واليبال را در زمره بزرگترين ورزشهاي جهاني در آورد.
پــس از تــاسيس فدراسيون يبن المللي ، كميته هاي مختلفي در داخل آن بوجود آمد و بـــرنـامـه مسابقات رسمي بين المللي تنظيم و آغاز شد.
در سال 1949 اولين دوره مسابقات جهاني واليبال بــراي مــردان در پراگ و در سال 1952 دومين دوره مسابقات جهاني مردان و اولين دوره مسابقات جهاني زنان در مسكو برگزار شد.
بــرنامه مسابقات واليبال بطور منظم هرچهار سال يكبار تاكنون در كشورهاي مختلف انجام شده است . در ســال 2006 دوره شــانـزدهم مسابقات واليبال جهاني مردان با شركت 24 تيم و دوره پانزدهم مسابقات جــهاني زنان با شركت 24 تيم در كشور ژاپن انجام يافت.
تيم ملي واليبال بزرگسالان مردان ايران در اين مسابقات شركت نمود . بسبب اهميتي كه واليبال در بين ورزشها بدست آورد ، در سال 1964 مسابقات واليبال مردان و زنان به برنامه بازيهاي

الــمـپـيــك توكيو اضافه شد كه تاكنون (سال 2006 ) در ده دوره از بازيهاي المپيك برنامه هاي آن با اهميت خاصي انجام شده است.
علاوه بر مسابقات قهرماني جهان و المپيك ، مسابقات واليبال مردان و زنان در سراسر جـــهـان با عنوان ، جام جهاني ، ليگ جهاني ، قهرماني اروپا ، پان آمريكن ، قهرماني آسيا ، بازيهاي آسيائي ، واليبال ساحلي ، جهاني دانشجويان ( يونيورسياد ) ، قهرماني آفريقا ، ارتشهاي جهان ، گراند پــري زنان ، راه آهن هاي جهان ، قهرماني ناشنوايان ، قهرماني معلولين ، پارالمپيك ، قهرماني كشورهاي
عربي ، چهار تيم برتر ، جايزه بزرگ ، ستاره ها و تورنمنت هاي بين المللي و دوستانه و غــيـره در گروههاي سني نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان و ميني واليبال بطور منظم انجام مي شود.
در تاریخچه والیبال جهان باید ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها ، تاکتیک ها و آمــادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود ( دگرگون کننده در سرویس ، ساعد ، انواع پاس ها ، توپ گیری ، و انواع آبشارهای سرعتی با پاس های کوتاه الف و ب و ترکیبی و بویژه بدنسازی ). انجمن های والیبال ژاپن از سال 1961 فـــعالـیت های بین المللی خود را و به همراه تیم های ملی زنان و مردان این کشور در کلــیه مسابقات رسمی تحت نظر فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیائی انجام داده اند. مــربــی تیم ملی والیبال ژاپن آقای یاسوتاکاماتسودایرا با تنظیم یک برنامه هشت سـاله و مــنـطـقی از سال 1965 تا 1972 توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال 1972 برای کــشور خود بدســـت آورد. ماتسودایرا یکی از بزرگترین مردان والیبال جهان بحساب می آید و سمــت هائی را با عـنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن ، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و نایب رئــیـس فـــدراســیــون بــین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی والیبال داشته است. ایشان سهم بسزائی در پیشرفت والیبال جهان دارد.
ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را در سال 1971 در دوکاتاگوری 1 و 2 در توکیو تشکیل داد که قریب 60 نفر از کشورهای مختلف جهان در این کلاس شرکت داشـتـند (ازکشورمان آقایان: ابراهیم نعمتی ، رضا هدایتی و داود دارابیان در میان شرکت کنندگان بودند ).
از دیگر مردان والیبــال ژاپن که در این تاریخچه میتوان از وی نامبرد ، آقای تویودا از کشور ژاپن می باشد ، ایشان از لـحـاظ تئوری امور فنی و ارائه تکنیک ها و تاکتیک های والیبال در جهان سهم موثری داشته است ، ضمناً آقای تویودا سمت هائی در فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون والیبال آسیا و ژاپن داشته اند و هنوز هم دارند (سال 2006 ).
آقای هورست باکه از کشور آلمان شرقی نیز در پیش برد امور فنی والیبال جهان و آموزش ، نقش

بسزائی داشته است و آغاز مینی والیبال برای کودکان از سن 9 تا 12 سال از ابـتکارات این شخص است.
تیم های صاحب نام زنان و مردان دنیا که از اولین مسابقات جهانی و المپیک و جام جــهــانـــی تا
کنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آورند عبارتند از : کشورهای شوروی ، ایتالیا ، ژاپن ، چکسلواکی ، آمریکا ، لهستان ، بلغارستان ، رومانی ، مجارستان ، آلمان شرقــــــی ، کوبا ، برزیل ، آرژانتین ، کره جنوبی ، چین ، پرو ، فرانسه ، كره شمالی ، هلند ، سوئد و کانــــادا.
امروزه فدراسیون بین المللی والیبال با سازمان مرکب از یک رئیس ، دو نایب رئیس ، پنج نـــائب
رئــیـس از کــــنــفدراسیون های والیبال قاره های جهان ، یک مدیر فنی ، یک خزانه دار ، سیزده عــضــــو و کمــیــتــه هــای مسابقات ، مربیان ، داوری ، قوانین ، پزشکی ، گسترش و فعالیت ها ، شــــناســـائـــی بـــازیــکـــان ، اطــلاعات ، حقوقی ، تشریفات ، والیبال ساحلی ، لیگ جهان و هــمــچــنــین حـدود 218 کشور عضــو و پنــج کــنـفدراسیون والیبال قاره ها با سازماني منظم و تعدادی مدرسین بــیــن الــمـللی در امور آموزش داوری و مــــربیگری ، برنامه های والیبال را در سراسر جهان هدایت کرده و به پیش می برد.
در تاریخچه والیبال جــهان از آقای دکتر روبن آكــوســـتـــا کـه از سال 1984 در کنگره والیبال لوس آنجلس آمریکا به ریاســت فدراسیون بین المللی انتخاب شده است به بزرگی باید یاد کرد. ایشان مدیری لایق و شایسته و دارای ابــــتــکـارات بــــرجســـتــه ای در زمــیـنه پیشرفت والیبال می باشند. و به جرات میتوان گفت که امروزه بــه هــمــت ایشان والیبال بعنوان یکی از سه ورزش بزرگ جهانی معرفی شده است.
مقر فدراسیون بین المللی واليبال در شهر لوزان سوئیس قرار دارد و در اداره امور جاری فدراسیون بـیـن الـمللی و سیستم اداری و ارتباطی با جهان ورزش با والیبال ، خانم مالوآكوستا همسر رئیــس فدراسیون بین المللی ، سهم ارزنده ای داشته و دارد.
از رویـداد های مهم والیبال بغیر از المپیک ، مي توان قهرمانی جهان و جام جهانی لیگ سراســری مــردان جهـان را نام برد.اولین دوره لیگ جهان در سال 1990 با شرکت هشت تیم و جــایــزه ای معــادل یـک مـیـلـیـون دلار آغـاز شد و به ترتیب دومین دوره به سال 1991 و باشرکت 10 تیم و دومیلیون دلار جایزه و سومین دوره در سال 1992 با شرکت دوازده تیم و سه میلیون دلار جایزه و بالاخره دهمین دوره آن در سال 1999 و جــایــزه ای معادل هفت میلیون دلار و باشرکت 12 تیم برگزار شده است. جایزه دوره یازدهم در سال 2000 ، یازده میلیون دلار است. كه در سال 2006

به پانزده ميليون دلار ارتقاء يافته است.
تــیم ملی والیبال ایتالیا در ده دوره شرکت در مسابقات لیگ جهان جمعاً در هفت دوره و طــــی ســــال های 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 95 و 1997 و 1999 مقام قهرمانی و در سال 1996 به مقام دوم و ســــال 1993 مقــــام سـوم و سال 1998 مقام نایب قهرمانی و از بهترین تیم های لیگ بشمار رفته است. اما در دوره ی چهارم بـــرزیل و در دوره ی هفتم هلند و در دوره ی نهم کوبا مقام قهرمانی لیگ جهان را بدست آوردند.
از دیگر نکات مهم و موفقیت آمیز والیبال در سال های اخیر پیشرفت های سریع والیبال ســاحـلـی است که به ســبــب اهــمــیت آن و با درایت و مدیریت دکتر آكوستا ، کمیته بین المللی المپیک تصویب نمود که مسابقات والیبال ساحلی به برنامه هــای الــمپیک اضافه شود که مسابقات آن در المپیک 1996 آتلانتا برگزار گردید و هنوز هم در المپيك ها ادامه دارد.
تاریخچه والیبال جهان دارای جزئیات فراوان و مهمی است که از ذکر آنها صرف نظر می شود که انشاء الله در کتاب ویژه ای در آینده به همه آن ها اشاره خواهد رفت.

تاریخچه والیبال در ایران


ورزش والیـــبال حـــدود ســــال 1299 شــمــسی یعنی 86 سال قبل ، ( در سال 1385 ) توســــط جناب آقای میرمهدی ورزنده استاد بزرگ ورزش ، بــه ایـران آورده شد و از دارالمعلمین ورزش آغــاز بــه تــعــلــیــم گـردید. بازی والیبال در ایران در ابتدای امر دارای قواعد خاصی نبود و به شــکــل های مختــلف آن را بـــازی می کردند. فنون و تاکتیک های والیبال نیز مانند قوانین آن پایه واساس اصولی نداشت و هر بازیکن به ابتکار شخصی و اختصاصی خود که اکثراٌبا مشت زدن یا سمبه زدن همراه بود با تــوپ بازی می کرد. لیکن در سال 1302 شمسی با استفاده از تــرجــمـه مجلات خارجی قوانینی که در آن زمان در کشورهای ديگر اجراء می شد ، در ایران نیزتاحدودی از آن پیروی گردید.
طول و عرض زمین درآن موقع 10×20 متر بود و در هر طرف زمین 9 تا 11 نفر با استفاده از سر و دست ، با توپ بازی می کردند. گردش یا چرخش بازیکنان به طور جدی وجود نــداشــت و هـر کــس در هـر محلی که بیشتر تخصص داشت به طور ثابت در آن محل بازی میکرد از سال 1304 توجه بیشتری از جانب علاقمندان نسبت به این ورزش معطوف گردید و ظرف مـــدت کــمــی

طرفداران بسیاری جذب این ورزش شدند ، به طوری که تمرینات والیبال در سه محل ، به طــور جدی و مستمر شروع و دنبال شد.
این سه محل عبارت بودند از :
1. دارالنعلمین ورزش 2. کلوپ شایسته یا اجتماعیون 3. کلوپ ورزشی کالج البرز.
محل سوم درای امکانات و زمینهای زیادتری بود و در نتیجه جوانان بیشتری به تمـریـنـات اشـتغال داشـتند. پس از چند ماه تمرین ، اولین مسابقه والیبال در سال 1304 بین دو تیم دارالمعلمین ورزش و کـــلوپ شایسته انجام گردید که باهیجان فراوان توام بود. چون مسابقه برای مردم تازگی داشت لذا حضور آنان باعث شد که رقابت بیشتری بین دو تیم مسابقه دهنده بوجود آمده و بر هیجان آن افزوده شود. این مسابقه مقدمه ای برای توسعه روز افزون این ورزش گردید.
برای تــمــریــنــات و آماده نمودن افراد کلوپ شایسته یا اجتماعیون ، مرحوم آقای شمس الدین شایسته که سالیان دراز خدمات ارزنده ای در ورزش کشور انجام داده اند ، تلاش بسیار می نمــود و خود نیز یکی از بازیکنان ورزیده آن دوره محسوب می شد.
از بازیکنان خوب دوران قدیم میتوان آقایان : حسن گوشه _ بدیع الله مجذوب _ ناصرخان رفیعا _ دکتر علی کنی _ دکتر علی یوسفی _ علی اکبر همایونی _ حاجی مقدم _ نصراله مقــــدم _ صادق ریاحی و چارلی اسمعیل زاده _ اوشار _ نقابت و پالیزی را نام برد.بازی والیبال به تــدریج بمدارس راه یافت و در اندک زمانی توسط مربیان فارغ التحصیل دارالمعلمین ورزش در مدارس و همچنین در شهرستانهای کشور رواج و عمومیت یافت.
شهرستان اصفهان اولین شهری بود که بعد از تهران در امر توسعه این ورزش فعالیت داشت. اولین مــســـابـقه شهرستان های ایران بین دو تیم والیبال کالج اصفهان و کالج البرز تهران ، برگزارشــد.
تهیه توپ والیبال یکی از مشکلات آن زمان بود و برای بازی والیبال اکثراً از توپ فوتبال استفاده می شد. سرانجام اولین توپ والیبال توسط شخصی به نام قمشه ای ساخته شد.
در سال 1314 یکدوره مسابقه باشگاهی در تهران برگزار گردید که تیم والیبال باشگاه دربند برنده جـام قهرمانی گردید. در همین سال نیز چند مسابقه دوستانه و تشویقی بین تیمهای بانوان تــهـــران انجام شد.
در سال 1318 اولین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ایران همزمان با مسابقات ســـایـر رشــــته های ورزشی برگزار شد. در ابتداي تاسیس فدراسیون های ورزشی ( سال 1324 ) ، والیبال وبـســکـتبال دارای فدراسیون مشترک و تا سال 1336 به همین نحو ادامه داشت و همه ساله مسابقاتی تـــحــت

عنوان قهرمانی باشگاهها ، دستجات آزاد ، انتخابی ، قهرمانی مدارس و دانشکده های هر شهرستان و نهایتاً قهرمانی کشور انجام می گرفت.
اشــــغــال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم ، ارتباط ورزشی کشور ما به ویژه تیم های والیبال را با سربازان این نیروها بهمراه داشت و راهی برای آشنا شدن با والیبال خارج از کـشــور بــود. در آن زمــان یــک مسابقه دوستانه بین یک تیم از کشورمان با ارتش روســیــه در بنــدر انـزلی انجام شد که بنفع ایران خـــاتــمه یافت ( بازیکنان این تیم عبارت بودند از : شاملو _ هاکوپیــان _ چـــارلی _ احـمدي نیا _ شادمان _ بزرگمهر _ خاتم _ ..... ). مسافرت ورزشکاران ایــن رشته چه به صورت شخــصــی و یـــا ورزشـی به خارج از کشور و مشاهده مسابقات والیبال خـــارجی تاثیر فراوانی برای والیبال ایران در بر داشــت و ایــن تغییرات از سال 1331 به بعدکاملاً محسوس بود و پاس های قوسی بلند به ابتکار آقای محمد حسن اشــتــری ، و آبـشار زدن با روش جفت در والیبال ثمره این مسافرت ها بود که در آن زمان آبشار زدن با روش لنــــگ رواج داشت ( یعنی پرش به بالا به وسیله یک پا انجام می شد) و کسانی که با روش جفت آبشار می زدند مورد پسند جامعه مربیان آنروز ایران قرار نمی گرفتند و مخالف آبشار زدن با روش جفت بودند.
ترجمه کتاب قوانین والیبال در سال 1333 توسط دکتر سید ضیاءالدین شادمان رئیس فـــدراسیون والــیــبال و بسکتبال وقت و تهیه و تنظیم آن به توسط آقای کاظم رهبری رئیس تربیت بـــدنـــی آموزشگاه هــای پــایــتــخت که از داوران ممتاز والیبال و چند رشته ورزشی در کشورمان بودند اقدامات ارزنده ای بود که شــکـل مــنظمی را در برگزاری مسابقات والیبال آن زمان فراهم نمود.
همچنین تمرینات منظمی در تهران و شهرستانها آغاز شد و برگزاری مسابقات شکل مناسب تــری پیدا کرد. تمرینات و مسابقات ادامه داشت.
در پــایـــان سال 1336 ، والیبال دارای فدراسیون مستقل شد و آقای امیرعباس امین بسمت اولیــن رئیس فدراسیــون والیبال منصوب گردید. علاقمندی و دلسوزی آقای امین موجب شد که فعالیت اساسی والیبال و رقــابت بین تیم ها از این زمان در کشور آغاز شود. آغاز والیبال نوین را می توان از بدو ریاست امیرعباس امین و دبیر فدراسیون والیبال آقای حسین جبارزادگان که از مربیان لایق و با قدرت والیبال و بسکتبال بود بحساب آورد. مسابقات و برنامه های تمرینی تیمها به صـــورت وسیع تر و با کیفیت بیشتری تعقیب می شد.
در سال 1337 برای اولین بار تیم ملی والیبال مردان پاکستان به تهران دعوت شد و چند مســابــقه دوستانه با تیمهای ملی وباشگاهی و ارتش انجام گرفت که پاکستان در چهار مسابقه پیاپی با تیــم

ملی و تیمهای دیگرمان سه بر صفر پیروز شد ولی در پنجمین مسابقه با تیم ارتش که در هــــوای آزاد و با توپ لاستیکی انجام شد سه بر دو شکست خورد. تیم ملی والیبال مردان کشورمان برای اولین بار در این سال تشکیل شد. شکست در این مسابقات ، والیبال ما را از خواب بیدار کرد و با بهره گیری از این تجربه ، تمرینات تیم ها ، با شکل منظم تری ادامه یافت.
چند ماه بعد تیم ملی مردان ایران به مسابقات والیبال بازیهای آسیائی 1958 توکیو اعزام شد. اعضاء تیم را هشت بازیکن به ترتیب کمال پورهاشمی ، عبدالمنعم کمال ، محمد اسمعیل اشتری ، محمد شریف زاده ، عــبــاس تــهــرانی ، مـحمود عدل ، حسینعلی امیری و سیاوش فرخی و مربی تـــیم آقای فــریــدون شریف زاده که از استادان بزرگ والیبال ، بسکتبال و فوتبال بودند و قبلاًعضویت در تیم های گالاتا سرای ترکیه را داشتــنــد و یـــک ســرپــرســت آقای امیر عباس امین تشکیل می دادنـــد و داور همراه تیم ، آقای ابراهیم نعمتی و بازیکن نهم تیم آقــای شــعــبـان محمدی از لیست 125 نــفـری اعزامی به بازیهای آسیائی توکیو بدون علت حذف شــدنــد. این تیم که برای اولین بار در چــنیـــن رویداد مهمی شرکت کرده بود ، توانست در میان کلیه تیمهای شـــرکـــت کـننده با افتخار و سربلندی مقام دوم مسابقات را کسب نموده و مدال نقره اولین دوره مسابــقــات والیبال بازیهای آسیائی را بــه ارمغان آورد. پس از این مسابقات ، فعالیت بیــن الــمللی بیشتری در ورزش والیبال ایران آغاز شد. اعزام مربیان و داوران به کلاسهای بین المللی ، دعوت از تیم هــای زنان و مردان خارجی به کشور و اعزام تیمهای ملی زنان و مردان به تورنمنت ها و مسابقات رسمی بین المللی مانند بازیهای آسـیائی ، مسابقات قهرمانی آسیا ، قهرمانی جهان ، دانشجویان جهان ، ارتشهای جهان ، ناشنوایان جــهـان ، معلولین جهان و راه آهن های جهان و جام های جمهوریت ترکیه و غیره ، از اهم این فعالیــت هـا می باشد ، که در این تاریخچه از مربیان و داوران بین المللی ایران بازیکنان تیمهای ملی نـام بــرده خواهد شد. مسابقات مهم بین المللی که تیمهای ملی و دیگر تیمهای نهادها و ارگانها کشور ما در هر رده سنی چه در داخل و چه در خارج کشور انجام داده اند بهمراه اسامی کلیه بازیکنان تــیــم مـــلی در رده های سنی مختلف که از سال 1337 تاکنون ( سال 1379 ) با تیمهای مختلف بــازی کرده اند در این تاریخچه به ترتیب با نام معرفی می شوند.
در رویـداد های داخلی ، برگزاری مسابقات والیبال لیگ سراسری ایران با عنوان جام پاسارگـــارد که در سالهای 1353 ، 1354 و 1355 انجام شد و مسابقات بین المللی دهه فجر و لیگ های برتر و دسته اول باشگاهها كه از سال 1372 تاکنون سال 1385 انجام مي شوداز اهمیت ویژه ای برخوردار

بوده و در رواج و گسترش و پیشرفت والیبال در کشور تاثیر فراوان برجای گذارده است.
مسابقات رسمی تا کنون ( سال 1385 ) تیمهای ملی والیبال زنان و مردان و سایر تیمهای والــیــبال نهادها و ارگانهای ایران شرکت نموده و توانسته اند مقام قابل معرفی را در آسیا یا جهان بدســـت آورند به ترتیب زیر اعلام می شود :
1. مقام دوم بازیهای آسیائی 1958 میلادی در توکیو مردان ، مدال نقره.
2. کسب مقام قهرمانی ( اول ) ارتشهای جهان ( سیزم ) و مدال طلا در تهران سال 1347 شــمــسی ( مردان ).
3. رتبه سوم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک بسال 1966 ( زنان و مردان ).
4. رتبه پنجم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک سال 1970 ( مردان ).
5. رتبه چهارم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی بانکوک سال 1970 ( زنان ).
6. رتبه پنجم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی تهران سال 1974 ( زنان ).
7. رتبه چهارم در مسابقات والیبال بازیهای آسیائی تهران سال 1974 ( مردان ).
8. مقام قهرمانی ناشنوایان جهان سال 1976 ( مدال طلا ) (مردان ).
9. مقام قهرمانی ارتشهای جهان ( سیزم ) سال 1979 ( مدال طلا ) ( مردان ).
10. مقام قهرمانی معلولین جهان در سال 1985 ( مدال طلا ) ( مردان )
11. مقام قهرمانی معلولین جهان در سال 1986 ( مدال طلا ) ( مردان )
12. مقام قهرمانی مسابقات والیبال معلولین جهان در سال 1989 در تهران ( مدال طلا )
13. مقام قهرمانی مسابقات ناشنوایان جهان.
14. رتبه ششم مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در بحرین سال 1981 ( مردان ).
15. مقام چهارم در اولین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در دوبی سال 1990 ( مردان ) که بسیار ارزشمند است.
16. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا در هیروشیما سال 1992 تیم باشگاه بنیاد شهید ( مردان ).
17. مقام چهارم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیائی در تهران سال 1993 ( مردان ).
18. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیائی در هیروشیما سال 1993 تیم باشگاه بانک ملی ایران ( مردان ).
19. مقام اول در مسابقات انتخابی جوانان جهان در تایلند سال 1993 ( مردان ).

20. مقام پنجم در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند سال 1993 ( مردان ).
21. مقام قهرمانی جوانان آسیا در تهران سال 1998 ( مدال طلا ) مردان از وقایع مهم است.
22. مقام اول مسابقات والیبال آسیای میانی – بزرگسالان ( مدال طلا ) مردان در سال 1998 در تهران.
23. مقام اول تورنمنت انتخابی جوانان جهان در منطقه آسیا که تیم ملی جوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در بحرین انتخاب شد سال 1377 شمسی.
24. مقام دوم تورنمنت انتخابی قهرمانی جهان – بزرگسالان در تهران _ تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن انتخاب شد 1376 شمسی.
25. مقام نهم قهرمانی نوجوانان جهان در تهران سال 1997.
26. مقام نهم قهرمانی جوانان جهان بحرین سال 1997.
27. مقام هشتم قهرمانی جوانان جهان در تایلند سال 1999.
28. مقام پنجم قهرمانی بزرگسالان آسیا در تهران سال 1378 شمسی.
29. مقام دوم قهرمانی باشگاههای آسیا در سال 1998 در لبنان ، تیم باشگاه پیکان تهران.
30. مقام سوم قهرمانی باشگاههای آسیا با عنوان اولین دوره کاپ کنفدراسیون والیبال آسیا در سال 1999 در چین ، تیم باشگاه پیکان تهران.
31. مقام دوم قهرمانی باشگاههای آسیا با عنوان دومین دوره کاپ کنفدراسیون والیبال آسیا در سال 2000 در تایلند _ تیم والیبال باشگاه پیکان تهران.


والیبال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران


در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، بعلت تعویض های پی در پی رئیس فدراســیــون و تـغییرات وسیع در کادر هیئت رئیسه ، برنامه های والیبال شکل پایداری نداشت و مــســابــقـــات بــیــن الــمـللی چه در داخل و چه در خارج از کشور متوقف گردید و فقط کوشش می شــد در زمیــنــه ورزش عــمــومــی گـسترش وسیع تری بوجود آید و مسابقات قهرمانی کشور نیز همــه ساله انجام گردد. اعزام داوران به کلاسهای داوری بین المللی تقریباً شکل منظمی داشــت ، امــا اعزام مربیان به کلاسهای بین المللی قطع گردید.
کم کم برنامه ها و مسابقات والیبال در سراسر کشور شکل بهتری بدست آورد. از لحاظ کــیـفیت تــعــداد تیمهای بیشتری در مسابقات شرکت نمودند ، ولی تماسهای بین المللی به ویژه تیم هــای

قدرتمنــد بــه هـمان ترتیب متوقف باقی مانده بود. با فعالیتی که طی چند سال اخیر از سال 1368 تا کنون 1385 آغاز شده است و با استعدادی که جوانان کشور در این رشته از خود نشان داده اند ، به ویژه در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که در دوبی برزگزار شد ، و تیم ملی نوجوانان کشورمـان با سربلندی کامل مقام چهارم این مسابقات را بدست آورد. و همچنین مقام چهارم قهرمانی جــوانـان آسیائی در تهران و کسب مقام اول در مسابقات انتخابی جوانان جهان در تایلند که انعکاس جهانی فراوانی داشت و از همه مهمتر طی سه سال گذشته ( سالهای 76-77و 78 ) مـــوفــقــیــت هـــای چــشــمــگــیری نـصیب تیم های ملی ما شد بویژه کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا که در سال 1377 در تهران برگزار شد علاقمندان این رشته را چند برابر نمود.
طرح و آغاز برنامه مسابقات والیبال بین المللی دهه فجر انقلاب اسلامی از سال 1365 تا سال 1379 از دیـگـر رویــدادهــای ارزنده والیبال بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اســت که دگرگونی فراوانی در والیبال کشورمان بوجود آورده است.
امید می رود که آینده بهتر و روشن تری در انتظار والیبال کشورمان باشد که بــایـــد بـه حــسـاب برنامه ریزی صحیح و دقیق فدراسیون والیبال گــذارده شـود ، به ویژه حضور مســتـمر و ارائه خط مشی های صحیح و کمک های بسیار ارزنده آقای حاجـــی مــحـمدرضا یــزدانـی خرم رئیــــس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران که در همه زمینه ها در کسب موفقیت هـــای یاد شـــده سهم اصلی و گرانبهائی داشته است. آقاي یزدانی خرم از اواخر سال 1368 به ریاست فــدراسـیون والیبال منصوب شده اند. كه تا اين فعاليت تا نيمه سال 1385 ادامه داشت.
در رویــداد هـــای داخــلــی ، بــرگــزاری مــسابقات لیگ های سراسری برتر ( سوپر لیگ ) ، ليگ دســـته اول ، دسته دوم ، دسته سوم بزرگسالان و جوانان بشکل نوین و با هــمـکاری مدیران کل تربـیت بـــدنی و روسای هیئت های والیبال استانهاکه زحــمــات آنــهــا قابل تقدیر است و با همیاری صمیمانه مدیران و روسای باشگاههای شرکت کننده در لیگ ها و سایر مسابقات قهرمانی کشور از اهمیت خــاصـی برخوردار بوده و اثـــرات جــالــب توجهی را بهمراه داشته که در سال 1378 این اثرات کاملاً محسوس و نــتیجه بخش بوده است ( کسب مقام قهرمانی توسط تــیم ملی جوانان کشورمان در چندين نوبت و شرکت تـــیــم های ملی جوانان و بزرگسالان کشورمــان در قهرمانی های جهان ). امید است بــرگــزاری ایــنگونه مسابقات موجب درخشش بیشتر والــیــبـال کشورمان در آینده در جهان گردد.

تشکیل کلاس های داوری و مربیگری بین المللی در طول 10 سال و سالهای قبل از آن ثــمــرات نیکوئی برای والیبال در برداشته است.روسای فدراسیون والیبال از اواخر سال 1336 تاکنون


آقایان :
1. امیر عباس امین از سال 1336 الی 1342
2. کاظم رهبری از اواخر سال 1342 الی 1346
3. علی اکبر میر فخرائی حدود 8 ماه سال 1347
4. کمال خانلی 1347 الی 1348
5. فریدون فرخ نیا از 1349 تا 1351
6. تیمسار سرلشگر مهدی خزائی 1351 تا 1353
7. فرهاد مسعودی از 1353 تا 1356
8. سرکار سرهنگ منوچهر شاپوری از اواخر سال 1356 الی 1357
9. محمود عدل سال 1358
10. غلامرضا جباری از اواخر سال 1358 تا 1360
11. جابر خلف زاده از 1360 تا اول سال 1361
12. حسین علیرضائی تهرانی از نیمه اول سال 1361 تا 1363
13. غلامرضا جباری از نیمه دوم سال 1363 تا 1365
14. پرویز خاکی از حدود پایان سال 1365 تا 1368
15. محمدرضا یزدانی خرم از اواخر سال 1368 تاکنون کنون طولانی ترین زمان ریاست.
16. محمدرضا داورزني از 20 آبانماه سال 1385
بازیکنان تیم ملی از سال 1338 تا اول سال 13791379
بازیکنان دیگری علاوی بر هشت یازیکن شرکت کننده در بازیهای آسیائی 1958 توکیو که در صفحات قبل از آنها نام برده شده و از سال 1338 تا کنون 1379 عضویت در تیم های ملی مردان در رده بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان را داشته اند بشرح زیر معرفی می شوند :

11. مسعود ماتاباني 12. خسرو ايمر احمدي 13. حسن كرد 14. محمود مطلق 15. مجتبي مرتضوي 16. محمد البرز 17. جهانگير قوام 18. چنگيز انصاري 19. اكبر قادري 20. مسعود صالحيه 21. خسرو گلستاني 22. فاروق فخرالديني 23. حسين جهانشاه 24. حسين درستيان 25. جعفر طاهري 26. خليل پاك نظر 27. حسين عليرضائي تهراني 28. بهمن بهشتين 29. محمد همت يار 30. قربانعلي شقاقي زاده 31. مقصود حاج جعفر 32. يحيي مستوفي 33. اكبر تنها 34. محمد قنبريان 35. مسعود فرهيد 36. بيژن روحي 37. شهريار ملك ايمن 38. حسن كبيري 39. هادي نوريان 40. ناصر خوئي 41. خسرو ابراهيم 42. محمود نظامي 43. نادر پاكر 44. يداله كارگر پيشه 45. محمدكريمي 46. حسين بهرام صفت47. دكتر نامدار 48. جمس پارسيان 49. محمد علي حيدرخان 50. حسن انصاري 51. ناصر مير خزائي 52. محمدرضا قاصدي 53. مسعود ميربابا 54. عباس شريفي 55. جمشيد قديري 56. محمد مهدي نياكان 57. خسرو ملك پور 58. محمد ملك لو 59. فريبز استخري 60. مهدي صابر پور 61. مصطفي ذوقي نژاد 62. ماشااله فرخ منش 63. محمود ميرفتاحي 64. حسن كيوان 65. رضا چيتگر 66. احمد پوركاشيان 67. محمود چايچي 68. محمد طاهري 69. علي طاهري 70. حسن شمشيري 71. عزيز پرتوي 72. محمود محب 73. ابراهيم حيدري 74. علي تازروني 75. منوچهر آخشين 76. اسماعيل حبييبي 77. جلال شاه حسيني 78. بهمن نايب اصل 79. مهدي رزاقي 80. ارژنگ مهاجر 81. علي صبوحي 82. رحيم قارصي 83. پرويز كاظمي 84. جلال شاهسون 85. ناصر نظافت دوست 86. احمد نعمت زاده87. بيژن كاظمي 88. جاويد نجفي 89. داود اللهياري 90. ابراهيم وطن پرست 91. علي موذن 92. قاسم تاجري 93. حسين آبادي 94. بهمن سلطاني 95. حسين رجائي 96. مجيد اسكوئي 97. بای محمد دوجی 98. جواد محتشمیان 99. مجید آزمون
100. مرتضی بهرامی نیا 101. مجید ساداتی 102. امیر حجازی نو 103. توحید جمالی 104. حبیب کوزه لی 105. خلیل آزمون106. محمدرضا سیف نوری 107. جهانگیر تراب پور 108. حمیدرضا امیری نیا 109. محمد معصومیان 110. فرزین خسروی اسکوئی 111. حسین همادی 112. بهنام جلوه 113. غلامرضا جاویدی 114. اکبر نائینی 115. احمد لاهوتی 116. غیاث الدین صحنه 117. اصغر نائینی 118. ایرج مظفری 119. سعید حجازیان 120. جاوید محسنی نیا121. محمدرضا آخوندزاده 122. مسعود آمارت 123. محمد مستوفی 124. ارسلان درگاهی 125. عبدالعلی نبی 126. محمدرضا دامغانی
 1. سید مهدی ابوترابیان 128. منصور احمدی 129. فرزاد فرهادیان 130. بهرامی راد 131. بابک مظفری
 2. رضا نوری133. فرشاد سعیدی 134. رحمت نوری 135. محمد صادق شعبان خمسه 136. بهروز امکانی
 3. سید مهدی امکانی 138. نادر عزیزیان 139. امید عقیلی 140. امیرحسین نفر 141. حسین مرسلی ( ملی جوانان )
  142. کیوان مجردی 143. مرتضی حق شناس ( ملی جوانان ) 144. مرتضی اکبری فر ( ملی جوانان )
 4. کریم کیا ( ملی جوانان ) 146. آرش طبیب زاده ( ملی جوانان ) 147. عبدالرضا فرجی ( تیم ملی جوانان )
  148. بهروز عطائی 149. حمیدرضا عقیلی ( تیم ملی جوانان ) 150. حسین اولادی ( ملی جوانان )
  151. مهران فرجی ( ملی جوانان ) 152. حشمت اله امیدی ( تیم ملی جوانان ) 153. فریبرز امیدوار 154. عباسعلی میرحسینی 155. جلال لطیف زاده 156. ساسان خداپرست 157. علیرضا امانی 158. عظیم جزیده 159. محمد حسین نجاتی
 5. حسین معدنی 161. امیرحسین منظمی 162. محمدرضا تندروان 163. رضا عصاری نائینی ( ملی جوانان )
 6. پیمان اکبری 165. محمدرضا تابعی 166. عباس قاسمیان 167. محمد ترکاشوند 168. سعید رضائی 169. علی نقدی 170. بهنام محمودی 171. رضا شهابی 172. غلامرضا مومنی مقدم راد 173. رهبر اسفندیاری ( جوانان )
 7. علی خبارگه ( جوانان ) 175. احمد مساجدی 176. محمد مهدی شریعتی ( جوانان ) 177. حسین یعقوب نژاد ( جوانان ) 178. رضا رنجبر 179. غلامحسین مدنی 180. مجید تابش نژاد 181. محمد عمده یاثی 182. رضا ابراهیمی 183. بهرام جعفر پور
  184. سید امیر احمدی ( جوانان ) 185. فرهاد کاوه آهنگران ( جوانان ) 186. علیرضا بهبودی 187. علی خبارگه ( جوانان )
  188. عباس فتحی ( نوجوانان ) 189. محمدرضا جودکی ( نوجوانان ) 190. مهرداد سلطانی ( نوجوانان )
 8. نصیر جزیده ( جوانان ) 192. حسین مقدم راد ( جوانان ) 193. مصطفی مظفری ( نوجوانان )
 9. مرتضی شیاری ( جوانان ) 195. افشین علیائی ( جوانان ) 196. علیرضا نادی ( جوانان ) 197. مهدی صادقی ( جوانان )
  198. آق محمد لاق ( جوانان ) 199. فرامرز سمیعی 200. حسین پرموز 201. کیانوش سلیمانی 202. عبداللحد ارمغی
 10. علیرضا افشاری

  مهم :
  تیم ملی نوجوانان جمهوری اسلامی ایران در سال 1989 میلادی مقام چهارم اولین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان را که در دوبی برگزار شد کسب نمود. این اولین موفقیت در صحنه قهرمانی جهان بود که نوجوانان ما توانستند برای والیبال کشور جمهوری اسلامی ایران افتخار بزرگی را به ارمغان آورند.
  1. سرپرست : حسین بهرام صفت
  2. سرمربی : حسین مهرانپور
  3. مربی : جعفر هوتهم
  4. ابراهیم سن سبیلی : بازیکن ( ابراهیم سن سبیلی در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در دوبی بعنوان کامل ترین بازیکن نوجوانان جهان انتخاب شد).
  5. محمد حسین نجاتی بازیکن
  6. حسین ذوالنوریان بازیکن
  7. علیرضا امانی بازیکن
  8. اردشیر کریم یار بازیکن
  9. عثمان سن سبیلی بازیکن
  10. علی میرعابدی بازیکن
  11. جلال لطیف زاده بازیکن
  12. محمد عمده غیاثی بازیکن
  13. طواق ایزدی بازیکن
  14. علی صادقیان بازیکن
  15. علی اصغر حجازی نو بازیکن


  اعضاء تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که مقام چهارم قهرمانی آسیا را در سال 1371 شمسی ( 1992 میلادی ) در تهران کسب نمودند :

  1. سرپرست کل : حسین حسینی
  2. سرمربی : ایوان بوگاینکوف( از کشور لتونی )
  3. سرمربی : یداله کازگر پیشه
  4. مربی : علیرضا معمری

  بازیکنان :
  5. محمد عمده غیاثی (کاپیتان تیم )
  6. محمد حسین نجاتی
  7. جلال لطیف زاده
  8. مهدی ایمانی
  9. حسن شاهسون
  10. ساسان خداپرست
  11. عظیم جزیده
  12. منصور محسنی
  13. امید عقیلی
  14. اردشیر کریمیار
  15. رضا بنیادی
  16. محمود کسعلی

  تیم ملی جوانان ایران در سال 1993 میلادی ( مطابق با 1372 شمسی ) در مسابقات انتخابی قهرمانی جوانان جهان ( منطقه آسیا در تایلند ) مقام نخست.

  مربیان بین المللی ایران از شروع والیبال تا سال 1379 شمسی
  1. ابراهیم نعمتی اولین مربی بین المللی _ دارای کاتاگوری 1 و 2 از کلاسهای بین المللی والیبال در کشور ژاپن و چکسلواکی.
  2. داود دارابیان
  3. رضا هدایتی
  4. حسن کرد
  5. مسعود صالحیه
  6. فریده فرزام
  7. ماری تت
  8. نسرین بختیاری
  9. فاروق فخرالدینی
  10. محمد درانی
  11. غلامرضا صابر
  12. سید حسین صفاری
  13. حسین بهرام صفت
  14. اشرف وحیدیان
  15. جمشید آیریا
  16. خسرو قبادی
  17. رضا مهربان
  18. بیژن نوذری
  19. رحمت اله مصلائی
  20. حبیب اله فروزنده
  21. حسن کبیری
  22. ماشااله فرخ منش
  23. غلامحسین فرجامی
  24. آقایان : بوش آریا ، محمود چایچی ، غلامرضا توانائی و غلامرضا عناصری نیز در کشور ژاپن و کره دوره های تمرینی را با مربیان این کشورها گذرانده اند.
  25. حسین مهرانپور
  26. حسن منصوری
  27. حسین توسلی
  28. امیدوار حاتمی
  29. مهدی صابرپور
  30. محمدعلی حیدر خان
  31. جواد محتشمیان
  32. حسن کوچک زاده
  33. یداله کارگر پیشه
  34. علیرضا معمری
  35. محمد حسین عمده غیاثی
  36. فرهاد اعرابی
  37. هوشنگ حق شناس
  38. حسن رهنما
  39. جعفر رهنما
  40. مجید ارگی
  41. رضا وکیلی فرجاد
  42. رسول بنائی
  43. اسماعیل حبیبی
  44. قاسم توکلی
  45. اسماعیل حاج قاسم
  46. پرویز میرزائی
  47. علی ستوده روان
  48. سید محمد دلاورخان
  49. محمدکاظم بازرگانی گلشن
  50. بهمن سلطانی
  51. حسن شالیسی
  52. عباس امانی شهرک
  53. ابراهیم حیدری
  54. بهمن دلقندی
  55. محمد صادق امیری
  56. عطاءاله صادقی
  57. میررحیم میرحیدر قارصی
  58. ابراهیم وطن پرست
  59. نوری آزمون
  60. ابوالقاسم کردبچه
  61. ولی اله برق لشگری
  62. سید جواد محمدی
  63. رحیم حجار
  64. فرید صائبی
  65. حسین نژاد
  66. حسین حسینی
  67. ابراهیم ابارشی
  68. میترا روحی دهکردی
  69. سیما صدیقی
  70. خسرو ابراهیم
  71. پرستو سادات صفی زاده
  72. طوبی بهپوری
  73. عزت الزمان بازیاری
  74. فرشته روان شاد
  75. حسن لبلانی
  76. خسرو سلفی
  77. حسین علیرضا تهرانی
  78. خوشگلدی صحنه
  79. حسن معئن نژاد
  80. قاسم تاجری
  81. محمود درستی
  82. محمد صادق پشنگ
  83. جعفر هوتهم
  84. غفار درخشنده
  85. مینا فتحی
  86. خدیجه شپنجی
  87. باقر سلیمان نژاد
  88. حمید موحدی
  89. محمد رضائی
  90. بهرام سپه پناه
  91. ناصر شهنازی
  92. یوسف نعلبندی
  93. احمد پورکاشیان
  94. میر ابوالحسن واحدی
  95. حسین ودیعتی
  96. هاشم صفائیانپور
  97. احمد نیمافر
  98. محمود عبداللهیان
  99. آلبرت عیسی قولیان
  100. منصور ربیعی
  101. علی پرویزی
  102. محمد صادق میر شمسی
  103. محمدرضا فتوت
  104. اکبر نائینی عصاری
  105. عباس برقی خامنه
  106. بیژن کاظم جو
  107. جمشید قدیری شاد
  108. محمدحسین کوشکی
  109. عزیز پرتوی
  110. نادر شاوندی
  111. حسین آبادی قلعه
  112. کریم قصاب تبریزی
  113. خلج آقائی
  114. علی اکبر محمدمرادی
  115. انوشیروان شریف نیا
  116. بهروز شاه غیبی
  117. فرهاد داخم
  118. علی پور عروجی
  119. جواد پرورش
  120. مسعود کامروامنش
  121. بیوک عالمیه
  122. حامد شادمند
  123. حسین دهقانی
  124. محسن قهرمانی
  125. سعید عقیلی
  126. منصور خراسانی
  127. یحیی قلی یزدان ستا
  128. بهزاد بزرگزاد مقیم
  129. کریم نگهبانب راد
  130. مصطفی ذوقی نژاد
  131. علی اصغر میرعابدی
  132. گیتا نادر پور
  133. خدیجه نامدار
  134. سهیلا برمور
  135. منیژه منصور صادقی
  136. رضا وکیلی فرجاد
  137. حسن رستمی نژاد
  138. علی موذن
  139. علیرضا خوشروئی
  140. اسداله شاهمرادزاده
  141. سید نظام الدین رضوانی
  142. بهمن تاروردی زاده
  143. حسین سالاری
  144. جواد گلگار
  145. حسین جانبخش
  146. سعید حجازیان
  147. مصطفی کارخانه
  148. سید تقی محمودی روحانی
  149. نادر ناصری اصل
  150. حمید ساداتی
  151. محمد میری دوماری
  152. غلامعلی روستائی
  153. غلامرضا مددپور
  154. قاسم ابراهیم زادگان
  155. اباصلت عابد
  156. محمدرضا علیجانی
  157. علی یاوری
  158. فتح اله سید حسینی
  159. کیوکرث کرده
  160. سیف الدین آذر هوش
  161. محمود نظافت

  دانلود تحقیق درباره ی تاریخچه والیبال


  والیبال مدرن


  مقاله


  پاورپوینت


  فایل فلش


  کارآموزی


  گزارش تخصصی


  اقدام پژوهی


  درس پژوهی


  جزوه


  خلاصه


  تحقیق کامل درمورد ورزش والیبال - دانش‌چی

  تحقیق مختصر درباره ی والیبال و قوانین آن. عکس ورزش والیبال. رشته ورزشی
  والیبال. مقدمه از ورزش والیبال. والیبال یکی از رشته های ورزشی بین المللی است که
  شهرت جهانی خود را مرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ است که در شهر توکیو بعمل آمد. والیبال
  یعنی توپ بزرگ نفخ ... تاریخچه ورزش والیبال از نگاهی دیگر. ورزش والیبال که
  نخست ...

  اسیکس ایران | تاریخچه اسیکس

  در سال 1949، آقای کیهاچیرو اونیتسوکا شرکت کفش ورزشی خود را تاسیس کردند که
  همان شرکت اونیتسوکا نام داشت. او در خانه ی خودش در شهر کوبه در ژاپن کفش
  بسکتبال تولید میکرد. وی در سال 1977 نام اسیکس را بر اساس عبارت مشهور لاتین "
  روح سالم در بدن سالم" برای شرکت خود انتخاب کرد. اسیکس که از کنار هم قرار گرفتن
  حروف ...

  مقاله در مورد قوانین فوتبال - مگ ایران

  قانون اول :(( زمين ))زمين بايد به شكل مستطيل در ابعاد ذيل باشد و طول حداقل 90 متر و
  حداكثر 120 متر و عرض حداقل 45 متر و حداكثر 90 متر و در مسابقات بين المللي.

  فدراسیون آماتوری ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران | متفرقه » تاریخچه

  تاریخچه. تاریخچه. شواهد و نتایج بدست آمده از تحقیقات و مقالات علمی و همچنین تجارب
  سالهای پیشین اثبات نموده اند که تعمیم و گسترش ورزش و فعالیتهای بدنی در ... های
  ورزشی تمایل زیادی برای فعالیت در تیم های کارگری داشتند که اتفاقاً بسیاری از آن
  ها در همان سال ها جذب کارخانجات شدند و به احیای ورزش کارگر ی کمک شایانی کردند.

  والیبال ایران - تاریخچه ورزش والیبال

  26 مه 2013 ... مقالات متفرقه ورزش والیبال در این بخش قرار میگیرد. ... ارائه اولین رساله دکترا
  درباره ورزش والیبال در سال 1950 توسط یک زن چینی به نام لو.هوی. .... شعله ور شدن
  آتش جنگ جهانی دوم در سالهای 1940 تا 1945 شور و شوق مردم را نسبت به والیبال کاهش
  داد و عملا باعث فراموشی این رشته ی ورزشی گردید اما پس از جنگ جهانی دوم ...

  تاریخچه والیبال ایران و جهان – فدراسیون والیبال ایران

  اشاره: شاید حتی خود «ویلیام.جی.مورگان» هم، که 121 سال پیش والیبال را پی ریزی
  کرد، فکر نمی کرد روزی اقبال عمومی به ورزشی که او ابداع کرده به قدری فراگیر باشد
  که «والیبال» به عنوان پربیننده ترین رشته ورزشی المپیک نام بگیرد، یکی از پنج
  ورزش برترجهان نزد مردم شناخته شود و فدراسیون بین المللی آن نیز با عضویت 220 ...

  تاریخچه ی فوتبال به زبان انگلیسی - آموزشگاه کلاس , موسسه و آموزش ...

  The history of football/soccer in England در این بخش به توضیح تاریخچه فوتبال
  در انگلیس می پردازیم. People have been playing football for over 3,000 years.
  Nobody can tell where it was played for the first time. There is evidence that it
  was played in Japan, China, Rome and Greece. But the birthplace of modern
  soccer is ...

  مقاله اي در مورد فوتبال - تبیان

  تاریخچه اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی این ورزش در دست نیست ولی از
  مطالب جالب و شخصی در مورد تاریخچه آن اطلاع داریم.فوتبال امروزی به تدریج رشد کرده
  است ولی گفته می‌شود که نوعی از آن قبل از مسیح بازی می‌‌شد.در چین نیز نوعی بازی
  شبیه به فوتبال در ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت.عکس‌های مصریان نیز نوعی
  ...

  همه چيز درباره المپیک (1) - راسخون

  بازی‌های المپیک به جشنواره ورزشی ای گفته می‌شود که به عقیده باستان‌شناسان و
  تاریخ‌نویسان در یونان باستان به انجام می‌رسید، و در اواخر قرن ۱۹ میلادی مجدداً احیا شد.
  در دوره باستان جشنها در ابتدا جنبه مذهبی داشته و برای ادای احترام به زئوس (پادشاه
  خدایان یونان) در صحن مربوط به او در المپیا برگزار می‌شد. در یونان باستان شرکت
  کنندگان ...

  YAHoO - تحقیق درباره بسکتبال تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

  YAHoO - تحقیق درباره بسکتبال تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو) - ... تاریخچه
  بسکتبال. زادگاه بازی بسکتبال آمریکاست . این بازی در اوایل پاییز سال 1891
  میلادی توسط شخصی به نام جیمز نای اسمیت پایه ریزی و ابداع شد . اما ، از قرن ها پیش
  در میان ساکنان نقاط مختلف قاره آمریکا ، به ویژه آمریکای مرکزی و جنوبی انواعی از ...

  تاریخچه بازی‌های والیبال ایران و آمریکا - صراط نیوز

  2 سپتامبر 2014 ... تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا تا کنون 5 بار در دیدارهای رسمی به مصاف هم رفته
  اند. ... گروه ورزشی صراط در آستانه دیدار امروز تیم های والیبال ایران و آمریکا نگاهی به
  وضعیت جدال های رو در روی دو تیم بیانگر انگیزه ی بالای ملی پوشان والیبال برای
  پیروزی ... رویکرد مجمع جهانی اقتصاد درباره ارزهای دیجیتال چیست؟

  آخرین پژوهشها درباره حیرت آورترین اسرار مغز انسان | Euronews

  20 مه 2013 ... مغز انسان بر تفکر، احساسات وحرکات او فرمان می راند. در اروپا، ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی،
  به مغز اختصاص دارد. از این رو صدها کنفرانس، کنگره و نمایشگاه در سرتاسر این قاره
  برگزار می شود. در این برنامه جهان آینده به لیتوانی، اتریش و فرانسه سفر می کنیم تا
  باهم نظری به آخرین پژوهش هایی بیاندازیم که در اروپا درباره مغز ...

  مقاله ای جامع و مفید درباره ورزش والیبال - ناز وب

  والیبال در سال ۱۸۹۵ در کشور آمریکا متولد شد و شهرت جهانی آن پس از المپیک
  ۱۹۶۴توکیو که برای اولین بار در برنامه بازی‌های المپیک قرار گرفت، فراگیر. ... در
  تاریخچه والیبال جهان باید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنیک‌ها،
  تاکتیک‌ها و آمادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود (دگرگون کننده در سرویس، ساعد،
  انواع [[تاس]خ‌ها، ...

  ورزش والیبال، تاریخچه والیبال در ایران - ورزش آکا

  تاریخچه و معرفی ورزش ها و ورزش والیبال و فواید آن و ورزش والیبال تاریخچه و ورزش
  والیبال بانوان و ورزش والیبال قوانین را در آکاایران ببینید.

  والیبال

  والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال انگلیس و
  ایرلند شمالی در سال ۱۹۵۵ تلاش در شناساندن این ورزش به جهانیان کردند. .... در تاریخچه
  والیبال جهان باید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و آمادگی
  جسمانی در والیبال معرفی نمود (دگرگون کننده در سرویس، ساعد، انواع [[تاس]خ‌ها، ...

  قوانین و مقررات والیبال نشسته | - خراسان جنوبی

  توپ به وسیله ی یک سرویس در جریان بازی قرار می گیرد، بدین صورت که توپ توسط
  زننده سرویس از بالای تور به زمین حریف زده می شود. رالی (رد و بدل شدن) توپ تا زمانی
  ادامه می یابد که توپ به زمین بازی برخورد نماید، به خارج از زمین بازی برود، یا اینکه
  یک تیم توان برگشت دادن صحیح توپ را نداشته باشد. در رشته والیبال، تیمی که ...

  درباره پیربکران

  صحن بقعه، محوطه ی کوچک محصور و مسقفی است که از سه طرف شمال، شرق و غرب مسدود
  است و تنها از قسمت فوقانی بخش جنوبی که محراب گچبری شده در آن قرار دارد با خارج
  مرتبط است. تزئینات ... و بسیار قابل تحقیق و بررسی است نوع ساخت و معماری این
  بناها در این سرزمین بحثی است بس فراخ که بسیار جای تحقیق و تعمق دارد. کبوتر ...

  آشنایی با تاریخچه بازی‌های آسیایی - همشهری آنلاین

  14 سپتامبر 2014 ... همشهری آنلاین: بازی‌های آسیایی که به جهت اهمیت و فراگیری آن به المپیک آسیایی نیز
  معروف است، مهمترین مسابقات قاره کهن است که به استثنای دوره دوم آن، هر چهار سال یک
  بار برگزار می‌شود.

  تاریخچه المپیک - بیتوته

  تاریخچه المپیک. المپیک چیست؟ ، المپیک در کجا شکل گرفته و چگونه تکامل یافته
  تا به شکل امروزی در آمده است ؟ پاسخ به تمامی این سوالات را در مقاله زیر بخوانید . ...
  برنامه و آئین نامه ی عظیمی را در این مورد به اتحادیه ورزش پاریس ارسال کرد و
  بلافاصله، خود از طرف دولت فرانسه به ریاست اتحادیه برگزیده شد و برای به دست
  آوردن ...

  تحقیق درباره ورزش والیبال بانوان - ورزش کار - اشتراک گذاری لاگر

  تحقیق در مورد تاریخچه والیبال تاریخچه ی رشته والیبال تاریخچه والیبال در دنیا
  تاریخ پیدایش والیبال. لیزر کامل بدن با تخفیف ویژهگپ تجربه يك پيام رسان
  متفاوت ... درابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود ودليل انتخاب اين نام براي
  همگام ... توضیحی درباره ورزش والیبال توضیحاتی درباره ی ورزش بسکتبال تحقیق
  درباره ...

  تحقیق درباره ورزش والیبال بانوان - ورزش کار - اشتراک گذاری لاگر

  تحقیق در مورد تاریخچه والیبال تاریخچه ی رشته والیبال تاریخچه والیبال در دنیا
  تاریخ پیدایش والیبال. لیزر کامل بدن با تخفیف ویژهگپ تجربه يك پيام رسان
  متفاوت ... درابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود ودليل انتخاب اين نام براي
  همگام ... توضیحی درباره ورزش والیبال توضیحاتی درباره ی ورزش بسکتبال تحقیق
  درباره ...

  تاریخچه و توضیحات بازی شطرنج - انجمن شطرنج ایران

  تاريخچه شطرنج شطرنج یکی از کهن‌ترین بازی‌هایی‌است که امروزه نیز در میان مردم جهان
  رواج دارد؛ به‌طوری‌که قدمت این بازی را بیش از ۱۵۰۰ سال رقم زده‌اند. شطرنج ..... اما اگر هر
  دو اسب ما قادر باشند این کار را بکنند، برای اینکه معین شود که کدام اسب حرکت کرده،
  می نویسیم: Nf4xg6. یعنی اسب خانه f4 مهره ی خانه ی g6 را مورد ...

  تاریخچه بازی‌های والیبال ایران و آمریکا - صراط نیوز

  2 سپتامبر 2014 ... تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا تا کنون 5 بار در دیدارهای رسمی به مصاف هم رفته
  اند. ... گروه ورزشی صراط در آستانه دیدار امروز تیم های والیبال ایران و آمریکا نگاهی به
  وضعیت جدال های رو در روی دو تیم بیانگر انگیزه ی بالای ملی پوشان والیبال برای
  پیروزی ... رویکرد مجمع جهانی اقتصاد درباره ارزهای دیجیتال چیست؟

  تاریخچه پر ماجرای فوتبال زنان در ایران | جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۱ ...

  20 ژوئن 2011 ... تاریخچه پر ماجرای فوتبال زنان در ایران ... بتول باقری در باره مشکلات روزهای
  نخستین می‌گوید: «مردها می‌آمدند به محل تمرین و مزاحمت ایجاد می‌کردند. ... البته تحقیق
  در اسناد و منابع سازمان تربیت بدنی در آن دوران، بیش از آن که نیازمند منابع مالی باشد
  ، مستلزم انگیزه و علاقمندی به این موضوع در نزد مدیران فدراسیون ...

  تاریخچه مختصر بازیهای آسیایی | طرفداری

  تاریخچه مختصر. هر چهار سال یک بار، برترین ورزشکاران قاره آسیا در رقابتی که
  تنها المپیک از آن بزرگتر است، به مصاف همدیگر می روند. ریشه بازی های آسیایی یا
  آسیاد اما، به سال ها قبل و به اوایل قرن بیستم باز می گردد. در سال 1913، امپراطوری
  ژاپن، جزایر فیلیپین و چین، پایه گذار اولین دوره بازی های خاوردور شدند بازیهایی که
  11 ...

  فدراسیون آماتوری ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران | متفرقه » تاریخچه

  تاریخچه. تاریخچه. شواهد و نتایج بدست آمده از تحقیقات و مقالات علمی و همچنین تجارب
  سالهای پیشین اثبات نموده اند که تعمیم و گسترش ورزش و فعالیتهای بدنی در ... های
  ورزشی تمایل زیادی برای فعالیت در تیم های کارگری داشتند که اتفاقاً بسیاری از آن
  ها در همان سال ها جذب کارخانجات شدند و به احیای ورزش کارگر ی کمک شایانی کردند.

  والیبال ایران - تاریخچه ورزش والیبال

  26 مه 2013 ... مقالات متفرقه ورزش والیبال در این بخش قرار میگیرد. ... ارائه اولین رساله دکترا
  درباره ورزش والیبال در سال 1950 توسط یک زن چینی به نام لو.هوی. .... شعله ور شدن
  آتش جنگ جهانی دوم در سالهای 1940 تا 1945 شور و شوق مردم را نسبت به والیبال کاهش
  داد و عملا باعث فراموشی این رشته ی ورزشی گردید اما پس از جنگ جهانی دوم ...

  تاریخچه و معرفی ورزش تی آر ایکس TRX - آنیک

  تاریخچه و معرفی ورزش تی آر ایکس TRX. تا چند سال پیش ورزشی به نام تی آر ایکس
  برای بسیاری از افراد ناآشنا بود، اما الان در ... رندی هتریک می گوید : پس از سالها
  تحقیق جامع و فشرده TRX با تغییراتی اصلاح و بهتر شد اما قواعد و اصول اولیه آن
  تغییر نکرد. وی در همین رابطه می گوید : این وسیله ساده است و قدرت عجیبی دارد. تنوع
  الگوی ...

  والیبال

  والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال انگلیس و
  ایرلند شمالی در سال ۱۹۵۵ تلاش در شناساندن این ورزش به جهانیان کردند. .... در تاریخچه
  والیبال جهان باید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و آمادگی
  جسمانی در والیبال معرفی نمود (دگرگون کننده در سرویس، ساعد، انواع [[تاس]خ‌ها، ...

  کاملترین مقاله در مورد والیبال (47851) - رزش و ســــلامـــتــی ... و

  والــیــبا ل خلاصه
  تاریخچه پیدایش والیبال در ایران و جها [...] ... منطقه حمله یا منطقه یک سوم : در هر طرف
  زمین یک خط که در فاصله ۳ متر ی موازی خط وسط است منطقه جلوی یا یک سوم را نشان می
  دهد. منطقه سرویس : منطقه سرویس به پهنای ۹ متر در پشت هر خط عرضی است ، از پهلو به
  ...

  تحقیق درباره والیبال با مقدمه و منابع | بیجاده

  رکنا: دختر دانشجویی که توسط مردی ناشناس مورد تجاوز قرار گرفته بود به دنبال
  فشار روانی ناشی از این اتفاق خودکشی کرد. “هانا استابز” دانشجوی رشته
  فیزیوتراپی دانشگاه کیلی که توسط مردی ناشناس مورد تعرض جنسی قرار گرفت، در
  پی استرس و بار روانی این تجاوز خودکشی کرد. پلیس بعد از مرگ قربانی تحقیقات [
  …] ...

  تاریخچه بازی‌های والیبال ایران و آمریکا - صراط نیوز

  2 سپتامبر 2014 ... تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا تا کنون 5 بار در دیدارهای رسمی به مصاف هم رفته
  اند. ... گروه ورزشی صراط در آستانه دیدار امروز تیم های والیبال ایران و آمریکا نگاهی به
  وضعیت جدال های رو در روی دو تیم بیانگر انگیزه ی بالای ملی پوشان والیبال برای
  پیروزی ... رویکرد مجمع جهانی اقتصاد درباره ارزهای دیجیتال چیست؟

  تاریخچه بازی‌های والیبال ایران و آمریکا - صراط نیوز

  2 سپتامبر 2014 ... تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا تا کنون 5 بار در دیدارهای رسمی به مصاف هم رفته
  اند. ... گروه ورزشی صراط در آستانه دیدار امروز تیم های والیبال ایران و آمریکا نگاهی به
  وضعیت جدال های رو در روی دو تیم بیانگر انگیزه ی بالای ملی پوشان والیبال برای
  پیروزی ... رویکرد مجمع جهانی اقتصاد درباره ارزهای دیجیتال چیست؟

  نگاهي به تاريخچه واليبال در ايران - باشگاه خبرنگاران

  5 مارس 2012 ... ورزش والیـــبال حـــدود ســــال 1299 شــمــسی یعنی 86 سال قبل ، ( در سال 1385 )
  توســــط ورزنده استاد بزرگ ورزش ، بــه ایـران آورده شد و از دارالمعلمین ورزش آغــاز بــه
  تــعــلــیــم گـردید.

  دانلود مقاله درباره ورزش بسکتبال

  دانلود مقاله درباره ورزش بسکتبال از سری مقالات ورزشی با 53 صفحه و فرمت اجرایی
  PDF پی دی اف. Download Paper Basketball Sport تحقیق بسکتبال.

  همه چیز درباره ی ورزش بسکتبال - بیتوته

  همه چیز درباره ی ورزش بسکتبال. تاریخچه ی بسکتبال. جیمز نای اسمیت یک پزشک
  کانادایی بود که با ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و تابعیت آن کشور را گرفت . در
  سال ۱۸۹۱ یعنی زمانی که دکتر نای اسمیت در دانشگاه ورزش اسپرینگ فیلد (واقع در
  ایالت ماساچوست آمریکا) درس می‌داد ، رئیس دانشگاه از او خواست ورزشی ابداع و اختراع
  کند ...

  پرسپولیس - همه چیز در باره ی پرسپولیس

  پرسپولیس - همه چیز در باره ی پرسپولیس - موفقیت های پرسپولیس. ... پرسپولیس
  باشگاهی است که در سال ۱۳۴۲ بدست علی عبده بنا شد و درآن رشته‌های بولینگ،
  والیبال و بسکتبال فعال بود. عبده از آمریکا به ایران آمده بود و درجامعه ورزشی آمریکا
  در رشته بوکس صاحب عنوان قهرمانی شده بود عبده مدت‌ها اندیشه ایجاد تیم فوتبال ...

  : تاریخچه فوتبال - دانشنامه رشد

  گروه دیگر انجمن راگبی را تاسیس کردند و بالاخره در سال 1871 این دو رشته ی ورزشی
  کاملا از یکدیگر جدا شدند . از آن زمان به بعد هر دو رشته پیشرفت های شایانی نموده و
  طرفداران بسیاری پیدا کردند . فدراسیون بین المللی فوتبال در سال 1904 بنیان
  گزاری شد .این فدراسیون وظیفه دارد که به نحوه ی اجرای مسابقات نظارت داشته باشد .

  همه چيز درباره المپیک (1) - راسخون

  بازی‌های المپیک به جشنواره ورزشی ای گفته می‌شود که به عقیده باستان‌شناسان و
  تاریخ‌نویسان در یونان باستان به انجام می‌رسید، و در اواخر قرن ۱۹ میلادی مجدداً احیا شد.
  در دوره باستان جشنها در ابتدا جنبه مذهبی داشته و برای ادای احترام به زئوس (پادشاه
  خدایان یونان) در صحن مربوط به او در المپیا برگزار می‌شد. در یونان باستان شرکت
  کنندگان ...

  تحقیق درباره والیبال - دانلود مقاله و تحقیقات دانشجویی

  تحقیق درباره والیبال - بازی والیبال. ... درباره ورزش والیبال -گرداوری شده از چند
  تحقیق از سرتاسر اینترنت. بازی والیبال. ‌والیبال بازی ساده‌ای است و قابل اجرا
  برای تمام گروه‌های سنی در داخل یا خارج خانه .... ۳٫ منطقه حمله یا منطقه یک سوم : در هر طرف
  زمین یک خط که در فاصله ۳ متر ی موازی خط وسط است منطقه جلوی یا یک سوم را نشان می
  دهد.

  تحقیق درباره والیبال با مقدمه و منابع | بیجاده

  رکنا: دختر دانشجویی که توسط مردی ناشناس مورد تجاوز قرار گرفته بود به دنبال
  فشار روانی ناشی از این اتفاق خودکشی کرد. “هانا استابز” دانشجوی رشته
  فیزیوتراپی دانشگاه کیلی که توسط مردی ناشناس مورد تعرض جنسی قرار گرفت، در
  پی استرس و بار روانی این تجاوز خودکشی کرد. پلیس بعد از مرگ قربانی تحقیقات [
  …] ...

  والیبال و تکنیک هایش - تحقیق درباره والیبال

  والیبال و تکنیک هایش - تحقیق درباره والیبال - ورزش تو را به اوج نشاط است رهنمون.
  ... در تاریخچه والیبال جهان باید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنیک‌ها،
  تاکتیک‌ها و آمادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود (دگرگون کننده در سرویس، ساعد،
  انواع [[تاس]خ‌ها، [[توپ‌گیری]خ و انواع آبشارهای سرعتی با پاس های کوتاه الف و ب و
  ترکیبی ...

  مقاله ای جامع و مفید درباره ورزش والیبال - ناز وب

  والیبال در سال ۱۸۹۵ در کشور آمریکا متولد شد و شهرت جهانی آن پس از المپیک
  ۱۹۶۴توکیو که برای اولین بار در برنامه بازی‌های المپیک قرار گرفت، فراگیر. ... در
  تاریخچه والیبال جهان باید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنیک‌ها،
  تاکتیک‌ها و آمادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود (دگرگون کننده در سرویس، ساعد،
  انواع [[تاس]خ‌ها، ...

  تحقیق درباره ورزش والیبال | سایت علمی و پژوهشی آسمان

  والیبال (به انگلیسی: Volleyball)یک ورزش تیمیو ششمین ورزش محبوب،و
  گسترده‌ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است که در آن بازیکنان در دو تیم شش
  نفره، در دو سوی توری قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا طبق قوانین بازی، توپ را از
  روی تور در زمین تیم مقابل فرودآورند. طول زمین والیبال ۱۸ متر و عرض آن ۹ است. هرتیم
  باید ۳ ست ...

  والیبال ایران - تاریخچه ورزش والیبال

  26 مه 2013 ... مقالات متفرقه ورزش والیبال در این بخش قرار میگیرد. ... ارائه اولین رساله دکترا
  درباره ورزش والیبال در سال 1950 توسط یک زن چینی به نام لو.هوی. .... شعله ور شدن
  آتش جنگ جهانی دوم در سالهای 1940 تا 1945 شور و شوق مردم را نسبت به والیبال کاهش
  داد و عملا باعث فراموشی این رشته ی ورزشی گردید اما پس از جنگ جهانی دوم ...

  مقاله ی تاریخچه والیبال - ورزش والیبال

  والیبال ورزشی تیمی و بسیار مهیج است، که پیشینه ای یکصد و ده ساله دارد و امروزه
  تقریباً تمامی کشورهای جهان عضو فدراسیون جهانی آن هستند. تاریخچه والیبال در ایران.
  ورزش والیبال در سال ۱۲۹۹ شمسی توسط سیدمهدی ورزنده در ایران معرفی شد. در آن سال،
  دانشجویان دارالمعلمین ورزش به فرا گرفتن اصول و مقررات والیبال پرداختند. در
  سالهای ...

  تاریخچه و توضیحات بازی شطرنج - انجمن شطرنج ایران

  تاريخچه شطرنج شطرنج یکی از کهن‌ترین بازی‌هایی‌است که امروزه نیز در میان مردم جهان
  رواج دارد؛ به‌طوری‌که قدمت این بازی را بیش از ۱۵۰۰ سال رقم زده‌اند. شطرنج ..... اما اگر هر
  دو اسب ما قادر باشند این کار را بکنند، برای اینکه معین شود که کدام اسب حرکت کرده،
  می نویسیم: Nf4xg6. یعنی اسب خانه f4 مهره ی خانه ی g6 را مورد ...

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - درباره واحد -امکانات واحد

  شامل سالن ورزشی به مساحت 1700 مترمربع با گنجایش 1000 نفر تماشاچی جهت
  برگزاری مسابقات والیبال- هندبال- فوتسال و بسکتبال سالن های بدنسازی - کشتی
  - رزمی - وزنه برداری - تیراندازی و زمین اسکواش. مهمانسرا. هتل به متراژ 44435
  مترمربع که شامل 88 سوئیت و 262 اتاق می باشد. این مجموعه شامل 13 طبقه هتل، 3 طبقه
  مجموعه ...

  نگاهي به تاريخچه واليبال در ايران - باشگاه خبرنگاران

  5 مارس 2012 ... ورزش والیـــبال حـــدود ســــال 1299 شــمــسی یعنی 86 سال قبل ، ( در سال 1385 )
  توســــط ورزنده استاد بزرگ ورزش ، بــه ایـران آورده شد و از دارالمعلمین ورزش آغــاز بــه
  تــعــلــیــم گـردید.

  ورزش والیبال، تاریخچه والیبال در ایران - ورزش آکا

  تاریخچه و معرفی ورزش ها و ورزش والیبال و فواید آن و ورزش والیبال تاریخچه و ورزش
  والیبال بانوان و ورزش والیبال قوانین را در آکاایران ببینید.

  درباره ورزش والیبال - جستجو و دانلود کتاب - کتاب سبز

  والیبال یک ورزش گروهی یا تیمی و بسیار مهیج است که در سال 1895 میلادی توسط
  ولییام. جی. مورگان ابداع و معرفی شد که ابتدا مینتونت نام داشت. امروزه تقریبا،
  تمامی کشورها، عضو فدراسیون جهانی آن هستند. این مجموعه آموزشی جهت کشف استعدادهای
  ورزشی آینده سازان ایران عزیزمان بر اساس آخرین قوانین و مقررات بازی و داوری تهیه
  شده است ...

  همه چیز درباره ی والیبال

  26 مه 2011 ... همه چیز درباره ی والیبال - سلام دوستان من دانیال 15 ساله اهل همدان هستم و حدود 6 ساله دارم
  والیبال بازی میکنم و یک بازیکن نیمه حرفه ای هستم امیدوارم از این وبلاگ لذت
  ببرید - همه چیز درباره ی والیبال.

  همه چيز درباره المپیک (1) - راسخون

  بازی‌های المپیک به جشنواره ورزشی ای گفته می‌شود که به عقیده باستان‌شناسان و
  تاریخ‌نویسان در یونان باستان به انجام می‌رسید، و در اواخر قرن ۱۹ میلادی مجدداً احیا شد.
  در دوره باستان جشنها در ابتدا جنبه مذهبی داشته و برای ادای احترام به زئوس (پادشاه
  خدایان یونان) در صحن مربوط به او در المپیا برگزار می‌شد. در یونان باستان شرکت
  کنندگان ...

  نگاهي به تاريخچه واليبال در ايران - باشگاه خبرنگاران

  5 مارس 2012 ... ورزش والیـــبال حـــدود ســــال 1299 شــمــسی یعنی 86 سال قبل ، ( در سال 1385 )
  توســــط ورزنده استاد بزرگ ورزش ، بــه ایـران آورده شد و از دارالمعلمین ورزش آغــاز بــه
  تــعــلــیــم گـردید.

  مقاله اي در مورد فوتبال - تبیان

  تاریخچه اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی این ورزش در دست نیست ولی از
  مطالب جالب و شخصی در مورد تاریخچه آن اطلاع داریم.فوتبال امروزی به تدریج رشد کرده
  است ولی گفته می‌شود که نوعی از آن قبل از مسیح بازی می‌‌شد.در چین نیز نوعی بازی
  شبیه به فوتبال در ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت.عکس‌های مصریان نیز نوعی
  ...

  تربیت بدنی - تحقیق درباره والیبال

  تربیت بدنی - تحقیق درباره والیبال - مطالب و تحقیقات تربیت بدنی. ... در
  تاریخچه والیبال جهان باید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کننده تکنیک‌ها،
  تاکتیک‌ها و آمادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود (دگرگون کننده در سرویس، ساعد،
  انواع [[تاس]خ‌ها، [[توپ‌گیری]خ و انواع آبشارهای سرعتی با پاس های کوتاه الف و ب و
  ترکیبی و به ویژه ...

  گل رز و تاریخچه ی آن - نمناک

  این درختچه زیبا ، میلیونها سال قبل از بوجود آمدن بشر در روی زمین ، زیسته و زیبائی
  و عطر را در همه جا گسترده است. rosaدر لاتین به معنای گل سرخ می باشد رزهای خشکیده
  ای از 300 سال قبل ازمیلاد از گورهای مصریان بدست آمده تصور میشود که نشان اولین
  آشنائی مصریان با گل سرخ باشد. گل رز و تاریخچه ی آن. تحقیقات وسیعتر نشان می
  دهد ...

  تاریخچه پر ماجرای فوتبال زنان در ایران | جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۱ ...

  20 ژوئن 2011 ... تاریخچه پر ماجرای فوتبال زنان در ایران ... بتول باقری در باره مشکلات روزهای
  نخستین می‌گوید: «مردها می‌آمدند به محل تمرین و مزاحمت ایجاد می‌کردند. ... البته تحقیق
  در اسناد و منابع سازمان تربیت بدنی در آن دوران، بیش از آن که نیازمند منابع مالی باشد
  ، مستلزم انگیزه و علاقمندی به این موضوع در نزد مدیران فدراسیون ...

  تحقیق درباره بازی های رایانه ای - سامانه مقالات فارسی و انگلیسی

  تحقيق درباره طبيعت · زیست گاز (بیوگاز) · زیست توده (Biomass) · انرژی باد (باد،
  توربین بادی و...) انرژی خورشیدی · انرژی زمین گرمایی · انرژی هیدروژن و پیل سوختی
  · گازهاي گلخانه اي · تحقیق درباره حفظ / حفاظت محیط زیست · رعد و برق · مثلث برمودا
  (Bermuda Triangle) · اتشفشان ها · خاک / خاك شناسي · خاک رس · آب / اب و فاضلاب / ...

  تاریخچه ی شرکت اپل

  اواسط دهه ۱۹۸۰ اپل دارای دو دپارتمان بود: یکی روی سری‌های Apple II که خاص کاربران
  خانگی بود و دیگری روی سیستم‌های مکینتاش که مخصوص کاربران حرفه‌ای طراحی شده
  بود و به نوعی روی این دو دپارتمان تحقیقات بسیاری را انجام داد اما با تمام این تلاش‌ها و
  تحقیقات مکینتاش نتوانست به سهم بازاری مشابه دهه ۷۰ کامپیوترهای Apple II دست ...

  مقاله : تاریخچه والیبال ساحلی: : دنیای ورزش : : دانستنی های ورزشی ...

  والیبال ساحلی (Beach volleyball) یک ورزش المپیکی است که روی شن و با مقرراتی
  مشابه والیبال برگزار می‌شود. تاریخچه والیبال ساحلی به بیش از نیم قرن می‌رسد. آنچه
  که باعث شد تا والیبال گوی سبقت را از سایر ورزش‌های ساحلی چون فوتبال و هندبال
  برباید، به سابقه و استقبال تماشاگران از این ورزش برمی‌گردد. گفته می‌شود والیبال
  ...

  تاریخچه ی ورزش! برای پی بردن به اهمیت ورزش و جداناپذیر بودن آن از ...

  19 آگوست 2017 ... اصل ورزش را از یونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن و ایجاد قوت انجام می یافت و
  پارو زنی، کشتی، شنا، شمشیر زنی، تیر اندازی، اسکی و ورزش هایی چون بیس بال،
  سافت بال و بستکبال و انواع فوتبال و چوگان بازی، والیبال، گلف، انواع تنیس،
  شنا، پرتاب وزنه و … جزو ورزش محسوب می شوند. اولین ملیتی که ...

  آبادان من ، ایران من - تاریخچه فوتبال آبادان

  آبادان من ، ایران من - تاریخچه فوتبال آبادان - درباره ی آبادان.

  دانستنی هایی درباره ی ورزش والیبال - کوکا

  در این مقاله با تاریخچه ی ورزش والیبال و قوانین این بازی بیشتر آشنا خواهید شد،
  والیبال قهرمانی جهان، لیگ جهانی والیبال، والیبال ساحلی، ورزش والیبال قوانین.

  همه چیز درباره ی ورزش بسکتبال - بیتوته

  همه چیز درباره ی ورزش بسکتبال. تاریخچه ی بسکتبال. جیمز نای اسمیت یک پزشک
  کانادایی بود که با ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و تابعیت آن کشور را گرفت . در
  سال ۱۸۹۱ یعنی زمانی که دکتر نای اسمیت در دانشگاه ورزش اسپرینگ فیلد (واقع در
  ایالت ماساچوست آمریکا) درس می‌داد ، رئیس دانشگاه از او خواست ورزشی ابداع و اختراع
  کند ...

  تاریخچه بازی‌های والیبال ایران و آمریکا - صراط نیوز

  2 سپتامبر 2014 ... تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا تا کنون 5 بار در دیدارهای رسمی به مصاف هم رفته
  اند. ... گروه ورزشی صراط در آستانه دیدار امروز تیم های والیبال ایران و آمریکا نگاهی به
  وضعیت جدال های رو در روی دو تیم بیانگر انگیزه ی بالای ملی پوشان والیبال برای
  پیروزی ... رویکرد مجمع جهانی اقتصاد درباره ارزهای دیجیتال چیست؟

  پاورپوينت واليبال - مادسیج

  27 فوریه 2014 ... دریافت پاورپوینت والیبال از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج. والیبال یک
  ورزش گروهی است که در آن بازیکنان هر تیم در دوسوی یک تور قرار گرفته و سعی
  می‌کنند تا توپ را با گذراندن از تور در زمین تیم مقابل فرود آوردند. والیبال در سال
  ۱۸۹۵ در کشور آمریکا متولد شد و شهرت جهانی آن پس از المپیک ۱۹۶۴ توکیو که ...

  تاریخچه ی فوتبال به زبان انگلیسی - آموزشگاه کلاس , موسسه و آموزش ...

  The history of football/soccer in England در این بخش به توضیح تاریخچه فوتبال
  در انگلیس می پردازیم. People have been playing football for over 3,000 years.
  Nobody can tell where it was played for the first time. There is evidence that it
  was played in Japan, China, Rome and Greece. But the birthplace of modern
  soccer is ...

  تاریخچه نام رامهرمز با توجه به اسناد تاریخی - خوزستان - خبرگزاری فارس

  21 آگوست 2017 ... به گزارش فارس از رامهرمز، نرگس ممبینی کارشناس ارشد باستان‌شناسی در این تحقیق
  آورده است: در این نوشتار سعی شده تاریخچه نام شهرستان رامهرمز، بر اساس کتب مورخان
  اسلامی و همچنین با توجه به یافته‌های باستانی قبل از اسلام موردمطالعه قرار گیرد تا
  هرگونه شبه در مورد نام این شهر تاریخی برطرف شود. خوزستان در ...

  تاریخچه والیبال ایران و جهان – فدراسیون والیبال ایران

  اشاره: شاید حتی خود «ویلیام.جی.مورگان» هم، که 121 سال پیش والیبال را پی ریزی
  کرد، فکر نمی کرد روزی اقبال عمومی به ورزشی که او ابداع کرده به قدری فراگیر باشد
  که «والیبال» به عنوان پربیننده ترین رشته ورزشی المپیک نام بگیرد، یکی از پنج
  ورزش برترجهان نزد مردم شناخته شود و فدراسیون بین المللی آن نیز با عضویت 220 ...

پاورپوینت بررسی ونقد مجتمع تجاری وصال مشهد

خواص الحیوان مصور(نوشته محمدیزدی سال کتابت 1184)

پاورپوینت ترین های علوم زمین

تحقیق در مورد ورودی موزه بریتانیا

مجموعه جزوات ایستایی و فن ساختمان سروش نیا

دانلود پاورپوینت فروشگاه زنجیره ای وال مارت

تحقیق در مورد ورزش در دوران بارداری 32 ص (بافرمت word)

اثر گيج پارچه حلقوي پودي بر سيگنال تنفسي لباس هوشمند

پروژه بررسی نشانه شناسی در هنر و معماری (Word)

eset nod32 1user 1years