دانلود رایگان


دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن

دانلود رایگان دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن به WORD) ،در 3 صفحه و حاوی 53 سوال پنج گزینه ای می باشد.


دانلودپرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی


دانلود پرسشنامه روش دلفی


دانلود پرسشنامه ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی


دانلود پرسشنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اردیبهشت ۱۳۸۹ - تحقیقات آماری - blogfa.com

یک تحول چشمگیر در مباحث آینده پژوهی با ابداع روش دلفی در موسسه R&D ... در این
روش ، پرسشنامه وسیله‌ای است جهت ارتباط برقرار نمودن بین صاحبنظران و ... عنوان
دلفی برگرفته از نام معبدی معروف در شهر دلف یونان باستان است که درآن ... سازی
دوگلاس و با هدف پیش بینی فناوری های آینده با کاربرد نظامی تعریف شد. ..... دانلود
کتاب

فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

هدف مقاله حاضر، آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر بوده است. ... افراد با
استفاده از روش نمونه‌گیری در چند مرحله به‌صورت طبقه‌ای (نیمی پسر و نیمی ... تا سال
2012 از آن استفاده شده، ولی در ایران برای نخستین بار مورد آزمون و اعتباریابی قرار
می‌گیرد. .... شاخص های به کارگیری فن آوری اطلاعات تکنیک دیماتل خلاقیت روش
دلفی ...

اردیبهشت ۱۳۸۹ - تحقیقات آماری - blogfa.com

یک تحول چشمگیر در مباحث آینده پژوهی با ابداع روش دلفی در موسسه R&D ... در این
روش ، پرسشنامه وسیله‌ای است جهت ارتباط برقرار نمودن بین صاحبنظران و ... عنوان
دلفی برگرفته از نام معبدی معروف در شهر دلف یونان باستان است که درآن ... سازی
دوگلاس و با هدف پیش بینی فناوری های آینده با کاربرد نظامی تعریف شد. ..... دانلود
کتاب

ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮ - پژوهش‌های مدیریت در ایران

ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ... ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روش دﻟﻔﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ... ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 30. ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ... ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ....
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺗﻮزﯾﻊ و رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش را ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ا. ﺧﻼق. ﻣﺪاري در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮﮐﺖ.

مدیریت آینده پژوهی - قائمیه

چکیده: آینده نگاری علم و فناوری، یک روش تفکر مشارکتی، ساختار یافته و روشمند
در ... مقدمهآینده نگاری (Foresight) علم و فناوری از سالهای پس از جنگ جهانی اول، با هدف
.... اجتماعی،- در مطالعه چک از مزایای برخی روشها از جمله روش دلفی بهره برداری نکرده
است. ... افزوده کل در چک 5 درصد بوده در حالی که این شاخص در ایران 23 درصد بوده است
.

1392 پانزدهم 60 بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات ...

روش: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس
... بین میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر یزد و بهره‌مندی از وسائل ارتباط جمعی
رابطۀ ... بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت ty fa fa زمینه و هدف: این تحقیق در صدد
بررسی و ... که به روش دلفی ( نظر سنجی خبرگان ) با استفاده از پرسشنامه 7 درجه‌ای
لیکرت.

ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘ

ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺣﻮزه. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﮐﻼن. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) ...
ﻣﺤﺘﻮا، در ﮔﺎم اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻮازي ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ. روش اﺳﻨﺎدي و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد، ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧـﺶ ... ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾـﺮان ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دارد، اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎ ..... ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ.

دانلود کتاب در قالب PDF - چشم انداز کاشان

ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺷﺎن و ﺑﻠﻜﻪ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣـﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎﻻﻳـﻲ. ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺟﻮان ... ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻮاي آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد، ... ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، روش دﻟﻔﻲ و دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد.

شهر خلاق چیست - پرنسیا

اختصاصی از سورنا فایل پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی با
و پر سرعت . دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی ...

پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی آزاد بهار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت
دانش ... تحقیق پرسشنامه، محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه توسط
خبرگان (اساتید .... -مطالعه تطبيقي نحوه اجراي كنوانسيون سولاس در ايران با برخي
كشورها .... در ابتدا با استفاده از روش دلفی ریسک های مهم در حوزه های امکانسنجی، طراحی
، قرارداد، ...

شاخص - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تحقیق حاضر با هدف "تدوین شاخص‌هایی برای شناسایی تعاونی‌های موفق کشاورزی" ...
تحقیق حاضر در چند مرحله کتابخانه ای، روش دلفی برای تدوین شاخص‌های شناسایی ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

تعامل بهینه خلاقیت شناسی TRIZ و شش سیگما برای بهبود فرایندها Fulltext ...
تعیین فرایند تهیه طرح های توسعه راهبردی شهری با هدف دستیابی به مدیریت شهری
بهینه .... توسعه های پایدار زیر ساخت های حمل و نقل نوین در ایران با طراحی روسازی های
بتنی Fulltext ... توسعه یک مدل ارزیابی ریسک پروژه های سد سازی با استفاده از روش
دلفی و ...

دانلود مقاله رایگان اهمیت مدیریت و ارتباط آن با تصمیم گیری

کلمات کلیدی: حل مسئله و مشکلات سازمانی ، مدیران ، تصمیم گیری، خلاقیت، . ... هدف
از تحقیق مدل سازی مسئله ی تصمیم گیری استراتژی بازاریابی با عنوان مسئله ی .
.... تصمیم گیری در مدیریت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه .
.... پاورپوینت “ تکنیک دلفی روش تصمیم‌گیری گروهی Delphi method in group ...

مدیریت آینده پژوهی - قائمیه

چکیده: آینده نگاری علم و فناوری، یک روش تفکر مشارکتی، ساختار یافته و روشمند
در ... مقدمهآینده نگاری (Foresight) علم و فناوری از سالهای پس از جنگ جهانی اول، با هدف
.... اجتماعی،- در مطالعه چک از مزایای برخی روشها از جمله روش دلفی بهره برداری نکرده
است. ... افزوده کل در چک 5 درصد بوده در حالی که این شاخص در ایران 23 درصد بوده است
.

پایان‌نامه‌های کتابداری دانشگاههای ایران - آزاد - علوم و تحقیقات تهران

جامعه آماری شامل 102 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی سطح شهر تبریز است.
..... هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با
... به منظور انجام مطالعه دلفی، نظرات 15 نفر از متخصصان و خبرگان کتابداری و اطلاع
... این بخش از پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشنامه و نیز روش مشاهده ...

1393 4 12 12 180 بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی ...

با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهر، هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...
«مکانیسم سازماندهی و مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی در ساخت، بهره‌برداری و اسکان ...
«بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (تجارب جهان و ایران)» جلد اول، ...
روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، جمعآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام ...

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه

2 ا کتبر 2016 ... مطالب امده در زیر تنها در ارتباط با دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه گرایش ... روایی
و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار
NCSS&PASS ) ... یا ANFIS)، تکنيک دلفي فازي(Fuzzy Delphi)، مدل‌های
تصمیم‌گیری چند ... بررسی بکارگیری روش ساخت ناب Lean Construction) در ایران
و ...

1392 3 6 6 94 بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ...

جامعة آماری، زنان30-15 ساله شهر جهرم بودند که 336 نفر به عنوان نمونه تعیین و با ...
اعتماد اجتماعی از یک مقیاس پژوهشگر ساخته استفاده گردید که با استفاده از
تکنیک ... ارشد جامعه شناسی دانشگاه ایران [email protected] زنان
اعتماد اجتماعی .... 1 1 هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط سبک رهبری خدمتگزار
با خلاقیت ...

GIS and urban planning - گردشگری و اکوتوریسم

1 نوامبر 2015 ... خلاقیت و نوآوری و شهر .... بالاتربودن استاندارد زندگي در نقاط توريستي شهرها باعث
مهاجرت ساكنان ... عمدتا با هدف حفاظت از مناظر زيبا و با تاكيد فراوان بر آن چه ديده مي
شود .... بنابراین یافتن روش های پایداری صنعت اکوتوریسم برای حفاظت از این .....
جدول 2 : شاخص های ارزیابی گردشگری پایدار در جوامع شهری(جاذبه های ...

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق ...
فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است
که نتایجی .... مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهری و بر اساس .... عنوان مقاله : اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ايران.

فرآیند ارزیابی - ﺟﺴﺘﺎﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ تجربه های ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮی

رویداد جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری که با هدف ایجاد حساسیت در
جامعه ... کیفیت با بخش های دیگر شهر تفاوت های بنیادین دارد و ضروری است
بازتعریف ... عمران و بهسازی شهری ایران) از روش دلفی استفاده شد و در بعضی موارد با
درخواست ... و تصحیح زیرمعیارها و ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد عملیاتی ساختن
ارزیابی که با ...

اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خالقيت كودكان 3-7 ساله ...

براي بررسی فرضیه ها از آمار توصیفي شامل محاسبه شاخص های آماري و تنظیم جدول
توزیع فراواني و از آمار استنباطي. شامل آزمون ... كودكان 3-7 ساله در ایران )نمونه موردی :
شهر تهران- منطقه 4( ... هدف این تحقیق، دستیابی ... صورت اعمال درست این مؤلفه ها در
طراحی و ساخت فضای .... وسیله مصاحبه و پرسشنامه، با روش تحلیل عوامل مهم ترین.

اصل مقاله (314 K) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

اﯾﺮان. ﺗﺎر. ﯾﺦ. در. ﯾﺎﻓﺖ. : ﻣﻬﺮ. 1395. ،. اﺻﻼﺣﯿﻪ: آذر. 1395. ،. ﭘﺬ. ﯾﺮش. : دي. 1395. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ.
ﺑﻪ ... ﻫﺪف. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در. ﺷﺮﮐﺖ. ﺳﭙﻬﺮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در
ﺳﺎل ... ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 982/0. ﺑﻪ
... دارد، ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. و. ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد. ﺧﻼق، ﻧﻮآور، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. و. ﺻﺎﺣﺒﺎن. اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي. ﻧﻮ. ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ. ﺑﺎ.

بهمن ۱۳۹۲ - ROZANE DANESH

26 ژانويه 2014 ... روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت تقسيم ...
متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه ...
براي محاسبه S² تعدادي پرسشنامه توزيع شده و واريانس نمونه اوليه محاسبه مي شود. ....
پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از سرشماري است و شاخص ...

شاخص - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تحقیق حاضر با هدف "تدوین شاخص‌هایی برای شناسایی تعاونی‌های موفق کشاورزی" ...
تحقیق حاضر در چند مرحله کتابخانه ای، روش دلفی برای تدوین شاخص‌های شناسایی ...

پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی - همراه فید

دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای قرار داده
شده است. این پرسشنامه به فرمت pdf( با قابلیت کپی مستقیم متن به word) ،در 3 ...

طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد - آموزش عالی ...

22 فوریه 2015 ... مشاوره انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه .... لیکرت،
روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، روش دلفی و غیره طراحی شده است. البته با مشخص
بودن شاخص ها، می توان روش بیان سوالات را تغییر داد. .... پرسشنامه محقق ساخته،
ابزاری است که محقق بر حسب اهداف و متغیرهای .... پرسشنامه خلاقیت سنج

1393 4 12 12 180 بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی ...

با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهر، هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...
«مکانیسم سازماندهی و مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی در ساخت، بهره‌برداری و اسکان ...
«بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (تجارب جهان و ایران)» جلد اول، ...
روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، جمعآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام ...

20 . 1393 3 11 11 98 ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای

بنابراین به منظور پویایی بیشتر این فضاها و برای برآورده ساختن نیازهای مردم، ... 3
18 امین لطیفی a l برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران برنامه ریزی ... (
1387 )، ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهری تبریز با استفاده از روش سرانه/ پارک و
... شهری با هدف بهبود کیفیت اکولوژیکی و اجتماعی (مطالعه‌ موردی: پارک شهر واقع در ...

نگاهی به پژوهش های کارآفرینی در ایران

«نگاهی به پیشینـه‌ پژوهش های حوزه کارآفرینـی در ایران» ... کارآفرین را با چالش مواجه
ساخته تا به نحوی خلاقانه نسبت به رخدادها واکنش نشان دهند و به روشهای ... از این رو
آشنایی با روش‌های گوناگون مطالعه کارآفرینی و یافته های هر یک می‌تواند درک .... هدف
اصلی این مقاله، بررسی ارتباط میان هوش هیجانی با میزان گرایش کارآفرینانه
کارکنان ...

نگاهی به پژوهش های کارآفرینی در ایران

«نگاهی به پیشینـه‌ پژوهش های حوزه کارآفرینـی در ایران» ... کارآفرین را با چالش مواجه
ساخته تا به نحوی خلاقانه نسبت به رخدادها واکنش نشان دهند و به روشهای ... از این رو
آشنایی با روش‌های گوناگون مطالعه کارآفرینی و یافته های هر یک می‌تواند درک .... هدف
اصلی این مقاله، بررسی ارتباط میان هوش هیجانی با میزان گرایش کارآفرینانه
کارکنان ...

ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘ

ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺣﻮزه. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﮐﻼن. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) ...
ﻣﺤﺘﻮا، در ﮔﺎم اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻮازي ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ. روش اﺳﻨﺎدي و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد، ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧـﺶ ... ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾـﺮان ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دارد، اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎ ..... ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ.

همیارمرجع بزرگ تحقیق پروژه مقاله - لینکهایی از انواع نمونه سؤال ...

پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. ...
بى ترديد، هدف از توليد علم و نظريه پردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات ... در
اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ....
جدول ۱-۴ فراواني و درصد فراواني خلاقيت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه
CREE 161

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق ...
فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است
که نتایجی .... مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهری و بر اساس .... عنوان مقاله : اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ايران.

فصلنامه جغرافيا، شماره 51 - Magiran

15 مارس 2017 ... تماس با نشريه .... آسيب شناسي احداث پياده راه ها در شهر تهران ... شهر خلاق و شاخص هاي
شهر خلاق ايراني ... پانل دلفي، اقدام به غربال گري شاخص ها و ساخت شاخص شهر خلاق
ايراني شده است. ... مكان يابي سوله هاي مديريت بحران در سطح منطقه يك شهر تهران ....
اين هدف، با بهره گيري از روش كتابخانه اي پيمايشي و ابزار پرسشنامه ...

Number 2

برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتامورد مطالعه: ایران و
کشورهای منتخب). ( 110 Visit ) ( 41 Download ), Abstract And Keywords ... هدف این
تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری در ایران میباشد. برای این منظور، عوامل
تاثیر گذار ... تقاضای گردشگری، زیرساخت گردشگری، تولید ناخالص داخلی، روش
پنل دیتا ...

شاخص - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تحقیق حاضر با هدف "تدوین شاخص‌هایی برای شناسایی تعاونی‌های موفق کشاورزی" ...
تحقیق حاضر در چند مرحله کتابخانه ای، روش دلفی برای تدوین شاخص‌های شناسایی ...

پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی - همراه فید

دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای قرار داده
شده است. این پرسشنامه به فرمت pdf( با قابلیت کپی مستقیم متن به word) ،در 3 ...

پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی آزاد بهار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت
دانش ... تحقیق پرسشنامه، محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه توسط
خبرگان (اساتید .... -مطالعه تطبيقي نحوه اجراي كنوانسيون سولاس در ايران با برخي
كشورها .... در ابتدا با استفاده از روش دلفی ریسک های مهم در حوزه های امکانسنجی، طراحی
، قرارداد، ...

ارزیابی مطلوبیت پیاده راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی؛ مطالعه ...

در گام بعدی با استفاده از روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با ...
پرسشنامه توسط شهروندان حاضر در پیاده راه علم الهدی، وضعیت این پیاده راه با توجه به
هر ... در بخش زیست محیطی شاخص حفاظت از پیاده‌ها در مقابل تغییرات جوی با نمره 61/
2 ... امیر اکبرزاده مقدم لنگرودی: کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه گیلان، رشت،
ایران*.

دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آﻧﻮﻣﯽ ﺳ

ﺑﺎﻫﺪف. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮ. ﯾﺖ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آﻧـﻮﻣﯽ. -. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ. ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري. ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم. آﺑﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ... واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. آﻧﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﻧﻈﻢ. ، ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ. زﺎﻓ .ي. ﺷ. ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
... اﯾﺮان. (درﯾﺎﻓﺖ: 6/5/. 1394. ﭘﺬﯾﺮش: 11/6/. 1395. ) Identify and Prioritize the causes of
...

اصل مقاله (718 K) - فصلنامه جغرافیا و توسعه

ﺑﺎ. ﻫﺪف ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮراﻳﺎران ﻣﺤﻠﻪ. اي. در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺷﻬﺮي. ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ. ارزﻳﺎﺑﻲ.
ﻧﻘﺶ ﺷﻮراﻳﺎران. ﻣﺤﻠﻲ. در. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ.

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق ...
فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است
که نتایجی .... مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهری و بر اساس .... عنوان مقاله : اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ايران.

فصلنامه جغرافيا، شماره 51 - Magiran

15 مارس 2017 ... تماس با نشريه .... آسيب شناسي احداث پياده راه ها در شهر تهران ... شهر خلاق و شاخص هاي
شهر خلاق ايراني ... پانل دلفي، اقدام به غربال گري شاخص ها و ساخت شاخص شهر خلاق
ايراني شده است. ... مكان يابي سوله هاي مديريت بحران در سطح منطقه يك شهر تهران ....
اين هدف، با بهره گيري از روش كتابخانه اي پيمايشي و ابزار پرسشنامه ...

اصل مقاله (298 K) - مجله علوم تربیتی - دانشگاه شهید چمران اهواز

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ...
ﻫﺎي. ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي. ﺧﻮﺷﻪ. اي. و. ﻧﺴﺒﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ .... ﻗﻠﻤﺮو
ﺧﻼﻗﯿﺖ . دوم. ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ. ي. ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ . ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻘﻂ
..... ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻧﻬﺎﯾﯽ.

دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آﻧﻮﻣﯽ ﺳ

ﺑﺎﻫﺪف. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮ. ﯾﺖ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آﻧـﻮﻣﯽ. -. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ. ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري. ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم. آﺑﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ... واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. آﻧﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﻧﻈﻢ. ، ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ. زﺎﻓ .ي. ﺷ. ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
... اﯾﺮان. (درﯾﺎﻓﺖ: 6/5/. 1394. ﭘﺬﯾﺮش: 11/6/. 1395. ) Identify and Prioritize the causes of
...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مدیریت بهداشت و درمان ...

هدف مطالعه‌ی حاضر شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر نتیجه گرایی در مدیریت فرآیند در
واحدهای پشتیبانی بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی ایران بود. روش پژوهش: ابتدا
با انجام مطالعه‌ی تطبیقی، متغیرهای مربوط به مؤلفه نتیجه گرایی ... سپس
پرسشنامه‌ای برای سنجش این مؤلفه تدوین شد و روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و
تایید شد.

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. ...
های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف
برای ... در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد 74 سوالی متناسب با مولفه ها و
متغییرهای ..... طلبی، نگرش فلسفی قوی، دارای خلاقیت و کارآفرینی و توسعه منابع
انسانی بر ...

آینده پژوهی کتابخانه‌های عمومی

28 مه 2014 ... همایش ملی «آینده پژوهی کتابخانه‌های عمومی ایران» صبح امروز دوشنبه 5 خرداد ... وی هدف
پژوهش خود را آینده نگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی ... از نوع پیمایشی و
با استفاده از روش دلفی در دو دور انجام پذیرفته است. .... ابزار استفاده برای انجام
پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که بین ..... ایده های خلاقانه برگزیده.

دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی - دانلود ...

دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی دراین بخش پرسشنامه
روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است.

تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران

لذا پژهش حاضر با هدف تعیین مزیت نسبی (تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی)
صادرات .... شهر اصفهان انتخاب شدند و به وسیله 5 مقیاس، آزمون هوشی کتل، آزمون
خلاقیت ... ریزی شهری سراسر کشور، تمامی شاخص های مکان یابی مورد بررسی در این
تحقیق که ..... پرسشنامه محقق ساخته می باشد که طی یک مطالعه مقدماتی و به روش دلفی
با اعمال نظر ...

Archive of SID

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف واﮐﺎوي راﻫﺒﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت رﺷﺘﻪ اي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم و ... از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺮان، در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻼق،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ .... ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ،اﻋﺘﺒﺎر روش دﻟﻔﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ... ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ..... ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ.

پایان‌نامه‌های کتابداری دانشگاههای ایران - آزاد - علوم و تحقیقات تهران

جامعه آماری شامل 102 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی سطح شهر تبریز است.
..... هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با
... به منظور انجام مطالعه دلفی، نظرات 15 نفر از متخصصان و خبرگان کتابداری و اطلاع
... این بخش از پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشنامه و نیز روش مشاهده ...

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM - فروشگاه دانلود فایل ...

24 ژانويه 2017 ... [PPT]آشنائی با روشهای خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی ... ذخیره شده ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ EFQM ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ... های دولتی
شهر. ... که به روش دلفی ( نظر سنجی خبرگان ) با استفاده از پرسشنامه 7 درجه ای ....
پرسشنامه محقﻖ ساخته با الگو گرفتن از پرسشنامه استاندارد تعالی ...

اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خالقيت كودكان 3-7 ساله ...

براي بررسی فرضیه ها از آمار توصیفي شامل محاسبه شاخص های آماري و تنظیم جدول
توزیع فراواني و از آمار استنباطي. شامل آزمون ... كودكان 3-7 ساله در ایران )نمونه موردی :
شهر تهران- منطقه 4( ... هدف این تحقیق، دستیابی ... صورت اعمال درست این مؤلفه ها در
طراحی و ساخت فضای .... وسیله مصاحبه و پرسشنامه، با روش تحلیل عوامل مهم ترین.

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه

2 ا کتبر 2016 ... مطالب امده در زیر تنها در ارتباط با دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه گرایش ... روایی
و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار
NCSS&PASS ) ... یا ANFIS)، تکنيک دلفي فازي(Fuzzy Delphi)، مدل‌های
تصمیم‌گیری چند ... بررسی بکارگیری روش ساخت ناب Lean Construction) در ایران
و ...

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه. ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ... ﺣﺎﺿﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان ﺑﻮد . روش. ﮐﺎر ... اﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮي اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ... ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ... ﺣﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن و آزﻣﻮن اﻟﮕﻮ ﺑﻮده. اﺳﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ،
داده.

ارزیابی مطلوبیت پیاده راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی؛ مطالعه ...

در گام بعدی با استفاده از روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با ...
پرسشنامه توسط شهروندان حاضر در پیاده راه علم الهدی، وضعیت این پیاده راه با توجه به
هر ... در بخش زیست محیطی شاخص حفاظت از پیاده‌ها در مقابل تغییرات جوی با نمره 61/
2 ... امیر اکبرزاده مقدم لنگرودی: کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه گیلان، رشت،
ایران*.

نگاهی به پژوهش های کارآفرینی در ایران

«نگاهی به پیشینـه‌ پژوهش های حوزه کارآفرینـی در ایران» ... کارآفرین را با چالش مواجه
ساخته تا به نحوی خلاقانه نسبت به رخدادها واکنش نشان دهند و به روشهای ... از این رو
آشنایی با روش‌های گوناگون مطالعه کارآفرینی و یافته های هر یک می‌تواند درک .... هدف
اصلی این مقاله، بررسی ارتباط میان هوش هیجانی با میزان گرایش کارآفرینانه
کارکنان ...

فایل شهر دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی

دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار
داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن به ...

پایان‌نامه‌های کتابداری دانشگاههای ایران - آزاد - علوم و تحقیقات تهران

جامعه آماری شامل 102 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی سطح شهر تبریز است.
..... هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با
... به منظور انجام مطالعه دلفی، نظرات 15 نفر از متخصصان و خبرگان کتابداری و اطلاع
... این بخش از پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشنامه و نیز روش مشاهده ...

5. ahmadi - پژوهش و برنامه ریزی روستایی

2 سپتامبر 2013 ... رﯾﺰي ﺷﻬﺮي، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، اﻫﻮاز، اﯾﺮان ... 15/11/2139. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف: ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ. ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ... ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. روش:
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس روش ... ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﮥ. F. و ﺑﺎ. 121/0. اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺎزي در رﺗﺒﻪ. ﻫﺎي دوم. و ﺳﻮم اوﻟﻮﯾﺖ
ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ .... ﻣﻬﺎﺟﺮت از اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻃﺮاف ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ دﻫﮕـﻼن.

پاورپوینت درباره عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

پاورپوینت روستا (روستای تیتکانلو)

تاکتیک های شطرنج

تاریخ نیشابور

سمینار کارشناسی ارشد : ارتباط تنوع ژنتیکی با اندازه جمعیت در حیات وحش

پاورپوینت پودمان خودرو کار و فناوری نهم

پاورپوینت آنتی بادی ها

پاورپوینت درس 20 از مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مطالعه موردی)

دانلود تحقیق کامل درباره خزندگان

دومین مرحله آزمون فوق شبیه سازی ورودی استعداد درخشان ششم