دانلود رایگان


دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن

دانلود رایگان دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن به WORD) ،در 3 صفحه و حاوی 53 سوال پنج گزینه ای می باشد.


دانلودپرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی


دانلود پرسشنامه روش دلفی


دانلود پرسشنامه ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی


دانلود پرسشنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی آزاد بهار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت
دانش ... تحقیق پرسشنامه، محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه توسط
خبرگان (اساتید .... -مطالعه تطبيقي نحوه اجراي كنوانسيون سولاس در ايران با برخي
كشورها .... در ابتدا با استفاده از روش دلفی ریسک های مهم در حوزه های امکانسنجی، طراحی
، قرارداد، ...

692 K - دانشگاه تهران

ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد راﻫﺒﺮدي در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ. ﺑـﺎ . ... ﺎم ﺑﻌﺪ
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل اﻣﻜﺎن. ﺳـﻨﺠﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﭘﺎﻧـﻞ از. ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ و. اﺑﻌﺎد، ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ... اﺳﺘﺎد.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. ، داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ،. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ،. اﻳﺮان . 2. دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ... راﻫﺒﺮدي
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ..... اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ روش دﻟﻔﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.

دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات پیش دبستان و دبستان 2538-2349 1 ...

هدف: پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان اثربخشی برنامه‌ی آموزش همدلی بر زورگویی
کودکان ... قبل و پس از آموزش با مقیاس ارزیابی رفتار زورگویی با پرسشنامه «
زورگو/زور ... در رابطه بین مهارتهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی (مطالعه ایی به
روش دلفی) ... و شش ساله شهر مشهد (نتایج یک مطالعة کیفی) 60 90 10.22054/soece.
2015.2602 ...

معرفی و نقد روش دلفی

ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ... «ﺩﻭﮔﻼﺱ» ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﺎﻯ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﻈﺎﻣﻰ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ... ﺩﻟﻔﻲ، ﺭﺃﻱ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻟﻔﻲ، ﺩﻟﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺻﻴﻒ ... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﻤﻨﺎﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ، ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺑﻪ ... ﺑﺮ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﮔﺎﻩ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ... ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ،.

دانلود مقاله رایگان اهمیت مدیریت و ارتباط آن با تصمیم گیری

کلمات کلیدی: حل مسئله و مشکلات سازمانی ، مدیران ، تصمیم گیری، خلاقیت، . ... هدف
از تحقیق مدل سازی مسئله ی تصمیم گیری استراتژی بازاریابی با عنوان مسئله ی .
.... تصمیم گیری در مدیریت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه .
.... پاورپوینت “ تکنیک دلفی روش تصمیم‌گیری گروهی Delphi method in group ...

ﻮردي ﻣﺴﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ - معاونت مسکن و ساختمان

ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪرن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده اي را در اﻟﮕﻮي
... اﻧﺪ، از اﯾﻦ رو، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ... آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ...
ﺳﭙﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ... ﻣﻌﻤﺎري روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ... رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﮔﺮوﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﭼﯿﻨﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن، و
...

پرسشنامه خلاق ایرانی شاخص ساخت دلفی خلاق ایرانی ساخت شاخص ...

اختصاصی از سورنا فایل پرسشنامه روش دلفي با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ايراني با
و پر سرعت . دراین بخش پرسشنامه روش دلفي با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ايراني ...

ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘ

ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺣﻮزه. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﮐﻼن. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) ...
ﻣﺤﺘﻮا، در ﮔﺎم اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻮازي ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ. روش اﺳﻨﺎدي و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد، ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧـﺶ ... ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾـﺮان ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دارد، اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎ ..... ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ.

اصل مقاله (298 K) - مجله علوم تربیتی - دانشگاه شهید چمران اهواز

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ...
ﻫﺎي. ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي. ﺧﻮﺷﻪ. اي. و. ﻧﺴﺒﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ .... ﻗﻠﻤﺮو
ﺧﻼﻗﯿﺖ . دوم. ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ. ي. ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ . ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻘﻂ
..... ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻧﻬﺎﯾﯽ.

مديريت تحولگرا در هزاره سوم - برنامه ریزی آموزشی

هدف پژوهش فوق ، بررسي تطبيقي نحوه اعزام معلمان ایران و كشورهاي ... معلم به خارج
ازکشور بودند، تعيين گرديد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این صورت
که علاوه بر ایران ، از بین کلیه کشورهای دنیا ، 12 کشوری که از لحاظ شاخص های
آموزشی و ... ها ( فرانوگراها ) با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی به تفکیک و پیچیده
ساختن ...

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه. ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ... ﺣﺎﺿﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان ﺑﻮد . روش. ﮐﺎر ... اﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮي اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ... ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ... ﺣﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن و آزﻣﻮن اﻟﮕﻮ ﺑﻮده. اﺳﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ،
داده.

پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی - همراه فید

دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای قرار داده
شده است. این پرسشنامه به فرمت pdf( با قابلیت کپی مستقیم متن به word) ،در 3 ...

پایان‌نامه‌های کتابداری دانشگاههای ایران - آزاد - علوم و تحقیقات تهران

جامعه آماری شامل 102 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی سطح شهر تبریز است.
..... هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با
... به منظور انجام مطالعه دلفی، نظرات 15 نفر از متخصصان و خبرگان کتابداری و اطلاع
... این بخش از پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشنامه و نیز روش مشاهده ...

نمونه هاي واقعي بيان مساله از پايان نامه هاي دفاع شده:1 - ایران پژوهان

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي ... رسیدن به این
اهداف با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد،کیفیت خدمات و رضايت مشتريان.

همه کن خلاق متولد می شوند - جستجو - وسریا

منبع : http://free-download-movies.blogsky.com/1395/12/10/post-997/دانلود-
رایگان- ..... دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی
برای .

پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی | جستجو در ...

عبارت ' پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی ' در بین وبلاگهای
سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در
...

دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات پیش دبستان و دبستان 2538-2349 1 ...

هدف: پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان اثربخشی برنامه‌ی آموزش همدلی بر زورگویی
کودکان ... قبل و پس از آموزش با مقیاس ارزیابی رفتار زورگویی با پرسشنامه «
زورگو/زور ... در رابطه بین مهارتهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی (مطالعه ایی به
روش دلفی) ... و شش ساله شهر مشهد (نتایج یک مطالعة کیفی) 60 90 10.22054/soece.
2015.2602 ...

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. ...
های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف
برای ... در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد 74 سوالی متناسب با مولفه ها و
متغییرهای ..... طلبی، نگرش فلسفی قوی، دارای خلاقیت و کارآفرینی و توسعه منابع
انسانی بر ...

مدیریت آینده پژوهی - قائمیه

چکیده: آینده نگاری علم و فناوری، یک روش تفکر مشارکتی، ساختار یافته و روشمند
در ... مقدمهآینده نگاری (Foresight) علم و فناوری از سالهای پس از جنگ جهانی اول، با هدف
.... اجتماعی،- در مطالعه چک از مزایای برخی روشها از جمله روش دلفی بهره برداری نکرده
است. ... افزوده کل در چک 5 درصد بوده در حالی که این شاخص در ایران 23 درصد بوده است
.

ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻟﻔﻲ

9 آوريل 2014 ... اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .... دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و روش دﻟﻔﻲ اﺑﻌﺎد و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ.

همیارمرجع بزرگ تحقیق پروژه مقاله - لینکهایی از انواع نمونه سؤال ...

پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. ...
بى ترديد، هدف از توليد علم و نظريه پردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات ... در
اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ....
جدول ۱-۴ فراواني و درصد فراواني خلاقيت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه
CREE 161

طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد - آموزش عالی ...

22 فوریه 2015 ... مشاوره انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه .... لیکرت،
روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، روش دلفی و غیره طراحی شده است. البته با مشخص
بودن شاخص ها، می توان روش بیان سوالات را تغییر داد. .... پرسشنامه محقق ساخته،
ابزاری است که محقق بر حسب اهداف و متغیرهای .... پرسشنامه خلاقیت سنج

بيان گزاره هاي مساله(اهداف –فرضيه ها يا سوالات ... - دکتر منصور معظمی

4- بيان گزاره هاي مسئله (هدف / فرضيه / سوال ها) ... پي بردن به پژوهشهاي انجام شده
درباره مسأله; آشنايي با روشهاي انجام پژوهشهاي ... روش فرضي- استقرايي. مولفه ها.
شاخص ها. ساختن مدل تحليلي. سطح تحصيلات پدر و مادر ... هم افزايي خلاق ... نمونه عملي
طراحي پرسشنامه تحقيق ... طرح پژوهشي رابطه آموزش و اشتغال در بخش غير متشكل
شهر تهران.

Number 2

برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتامورد مطالعه: ایران و
کشورهای منتخب). ( 115 Visit ) ( 43 Download ), Abstract And Keywords ... هدف این
تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری در ایران میباشد. ... فرست با بیشترین
هزینه کرد گردشگری هستند، با استفاده از روش رگرسیون برای دورهی (1998-2012)
تخمین ...

دانشگاه یزد کاوشهای مدیریت بازرگانی 014-2008 8 15 2016 03 20 A ...

روش گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق،
کلیه شهروندان ... که یکی دیگر از شاخص های سبک زندگی می باشد، با ابزار
پرسش‌نامه مورد سنجش قرار گرفت. روش ... مصرف سبک زندگی کالای ایرانی شهر
روستا ... بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزش درک شده و کیفیت
رابطه بر وفاداری ...

طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد - آموزش عالی ...

22 فوریه 2015 ... مشاوره انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه .... لیکرت،
روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، روش دلفی و غیره طراحی شده است. البته با مشخص
بودن شاخص ها، می توان روش بیان سوالات را تغییر داد. .... پرسشنامه محقق ساخته،
ابزاری است که محقق بر حسب اهداف و متغیرهای .... پرسشنامه خلاقیت سنج

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. ...
های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف
برای ... در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد 74 سوالی متناسب با مولفه ها و
متغییرهای ..... طلبی، نگرش فلسفی قوی، دارای خلاقیت و کارآفرینی و توسعه منابع
انسانی بر ...

اصل مقاله (298 K) - مجله علوم تربیتی - دانشگاه شهید چمران اهواز

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ...
ﻫﺎي. ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي. ﺧﻮﺷﻪ. اي. و. ﻧﺴﺒﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ .... ﻗﻠﻤﺮو
ﺧﻼﻗﯿﺖ . دوم. ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ. ي. ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ . ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻘﻂ
..... ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻧﻬﺎﯾﯽ.

پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی | جستجو در ...

عبارت ' پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی ' در بین وبلاگهای
سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در
...

مشکلات اجتماعی در اولویت ایران - مجله جامعه شناسی ایران

این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام شده و در آن نظرات 41 نفر از مدیران، ... براساس
نتایج حاصله از دیدگاه اعضای دلفی پانزده مشکل در اولویت مشکلات اجتماعی ایران
قرار دارند که ... روش دلفی اغلب با هدف کشف اندیشه‌های خلاقانه و معتبر یا تولید
اطلاعات مناسب برای ... ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش چهار پرسشنامه محقق ساخته
بود.

مديريت تحولگرا در هزاره سوم - برنامه ریزی آموزشی

هدف پژوهش فوق ، بررسي تطبيقي نحوه اعزام معلمان ایران و كشورهاي ... معلم به خارج
ازکشور بودند، تعيين گرديد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این صورت
که علاوه بر ایران ، از بین کلیه کشورهای دنیا ، 12 کشوری که از لحاظ شاخص های
آموزشی و ... ها ( فرانوگراها ) با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی به تفکیک و پیچیده
ساختن ...

مشکلات اجتماعی در اولویت ایران - مجله جامعه شناسی ایران

این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام شده و در آن نظرات 41 نفر از مدیران، ... براساس
نتایج حاصله از دیدگاه اعضای دلفی پانزده مشکل در اولویت مشکلات اجتماعی ایران
قرار دارند که ... روش دلفی اغلب با هدف کشف اندیشه‌های خلاقانه و معتبر یا تولید
اطلاعات مناسب برای ... ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش چهار پرسشنامه محقق ساخته
بود.

پايگاه مهندسی صنایع و مدیریت ايران

هدف از بسته بندی کالا این است که در فاصله ی زمانی حمل و نقل، انبارداری و توزیع، ...
تناسب با نوع کالا مثل کالاهای خمیری شکل در تیوپ و کالاهای مایع در شیشه 2. .....
لینک دانلود حل المسائل فصل سوم (روش سیمپلکس) کتاب پژوهش عملیاتی دکتر
مهرگان .... با ساخت ماتریسREGIME که حاصل مقایسات زوجی گزینه ها از نظر تمامی
شاخص ...

تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران

لذا پژهش حاضر با هدف تعیین مزیت نسبی (تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی)
صادرات .... شهر اصفهان انتخاب شدند و به وسیله 5 مقیاس، آزمون هوشی کتل، آزمون
خلاقیت ... ریزی شهری سراسر کشور، تمامی شاخص های مکان یابی مورد بررسی در این
تحقیق که ..... پرسشنامه محقق ساخته می باشد که طی یک مطالعه مقدماتی و به روش دلفی
با اعمال نظر ...

فایل شهر دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی

دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار
داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن به ...

شهر خلاق چیست - پرنسیا

اختصاصی از سورنا فایل پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی با
و پر سرعت . دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی ...

Archive of SID

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف واﮐﺎوي راﻫﺒﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت رﺷﺘﻪ اي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮج ﭼﻬﺎرم و ... از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺮان، در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻼق،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ .... ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ،اﻋﺘﺒﺎر روش دﻟﻔﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ... ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ..... ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ.

دکتر مصطفی بهزادفر معماری و شهرسازی آرمان شهر 2008-5079 9 17 ...

علیرضا عینی فر استاد معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ...
هدف از انجام این پژوهش تبیین مفهوم نشانه و ارتباط آن با معنا در حوزه معماری و تعیین
محدوده ... روش تحقیق کیفی و رویه عملی آن، استفاده از مطالعات مکتوب در زمینه نشانه
...... را در طراحی محیط های انسان ساخت برای کودکان درجهت شکوفایی خلاقیت آن ها ارائه
داد.

همه کن خلاق متولد می شوند - جستجو - وسریا

منبع : http://free-download-movies.blogsky.com/1395/12/10/post-997/دانلود-
رایگان- ..... دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی
برای .

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه. ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ... ﺣﺎﺿﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان ﺑﻮد . روش. ﮐﺎر ... اﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮي اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ... ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ... ﺣﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن و آزﻣﻮن اﻟﮕﻮ ﺑﻮده. اﺳﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ،
داده.

همیارمرجع بزرگ تحقیق پروژه مقاله - لینکهایی از انواع نمونه سؤال ...

پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. ...
بى ترديد، هدف از توليد علم و نظريه پردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات ... در
اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ....
جدول ۱-۴ فراواني و درصد فراواني خلاقيت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه
CREE 161

مديريت تحولگرا در هزاره سوم - برنامه ریزی آموزشی

هدف پژوهش فوق ، بررسي تطبيقي نحوه اعزام معلمان ایران و كشورهاي ... معلم به خارج
ازکشور بودند، تعيين گرديد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این صورت
که علاوه بر ایران ، از بین کلیه کشورهای دنیا ، 12 کشوری که از لحاظ شاخص های
آموزشی و ... ها ( فرانوگراها ) با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی به تفکیک و پیچیده
ساختن ...

دانشگاه یزد کاوشهای مدیریت بازرگانی 014-2008 8 15 2016 03 20 A ...

روش گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق،
کلیه شهروندان ... که یکی دیگر از شاخص های سبک زندگی می باشد، با ابزار
پرسش‌نامه مورد سنجش قرار گرفت. روش ... مصرف سبک زندگی کالای ایرانی شهر
روستا ... بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزش درک شده و کیفیت
رابطه بر وفاداری ...

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM - فروشگاه دانلود فایل ...

24 ژانويه 2017 ... [PPT]آشنائی با روشهای خودارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی ... ذخیره شده ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ EFQM ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ... های دولتی
شهر. ... که به روش دلفی ( نظر سنجی خبرگان ) با استفاده از پرسشنامه 7 درجه ای ....
پرسشنامه محقﻖ ساخته با الگو گرفتن از پرسشنامه استاندارد تعالی ...

مقالات ( نسخه آزمایشی ) | سازمان بنادر و دریانوردی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت و سیاست بر تعهد و عملکرد کارکنان در
سازمان ... سعی بر آن است، با استفاده از روش اسنادی و با رویکرد توصیفی، مؤلفه¬های
.... بر چابکی زنجیره حمل ونقل دریایی ایران با بهره گیری از مدل یابی معادلات
ساختاری ... از پرسشنامه سنجش اعتماد سازمانی الونن و همکاران(۲۰۰۸)، و پرسشنامه محقق
ساخته ۲۰ ...

نمونه هاي واقعي بيان مساله از پايان نامه هاي دفاع شده:1 - ایران پژوهان

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي ... رسیدن به این
اهداف با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد،کیفیت خدمات و رضايت مشتريان.

دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات پیش دبستان و دبستان 2538-2349 1 ...

هدف: پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان اثربخشی برنامه‌ی آموزش همدلی بر زورگویی
کودکان ... قبل و پس از آموزش با مقیاس ارزیابی رفتار زورگویی با پرسشنامه «
زورگو/زور ... در رابطه بین مهارتهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی (مطالعه ایی به
روش دلفی) ... و شش ساله شهر مشهد (نتایج یک مطالعة کیفی) 60 90 10.22054/soece.
2015.2602 ...

پايگاه مهندسی صنایع و مدیریت ايران

هدف از بسته بندی کالا این است که در فاصله ی زمانی حمل و نقل، انبارداری و توزیع، ...
تناسب با نوع کالا مثل کالاهای خمیری شکل در تیوپ و کالاهای مایع در شیشه 2. .....
لینک دانلود حل المسائل فصل سوم (روش سیمپلکس) کتاب پژوهش عملیاتی دکتر
مهرگان .... با ساخت ماتریسREGIME که حاصل مقایسات زوجی گزینه ها از نظر تمامی
شاخص ...

کارآفرینی - همگامان مدیریت و تحقیق ایران

اگر فرد کارآفرین در رابطه با کار جدید خود تمام اطلاعات را داشته باشد، دیگر جایی
برای ... داده نادان به نظر برسد، کارآفرینی علاوه بر خلاقیت نیازمند جسارت قابل
ملاحظه‌ای هم هست. ... هدف آنها ساخت مجموعه‌ای از ماهواره‌های کوچک کم هزینه بود که بتوانند
تغییری در روش ... باید در راه اورست یاری رسان آنها باشیم و تکاملشان را سرعت
بخشیم. ۲۳شهر ...

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن - پژوهش نامه علوم اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ...

17 سپتامبر 2008 ... داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎﻫـﺪف ﻧـﺸﺮﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .... ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﺧﻠّﺎﻗﻴﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺪارس ... ﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮ ري .... اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ..... ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و روش
دﻟﻔﻲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ.

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه. ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ... ﺣﺎﺿﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان ﺑﻮد . روش. ﮐﺎر ... اﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮي اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ... ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ... ﺣﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن و آزﻣﻮن اﻟﮕﻮ ﺑﻮده. اﺳﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ،
داده.

نیازسنجی آموزشی مدیران کانو نهای فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان از ...

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺯﻳﺮ ... ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻠﻲ. ﻧﻴﺎﺯ ﺳﻨﺠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ .... ﺩﺭ 1963 ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ»، ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ... ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ.

پایان‌نامه‌های کتابداری دانشگاههای ایران - آزاد - علوم و تحقیقات تهران

جامعه آماری شامل 102 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی سطح شهر تبریز است.
..... هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با
... به منظور انجام مطالعه دلفی، نظرات 15 نفر از متخصصان و خبرگان کتابداری و اطلاع
... این بخش از پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشنامه و نیز روش مشاهده ...

پرسشنامه خلاق ایرانی شاخص ساخت دلفی خلاق ایرانی ساخت شاخص ...

اختصاصی از سورنا فایل پرسشنامه روش دلفي با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ايراني با
و پر سرعت . دراین بخش پرسشنامه روش دلفي با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ايراني ...

دانلود مجله مدیریت شهری (علمی - پژوهشی) - صفحه 4 - سایت نواندیشان

ارائه مدل ارزیابی شهر اسلامی با رویکردی بر شاخص‌های بارز شهر اسلامی در قرآن ....
تبارشناسی تحلیلی تکنولوژی‌های نوین ساخت جهت هویت‌بخشی به بناهای معماری با
.... تحليل انگاره هاي محيطي موثر بر مولفه معنا در بازار سنتي ايراني؛ نمونه .....
تبیین شاخص های طراحی فضای شهری انعطاف‌پذیر با بهره گیری از مدل دلفی ...

اصل مقاله (298 K) - مجله علوم تربیتی - دانشگاه شهید چمران اهواز

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ...
ﻫﺎي. ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي. ﺧﻮﺷﻪ. اي. و. ﻧﺴﺒﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ .... ﻗﻠﻤﺮو
ﺧﻼﻗﯿﺖ . دوم. ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ. ي. ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ . ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻘﻂ
..... ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻧﻬﺎﯾﯽ.

پایان‌نامه‌های کتابداری دانشگاههای ایران - آزاد - علوم و تحقیقات تهران

جامعه آماری شامل 102 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی سطح شهر تبریز است.
..... هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با
... به منظور انجام مطالعه دلفی، نظرات 15 نفر از متخصصان و خبرگان کتابداری و اطلاع
... این بخش از پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشنامه و نیز روش مشاهده ...

مشکلات اجتماعی در اولویت ایران - مجله جامعه شناسی ایران

این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام شده و در آن نظرات 41 نفر از مدیران، ... براساس
نتایج حاصله از دیدگاه اعضای دلفی پانزده مشکل در اولویت مشکلات اجتماعی ایران
قرار دارند که ... روش دلفی اغلب با هدف کشف اندیشه‌های خلاقانه و معتبر یا تولید
اطلاعات مناسب برای ... ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش چهار پرسشنامه محقق ساخته
بود.

Number 2

برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتامورد مطالعه: ایران و
کشورهای منتخب). ( 115 Visit ) ( 43 Download ), Abstract And Keywords ... هدف این
تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری در ایران میباشد. ... فرست با بیشترین
هزینه کرد گردشگری هستند، با استفاده از روش رگرسیون برای دورهی (1998-2012)
تخمین ...

همه کن خلاق متولد می شوند - جستجو - وسریا

منبع : http://free-download-movies.blogsky.com/1395/12/10/post-997/دانلود-
رایگان- ..... دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی
برای .

ﻫﺎي ﮐﺎﺭﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ ( ﺑﺎ

ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﺟﻤﺎﻉ، اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ. در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ. دﻟﻔﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ا ...
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ .1 .... ﺗﻮﺳﻌ. ﮥ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺿﺮورت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در راﻫﺒﺮدﻫﺎ،
اﻫﺪاف،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ و روش. ﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را دو ..... ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ... اﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠ ... ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن را درﯾﺎﻓﺖ و دور دوم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺪت ..... ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺷﻬﺮ و
ﺟﺎﻣﻌ.

آینده پژوهی کتابخانه‌های عمومی

28 مه 2014 ... همایش ملی «آینده پژوهی کتابخانه‌های عمومی ایران» صبح امروز دوشنبه 5 خرداد ... وی هدف
پژوهش خود را آینده نگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی ... از نوع پیمایشی و
با استفاده از روش دلفی در دو دور انجام پذیرفته است. .... ابزار استفاده برای انجام
پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که بین ..... ایده های خلاقانه برگزیده.

ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘ

ﺷﻬﺮي در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺣﻮزه. اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ. ﺑﻨﯿﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﮐﻼن. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) ...
ﻣﺤﺘﻮا، در ﮔﺎم اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻮازي ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ. روش اﺳﻨﺎدي و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد، ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت، ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼـﺎد داﻧـﺶ ... ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾـﺮان ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دارد، اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎ ..... ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ.

بسم اللّه الرحمن الرحیم - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

با توجه به اينكه هدف از تهيه فصل اول، آشنا ساختن خواننده با كليات تحقيق ... از
ديدگاهي تازه، نيازمند ذهني خلاق است و اين نكته بيانگر آزمودگي فرد درعلم است. ... به
طور سازماندهي شده همراه با روندهاي منطقي. روش و تكنيكهاي تحقيق. جهان. ايران ... سؤالات
پرسشنامه .... اندازه‌هاي تصادفي كه از نمونه بدست مي‌آيد شاخص نمونه و برآورد محقق از
جامعه ...

بيان گزاره هاي مساله(اهداف –فرضيه ها يا سوالات ... - دکتر منصور معظمی

4- بيان گزاره هاي مسئله (هدف / فرضيه / سوال ها) ... پي بردن به پژوهشهاي انجام شده
درباره مسأله; آشنايي با روشهاي انجام پژوهشهاي ... روش فرضي- استقرايي. مولفه ها.
شاخص ها. ساختن مدل تحليلي. سطح تحصيلات پدر و مادر ... هم افزايي خلاق ... نمونه عملي
طراحي پرسشنامه تحقيق ... طرح پژوهشي رابطه آموزش و اشتغال در بخش غير متشكل
شهر تهران.

همه کن خلاق متولد می شوند - جستجو - وسریا

منبع : http://free-download-movies.blogsky.com/1395/12/10/post-997/دانلود-
رایگان- ..... دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی
برای .

اصل مقاله (314 K) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

اﯾﺮان. ﺗﺎر. ﯾﺦ. در. ﯾﺎﻓﺖ. : ﻣﻬﺮ. 1395. ،. اﺻﻼﺣﯿﻪ: آذر. 1395. ،. ﭘﺬ. ﯾﺮش. : دي. 1395. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ.
ﺑﻪ ... ﻫﺪف. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در. ﺷﺮﮐﺖ. ﺳﭙﻬﺮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در
ﺳﺎل ... ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 982/0. ﺑﻪ
... دارد، ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. و. ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد. ﺧﻼق، ﻧﻮآور، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. و. ﺻﺎﺣﺒﺎن. اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي. ﻧﻮ. ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ. ﺑﺎ.

شركت كارخانجات پارس دارو (سهامي خاص)

فایل فارسی حل مشکل کنتاکت سرویس contact-service RM-1133 نوکیا 105

آیین مزدک، ماهیت و نتایج

پروژه مرتب سازی حبابی به روش بازگشتی

اندازه گیری

دانلود پاورپوینت در هنگام وقوع حادثه چه بايد كرد - 86 اسلایددانلود پاورپوینت با موضوع سفره های آب زیرزمینی- 28 اسلاید

اصول و چارچوب مدیریت زیست محیطی- بهداشتی در طرح های سد سازی و بهره برداری از مخازن

دانلود پاورپوینت در هنگام وقوع حادثه چه بايد كرد - 86 اسلاید