دانلود رایگان


دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی - دانلود رایگاندانلود رایگان دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن

دانلود رایگان دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی دراین بخش پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است. این پرسشنامه به فرمت PDF( با قابلیت کپی مستقیم متن به WORD) ،در 3 صفحه و حاوی 53 سوال پنج گزینه ای می باشد.


دانلودپرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی


دانلود پرسشنامه روش دلفی


دانلود پرسشنامه ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی


دانلود پرسشنا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل مقاله (298 K) - مجله علوم تربیتی - دانشگاه شهید چمران اهواز

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ...
ﻫﺎي. ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي. ﺧﻮﺷﻪ. اي. و. ﻧﺴﺒﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ .... ﻗﻠﻤﺮو
ﺧﻼﻗﯿﺖ . دوم. ﻣﺴ. ﻟﻪﺄ. ي. ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ . ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﻘﻂ
..... ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻧﻬﺎﯾﯽ.

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی میزان آمادگی سازمان برای مقابله با بلایا و حوادث 17. ... پرسشنامه
روش مقابله با مشکلات 40. ... پرسشنامه هدف گذاری 62. .... دانلود پرسشنامه امتیاز دهی
شاخص های فرهنگ سازمان-کامرون و کوئین ... دانلود پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی و نمره
گذاری آن- رندسیپ ... دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان ایرانی.

1392 پانزدهم 60 بررسی صحنه جرم، زنجیره امانت و نقش توزیع ادراکات ...

روش: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و احساس
... بین میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر یزد و بهره‌مندی از وسائل ارتباط جمعی
رابطۀ ... بر نظریه اسلامی - ایرانی امنیت ty fa fa زمینه و هدف: این تحقیق در صدد
بررسی و ... که به روش دلفی ( نظر سنجی خبرگان ) با استفاده از پرسشنامه 7 درجه‌ای
لیکرت.

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه. ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ... ﺣﺎﺿﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان ﺑﻮد . روش. ﮐﺎر ... اﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮي اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ... ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ... ﺣﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن و آزﻣﻮن اﻟﮕﻮ ﺑﻮده. اﺳﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ،
داده.

مقالات ( نسخه آزمایشی ) | سازمان بنادر و دریانوردی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت و سیاست بر تعهد و عملکرد کارکنان در
سازمان ... سعی بر آن است، با استفاده از روش اسنادی و با رویکرد توصیفی، مؤلفه¬های
.... بر چابکی زنجیره حمل ونقل دریایی ایران با بهره گیری از مدل یابی معادلات
ساختاری ... از پرسشنامه سنجش اعتماد سازمانی الونن و همکاران(۲۰۰۸)، و پرسشنامه محقق
ساخته ۲۰ ...

اصل مقاله (718 K) - فصلنامه جغرافیا و توسعه

ﺑﺎ. ﻫﺪف ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮراﻳﺎران ﻣﺤﻠﻪ. اي. در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺷﻬﺮي. ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ. ارزﻳﺎﺑﻲ.
ﻧﻘﺶ ﺷﻮراﻳﺎران. ﻣﺤﻠﻲ. در. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ.

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه. ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ... ﺣﺎﺿﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در اﯾﺮان ﺑﻮد . روش. ﮐﺎر ... اﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮي اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ... ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ... ﺣﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن و آزﻣﻮن اﻟﮕﻮ ﺑﻮده. اﺳﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ،
داده.

Critical Thinking in Nurses: Predictive Role of Emotional ... - Tums.ac.ir

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶ. ﺑـﻴﻦ. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. در
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ. ﻛـﻪ در
ﺳـﺎل. 1389 ... ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺳﻬﻤﻴﻪ ... از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮش، داﻧﺶ، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ
و. درك ... در اﻳﺮان ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن .... ﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ. ﻛ. ﻤـ. ﻚ .... روش دﻟﻔــﻲ، رواﻳــﻲ ﻣﺤﺘــﻮاي
ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ را.

دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آﻧﻮﻣﯽ ﺳ

ﺑﺎﻫﺪف. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮ. ﯾﺖ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آﻧـﻮﻣﯽ. -. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ. ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري. ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم. آﺑﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ... واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. آﻧﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﻧﻈﻢ. ، ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ. زﺎﻓ .ي. ﺷ. ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
... اﯾﺮان. (درﯾﺎﻓﺖ: 6/5/. 1394. ﭘﺬﯾﺮش: 11/6/. 1395. ) Identify and Prioritize the causes of
...

اصول طراحی فضای مسکونی، با رویکرد ارتقاء خالقيت كودكان 3-7 ساله ...

براي بررسی فرضیه ها از آمار توصیفي شامل محاسبه شاخص های آماري و تنظیم جدول
توزیع فراواني و از آمار استنباطي. شامل آزمون ... كودكان 3-7 ساله در ایران )نمونه موردی :
شهر تهران- منطقه 4( ... هدف این تحقیق، دستیابی ... صورت اعمال درست این مؤلفه ها در
طراحی و ساخت فضای .... وسیله مصاحبه و پرسشنامه، با روش تحلیل عوامل مهم ترین.

دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آﻧﻮﻣﯽ ﺳ

ﺑﺎﻫﺪف. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮ. ﯾﺖ. ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آﻧـﻮﻣﯽ. -. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ. ... ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري. ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم. آﺑﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ... واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. آﻧﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﻧﻈﻢ. ، ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻟﻔﯽ. زﺎﻓ .ي. ﺷ. ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
... اﯾﺮان. (درﯾﺎﻓﺖ: 6/5/. 1394. ﭘﺬﯾﺮش: 11/6/. 1395. ) Identify and Prioritize the causes of
...

GIS and urban planning - گردشگری و اکوتوریسم

1 نوامبر 2015 ... خلاقیت و نوآوری و شهر .... بالاتربودن استاندارد زندگي در نقاط توريستي شهرها باعث
مهاجرت ساكنان ... عمدتا با هدف حفاظت از مناظر زيبا و با تاكيد فراوان بر آن چه ديده مي
شود .... بنابراین یافتن روش های پایداری صنعت اکوتوریسم برای حفاظت از این .....
جدول 2 : شاخص های ارزیابی گردشگری پایدار در جوامع شهری(جاذبه های ...

سند راهبردی توسعه شهرستان بافق - Library

شهیر و توسعه یافته، با مرکزیت شهر دارالشجاعه و طیبه بافق با محوریت امامزاده ...
ارزش فولاد و شناخته شده به عنوان بهشت معادن ایران، مرکز مهم حمل و نقل ریلی،
انبارداری و ... معنوی و شاخصهای توسعه انسانی، ارتقای سطح کیفی آموزشهای عالی با
هدف تأمین نیروی ... وجود زیر ساخت ‌های مناسب آموزش عالی در شهرستان و پتانسیل های
مناسب مالی و ...

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق ...
فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است
که نتایجی .... مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهری و بر اساس .... عنوان مقاله : اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ايران.

پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی آزاد بهار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی راه های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت
دانش ... تحقیق پرسشنامه، محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه توسط
خبرگان (اساتید .... -مطالعه تطبيقي نحوه اجراي كنوانسيون سولاس در ايران با برخي
كشورها .... در ابتدا با استفاده از روش دلفی ریسک های مهم در حوزه های امکانسنجی، طراحی
، قرارداد، ...

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - پرسشنامه

پرسشنامه ارزیابی میزان آمادگی سازمان برای مقابله با بلایا و حوادث 17. ... پرسشنامه
روش مقابله با مشکلات 40. ... پرسشنامه هدف گذاری 62. .... دانلود پرسشنامه امتیاز دهی
شاخص های فرهنگ سازمان-کامرون و کوئین ... دانلود پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی و نمره
گذاری آن- رندسیپ ... دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان ایرانی.

دانشگاه یزد کاوشهای مدیریت بازرگانی 014-2008 8 15 2016 03 20 A ...

روش گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق،
کلیه شهروندان ... که یکی دیگر از شاخص های سبک زندگی می باشد، با ابزار
پرسش‌نامه مورد سنجش قرار گرفت. روش ... مصرف سبک زندگی کالای ایرانی شهر
روستا ... بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ارزش درک شده و کیفیت
رابطه بر وفاداری ...

اصل مقاله (283 K) - فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي
رﯾﺎﺿﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ... ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺪﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﺪف ﻓﻮق ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ... داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮ ري .... اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و از ﺣﯿﺚ روش
، ﮐﺎر ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ... ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش دﻟﻔﯽ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ..... ﻫﺎي ﻧﻮ و ﺧﻼق ﻫﻢ.

دانلود کتاب در قالب PDF - چشم انداز کاشان

ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺷﺎن و ﺑﻠﻜﻪ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣـﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎﻻﻳـﻲ. ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺟﻮان ... ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ
آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻮاي آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد، ... ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، روش دﻟﻔﻲ و دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد.

20 . 1393 3 11 11 98 ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای

بنابراین به منظور پویایی بیشتر این فضاها و برای برآورده ساختن نیازهای مردم، ... 3
18 امین لطیفی a l برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران برنامه ریزی ... (
1387 )، ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهری تبریز با استفاده از روش سرانه/ پارک و
... شهری با هدف بهبود کیفیت اکولوژیکی و اجتماعی (مطالعه‌ موردی: پارک شهر واقع در ...

اصل مقاله (314 K) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

اﯾﺮان. ﺗﺎر. ﯾﺦ. در. ﯾﺎﻓﺖ. : ﻣﻬﺮ. 1395. ،. اﺻﻼﺣﯿﻪ: آذر. 1395. ،. ﭘﺬ. ﯾﺮش. : دي. 1395. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ.
ﺑﻪ ... ﻫﺪف. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در. ﺷﺮﮐﺖ. ﺳﭙﻬﺮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در
ﺳﺎل ... ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 982/0. ﺑﻪ
... دارد، ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. و. ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد. ﺧﻼق، ﻧﻮآور، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. و. ﺻﺎﺣﺒﺎن. اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي. ﻧﻮ. ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ. ﺑﺎ.

1393 4 12 12 180 بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی ...

با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهر، هدف از انجام این پژوهش، بررسی ...
«مکانیسم سازماندهی و مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی در ساخت، بهره‌برداری و اسکان ...
«بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (تجارب جهان و ایران)» جلد اول، ...
روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، جمعآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام ...

اصل مقاله (314 K) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

اﯾﺮان. ﺗﺎر. ﯾﺦ. در. ﯾﺎﻓﺖ. : ﻣﻬﺮ. 1395. ،. اﺻﻼﺣﯿﻪ: آذر. 1395. ،. ﭘﺬ. ﯾﺮش. : دي. 1395. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ.
ﺑﻪ ... ﻫﺪف. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در. ﺷﺮﮐﺖ. ﺳﭙﻬﺮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در
ﺳﺎل ... ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 982/0. ﺑﻪ
... دارد، ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. و. ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد. ﺧﻼق، ﻧﻮآور، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. و. ﺻﺎﺣﺒﺎن. اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي. ﻧﻮ. ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ. ﺑﺎ.

فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

هدف مقاله حاضر، آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر بوده است. ... افراد با
استفاده از روش نمونه‌گیری در چند مرحله به‌صورت طبقه‌ای (نیمی پسر و نیمی ... تا سال
2012 از آن استفاده شده، ولی در ایران برای نخستین بار مورد آزمون و اعتباریابی قرار
می‌گیرد. .... شاخص های به کارگیری فن آوری اطلاعات تکنیک دیماتل خلاقیت روش
دلفی ...

دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات پیش دبستان و دبستان 2538-2349 1 ...

هدف: پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان اثربخشی برنامه‌ی آموزش همدلی بر زورگویی
کودکان ... قبل و پس از آموزش با مقیاس ارزیابی رفتار زورگویی با پرسشنامه «
زورگو/زور ... در رابطه بین مهارتهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی (مطالعه ایی به
روش دلفی) ... و شش ساله شهر مشهد (نتایج یک مطالعة کیفی) 60 90 10.22054/soece.
2015.2602 ...

20 . 1393 3 11 11 98 ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای

بنابراین به منظور پویایی بیشتر این فضاها و برای برآورده ساختن نیازهای مردم، ... 3
18 امین لطیفی a l برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران برنامه ریزی ... (
1387 )، ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهری تبریز با استفاده از روش سرانه/ پارک و
... شهری با هدف بهبود کیفیت اکولوژیکی و اجتماعی (مطالعه‌ موردی: پارک شهر واقع در ...

GIS and urban planning - گردشگری و اکوتوریسم

1 نوامبر 2015 ... خلاقیت و نوآوری و شهر .... بالاتربودن استاندارد زندگي در نقاط توريستي شهرها باعث
مهاجرت ساكنان ... عمدتا با هدف حفاظت از مناظر زيبا و با تاكيد فراوان بر آن چه ديده مي
شود .... بنابراین یافتن روش های پایداری صنعت اکوتوریسم برای حفاظت از این .....
جدول 2 : شاخص های ارزیابی گردشگری پایدار در جوامع شهری(جاذبه های ...

فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

هدف مقاله حاضر، آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر بوده است. ... افراد با
استفاده از روش نمونه‌گیری در چند مرحله به‌صورت طبقه‌ای (نیمی پسر و نیمی ... تا سال
2012 از آن استفاده شده، ولی در ایران برای نخستین بار مورد آزمون و اعتباریابی قرار
می‌گیرد. .... شاخص های به کارگیری فن آوری اطلاعات تکنیک دیماتل خلاقیت روش
دلفی ...

دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی

دانلود پرسشنامه روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی دراین بخش پرسشنامه
روش دلفی با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ایرانی برای دانلود قرار داده شده است.

آینده پژوهی کتابخانه‌های عمومی

28 مه 2014 ... همایش ملی «آینده پژوهی کتابخانه‌های عمومی ایران» صبح امروز دوشنبه 5 خرداد ... وی هدف
پژوهش خود را آینده نگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی ... از نوع پیمایشی و
با استفاده از روش دلفی در دو دور انجام پذیرفته است. .... ابزار استفاده برای انجام
پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که بین ..... ایده های خلاقانه برگزیده.

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. ...
های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف
برای ... در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد 74 سوالی متناسب با مولفه ها و
متغییرهای ..... طلبی، نگرش فلسفی قوی، دارای خلاقیت و کارآفرینی و توسعه منابع
انسانی بر ...

جغرافیا و برنامه ریزی فضایی

اولویت با ایده های برتر، خلاقانه، قابل اجرا، نوآورانه و کارگشا در زمینه حل مسائل و
مشکلات ... متأسفانه در دیگر شهرها با وجود تأکید بر پژوهش، این بحث کمتر مورد توجه
قرار .... با وجود گذشت بیش از 7 دهه از مطرح شدن آمایش سرزمین در ایران، در هیچ مقطعی
در ..... انجام پرسشگری انتخاب شده و از 30 خبره برای انجام روش دلفی و وزن‌دهی به
معیارها و ...

ارزیابی مطلوبیت پیاده راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی؛ مطالعه ...

در گام بعدی با استفاده از روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با ...
پرسشنامه توسط شهروندان حاضر در پیاده راه علم الهدی، وضعیت این پیاده راه با توجه به
هر ... در بخش زیست محیطی شاخص حفاظت از پیاده‌ها در مقابل تغییرات جوی با نمره 61/
2 ... امیر اکبرزاده مقدم لنگرودی: کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه گیلان، رشت،
ایران*.

فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

هدف مقاله حاضر، آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر بوده است. ... افراد با
استفاده از روش نمونه‌گیری در چند مرحله به‌صورت طبقه‌ای (نیمی پسر و نیمی ... تا سال
2012 از آن استفاده شده، ولی در ایران برای نخستین بار مورد آزمون و اعتباریابی قرار
می‌گیرد. .... شاخص های به کارگیری فن آوری اطلاعات تکنیک دیماتل خلاقیت روش
دلفی ...

Number 2

برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتامورد مطالعه: ایران و
کشورهای منتخب). ( 110 Visit ) ( 41 Download ), Abstract And Keywords ... هدف این
تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری در ایران میباشد. برای این منظور، عوامل
تاثیر گذار ... تقاضای گردشگری، زیرساخت گردشگری، تولید ناخالص داخلی، روش
پنل دیتا ...

طراحی پرسشنامه محقق ساخته طراحی پرسشنامه استاندارد - آموزش عالی ...

22 فوریه 2015 ... مشاوره انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال انتخاب موضوع دانلود پرسشنامه .... لیکرت،
روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، روش دلفی و غیره طراحی شده است. البته با مشخص
بودن شاخص ها، می توان روش بیان سوالات را تغییر داد. .... پرسشنامه محقق ساخته،
ابزاری است که محقق بر حسب اهداف و متغیرهای .... پرسشنامه خلاقیت سنج

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق ...
فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است
که نتایجی .... مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در
مديريت شهری و بر اساس .... عنوان مقاله : اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ايران.

ﻫﺎي ﮐﺎﺭﺑﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ ( ﺑﺎ

ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي اﺟﻤﺎﻉ، اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ. در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ. دﻟﻔﯽ، ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانِ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ا ...
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ .1 .... ﺗﻮﺳﻌ. ﮥ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺿﺮورت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در راﻫﺒﺮدﻫﺎ،
اﻫﺪاف،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ و روش. ﻫﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را دو ..... ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ... اﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠ ... ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن را درﯾﺎﻓﺖ و دور دوم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺪت ..... ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺷﻬﺮ و
ﺟﺎﻣﻌ.

فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

هدف مقاله حاضر، آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر بوده است. ... افراد با
استفاده از روش نمونه‌گیری در چند مرحله به‌صورت طبقه‌ای (نیمی پسر و نیمی ... تا سال
2012 از آن استفاده شده، ولی در ایران برای نخستین بار مورد آزمون و اعتباریابی قرار
می‌گیرد. .... شاخص های به کارگیری فن آوری اطلاعات تکنیک دیماتل خلاقیت روش
دلفی ...

روش دلفای به زبان ساده

20 ژانويه 2014 ... با توجه به اینکه امروزه تکنیک دلفی در تحقیقات آینده پژوهی به شدت مورد توجه و ...
رند در زمینه‌ی کاربرد پیش‌بینی‌های کارشناسی در تصمیم‌گیری رایج ساخت. ....
صورت فرایندی، سیستماتیک و نوشتاری به وسیله پرسشنامه و با هدف روشن .... شده در
مطالعات دلفی انداز ه های مرکزی (میانگین، میانه و نما) و شاخص پراکندگی ...

اصل مقاله (314 K) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

اﯾﺮان. ﺗﺎر. ﯾﺦ. در. ﯾﺎﻓﺖ. : ﻣﻬﺮ. 1395. ،. اﺻﻼﺣﯿﻪ: آذر. 1395. ،. ﭘﺬ. ﯾﺮش. : دي. 1395. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ.
ﺑﻪ ... ﻫﺪف. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در. ﺷﺮﮐﺖ. ﺳﭙﻬﺮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در
ﺳﺎل ... ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 982/0. ﺑﻪ
... دارد، ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. و. ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد. ﺧﻼق، ﻧﻮآور، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. و. ﺻﺎﺣﺒﺎن. اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي. ﻧﻮ. ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ. ﺑﺎ.

ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮ - پژوهش‌های مدیریت در ایران

ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ... ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روش دﻟﻔﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ... ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 30. ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ... ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ....
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺗﻮزﯾﻊ و رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش را ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ا. ﺧﻼق. ﻣﺪاري در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮﮐﺖ.

اصل مقاله (314 K) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

اﯾﺮان. ﺗﺎر. ﯾﺦ. در. ﯾﺎﻓﺖ. : ﻣﻬﺮ. 1395. ،. اﺻﻼﺣﯿﻪ: آذر. 1395. ،. ﭘﺬ. ﯾﺮش. : دي. 1395. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ.
ﺑﻪ ... ﻫﺪف. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در. ﺷﺮﮐﺖ. ﺳﭙﻬﺮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ در
ﺳﺎل ... ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 982/0. ﺑﻪ
... دارد، ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ. و. ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد. ﺧﻼق، ﻧﻮآور، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. و. ﺻﺎﺣﺒﺎن. اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي. ﻧﻮ. ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑﻪ. ﺑﺎ.

نگاهی به پژوهش های کارآفرینی در ایران

«نگاهی به پیشینـه‌ پژوهش های حوزه کارآفرینـی در ایران» ... کارآفرین را با چالش مواجه
ساخته تا به نحوی خلاقانه نسبت به رخدادها واکنش نشان دهند و به روشهای ... از این رو
آشنایی با روش‌های گوناگون مطالعه کارآفرینی و یافته های هر یک می‌تواند درک .... هدف
اصلی این مقاله، بررسی ارتباط میان هوش هیجانی با میزان گرایش کارآفرینانه
کارکنان ...

فرآیند ارزیابی - ﺟﺴﺘﺎﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ تجربه های ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮی

رویداد جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری که با هدف ایجاد حساسیت در
جامعه ... کیفیت با بخش های دیگر شهر تفاوت های بنیادین دارد و ضروری است
بازتعریف ... عمران و بهسازی شهری ایران) از روش دلفی استفاده شد و در بعضی موارد با
درخواست ... و تصحیح زیرمعیارها و ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد عملیاتی ساختن
ارزیابی که با ...

اصل مقاله (283 K) - فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي
رﯾﺎﺿﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ... ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺪﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻫﺪف ﻓﻮق ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ... داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮ ري .... اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و از ﺣﯿﺚ روش
، ﮐﺎر ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ... ﮐﺎرﮔﯿﺮي روش دﻟﻔﯽ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ..... ﻫﺎي ﻧﻮ و ﺧﻼق ﻫﻢ.

مديريت تحولگرا در هزاره سوم - برنامه ریزی آموزشی

هدف پژوهش فوق ، بررسي تطبيقي نحوه اعزام معلمان ایران و كشورهاي ... معلم به خارج
ازکشور بودند، تعيين گرديد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این صورت
که علاوه بر ایران ، از بین کلیه کشورهای دنیا ، 12 کشوری که از لحاظ شاخص های
آموزشی و ... ها ( فرانوگراها ) با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی به تفکیک و پیچیده
ساختن ...

مدیریت آینده پژوهی - قائمیه

چکیده: آینده نگاری علم و فناوری، یک روش تفکر مشارکتی، ساختار یافته و روشمند
در ... مقدمهآینده نگاری (Foresight) علم و فناوری از سالهای پس از جنگ جهانی اول، با هدف
.... اجتماعی،- در مطالعه چک از مزایای برخی روشها از جمله روش دلفی بهره برداری نکرده
است. ... افزوده کل در چک 5 درصد بوده در حالی که این شاخص در ایران 23 درصد بوده است
.

Slide 1

پارادايم هاي تحقيق; اصالت تحصلي; تفسير گرايي; نظريه انتقادي; پسا ساخت
گرايي ... تاثير ديدگاه هاي معرفت شناسي بر روش تحقيق درعلوم رفتاري با تاکيد
بر .... هم افزايي خلاق ... برخي منابع تحقيقات روان‌شناختي و علوم تربيتي انتشار
يافته در ايران .... اصول کلي تنظيم پرسشنامه: داراي اهداف و سوال‌هاي تحقيق, جذاب بودن
براي ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

تعامل بهینه خلاقیت شناسی TRIZ و شش سیگما برای بهبود فرایندها Fulltext ...
تعیین فرایند تهیه طرح های توسعه راهبردی شهری با هدف دستیابی به مدیریت شهری
بهینه .... توسعه های پایدار زیر ساخت های حمل و نقل نوین در ایران با طراحی روسازی های
بتنی Fulltext ... توسعه یک مدل ارزیابی ریسک پروژه های سد سازی با استفاده از روش
دلفی و ...

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

هدف محوری این پژوهش برآورد اثر بهره هوشی بر سطح درآمد سرانه استانهای ایران است. ...
های تابلویی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته و با بکارگیری شاخص های مختلف
برای ... در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد 74 سوالی متناسب با مولفه ها و
متغییرهای ..... طلبی، نگرش فلسفی قوی، دارای خلاقیت و کارآفرینی و توسعه منابع
انسانی بر ...

پرسشنامه خلاق ایرانی شاخص ساخت دلفی خلاق ایرانی ساخت شاخص ...

اختصاصی از سورنا فایل پرسشنامه روش دلفي با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ايراني با
و پر سرعت . دراین بخش پرسشنامه روش دلفي با هدف ساخت شاخص شهر خلاق ايراني ...

دانلود پاورپوینت ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني - 52 اسلاید

سایت تجارت الکترونیک با Asp.net

دانلود گزارش تخصصی گرایش به جنس مخالف به ویژه دختران

طرح توجیهی توليد بخاري گازسوز

پاورپوینت درس سوم فارسی نهم

دانلود بیش از 500 نمونه دادخواست و نمونه قرارداد حقوقی با فرمت

تحقیق: روش با بلوک برای تعیین چربی در شیر و خامه.DOC

کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شارپ پروژه محور

دانلود پاورپوینت حسابــداری محیط زیست

تحقیق درباره بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ها