دانلود فایل


تحقیق درباره پرسشگري و تفكر نقادانه - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره پرسشگری و تفکر نقادانه

دانلود فایل تحقیق درباره پرسشگري و تفكر نقادانه این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 4 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه
در اين مقاله موضوع و اهميت پرسشگري و تفكر نقادانه مورد بررسي قرار مي گيرد. تعريف تفكر نقادانه، اصول تفكر نقادانه، ويژگي هاي افراد داراي تفكر نقادانه، راهكارهاي پرورش تفكر نقادانه مطالب اين مقاله را تشكيل مي دهند.
منبع : روزنامه همشهري، سه شنبه 21 آذر 1385، سال چهاردهم، شماره 4156، صفحه 17.
كليدواژه : پرسشگر ؛ نقاد ؛ انتقاد ؛ پرسشگري ؛ نقادي
1- مقدمه
يكي از مهمترين وجوه تمايز انسان از ديگر موجودات، قدرت تفكر و خلاقيت، قدرت دستكاري در ذهن و پديده ها، قدرت كشف و توليد ابزار و انديشه هاي جديد است. در دنياي پر از چالش امروز كه حق و باطل، درست و غلط، حقيقت و دروغ سخت به هم آميخته اند، داشتن حس مهارت تشخيص آنها از يكديگر، رمز موفقيت در زندگي است. ذهن نقاد هر چيزي را به راحتي نمي پذيرد و يا رد نمي كند، بلكه ابتدا در مورد آن موضوع، سؤال و استدلال مي كند سپس مي پذيرد يا رد مي كند. داشتن اين نوع تفكر، كمك مي كند تا هنگام تصميم گيري مسأله را از جوانب گوناگون بررسي و نقد كنيم زيرا تفكر نقادانه برپايه پرسيدن، كسب اطلاعات و استدلال قرار دارد و از تعصب و خودرأيي به دور است.


تفکر نقادانه


پرسشگری


تحقیق درباره پرسشگری و تفکر نقادانه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تفکر نقادانه

اصول تفکر نقادانه. 1ـ پرسشگری: پرسیدن سوالات مناسب ازخود ودیگران برای فهمیدن
دقیق تر یامسئله مطرح شده . 2ـ اطلاعات: جمع اوری ااطلاعات ازمنابع مختلف درباره ی
مطلب یا مسئله مطرح شده. 3ـازیابی :بررسی وارزیابی اطلاعات جمع آوری شده درباره ی
مطلب یا مسئله مطرح شده وارزش گذاری آن ها. 4ـنتیجه گیری:در نظر گرفتن و انتخاب
بهترین ...

فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی - فلسفه و کودک

28 فوریه 2007 ... بنابراین در رهیافت وی، تلاش فلسفه برای کودکان، معطوف به تربیت کودکان
بصورت محققانی است که از توانایی اندیشه ورزی روشمند و اخلاق پژوهش گروهی
برخوردارند (امی و قراملکی، 1384). چهار) فلسفه برای کودکان در رهیافت لیپمن،
برنامه‌ای برای آموزش تفکر نقادانه و خلاق در درک ماهیت موضوعات فلسفی میان کودکان
...

چطور مهارت تفکر انتقادی را به کودکان‌مان آموزش دهیم؟-ویکی روان

4 جولای 2017 ... در حقیقت افراد در بزرگسالی برای مواجهه با مسائل زندگی و اتخاذ تصمیم‌های اساسی،
نیازمند مهارت تفکر انتقادی هستند. فرزند شما باید این مهارت را کسب کند. ... چند ایده
ساده برای پرورش کودکان متفکر و نقاد. آموزش پرسشگری از همان کودکی مهم‌ترین
مسئله در تشویق کودکان به پرورش مهارت تفکر انتقادی است.

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧ - فصلنامه آموزش مهندسی ایران

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻼش ﺷﺪ. ه اﺳﺖ. ﮐﻪ. وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي. در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد. ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي روﺷﻦ از. وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد. ،. زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎي ﻻزم. ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ و. رﺷﺪ اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرﺗ .... در ﺑﺎره. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﭘﺪﯾﺪه. ﻫﺎ و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده. [اﻧﺪ. و5. ].6. ﻋﻠﯽ. رﻏﻢ اﯾﻦ ﭘ. ﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
، ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﮐﻪ ﻣﻮرد. ﺗﻮاﻓﻖ و اﺟﻤﺎع ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺎﺣﺒ. ﻨ. ﻈﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ. ،.
وﺟﻮد ﻧﺪا.

آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی: رویکردی بین‌رشته‌ای - مقاله های علمی ...

12 نوامبر 2014 ... پیچیده و چندبعدی شدن مسایل امروز جامعه بشری، بر اهمیت پرورش تفکر انتقادی به
عنوان محور تمرکز دوره‌های میان‌رشته‌ای افزوده است. در این مقاله با رویکردی میان‌رشته‌ای
به آموزش تفکر انتقادی توجه شده است؛ از این منظر، این مقاله به موضوعات ذیل می‌پردازد
: آموزش چگونه اندیشیدن دربارة اصول منطقی هر موضوع، آموزش ...

درآمدی بر تفکر انتقادی - فروشگاه آنلاین کتاب عکاسی

با این نظر اولیه، حسن قاضی مرادی در کتاب «درآمدی بر تفکر انتقادی» شیوه تفکر
انتقادی را همچون شیوه ای برای رسیدن از پردازش داده‌ها و اطلاعات تا داوری هدفمند و
خودتنظیم ... او با شرحی بر حماقت و دانایی می‌کوشد این نظر خود را تبیین کند که اگر
قلب تفکر انتقادی، پرسشگری است، محور تفکر غیرانتقادی، ناپرسشگری است:
اولی به ...

ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪاﻳﺖ » راﻫﺒﺮد ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش

16 نوامبر 2013 ... ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪاﻳﺖ. ﺷﺪه در ﮔﺮوه. ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن. » ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. ﭘﺎﻳ. ﺔ. ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ.
رﺣﻴﻢ ﺑﺪري. ﮔﺮﮔﺮي. *. ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻠﺮي. **. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش .... ﭘـﺬﻳﺮ
اﺳـﺖ . اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺑﻬﺒـﻮد. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را. درﺑﺎرة. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان ﺧـﻮد اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﻲ.
دﻫﻨـﺪ، در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان در ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎدي در ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي.

راهبردهاي آموزش - Tebyan - تبیان

5 ژانويه 2009 ... امروزه، اين دو نفر را از پيشتازان آموزش مهارتهاي تفکر فراشناخت و مهارت هاي تفکر
انتقادي به حساب مي آورند. ... انيس مي گويد: « تفکر انتقادي، تفکري مبتني بر
استدلال است که بر تصميم درباره انجام کاري يا باور به چيزي تاکيد مي ورزد. » ...
پرسشگري، زمينه تهور عقلاني و جرات ورزي در انديشيدن را فراهم مي سازد.

آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی: رویکردی بین‌رشته‌ای

در این مقاله با رویکردی میان‌رشته‌ای به آموزش تفکر انتقادی توجه شده است؛ از این
منظر، این مقاله به موضوعات ذیل می‌پردازد: آموزش چگونه اندیشیدن دربارة اصول منطقی هر
... به متفکری انتقادی، آموزش تفکر در یک حوزه خاص، دریافت اندیشه‌ها و منطق یک متن
، اهمیت پرسشگری در آموزش تفکر انتقادی و دیدن موضوعات از منظرهای متفاوت و متضاد
.

پرستار - تعریف تفکر نقادانه در پرستاری

ما می دانیم که تفکر نقادانه (CT) قضاوت هدفمند و خود-تنظیمی است که منجر به تفسیر
، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و استنتاج و همچنین شرح قرائین و شواهد مشهود، مفهومی،
روش شناختی، معیار دار یا زمینه ای می گردد، که در آن قضاوت براساس تفکر نقادانه به
عنوان یک ابزار استفهامی و تحقیقی ضروری است. به شکلی که تفکر نقادانه یک ...

تعاريف تفكر نقاد (Critical Thinking)

ﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻔﻜـﺮ ﻧﻘـﺎد. ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻔﻜﺮ درﺑﺎره. ﺗﻔﻜﺮ، ﺗﻔﻜﺮي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻔﻜﺮات ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﻔﺎف. ﺗﺮ، ﺻﺤﻴﺢ. ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ
دﻓـﺎع. ﺗـﺮ ﺑﻴـﺎن. ﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﺗﻔﻜـﺮ ﻧﻘـﺎد ﻳـﻚ ﺗﻔﻜـﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻗﻀـﺎوت ﻣﻨﻄﻘـﻲ اﺳـﺖ، ﻗﻀـﺎوﺗﻲ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎ
.... ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي را. ه ﺣﻞ. (. Search For Solutions. ) در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﭼﻬــﺎرم. : ﺗﺼــﻤﻴﻢ. ﮔﻴــﺮي در ﺧﺼــﻮص راه
ﻛﺎرﻫــﺎي ...

آموزش مهارت های تفکر انتقادی: رویکردی بین رشته ای - آموزش تفکر ...

9 مه 2017 ... آموزش چگونه اندیشیدن درباره اصول منطقی هر موضوع آموزش اندیشه هایی کلیدی تفکر
اهمیت اندیشه ها در تبدیل شدن افراد به متفکری انتقادی آموزش تفکر در یک حوزه خاص
دریافت اندیشه ها و منطق یک متن اهمیت پرسشگری در آموزش تفکر انتقادی و دیدن
موضوعات از منظرهای متفاوت و متضاد. در پایان، الگویی اقتباسی برای ...

اثربخشی آموزش فلسفه به شیوه حلقه کندوکاو بر تفکر انتقادی در ...

1960. ، ﺑﻪ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي اﺳـﺘﺪﻻل و اﻟﮕـﻮي. آﻣﻮزش ﻓﻠﺴ. ـﻔﻪ ﺑـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن از ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﺪ. و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري درﺑﺎره آن اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه. در. ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان،
ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را. ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ و ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ در. ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ
ﮔـﺮي و ﺗﻔﮑـﺮ اﻧﺘﻘــﺎدي ﺳــﻮ. دﻣﻨﺪ. ﺑﺎﺷـﺪ. (. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﻣﻮﺳﻮي،. 1390. ). ﻓﺎﻃﻤﯽ (. 1393. ) آﻣـﻮزش. ﻓﻠﺴﻔﻪ
.

مشارکت در «حلقه‌های کندو‌کاو» و تأثیر آن بر مهارت تفکر انتقادی در ...

هدف از این تحقیق «بررسی تأثیر مشارکت دانش آموزان کلاس ششم در شیوه آموزشی «
حلقه‌های کندوکاو» بر مهارت تفکر انتقادی در سواد رسانه‌ای (انیمیشن) در شهر تهران سال
... و خانلری، مریم (1392). «تأثیر آموزش راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه
همتایان بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی». تفکر و کودک ، ش2.

فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی - فلسفه و کودک

28 فوریه 2007 ... بنابراین در رهیافت وی، تلاش فلسفه برای کودکان، معطوف به تربیت کودکان
بصورت محققانی است که از توانایی اندیشه ورزی روشمند و اخلاق پژوهش گروهی
برخوردارند (امی و قراملکی، 1384). چهار) فلسفه برای کودکان در رهیافت لیپمن،
برنامه‌ای برای آموزش تفکر نقادانه و خلاق در درک ماهیت موضوعات فلسفی میان کودکان
...

آموزشی - نظريه تفكر انتقادي

انيس گسترش اوليه انتقادي (1959) را در ادبيات فلسفي-تاريخي درباره تفکر خوب
يافت (براي مثال، افلاطون، ارسطو، فرانسيس بيکن، جان استوارت ميل(1930) کوهن و
نگل ... فلاسفه بر ماهيت وکيفيت نتايج تفکر انتقادي مانند تحلي مباحثات و روان
شناسان بر فرايند شناختي آن تأکيد مي ورزد وروان شناسان رشد و شناختي بر تحقيق
...

تفكر نقادانه - پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

29 ژوئن 2013 ... تفکر انتقادی بیشتر به معنای کمک به دیگران است تا حمله به آنها؛ و تا آنجا که
بتوانیم درباره عقاید خودمان به صورت انتقادی فکر کنیم، به معنای کمک به خودمان
نیز هست. هدف ما دانش و فهم است، نه بردن یا غلبه کردن. برگرفته از كتاب: Critical
Thinking Moore& Parker. تفکر نقاد آینه‌ی تفکر ماست. همانطور که ما هر روز ...

بررسی ضرورت و اهمیت آموزش و پرورش تفکر انتقادی در مقطع ابتدائی ...

بررسي اهميت و ضرورت آموزش و پرورش تفكر انتقادي در مدارس ابتدايي 2 احمد
لك ، 1 مليحه شريعت پناه -1 استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
-2 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پيام نور چكيده
: در اين تحقيق سعي مي شود به بررسي اهميت و ضرورت آموزش و پرورش تفكر
انتقادي در ...

مشارکت در «حلقه‌های کندو‌کاو» و تأثیر آن بر مهارت تفکر انتقادی در ...

هدف از این تحقیق «بررسی تأثیر مشارکت دانش آموزان کلاس ششم در شیوه آموزشی «
حلقه‌های کندوکاو» بر مهارت تفکر انتقادی در سواد رسانه‌ای (انیمیشن) در شهر تهران سال
... و خانلری، مریم (1392). «تأثیر آموزش راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه
همتایان بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی». تفکر و کودک ، ش2.

ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠـﻢ در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ - دانشگاه شاهد

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج. » ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪواژه. ﻫﺎ. : ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ .
ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي. (. داﻧﺸﻮر. رﻓﺘﺎر. ) دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻋﻠﻤﻲ. -. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ. ﺳﺎل ....
دﻳﮕﺮان در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻜﻤﺖ، ﻣﻌﻄـﻮف. ﺑﻮد، روش ﻧﻘﺎدي ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ. واﺳـﻄﻪ. ﺧـﻮدش. ﻧﻴﺎزداﺷﺖ؛
ﺑﻪ. ﻋﺒﺎرت. دﻳﮕﺮ، ﻧﻘﺪ ﺑﻪ. ﻣﻌﻨﺎي دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮاي. ﻛﺎﻧﺖ. ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﻪ. واﺳـﻄﻪ. آن، ﻋﻘـﻞ از ﺧـﻮدش.
درﺑﺎره.

راهبردهاي آموزش - Tebyan - تبیان

5 ژانويه 2009 ... امروزه، اين دو نفر را از پيشتازان آموزش مهارتهاي تفکر فراشناخت و مهارت هاي تفکر
انتقادي به حساب مي آورند. ... انيس مي گويد: « تفکر انتقادي، تفکري مبتني بر
استدلال است که بر تصميم درباره انجام کاري يا باور به چيزي تاکيد مي ورزد. » ...
پرسشگري، زمينه تهور عقلاني و جرات ورزي در انديشيدن را فراهم مي سازد.

مهارت تفکر انتقادی - پیشگیری از اعتیاد

تفکر نقاد ، یعنی تفکر درباره تفکر ، ما با روش های مؤثری برای آزمودن تفکرخویش
و دیگران یاد می گیریم . ... جهت قبول يك حرف يا خبر، چقدر تحقيق و تفحص مي كنيم؟
... اصول تفکر نقادانه. 1- پرسشگري: پرسیدن سؤالات مناسب از خود و دیگران براي
درک دقیق تر مطالب. 2- اطلاعات: جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف درباره مطالب.

پرستار - تعریف تفکر نقادانه در پرستاری

ما می دانیم که تفکر نقادانه (CT) قضاوت هدفمند و خود-تنظیمی است که منجر به تفسیر
، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و استنتاج و همچنین شرح قرائین و شواهد مشهود، مفهومی،
روش شناختی، معیار دار یا زمینه ای می گردد، که در آن قضاوت براساس تفکر نقادانه به
عنوان یک ابزار استفهامی و تحقیقی ضروری است. به شکلی که تفکر نقادانه یک ...

درآمدی بر تفکر انتقادی - فروشگاه آنلاین کتاب عکاسی

با این نظر اولیه، حسن قاضی مرادی در کتاب «درآمدی بر تفکر انتقادی» شیوه تفکر
انتقادی را همچون شیوه ای برای رسیدن از پردازش داده‌ها و اطلاعات تا داوری هدفمند و
خودتنظیم ... او با شرحی بر حماقت و دانایی می‌کوشد این نظر خود را تبیین کند که اگر
قلب تفکر انتقادی، پرسشگری است، محور تفکر غیرانتقادی، ناپرسشگری است:
اولی به ...

پرورش تفکر انتقادی بر اساس تحلیل محتوای کتاب منطق الطیر عطار ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفههای تفکر انتقادی در منطقالطیر عطار نیشابوری و
به روش تحلیل محتوای کیفی و مفهومی، صورت پذیرفته است. ... یافتهها به تبیین
مؤلفههای نهگانهای برای تفکر انتقادی انجامید (پرسشگری، قضاوت با معیار روشن،
استدلال، تجزیه و تحلیل، بیطرفی، روشمندی، عینیتگرایی، حقیقتجویی، ...

۱۲ روش ساده - مدرسه افروز

ﮐﻨﯿﻢ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ﺍﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ. ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ، ﻭ ...
»ﺳﻮﺍﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍی» ﻭ «ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩیﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺩﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ « ... ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی. ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ -ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎی ﺩﺭﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎی ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ.
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ- ﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﻔﮑﺮی ﻧﻘﺎﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ
ی.

تفکرانتقادی چیست؟ - حقیقت ذبح شده - بلاگفا

مقالات جديد تفكر انتقادي ريشه در فلسفه اسلامي دارد و به مطالعات و پيدا كردن معايب
منطقي اهميت داده مي شود. بنابراين در تاريخ فلسفه ..... اصول تفكر نقادانه:
پرسشگري: پرسيدن سؤالات مناسب از خود و ديگران براي فهميدن دقيق‌تر مطالب.
اطلاعات: جمع‌آوري اطلاعات از منابع مختلف درباره مطلب يا مسأله مطرح شده. ارزيابي:
بررسي اطلاعات ...

چطور مهارت تفکر انتقادی را به کودکان‌مان آموزش دهیم؟-ویکی روان

4 جولای 2017 ... در حقیقت افراد در بزرگسالی برای مواجهه با مسائل زندگی و اتخاذ تصمیم‌های اساسی،
نیازمند مهارت تفکر انتقادی هستند. فرزند شما باید این مهارت را کسب کند. ... چند ایده
ساده برای پرورش کودکان متفکر و نقاد. آموزش پرسشگری از همان کودکی مهم‌ترین
مسئله در تشویق کودکان به پرورش مهارت تفکر انتقادی است.

اصل مقاله - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تفکر انتقادی در آموزش پرستاری. Critical Thinking And Development Strategies
Fornursing. Education- A Review Article. Fatemeh barzoee1, narjes heshmati
far1, mohaddeseh mohsen por2, mahbobeh mohebi1. 1. Nursing Graduate
Student,student research committee,sabzevar University of Medical. Sciences,
sabzevar.

تفکر انتقادی

در راستای مطالعاتی که رابطه ی بین هوش هیجانی و توانایی تفکر انتقادی را با میزان
تسلط بر زیان دوم را تایید کرده اند، این تحقیق کوششش کرد تا به بررسی رابطه ی
بین هوش هیجانی، توانایی تفکر انتقادی با میزان دانش لغت زبان دوم و نیز استفاده از
استراتژیهای یادگیری لغت زبان دوم در بین زبان آموزان سطح پیشرفته زبان ...

ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠـﻢ در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ - دانشگاه شاهد

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج. » ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪواژه. ﻫﺎ. : ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ .
ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي. (. داﻧﺸﻮر. رﻓﺘﺎر. ) دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻋﻠﻤﻲ. -. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ. ﺳﺎل ....
دﻳﮕﺮان در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻜﻤﺖ، ﻣﻌﻄـﻮف. ﺑﻮد، روش ﻧﻘﺎدي ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ. واﺳـﻄﻪ. ﺧـﻮدش. ﻧﻴﺎزداﺷﺖ؛
ﺑﻪ. ﻋﺒﺎرت. دﻳﮕﺮ، ﻧﻘﺪ ﺑﻪ. ﻣﻌﻨﺎي دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮاي. ﻛﺎﻧﺖ. ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﻪ. واﺳـﻄﻪ. آن، ﻋﻘـﻞ از ﺧـﻮدش.
درﺑﺎره.

درآمدی بر تفکر انتقادی - فروشگاه آنلاین کتاب عکاسی

با این نظر اولیه، حسن قاضی مرادی در کتاب «درآمدی بر تفکر انتقادی» شیوه تفکر
انتقادی را همچون شیوه ای برای رسیدن از پردازش داده‌ها و اطلاعات تا داوری هدفمند و
خودتنظیم ... او با شرحی بر حماقت و دانایی می‌کوشد این نظر خود را تبیین کند که اگر
قلب تفکر انتقادی، پرسشگری است، محور تفکر غیرانتقادی، ناپرسشگری است:
اولی به ...

فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی - فلسفه و کودک

28 فوریه 2007 ... بنابراین در رهیافت وی، تلاش فلسفه برای کودکان، معطوف به تربیت کودکان
بصورت محققانی است که از توانایی اندیشه ورزی روشمند و اخلاق پژوهش گروهی
برخوردارند (امی و قراملکی، 1384). چهار) فلسفه برای کودکان در رهیافت لیپمن،
برنامه‌ای برای آموزش تفکر نقادانه و خلاق در درک ماهیت موضوعات فلسفی میان کودکان
...

راهبردهاي آموزش - Tebyan - تبیان

5 ژانويه 2009 ... امروزه، اين دو نفر را از پيشتازان آموزش مهارتهاي تفکر فراشناخت و مهارت هاي تفکر
انتقادي به حساب مي آورند. ... انيس مي گويد: « تفکر انتقادي، تفکري مبتني بر
استدلال است که بر تصميم درباره انجام کاري يا باور به چيزي تاکيد مي ورزد. » ...
پرسشگري، زمينه تهور عقلاني و جرات ورزي در انديشيدن را فراهم مي سازد.

تفکر نقاد

مهارتهای لازم برای زندگی; پرسشگری; تفکر نقاد; تفکر خلاق; مهارتهای ارتباطی;
کنترل خشم; کار تیمی; تفکر اقتصادی; تفکر مراقبت; خودشناسی. Accept,. reject,
or ... تفکر نقاد. Judgment based on standards to accept, reject, or suspend
judgment about a claim – and the degree of confidence with which we accept or
reject it.

فلسفه برای کودکان و نوجوانان | روزنامه اطلاعات

1 ا کتبر 2017 ... فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک) یا فکرپروری برای کودکان و نوجوانان،
برنامه‌ای برای آموزش تفکر عمیق فلسفی است که به پرورشِ قدرتِ استدلال، داوری و
تمیز در کودکان و نوجوانان می‌پردازد و دستِ کم، سه‌گونه تفکر نقادانه، تفکر خلاقانه و
تفکر مراقبتی را در ایشان پیشرفت می‌دهد. فلسفه، اصولا از مباحث و علوم

تفكر نقادانه - پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

29 ژوئن 2013 ... تفکر انتقادی بیشتر به معنای کمک به دیگران است تا حمله به آنها؛ و تا آنجا که
بتوانیم درباره عقاید خودمان به صورت انتقادی فکر کنیم، به معنای کمک به خودمان
نیز هست. هدف ما دانش و فهم است، نه بردن یا غلبه کردن. برگرفته از كتاب: Critical
Thinking Moore& Parker. تفکر نقاد آینه‌ی تفکر ماست. همانطور که ما هر روز ...

«فلسفه» و «تفکر انتقادی» برای شکوفایی جامعه ضروری است

13 جولای 2015 ... کارکرد تفکر انتقادی در ابعاد اجتماعی دقیقاً چیست؟ تفکر انتقادی مردم را درمورد
پیش‌فرض‌هایشان به تفکر و تأمل وا می‌دارد و ذهن آن‌ها را به ذهنی پرسشگر بدل می‌کند. ما
یاد گرفته‌ایم که باورها و پیش‌فرض‌هایی که در مورد خود و جامعه‌مان داریم را بی‌چون و چرا
بپذیریم اما با تفکر انتقادی در واقع می‌توانیم این پیش‌فرض‌ها را با ...

درآمدی بر تفکر انتقادی - فروشگاه آنلاین کتاب عکاسی

با این نظر اولیه، حسن قاضی مرادی در کتاب «درآمدی بر تفکر انتقادی» شیوه تفکر
انتقادی را همچون شیوه ای برای رسیدن از پردازش داده‌ها و اطلاعات تا داوری هدفمند و
خودتنظیم ... او با شرحی بر حماقت و دانایی می‌کوشد این نظر خود را تبیین کند که اگر
قلب تفکر انتقادی، پرسشگری است، محور تفکر غیرانتقادی، ناپرسشگری است:
اولی به ...

مشارکت در «حلقه‌های کندو‌کاو» و تأثیر آن بر مهارت تفکر انتقادی در ...

هدف از این تحقیق «بررسی تأثیر مشارکت دانش آموزان کلاس ششم در شیوه آموزشی «
حلقه‌های کندوکاو» بر مهارت تفکر انتقادی در سواد رسانه‌ای (انیمیشن) در شهر تهران سال
... و خانلری، مریم (1392). «تأثیر آموزش راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه
همتایان بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی». تفکر و کودک ، ش2.

هنر پرسشگری - شما به عنوان یک مدیر چقدر در پرسیدن سوال مهارت دارید ...

5 سپتامبر 2016 ... برای مثال در یک شرکت خدمات مالی، ارتقای یک محصول عمده تا چند ماه به تاخیر افتاد
زیرا مدیران تولید و فناوری اطلاعات، فرضیات متفاوتی درباره زمان تحویل ... اجرای‌
این فرآیند با تفکر صریح و روشن نه تنها از شما مدیر بهتری می‌سازد، بلکه ممکن است
به دیگران نیز کمک کند تا مهارت‌های پرسشگری و تحقیقی خود را ...

آموزش تفکر انتقادی به کودکان،چطور؟ - مجله پزشکی دکتر سلام

11 ژانويه 2017 ... چند ایده ساده برای پرورش کودکان متفکر و نقاد آموزش پرسشگری از همان کودکی مهم
ترین مسئله در تشویق کودکان به پرورش مهارت تفکر انتقادی است. پرسشگری
توانمندی ذهنی کودکان را افزایش می دهد و یادگیری را برای آن ها مفرح و مهیج می گرداند.
از طریق پرسش کردن، کودکان نقش فعال بیشتری در تفکر نقادانه و ...

پرسش گری؛ قلب تپنده ی تفکر انتقادی | هامون ایران

26 مه 2014 ... بازتاب این دریافت در عرصه ی تفکر چنین است که داوری ها و عقاید گوناگون افراد و
گروه های متفاوت درباره ی موضوعات یک سان، به عنوان داوری های جزیی می توانند در ... در
این جا اسماعیل حسام مقدم؛ کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی به جسارت در نقد کردن و
پرسشگری اشاره نمود و یادآور شد که جریان نقد و پرسشگری در دوران ...

تأثیر آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر بر تفکر نقادانة دانش‌آموزان دختر ...

نتایج تحقیق نشان داد آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر نقادانه موجب افزایش مهارت‌های
تفکر نقادانه (مؤلفۀ قیاس) در گروه آزمایش شد. اما در مؤلفه‌های استقرا، مشاهده، ... «
اثربخشی آموزش راه‌بردهای تفکر بر تفکر انتقادی، تحول اخلاقی و پرسش‌گری
دانش‌آموزان پایۀ پنجم دبستان» رسالۀ دکتری چاپ‌نشده، دانشگاه تبریز. لانگرهر، جاهن (
1390).

راهنمای تفکر نقادانه

روش های تفکر. : اسفنجی و غربالی. •. روش تفکر غربالی. : نگرش پرسشگرانه ،
مشارکت ف. عاالنه و. ترجیح فرد برای جذب یا چشم پوشی از مطالب . •. مزایا. : -. مبتنی
بر تعامل یعنی گفتگو بین نویسنده و خوا. ننده یا گوینده. و شنونده . -. -. معین کردن
قدر و ارزش آنچه می خوانند و می شنوند. -. -. خواننده مطالب را نقادانه ارزیابی و بده بستان
...

بررسی ضرورت و اهمیت آموزش و پرورش تفکر انتقادی در مقطع ابتدائی ...

بررسي اهميت و ضرورت آموزش و پرورش تفكر انتقادي در مدارس ابتدايي 2 احمد
لك ، 1 مليحه شريعت پناه -1 استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور
-2 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پيام نور چكيده
: در اين تحقيق سعي مي شود به بررسي اهميت و ضرورت آموزش و پرورش تفكر
انتقادي در ...

اصل مقاله - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تفکر انتقادی در آموزش پرستاری. Critical Thinking And Development Strategies
Fornursing. Education- A Review Article. Fatemeh barzoee1, narjes heshmati
far1, mohaddeseh mohsen por2, mahbobeh mohebi1. 1. Nursing Graduate
Student,student research committee,sabzevar University of Medical. Sciences,
sabzevar.

تفکر نقادانه :: پیشانی؛ گاه‌نوشته‌های فرهنگی حامد صفایی‌پور

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تفکر نقادانه» ثبت شده است - خواندن و نوشتن را دوست
دارم. هم‌پیشانی‌هایم را دوست دارم. فکر می کنم باید درباره داشته‌ها و نداشته‌هایمان با هم
حرف بزنیم.

روزنامه اعتماد91/8/3: درآمدي بر تفكر انتقادي - Magiran

24 ا کتبر 2012 ... او با شرحي بر حماقت و دانايي مي كوشد اين نظر خود را تبيين كند كه اگر قلب تفكر
انتقادي، پرسشگري است، محور تفكر غيرانتقادي، ناپرسشگري است: اولي به دانايي
مي انجامد و دومي به حماقت. اين كتاب در 435 صفحه با تيراژ 1500 عدد و به قيمت 15500
تومان از سوي نشر دات منتشر شده است. □ روزنامه اعتماد، شماره 2527 ...

جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علی

در همین راستا، تحقیق حاضر با روش توصیفی‌−تحلیلی به بررسی جایگاه و اهمیت
تفکر انتقادی از دیدگاه قرآن و امام علیg پرداخته است. نتایج نشان داده است، در
جهان‌بینی اسلامی اندیشه، عنصر اساسی زندگی فردی و اجتماعی است، همچنین تعقل همراه
با تدبر، صبر و مطالعه، تقوای حضور، پرسش‌گری، موقعیت‌سنجی، بصیرت و
روشن‌بینی، ...

مشارکت در «حلقه‌های کندو‌کاو» و تأثیر آن بر مهارت تفکر انتقادی در ...

هدف از این تحقیق «بررسی تأثیر مشارکت دانش آموزان کلاس ششم در شیوه آموزشی «
حلقه‌های کندوکاو» بر مهارت تفکر انتقادی در سواد رسانه‌ای (انیمیشن) در شهر تهران سال
... و خانلری، مریم (1392). «تأثیر آموزش راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه
همتایان بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی». تفکر و کودک ، ش2.

آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن راﻫﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺗﻔﮑﺮ و ﮐﻮدك،. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎرة دوم، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1389. ،
ﺻﺺ. 121. 141 -. آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن راﻫﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺟﯽ. *. ﺳﻤﯿﻪ ﺧﻄﯿﺒﯽ.
ﻣﻘﺪم ..... ﭼﺮا. ﮐﻪ. ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘ. ﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ وﺟﻮد دارد. داراي. ﻗﻮاﻋﺪ. ﺧﺎﺻـﯽ اﺳـﺖ،. ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً. ﻣﻨﻄﻘﯽ.
اﺳﺖ. ، و ﻣﺎ را. ﺑﻪ. ﺳﻮي ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ. ﺑﺮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ. ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،.
ﺑﺮاي.

تأثیر آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر بر تفکر نقادانة دانش‌آموزان دختر ...

نتایج تحقیق نشان داد آموزش مستقیم مهارت‌های تفکر نقادانه موجب افزایش مهارت‌های
تفکر نقادانه (مؤلفۀ قیاس) در گروه آزمایش شد. اما در مؤلفه‌های استقرا، مشاهده، ... «
اثربخشی آموزش راه‌بردهای تفکر بر تفکر انتقادی، تحول اخلاقی و پرسش‌گری
دانش‌آموزان پایۀ پنجم دبستان» رسالۀ دکتری چاپ‌نشده، دانشگاه تبریز. لانگرهر، جاهن (
1390).

تحقیق درمورد حافظ شيرازي

تأثیر پایگاه اقتصادی، اجتماعی خانواده ها در مصرف کالاهای فرهنگی دانشجویان

اخلاق پروفشنال

طرح لایه باز لوح سپاس و لوح تقدیر 2تحقیق آمیزش مگس سرکه599 - آشنايي و شناخت نكات و امور مرتبط با مهندسي ترابري و مسائل آن

کامبینیشن COMBINATION تبلت سامسونگ Samsung Galaxy-J5 Prime G570

پیل حرارتی