دانلود رایگان


تلفات برداشت کمباین - دانلود رایگاندانلود رایگان تلفات کمباین شامل تلفات قبل از برداشت , تلفات برش , تلفات واحد کوبنده و ...

دانلود رایگان تلفات برداشت کمباین عوامل تلفات
ضایعات گندم
عوامل آگروتکنیکس
عوامل ماشینی
عوامل انسانی
ضایعات گندم
تلفات قبل از برداشت
تلفات پلاتفرم برش
تلفات واحد کوبنده
تلفات واحد جداکننده یا کاه پرانها
تلفات واحد تمیز کننده (غربالها)
تلفات بدنه کمباین
ریزش واحد درو
ریزش انتهای کمباین
ریزش بدنه کمباین


تلفات کمباین


تلفات


کمباین


ریزش


ضایعات گندم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | پگاه دانلود

17 نوامبر 2016 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

سامانه پژوهشی دانشگاه کردستان | كيفيت برداشت گندم در كمباين هاي ...

عنوان, کیفیت برداشت گندم در کمباین های متداول غلات. نوع پژوهش, طرح پژوهشی
خاتمه‌یافته. کلیدواژه‌ها, تلفات دانه، شکستگی دانه، خرمنکوب، مدل سازی، هد کمباین.
چکیده, هدف از انجام این تحقیق تعیین کیفیت برداشت مکانیزه گندم بر اساس
تلفات محصول و صدمات وارد بر دانه در استان کردستان است. دانه مانده در سنبله ریخته
روی زمین ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | ایران فایل - amp98.ir

2 مارس 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | پارسی دانلود - dn98.ir

29 ژانويه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

دستورالعمل فنی کمباین ها و برداشت

ﻏﻼت. ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . روش ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻓﺖ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻏﻼت. -
1. ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺖ و ﺿﺎﯾﻌﺎت. ﮔﻨﺪم. -1. -1. ﺗﻠﻔﺎت ﭘﯿﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ. : ﺑﺼﻮرت. ﺑﻮﺗ. ﻪ. ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ روي زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺮش. ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ و. داﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﯽ. ﻣﺤﺼﻮل روي زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ و از دﺳﺘﺮس ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮش ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت.

تنظیم کمباین

رقم از آنجا که تقریبا ۸۵ درصد برداشت محصول یعنی رقمی معادل ۶۰۷ هزار تن توسط
کمباین انجام می شود ، با جایگزینی کمباین. های فرسوده و نظارت بیشتر بر کارکرد
آنها در زمان برداشت، در صورتی که بتوان حتی یک درصد تلفات کمباین غلات که معادل
۶. هزار تن می باشد را کاهش داد، با توجه به قیمت گندم بر مبنای کیلویی ۳۲۰۰ ریال
رقمی ...

بررسی و تعیین تلفات برداشت جو توسط کمباین دراستان گلستان ...

1 مارس 2018 ... تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برشروی تلفات محصول جو با استفاده زکمباین
جاندیر ۹۵۵ موردبررسی قرارگرفت رطوبت محصول درسطح ۱۲–۱۶ درصد برای آزمایش
انتخاب شدند میزان شیب زمین درسه سطح و سکوی برش دردو سطح بصورت آزمایش
فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت نتایج این تحقیق ...

کاهش تلفات زمان | شرکت پویا گندم طلایی

راه اندازی و آموزش یک دستگاه مجموعه هرس پشت تراکتوری مدل Ecoplus 520 بابل 96/
11/21. Average Rating 0 out of 5 stars. 0 votes. You must log in to submit a review
. By Hassan Tahmasebi |. DETAIL · کمباین برداشت بادام زمینی بوته سبز و خشک ·
0. Feb. 05 ...

Ù…Ù - دانشگاه تربیت مدرس

17 سپتامبر 2016 ... ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ- ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ- ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ – ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ. ﻣﻮﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ..... ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻧﺨﻮﺩ
ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ. ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی. 19. : 23 ...... ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ، ﺱ . ﻭ ﺁﻟﺒﻮﺯﻫﺮ.
ﺍ. (. 1381. ). ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ. ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ. (. 47. -. 46. ).

بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان دیر و ...

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ. ﺩﺭﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﮐﻔﺎﯾﯽ. ﺩﺭﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﺑﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻡ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﺎﺕ.
ﻭ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ. ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎﯾﻤﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ...

بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان ...

بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد.
نویسنده, رحمتی محمد هاشم ,محمدرزداری آیت ,ایزدی مهران ,یوسفیان سیده هدی. منبع,
پژوهشهاي مكانيك ماشينهاي كشاورزي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:1 -8. فایل تمام
متن. چکیده, گندم به‌عنوان اصلی‌ترین غذای مناسب مردم دنیا و به‌صورت یک محصول
استراتژیک ...

مطالعه تلفات برداشت گندم توسط کمباین در استان گلستان (منطقه مراوه ...

23 فوریه 2018 ... گندم مهمترین محصول زراعی کشور است. که نقش عمده ای د رتامین مواد غذایی مردم دارد.
تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برش روی تلفات محصول گندم با استفاده از کمباین
جاندیر ۹۵۵ مورد بررسی قرار گرفت. رطوبت محصول در سطح ۱۶–۱۲ درصد برای آزمایش
انتخاب شدند. میزان شیب زمین در سه سطح و سکوی برش در دو سطح به ...

دستورالعمل برداشت گندم خوابيده - سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

۳۵۰. ٪۷ = درصد افت کمباین = ۱۰۰ ×. - = درصد افت کمباین. ۲- روش اندازه گیری
تلفات سکوی برش: پس از عبور کمباین و برداشت محصول با انداختن کادر چوبی در.
چند نقطه از مزرعه در عقب کمباین (به جز یک متر وسط عقب. کمباین که پس ماندههای
الکها و غربالها از آن قسمت بیرون می. میریزند و جمع آوری دانه ها و سنبله های داخل کادر و
توزین دانه.

کمباین - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در چند سال گذشته به دلیل تاکید بر نقش و اهمیت گندم به عنوان یک محصول
استراتژیک و لزوم خود کفایی، توجه به مسئله کاهش تلفات به طور جدي تري مطرح
گردیده است. از جمله اقداماتی که می توان براي افزایش عملکرد و استفاده موثر از
تولیدات کشاورزي معمول داشت جلوگیري از ضایعات حین مراحل مختلف کاشت، داشت،
برداشت، انتقال و ...

بررسی افت کمباینی غلات در استان فارس

برای برداشت را ۱۵ - ۱۴ ردصد تعیین نموده است. زیادی بر افت کمباینی غلات دارد.
نتایج آزمایشات بصورت دو جدول که یکی درصد افت در قسمتهای. مختلف را نشان می دهد
و دیگری میزان تلفات به کیلوگرم در هکتار و درصد. کلی افت را نشان میدهد. ۲۰۰ ۱۰۰ -
۴. ۵۰۰۰. و کارمند و بار کٹ اٹلی کھاری ہے. کا سنة ). افت در قسمتهای مختلف کمباین ...

ارزیابی تلفات روش‌های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان

زمان برداشت که رطوبت محصول نیز تابعی از آن است، از عوامل موثر بر افت محصول(
تلفات دانه) میباشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف برداشت
کلزا و ارائه مناسبترین روش برای منطقه مورد مطالعه است. بدین منظور آزمونهایی با
استفاده از سه روش برداشت و هر کدام در سه سطح رطوبتی انجام گرفت. کمباین مجهز به
دماغه ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین -دانلود کاملترین

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین پاورپوینت تلفات دانه در كمباين نوع فایل:power
point قابل ویرایش: 15 اسلاید قسمتی از اسلایدها: عوامل ايجاد افت طبيعي خوابيدگي
محصول برداشت ديرهنگام محصول نوع واريته و حساسيت آن به ريزش قبل از برداشت
وزش باد شديد و يا ورود حيوانات به مزرعه از آنجا كه افت طبيعي را بايد از افت كلي بعد
از ...

مقاله بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان ...

بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان دیر و کلاس.
اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۵ | تعداد نمایش خلاصه: ۹۰۳ | نظرات: ۰. سال انتشار
: ۱۳۸۹. نوع ارائه: پوستر. محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و
مکانیزاسیون. کد COI مقاله: NCAMEM06_231. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۲۲۸.۸ ...

ﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﮐ - سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

ﻏﻼت ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎء ﮐﻤﯽ و. ي ﮐﻪ ﻋﺪم ﺑﺮدا. ﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻋﺚ. ﺮدد . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ. ﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت. ﻣﻮﺟ. ﻮد در ﺟﻤﻊ آوري
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار. ﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ. ﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي آﯾﻨﺪه و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. : داد اﺟﺮاي ﭘﺮوژه.

بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان ...

بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد.
نویسنده, رحمتی محمد هاشم ,محمدرزداری آیت ,ایزدی مهران ,یوسفیان سیده هدی. منبع,
پژوهشهاي مكانيك ماشينهاي كشاورزي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:1 -8. فایل تمام
متن. چکیده, گندم به‌عنوان اصلی‌ترین غذای مناسب مردم دنیا و به‌صورت یک محصول
استراتژیک ...

تلفات برداشت کمباین | FILECOLLEGE

فایل اصلی پروژه تلفات برداشت کمباین به علاوه لینک دانلود. ارسال شده است در :
۲۰۱۷-۱۲-۲۳ ۱۰:۴۴:۵۷ دانلود مقاله فایل پروژه کامل و معتبر مقاله ی تلفات برداشت
کمباین آماده دانلود می باشد. بازدید کننده عزیز و گرامی شما هم اکنون در حال مشاهده فایل
دانلودی با نام تلفات برداشت کمباین هستید. برای دیدن جزییات و کلیات کامل و
مشخصات ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | پگاه دانلود

17 نوامبر 2016 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی - وظایف وعملکرد های قطعات کمباین

هر کمباين خود گردان را صرفنظر از موتور و دستگاه انتقال توان و فرمان آن مي توان
مرکب از 5 واحد يا اندام زير دانست که هر يک از اجزاء متعددي ترکيب مي يابد. هدف اصلی
استفاده از کمباین بدست آوردن دانه از محصول با حداقل تلفات است . کمباین ها پنج عمل
اصلی زیر را انجام میدهند : 1 – برش و تغذیه ( چیدن محصول سر پا یا برداشت نوار
محصول ...

مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی - وظایف وعملکرد های قطعات کمباین

هر کمباين خود گردان را صرفنظر از موتور و دستگاه انتقال توان و فرمان آن مي توان
مرکب از 5 واحد يا اندام زير دانست که هر يک از اجزاء متعددي ترکيب مي يابد. هدف اصلی
استفاده از کمباین بدست آوردن دانه از محصول با حداقل تلفات است . کمباین ها پنج عمل
اصلی زیر را انجام میدهند : 1 – برش و تغذیه ( چیدن محصول سر پا یا برداشت نوار
محصول ...

برداشت ذرت - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در کنار ...

برداشت ذرت با کمباین دارای تلفاتی است. این تلفات منجر به کاهش سود می گردد.
اگرچه نمی توان تلفات را به صفر رساند ولی می توان آن را در حد قابل قبولی کنترل
نمود. در این تحقیق با استفاده از یک روش استاندارد (ASAE S۳۹۶.۲)مقدار افت در قسمت
های مختلف کمباین اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهایی به
منظور ...

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻓﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ، ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴــﺒﻲ ﻫﻮﺍ ( ۲) ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﺳــﺎﻝ. ﻛﻤﺒﺎﻳﻦﻫﺎ (۴ ) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۸۱۵۹۷ ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. (۵) . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ
ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ. ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻭ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ...

ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای کاهش خسارت‌های اقتصادی سیستم ...

گندم مدل شبیه¬سازی محتوای رطوبتی دانه کمباین برداشت. چکیده: گندم مهم‌ترین
محصول زراعی کشور است. درصد قابل توجهی از هزینه‌ها‌ی تولید گندم‌‌‌‌‌‌ مربوط به مرحله
برداشت آن است. مدیریت مطلوب این مرحله، برای کاهش هزینه‌ها و تلفات گندم امری
ضروری است. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل شبیه سازی برای کاهش خسارت‌های
اقتصادی برداشت ...

ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای کاهش خسارت‌های اقتصادی سیستم ...

گندم مدل شبیه¬سازی محتوای رطوبتی دانه کمباین برداشت. چکیده: گندم مهم‌ترین
محصول زراعی کشور است. درصد قابل توجهی از هزینه‌ها‌ی تولید گندم‌‌‌‌‌‌ مربوط به مرحله
برداشت آن است. مدیریت مطلوب این مرحله، برای کاهش هزینه‌ها و تلفات گندم امری
ضروری است. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل شبیه سازی برای کاهش خسارت‌های
اقتصادی برداشت ...

پياده سازي و ارزيابي كنترل كننده منطق فازي جهت تنظيمات خودكار ...

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ، درون ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪة ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و در داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ
. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ، آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1385 در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﻣﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري دادهﻫـﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ
ﻓﺎزي و ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري در ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 1 درﺻﺪ دارد . واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
اﻓﺖ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ‪‬ ...

ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای کاهش خسارت‌های اقتصادی سیستم ...

گندم مدل شبیه¬سازی محتوای رطوبتی دانه کمباین برداشت. چکیده: گندم مهم‌ترین
محصول زراعی کشور است. درصد قابل توجهی از هزینه‌ها‌ی تولید گندم‌‌‌‌‌‌ مربوط به مرحله
برداشت آن است. مدیریت مطلوب این مرحله، برای کاهش هزینه‌ها و تلفات گندم امری
ضروری است. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل شبیه سازی برای کاهش خسارت‌های
اقتصادی برداشت ...

مطالعه تلفات برداشت گندم توسط كمباين در منطقه ورامين - Magiran

فصلنامه گياه و زيست بوم ، شماره 17. عنوان: مطالعه تلفات برداشت گندم توسط
كمباين در منطقه ورامين نويسنده(گان): حسين احمدي چناربن، محمدرضا ابراهيم زاده، رمضان
روحي،. کليدواژگان: كمباين ، تلفات گندم ، منطقه ورامين. لينک کوتاه به اين صفحه: ...

پرداخت تسهیلات ویژه بانكی به كمباین داران جهت خرید هد برداشت كلزا

11 مارس 2016 ... به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گالیکش مهندس حبیب اله زارع
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با بیان این خبر گفت: جهت افزایش کارآیی کمباین های
غلات و کاهش تلفات برداشت کلزا تسهیلات ویژه بانکی خرید هد برداشت کلزا به
کمباین داران شهرستان گالیکش پرداخت می‌شود. وی افزود: علاوه بر ...

کاهش تلفات زمان | شرکت پویا گندم طلایی

راه اندازی و آموزش یک دستگاه مجموعه هرس پشت تراکتوری مدل Ecoplus 520 بابل 96/
11/21. Average Rating 0 out of 5 stars. 0 votes. You must log in to submit a review
. By Hassan Tahmasebi |. DETAIL · کمباین برداشت بادام زمینی بوته سبز و خشک ·
0. Feb. 05 ...

تلفات برداشت کمباین - تحقیق,پاورپوینت و مقاله مهندسی ماشینهای ...

تلفات کمباین شامل تلفات قبل از برداشت , تلفات برش , تلفات واحد کوبنده و ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | ایران فایل - p9d.ir

29 ژانويه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | پارسی دانلود

25 ژانويه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در ...

3 ژانويه 2018 ... نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مجموع تلفات برداشت کمباین کاه‌کوب با
تلفات برداشت کمباین معمولی در هر دو نوع کمباین کلاس و جاندیر اختلاف معنی‌داری
دارند. بیشترین تلفات کمباین کاه‌کوب جاندیر در بخش مخزن و به میزان 16/4 درصد و
در کمباین کاه‌کوب کلاس در واحد کوبش و جدایش، به میزان 13/8 درصد ...

درگاه تجاری سازی فناوری ایران

ویژگی ها و مشخصات, تلفات زیاد دانه¬ی نخود در برداشت با کمباین¬های متداول غلات
باعث شده این محصول در ایران به صورت دستی و با صرف هزینه¬ و زمان زیاد برداشت
‌شود. برای مکانیزه کردن برداشت نخود، یک ماشین غلاف¬چین طراحی و ساخته شد تا دانه
را با کمترین تلفات ممکن برداشت کند. این ماشین کنار تراکتوری سوار که انرژی
خود را ...

بررسی و تعیین تلفات برداشت جو توسط کمباین دراستان گلستان ...

1 مارس 2018 ... تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برشروی تلفات محصول جو با استفاده زکمباین
جاندیر ۹۵۵ موردبررسی قرارگرفت رطوبت محصول درسطح ۱۲–۱۶ درصد برای آزمایش
انتخاب شدند میزان شیب زمین درسه سطح و سکوی برش دردو سطح بصورت آزمایش
فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت نتایج این تحقیق ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | ایران فایل - amp98.ir

2 مارس 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

ساخت اولین کمباین تحقیقاتی در فارس - روزنامه دنیای اقتصاد

9 فوریه 2014 ... به عنوان کمباین تمام ایرانی و بومی مناسب برای مزارع در شیراز به دست متخصصان
این استان خبر داد. مهندس محمد حسن طلعتی با بیان اینکه ریزش محصول در کمباین‌های
فعلی تولید ملی کشور را تحت شعاع قرار داده است، تصریح کرد: چنانچه متوسط
تلفات برداشت غلات با کمباین‌های موجود کشور را حداقل ۱۰درصد و متوسط ...

تنظیم کمباین

رقم از آنجا که تقریبا ۸۵ درصد برداشت محصول یعنی رقمی معادل ۶۰۷ هزار تن توسط
کمباین انجام می شود ، با جایگزینی کمباین. های فرسوده و نظارت بیشتر بر کارکرد
آنها در زمان برداشت، در صورتی که بتوان حتی یک درصد تلفات کمباین غلات که معادل
۶. هزار تن می باشد را کاهش داد، با توجه به قیمت گندم بر مبنای کیلویی ۳۲۰۰ ریال
رقمی ...

بررسی و تعیین تلفات برداشت جو توسط کمباین در استان گلستان

تلفات ۲/۲۵۲ درصد افزایش ، سپس تا ۳۵ درجه این ۳/۳۴۶ کاهش داشته است. همچنین با
سکوی برش نقاله دار از سطح صاف تا شیب ۳۵. میزان تلفات ۴/۲۱۰ درصد افزایش داشته
است. کلید واژه : کمباین، تلفات جو، برداشت، تلفات کمباین. و به م. مقدمه. جوبه عنوان
اولین محصولی از غله می باشد که بعدا گندم جایگزین آن شد. گیاه جو دامنه سازگاری ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | پارسی دانلود - dn98.ir

29 ژانويه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

تلفات دانه در كمباين

تلفات دانه در كمباين. تقسيم‌بندي افت دانه. الف: افت طبيعي. ب: افت حاصل از عدم
تنظيم و يا نقص فني كمباين. افت طبيعي. افت طبيعي ضايعاتي است كه قبل از
برداشت در داخل مزرعه ريخته و يا قابل برداشت توسط كمباين نمي‌باشد. عوامل ايجاد افت
طبيعي. خوابيدگي محصول; برداشت ديرهنگام محصول; نوع واريته و حساسيت آن به
ريزش ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | پگاه دانلود

17 نوامبر 2016 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

بررسي ميزان و دلايل افت دانه در کمباين ‌هاي برداشت گندم در استان سمنان

18 آوريل 2017 ... به منظور تعيين عوامل موثر بر ميزان تلفات دانه در برداشت مکانيزه گندم، آزمايشي با
ارزيابي 137 کمباين در سطح مزارع استان سمنان اجرا شد. نتايج نشان داد بيشترين
افت گندم در مرحله برداشت مربو ط به هد کمباين و الواتور برگشت دانه مي ‌باشد. در این
استان ميانگين تلفات دانه در برداشت گندم 7/8 درصد است که 5/8 ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان مجله مهندسی زیست سامانه 2549-2322 ...

یکی از راههای جلوگیری از تلفات، انتخاب کمباینهای مناسب وکنترل ریزش آنها است.
در این تحقیق دو نوع کمباین متداول جاندیر 955 و جاندیرکاه کوب 955 در رطوبت های 12
و 19درصد مورد بررسی قرار گرفتند که تلفات قسمتهای مختلف شامل تلفات طبیعی،
تلفات سکوی برداشت، تلفات انتهای کمباین و میزان شکستگی دانه در مخزن اندازه ...

بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان دیر و ...

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ. ﺩﺭﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﮐﻔﺎﯾﯽ. ﺩﺭﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﺑﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻡ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﺎﺕ.
ﻭ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ. ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎﯾﻤﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ...

پاورپوینت تلفات برداشت کمباین – جزوه 724 – Jozve 724

22 ژانويه 2018 ... پاورپوینت بررسی تلفات کمباین شامل ۵۴ اسلاید که دارای مطالب زیر میباشد: عوامل
تلفات ضایعات گندم عوامل آگروتکنیکس عوامل ماشینی عوامل انسانی ضایعات گندم
تلفات قبل از برداشت تلفات پلاتفرم برش تلفات واحد کوبنده تلفات واحد
جداکننده یا کاه پرانها تلفات واحد تمیز کننده (غربالها) تلفات بدنه کمباین ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | download10

15 فوریه 2018 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

دانلود بررسي و تعيين ميزان تلفات برداشت گندم توسط كمباين هاي جان ...

5 مارس 2018 ... از اين رو هرگونه تلاش در راه افزايش توليد اين محصول و نيل به خود كفايي درزمينه
توليد گندم از ديرباز مورد توجه بوده است. در مراحل مختلف توليد گندم، موارد بسياري
از تلفات و ضايعات محصول قابل مشاهده است كه ضايعات در هنگام برداشت توسط
كمباين از عمده ترين گلوگاههايموجود در فرآيند توليد گندم محسوب مي شود.

Ù…Ù - دانشگاه تربیت مدرس

17 سپتامبر 2016 ... ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ- ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ- ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ – ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ. ﻣﻮﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ..... ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻧﺨﻮﺩ
ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ. ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی. 19. : 23 ...... ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ، ﺱ . ﻭ ﺁﻟﺒﻮﺯﻫﺮ.
ﺍ. (. 1381. ). ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ. ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ. (. 47. -. 46. ).

برداشت ذرت - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در کنار ...

برداشت ذرت با کمباین دارای تلفاتی است. این تلفات منجر به کاهش سود می گردد.
اگرچه نمی توان تلفات را به صفر رساند ولی می توان آن را در حد قابل قبولی کنترل
نمود. در این تحقیق با استفاده از یک روش استاندارد (ASAE S۳۹۶.۲)مقدار افت در قسمت
های مختلف کمباین اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهایی به
منظور ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | پگاه دانلود

17 نوامبر 2016 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

ﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺪل آﻟﻔﺎ ﯾ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻤﺒﺎ ي ﺸ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدن ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوي و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. (. ﺟﺎﻧﺴﺮي.
4. و ﭼﯿﻨﺴﻮان. 5،. 2009. ). ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺞ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰا. ن
رﻃﻮﺑﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ
از.

تلفات برداشت کمباین – فایل 41

1 ژانويه 2018 ... پاورپوینت بررسی تلفات کمباین شامل ۵۴ اسلاید که دارای مطالب زیر میباشد: عوامل
تلفات ضایعات گندم عوامل آگروتکنیکس عوامل ماشینی عوامل انسانی ضایعات گندم
تلفات قبل از برداشت تلفات پلاتفرم برش تلفات واحد کوبنده تلفات واحد
جداکننده یا کاه پرانها تلفات واحد تمیز کننده (غربالها) تلفات بدنه کمباین ...

Development and Field Evaluation of a Rotary Hydraulic Divider for ...

2 دسامبر 2006 ... ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻠﺰﺍ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺩﻣﺎﻏـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﮐﻤﺒـﺎﻳﻦ. ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﻨﻴﻢ، ﻏﻼﻑ. ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻫﻢ. ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ، ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ. ﻭ
ﻏﻼﻑ. ﻫﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺭﻳﺰﺵ ﺩﺍﻧﻪ. ﺩ. ﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﭼﺸﻢ.
ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ،. ﺑﻌﻼﻭﻩ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻭ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺷﺎﺧﻪ. ﻫﺎﻱ ﮐﻠﺰﺍ ﺑﻪ. ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ. ﻣـﺎﻧﻊ ﺍﺯ. ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﮐﻤﺒﺎﻳﻦ ﻣﻲ.
ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﺩﺭ ﻗـﺴﻤﺖ ﺟﺪﺍﺳـﺎﺯ ﮐﻨـﺎﺭﻩ ﺩﻣﺎﻏـﻪ. ﮐﻤﺒﺎﻳﻦ. (. Divider. ).

مطالعه تلفات برداشت گندم توسط کمباین در استان گلستان (منطقه مراوه ...

23 فوریه 2018 ... گندم مهمترین محصول زراعی کشور است. که نقش عمده ای د رتامین مواد غذایی مردم دارد.
تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برش روی تلفات محصول گندم با استفاده از کمباین
جاندیر ۹۵۵ مورد بررسی قرار گرفت. رطوبت محصول در سطح ۱۶–۱۲ درصد برای آزمایش
انتخاب شدند. میزان شیب زمین در سه سطح و سکوی برش در دو سطح به ...

مطالعه تلفات برداشت گندم توسط كمباين در منطقه ورامين - Magiran

فصلنامه گياه و زيست بوم ، شماره 17. عنوان: مطالعه تلفات برداشت گندم توسط
كمباين در منطقه ورامين نويسنده(گان): حسين احمدي چناربن، محمدرضا ابراهيم زاده، رمضان
روحي،. کليدواژگان: كمباين ، تلفات گندم ، منطقه ورامين. لينک کوتاه به اين صفحه: ...

ﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺪل آﻟﻔﺎ ﯾ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻤﺒﺎ ي ﺸ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدن ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوي و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. (. ﺟﺎﻧﺴﺮي.
4. و ﭼﯿﻨﺴﻮان. 5،. 2009. ). ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺞ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰا. ن
رﻃﻮﺑﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ
از.

بسمه تعالی

ﻉ. ﺫﻛﻲ ﺩﻳﺰﺟﻲ، ﺡ. ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ﻓﺮﺩﻭﺍﻧﻲ، ﻡ، ﺍ. ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﻟﻲ، ﺹ.(. 1391 .) ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻠﻔﺎﺕ. ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ
ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪﻳﺮ. 955. ﻭ ﻧﻴﻮ ﻫﻠﻨﺪ. 56. TC. (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ) . ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺑﻮ. ﮔﺮﻱ. ، ﻉ. ﺫﻛﻲ ﺩﻳﺰﺟﻲ، ﺡ. ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ﻓﺮﺩﻭﺍﻧﻲ، ﻡ، ﺍ. (. 1392 .) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎﺕ. ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪﻳﺮ. 955. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ. ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻠﻔﺎﺕ ...

بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباینی ذرت دانه‌ای به منظور ارائه ...

برداشت ذرت با کمباین دارای تلفاتی است. این تلفات منجر به کاهش سود می‌گردد.
اگرچه نمی توان تلفات را به صفر رساند ولی می‌توان آن‌را در حد قابل قبولی کنترل
نمود. در این تحقیق با استفاده از یک روش استاندارد (ASAE S۳۹۶.۲) مقدار افت در
قسمت‌های مختلف کمباین اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهائی به
منظور ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | پروپایان‌نامه - stu98.ir

30 ژانويه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

برداشت ذرت - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در کنار ...

برداشت ذرت با کمباین دارای تلفاتی است. این تلفات منجر به کاهش سود می گردد.
اگرچه نمی توان تلفات را به صفر رساند ولی می توان آن را در حد قابل قبولی کنترل
نمود. در این تحقیق با استفاده از یک روش استاندارد (ASAE S۳۹۶.۲)مقدار افت در قسمت
های مختلف کمباین اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهایی به
منظور ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | پگاه دانلود

17 نوامبر 2016 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻓﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ، ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴــﺒﻲ ﻫﻮﺍ ( ۲) ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﺳــﺎﻝ. ﻛﻤﺒﺎﻳﻦﻫﺎ (۴ ) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۸۱۵۹۷ ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. (۵) . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ
ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ. ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻭ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | پگاه دانلود

17 نوامبر 2016 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | download10

15 فوریه 2018 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

پاورپوینت تلفات دانه در كمباين | نزدیک بازار ::Nazdik bazar

27 فوریه 2018 ... پاورپوینت تلفات دانه در کمباین.
نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۱۵ اسلاید قسمتی از
اسلایدها: عوامل ایجاد افت طبیعی خوابیدگی محصول برداشت دیرهنگام محصول
نوع واریته و حساسیت آن به ریزش قبل از برداشت وزش باد شدید و یا ورود ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین -دانلود کاملترین

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین پاورپوینت تلفات دانه در كمباين نوع فایل:power
point قابل ویرایش: 15 اسلاید قسمتی از اسلایدها: عوامل ايجاد افت طبيعي خوابيدگي
محصول برداشت ديرهنگام محصول نوع واريته و حساسيت آن به ريزش قبل از برداشت
وزش باد شديد و يا ورود حيوانات به مزرعه از آنجا كه افت طبيعي را بايد از افت كلي بعد
از ...

تلفات برداشت کمباین | FILECOLLEGE

فایل اصلی پروژه تلفات برداشت کمباین به علاوه لینک دانلود. ارسال شده است در :
۲۰۱۷-۱۲-۲۳ ۱۰:۴۴:۵۷ دانلود مقاله فایل پروژه کامل و معتبر مقاله ی تلفات برداشت
کمباین آماده دانلود می باشد. بازدید کننده عزیز و گرامی شما هم اکنون در حال مشاهده فایل
دانلودی با نام تلفات برداشت کمباین هستید. برای دیدن جزییات و کلیات کامل و
مشخصات ...

پاورپوینت درمورد انسان در اسلام

طرح توجیهی پرواربندی بره

تحقیق در مورد اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی

پاورپوینت درمورد انسان در اسلام

پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه نهم ( هویت )

پاورپوینت پانل های ساندویچی

دانلود طرح درس سالانه- پایه چهارم دبستان– تاریخ

پاورپوینت درباره جاذبه های تاریخی فرهنگی طبیعی استان کرمانشاه، تشریح یکی از دروس جغرافیای دبیرستان

مقاله در مورد فشار هوا

نقشه معلمی جدید برای مهارت آموزان