دانلود رایگان


تلفات برداشت کمباین - دانلود رایگاندانلود رایگان تلفات کمباین شامل تلفات قبل از برداشت , تلفات برش , تلفات واحد کوبنده و ...

دانلود رایگان تلفات برداشت کمباین عوامل تلفات
ضایعات گندم
عوامل آگروتکنیکس
عوامل ماشینی
عوامل انسانی
ضایعات گندم
تلفات قبل از برداشت
تلفات پلاتفرم برش
تلفات واحد کوبنده
تلفات واحد جداکننده یا کاه پرانها
تلفات واحد تمیز کننده (غربالها)
تلفات بدنه کمباین
ریزش واحد درو
ریزش انتهای کمباین
ریزش بدنه کمباین


تلفات کمباین


تلفات


کمباین


ریزش


ضایعات گندم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معرفی دستگاه کمباین خود کششی برداشت چغندر قند - TAKA Co.

دارای سیستم های هیدرولیک جهت فرمان و کنترل مجموعه ها. با حداقل تلفات در مرحله طوقه
زنی و کمترین برش. مجهز به سیستم برداشت هوشمند (Intelligent Harvesting) توسط
سنسورهای الکترونیکی. مجهز به 6 واحد برداشت چغندر قند. سیستم برداشت از نوع
دیسکی مجهز به هیدروموتور. مناسب جهت برداشت کشت های 50 سانتی متری. دارای
تنظیمات ...

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻓﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ، ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴــﺒﻲ ﻫﻮﺍ ( ۲) ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﺳــﺎﻝ. ﻛﻤﺒﺎﻳﻦﻫﺎ (۴ ) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۸۱۵۹۷ ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. (۵) . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ
ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ. ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻭ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | download10

15 فوریه 2018 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

پاورپوینت تلفات دانه در كمباين | نزدیک بازار ::Nazdik bazar

27 فوریه 2018 ... پاورپوینت تلفات دانه در کمباین.
نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۱۵ اسلاید قسمتی از
اسلایدها: عوامل ایجاد افت طبیعی خوابیدگی محصول برداشت دیرهنگام محصول
نوع واریته و حساسیت آن به ریزش قبل از برداشت وزش باد شدید و یا ورود ...

مقاله کنفرانس: بررسی برخی عوامل موثر بر تلفات برداشت گندم توسط ...

چکیده: گندم مهم ترین محصول زراعی کشور است و مطالعه برای کاهش تلفات و هزینه های
مربوط به این محصول امری ضروری است. گندم نیز مانند هر محصول زراعی دیگر، دارای
تلفات در حین برداشت است و تلاش برای کاهش تلفات آن در همه وقت توجیه پذیر است.
هنوز کمباینجاندیر 599 کمباین غالب مورد استفاده برای برای عملیات برداشت در
کشور ...

دستورالعمل برداشت گندم خوابيده - سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

۳۵۰. ٪۷ = درصد افت کمباین = ۱۰۰ ×. - = درصد افت کمباین. ۲- روش اندازه گیری
تلفات سکوی برش: پس از عبور کمباین و برداشت محصول با انداختن کادر چوبی در.
چند نقطه از مزرعه در عقب کمباین (به جز یک متر وسط عقب. کمباین که پس ماندههای
الکها و غربالها از آن قسمت بیرون می. میریزند و جمع آوری دانه ها و سنبله های داخل کادر و
توزین دانه.

پياده سازي و ارزيابي كنترل كننده منطق فازي جهت تنظيمات خودكار ...

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ، درون ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪة ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و در داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ
. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ، آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1385 در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراك ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﻣﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري دادهﻫـﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ
ﻓﺎزي و ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲداري در ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 1 درﺻﺪ دارد . واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
اﻓﺖ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ‪‬ ...

بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان دیر و ...

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ. ﺩﺭﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﮐﻔﺎﯾﯽ. ﺩﺭﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﺑﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻡ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﺎﺕ.
ﻭ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ. ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎﯾﻤﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ...

بررسی میزان و دلایل افت دانه در کمباین ‌های برداشت گندم در استان سمنان

18 آوريل 2017 ... در استان سمنان میانگین تلفات دانه در برداشت گندم 7.8 درصد است که 5.8 درصد آن
تلفات کمباین و دو درصد آن تلفات طبیعی بود. بیشترین تلفات مربوط به کمباین
به میزان 3.8 درصد و ناشی از ضعف عملکرد دماغه کمباین بود. تلفات ناشی از واحد جمع‌
آوری در استان سمنان عمدتاً ناشی از واحد برش (شکستگی انگشتی‌ ها)، ...

بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس

گندم مهمترین محصول زراعی استان فارس است. سطح زیرکشت آن در این استان در سال
زراعی 82-1381 در حدود 483095 هکتار و میزان تولید 1941335 تن گندم بوده است. با
کاهش ضایعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزایش قابل توجهی در تولید وجود دارد. هر
ساله بخش قابل توجهی از گندم مورد نیاز کشور از خارج تامین می شود، در حالی که مقدار ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | download10

15 فوریه 2018 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین | پگاه دانلود

17 نوامبر 2016 ... پاورپوینت زیبا و کاربردی درباره تلفات دانه در کمباین. فرمت فایل: power point (
لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت ...

ﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺪل آﻟﻔﺎ ﯾ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻤﺒﺎ ي ﺸ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدن ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوي و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. (. ﺟﺎﻧﺴﺮي.
4. و ﭼﯿﻨﺴﻮان. 5،. 2009. ). ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺞ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰا. ن
رﻃﻮﺑﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ
از.

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | ایران فایل - amp98.ir

2 مارس 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | ایران فایل - p9d.ir

29 ژانويه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | ایران فایل - amp98.ir

2 مارس 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

بررسی افت کمباینی غلات در استان فارس

برای برداشت را ۱۵ - ۱۴ ردصد تعیین نموده است. زیادی بر افت کمباینی غلات دارد.
نتایج آزمایشات بصورت دو جدول که یکی درصد افت در قسمتهای. مختلف را نشان می دهد
و دیگری میزان تلفات به کیلوگرم در هکتار و درصد. کلی افت را نشان میدهد. ۲۰۰ ۱۰۰ -
۴. ۵۰۰۰. و کارمند و بار کٹ اٹلی کھاری ہے. کا سنة ). افت در قسمتهای مختلف کمباین ...

بررسی میزان و دلایل افت دانه در کمباین ‌های برداشت گندم در استان سمنان

18 آوريل 2017 ... در استان سمنان میانگین تلفات دانه در برداشت گندم 7.8 درصد است که 5.8 درصد آن
تلفات کمباین و دو درصد آن تلفات طبیعی بود. بیشترین تلفات مربوط به کمباین
به میزان 3.8 درصد و ناشی از ضعف عملکرد دماغه کمباین بود. تلفات ناشی از واحد جمع‌
آوری در استان سمنان عمدتاً ناشی از واحد برش (شکستگی انگشتی‌ ها)، ...

كوتاه ايراني تلفات دستگاه برداشت نخود پا روي بررسي اثر سرعت ...

10 دسامبر 2016 ... برداشت نخود ايراني با ايـن كمبـاين. هـا بـه دلـايلي ماننـد پـا. كوتـاه بـودن بوتـه و.
حساسيت به ريزش محصول عملاً امكان. پذير نبوده و همراه با تلفات بالايي است. در اين
تحقيق. ،. اثـر سـرعت. پيشـروي در. چهار سطح مختلف بر روي ميزان تلفات دستگاه
مخصوص برداشت نخود پـا. كوتـاه ايرانـي كـه. مجهـز بـه انگشـتي. هـاي. لخت.

داﻧﻪ در ﺗﻠﻔﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺘﻬﺎي ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻏﻼ

دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ اﻓﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ در ﻫﺮ دو ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮده. و. /82. 0%. اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮض
ﺻﻔﺮ، اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺖ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺗﻠﻔﺎت داﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . واژه. ﻫﺎي.
ﮐﻠﯿﺪي. : اﻓﺖ داﻧﻪ، ﺑﺮداﺷﺖ. ،. ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ، ﮔﻨﺪم،. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1. ﻓﻦ. آوري. ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻤﺒﺎﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ داﻧﻪ. ﺄرا ﺗ. ﻣﯿﻦ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده و اﺗﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را. اراﺋﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ.

ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای کاهش خسارت‌های اقتصادی سیستم ...

گندم مدل شبیه¬سازی محتوای رطوبتی دانه کمباین برداشت. چکیده: گندم مهم‌ترین
محصول زراعی کشور است. درصد قابل توجهی از هزینه‌ها‌ی تولید گندم‌‌‌‌‌‌ مربوط به مرحله
برداشت آن است. مدیریت مطلوب این مرحله، برای کاهش هزینه‌ها و تلفات گندم امری
ضروری است. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل شبیه سازی برای کاهش خسارت‌های
اقتصادی برداشت ...

تلفات برداشت کمباین – فایل 41

1 ژانويه 2018 ... پاورپوینت بررسی تلفات کمباین شامل ۵۴ اسلاید که دارای مطالب زیر میباشد: عوامل
تلفات ضایعات گندم عوامل آگروتکنیکس عوامل ماشینی عوامل انسانی ضایعات گندم
تلفات قبل از برداشت تلفات پلاتفرم برش تلفات واحد کوبنده تلفات واحد
جداکننده یا کاه پرانها تلفات واحد تمیز کننده (غربالها) تلفات بدنه کمباین ...

بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس

گندم مهمترین محصول زراعی استان فارس است. سطح زیرکشت آن در این استان در سال
زراعی 82-1381 در حدود 483095 هکتار و میزان تولید 1941335 تن گندم بوده است. با
کاهش ضایعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزایش قابل توجهی در تولید وجود دارد. هر
ساله بخش قابل توجهی از گندم مورد نیاز کشور از خارج تامین می شود، در حالی که مقدار ...

بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان ...

بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد.
نویسنده, رحمتی محمد هاشم ,محمدرزداری آیت ,ایزدی مهران ,یوسفیان سیده هدی. منبع,
پژوهشهاي مكانيك ماشينهاي كشاورزي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:1 -8. فایل تمام
متن. چکیده, گندم به‌عنوان اصلی‌ترین غذای مناسب مردم دنیا و به‌صورت یک محصول
استراتژیک ...

پاورپوینت تلفات برداشت کمباین|digital_16920

پاورپوینت بررسی تلفات کمباین شامل 54 اسلاید که دارای مطالب زیر میباشد: عوامل
تلفات ضایعات گندم عوامل آگروتکنیکس عوامل ماشینی عوامل انسانی ضایعات گندم
تلفات قبل از برداشت تلفات پلاتفرم برش تلفات واحد کوبنده تلفات واحد
جداکننده یا کاه پرانها تلفات واحد تمیز کننده (غربالها) تلفات بدنه کمباین ریزش
واحد درو ...

بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان ...

بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد.
نویسنده, رحمتی محمد هاشم ,محمدرزداری آیت ,ایزدی مهران ,یوسفیان سیده هدی. منبع,
پژوهشهاي مكانيك ماشينهاي كشاورزي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:1 -8. فایل تمام
متن. چکیده, گندم به‌عنوان اصلی‌ترین غذای مناسب مردم دنیا و به‌صورت یک محصول
استراتژیک ...

ای در دشت مغان دانه ذرت ارزیابی میزان ضایعات برداشت ... - ResearchGate

ن. شان داد. که. بهترین. تاریخ. برداشت. و ساعت برداشت. ذرت. در. دشت. مغان. در سال.
1322. ،. تاریخ. 22. شهریور ماه. دارای. کمترین. تلفات دانه با. /2. 2%. بوده. و بهترین.
ساعت. برداشت. در طول. روز. ،. محدوده ساعت. 11. -. 11. با کمترین تلفات دانه. /2. 1%.
می. باشد. کلمات کلیدی: ذرت، کمباین، تلفات برداشت، تاریخ برداشت، ساعت.
برداشت.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻓﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ، ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴــﺒﻲ ﻫﻮﺍ ( ۲) ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﺳــﺎﻝ. ﻛﻤﺒﺎﻳﻦﻫﺎ (۴ ) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﮔﻨﺪﻡ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۸۱۵۹۷ ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. (۵) . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ
ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ. ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻭ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ...

طرح توجیهی و کارآفرینی ماشين‌هاي برداشت غلات (كمباين) 55 ص (word)

تلفات كاه‌برها يا تلفات دستگاه جداكننده: 73. تلفات واحد تميز كننده: 74. علل تلفات
واحد تميزكننده: 74. طرز اندازه‌گيري تلفات محصولات دانه‌ريز و سويا: 75. نگهداري
كمباين 78. ايمني عمليات 79. انبار كردن كمباين 80. ماشين‌هاي برداشت غلات (كمباين).
مكانيزاسيون در برداشت غلات، هدف ديرينه كشاورزان بوده است. بريدن و كوبيدن دانه‌هاي
...

پاورپوینت تلفات برداشت کمباین|digital_16920

پاورپوینت بررسی تلفات کمباین شامل 54 اسلاید که دارای مطالب زیر میباشد: عوامل
تلفات ضایعات گندم عوامل آگروتکنیکس عوامل ماشینی عوامل انسانی ضایعات گندم
تلفات قبل از برداشت تلفات پلاتفرم برش تلفات واحد کوبنده تلفات واحد
جداکننده یا کاه پرانها تلفات واحد تمیز کننده (غربالها) تلفات بدنه کمباین ریزش
واحد درو ...

ایرنا - دستگاه برداشت لوبیا در فارس ساخته شد

26 سپتامبر 2013 ... وی ادامه داد:این دستگاه علاوه بر کاهش هزینه های برداشت ، در کاهش تلفات و ضایعات
محصول تا به میزان قابل ملاحظه ای تاثیرگذار است. خرد اضافه کرد: ناوگان کشاورزی
فارس مجهز به سه هزاردستگاه کمباین سبک و سنگین است وبا بکارگیری این هد می
توان سطح زیر کشت لوبیای کشور را به شیوه ای کاملا مکانیزه و با ...

ﺿﺪﻛﻮﺑﻨﺪﺓ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ - دانشگاه تهران

4 فوریه 2006 ... ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﮐﻤﺒﺎﻳﻦ ﻏﻼﺕ، ﮔﻨﺪﻡ، ﺍﻓﺖ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ، ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ، ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻮﺍﻧﻪ. ﺯﻧﻲ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮔﻨﺪﻡ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ. ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ. ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ . ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ. ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ. ﺍﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﺛﺮ ﻛﻤﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ
. ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻓﺖ ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﮔﻨﺪﻡ. ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ.

ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در ...

3 ژانويه 2018 ... نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مجموع تلفات برداشت کمباین کاه‌کوب با
تلفات برداشت کمباین معمولی در هر دو نوع کمباین کلاس و جاندیر اختلاف معنی‌داری
دارند. بیشترین تلفات کمباین کاه‌کوب جاندیر در بخش مخزن و به میزان 16/4 درصد و
در کمباین کاه‌کوب کلاس در واحد کوبش و جدایش، به میزان 13/8 درصد ...

بررسی افت کمباینی غلات در استان فارس

برای برداشت را ۱۵ - ۱۴ ردصد تعیین نموده است. زیادی بر افت کمباینی غلات دارد.
نتایج آزمایشات بصورت دو جدول که یکی درصد افت در قسمتهای. مختلف را نشان می دهد
و دیگری میزان تلفات به کیلوگرم در هکتار و درصد. کلی افت را نشان میدهد. ۲۰۰ ۱۰۰ -
۴. ۵۰۰۰. و کارمند و بار کٹ اٹلی کھاری ہے. کا سنة ). افت در قسمتهای مختلف کمباین ...

بررسي و مقايسه تلفات برداشت گندم دو نوع كمباين رايج در شهرستان ...

اين پژوهش به بررسي و مقايسه تلفات برداشت گندم در 3 تيمار که تيمار اول دو نوع
کمباين و تيمار دوم سه سطح عمر و تيمار سوم دو سطح وضعيت مالكيت مي‌پردازد. در اين
پژوهش از بين روش‌هاي متداول اندازه‌گيري تلفات برداشت محصول، روش جاندير و
بهروزي‌لار استفاده شد و تلفات واقعي برداشت محصول گندم در سال 1390 بخش مرکزي
شهرستان ...

ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای کاهش خسارت‌های اقتصادی سیستم ...

گندم مدل شبیه¬سازی محتوای رطوبتی دانه کمباین برداشت. چکیده: گندم مهم‌ترین
محصول زراعی کشور است. درصد قابل توجهی از هزینه‌ها‌ی تولید گندم‌‌‌‌‌‌ مربوط به مرحله
برداشت آن است. مدیریت مطلوب این مرحله، برای کاهش هزینه‌ها و تلفات گندم امری
ضروری است. هدف از این تحقیق ارائه یک مدل شبیه سازی برای کاهش خسارت‌های
اقتصادی برداشت ...

پاورپوینت تلفات دانه در كمباين | نزدیک بازار ::Nazdik bazar

27 فوریه 2018 ... پاورپوینت تلفات دانه در کمباین.
نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۱۵ اسلاید قسمتی از
اسلایدها: عوامل ایجاد افت طبیعی خوابیدگی محصول برداشت دیرهنگام محصول
نوع واریته و حساسیت آن به ریزش قبل از برداشت وزش باد شدید و یا ورود ...

بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان دیر و ...

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ. ﺩﺭﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﮐﻔﺎﯾﯽ. ﺩﺭﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻡ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﺑﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻡ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﺎﺕ.
ﻭ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ. ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎﯾﻤﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ...

بررسی و تعیین تلفات برداشت جو توسط کمباین در استان گلستان

تلفات ۲/۲۵۲ درصد افزایش ، سپس تا ۳۵ درجه این ۳/۳۴۶ کاهش داشته است. همچنین با
سکوی برش نقاله دار از سطح صاف تا شیب ۳۵. میزان تلفات ۴/۲۱۰ درصد افزایش داشته
است. کلید واژه : کمباین، تلفات جو، برداشت، تلفات کمباین. و به م. مقدمه. جوبه عنوان
اولین محصولی از غله می باشد که بعدا گندم جایگزین آن شد. گیاه جو دامنه سازگاری ...

ای در دشت مغان دانه ذرت ارزیابی میزان ضایعات برداشت ... - ResearchGate

ن. شان داد. که. بهترین. تاریخ. برداشت. و ساعت برداشت. ذرت. در. دشت. مغان. در سال.
1322. ،. تاریخ. 22. شهریور ماه. دارای. کمترین. تلفات دانه با. /2. 2%. بوده. و بهترین.
ساعت. برداشت. در طول. روز. ،. محدوده ساعت. 11. -. 11. با کمترین تلفات دانه. /2. 1%.
می. باشد. کلمات کلیدی: ذرت، کمباین، تلفات برداشت، تاریخ برداشت، ساعت.
برداشت.

سامانه پژوهشی دانشگاه کردستان | كيفيت برداشت گندم در كمباين هاي ...

عنوان, کیفیت برداشت گندم در کمباین های متداول غلات. نوع پژوهش, طرح پژوهشی
خاتمه‌یافته. کلیدواژه‌ها, تلفات دانه، شکستگی دانه، خرمنکوب، مدل سازی، هد کمباین.
چکیده, هدف از انجام این تحقیق تعیین کیفیت برداشت مکانیزه گندم بر اساس
تلفات محصول و صدمات وارد بر دانه در استان کردستان است. دانه مانده در سنبله ریخته
روی زمین ...

پاورپوینت تلفات برداشت کمباین|digital_16920

پاورپوینت بررسی تلفات کمباین شامل 54 اسلاید که دارای مطالب زیر میباشد: عوامل
تلفات ضایعات گندم عوامل آگروتکنیکس عوامل ماشینی عوامل انسانی ضایعات گندم
تلفات قبل از برداشت تلفات پلاتفرم برش تلفات واحد کوبنده تلفات واحد
جداکننده یا کاه پرانها تلفات واحد تمیز کننده (غربالها) تلفات بدنه کمباین ریزش
واحد درو ...

مطالعه تلفات برداشت گندم توسط كمباين در منطقه ورامين - Magiran

فصلنامه گياه و زيست بوم ، شماره 17. عنوان: مطالعه تلفات برداشت گندم توسط
كمباين در منطقه ورامين نويسنده(گان): حسين احمدي چناربن، محمدرضا ابراهيم زاده، رمضان
روحي،. کليدواژگان: كمباين ، تلفات گندم ، منطقه ورامين. لينک کوتاه به اين صفحه: ...

مقاله بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان ...

بررسی و تعیین میزان تلفات برداشت گندم توسط کمباین های جان دیر و کلاس.
اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۵ | تعداد نمایش خلاصه: ۹۰۳ | نظرات: ۰. سال انتشار
: ۱۳۸۹. نوع ارائه: پوستر. محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و
مکانیزاسیون. کد COI مقاله: NCAMEM06_231. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۲۲۸.۸ ...

بررسي تلفات برداشت گندم با کمباين در استان فارس

گندم مهمترين محصول زراعي استان فارس است. سطح زيرکشت آن در اين استان در سال
زراعي 82-1381 در حدود 483095 هکتار و ميزان توليد 1941335 تن گندم بوده است. با
کاهش ضايعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزايش قابل توجهي در توليد وجود دارد. هر
ساله بخش قابل توجهي از گندم مورد نياز کشور از خارج تامين مي شود، در حالي که مقدار ...

تلفات برداشت کمباین - تحقیق,پاورپوینت و مقاله مهندسی ماشینهای ...

تلفات کمباین شامل تلفات قبل از برداشت , تلفات برش , تلفات واحد کوبنده و ...

پرداخت تسهیلات ویژه بانكی به كمباین داران جهت خرید هد برداشت كلزا

11 مارس 2016 ... به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گالیکش مهندس حبیب اله زارع
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با بیان این خبر گفت: جهت افزایش کارآیی کمباین های
غلات و کاهش تلفات برداشت کلزا تسهیلات ویژه بانکی خرید هد برداشت کلزا به
کمباین داران شهرستان گالیکش پرداخت می‌شود. وی افزود: علاوه بر ...

ریزش 4 درصد محصول گندم در استان فارس بالغ بر 16 میلیارد تومان ...

وارد کردن کمباین های مدرن با کمترین تلفات ریزش - معاینه فنی کمباین ها قبل از
شروع فصل برداشت - ارایه تسهیلات به کمباین داران برای انجام تعمیرات کمباین -
آموزش کارشناسان و بهره برداران در زمینه برداشت غلات با اقدامات صورت گرفته که
بیان شد ، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس توانسته است ریزش گندم را از 12 درصد در
سال 83 ...

بررسی پنج ساله تاثیر عوامل مختلف بر میزان ... - دانشگاه لرستان

کوه سوهم ریوزش طبیعوی. /31. 2%. و سهم ریزش کمباینی. /11. 6%. بوده که ریزش
کمباینی شامل ریزش هد. /21. 2%. ، ریزش بدنه. /18. 5%. و ریزش انتها. /22. 3%. بود و
در مقایسه میانگین. های ریزش کمباین. ها، مدل. 1599. و در زمان برداش. ت، صبح و در رقم
بذر رقم سرداری بهتر ارزیابی شد. واژه. های کلیدی: بروجرد، تلفات برداشت،کمباین،
گندم ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین -دانلود کاملترین

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین پاورپوینت تلفات دانه در كمباين نوع فایل:power
point قابل ویرایش: 15 اسلاید قسمتی از اسلایدها: عوامل ايجاد افت طبيعي خوابيدگي
محصول برداشت ديرهنگام محصول نوع واريته و حساسيت آن به ريزش قبل از برداشت
وزش باد شديد و يا ورود حيوانات به مزرعه از آنجا كه افت طبيعي را بايد از افت كلي بعد
از ...

ﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺪل آﻟﻔﺎ ﯾ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻤﺒﺎ ي ﺸ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدن ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوي و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. (. ﺟﺎﻧﺴﺮي.
4. و ﭼﯿﻨﺴﻮان. 5،. 2009. ). ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺞ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰا. ن
رﻃﻮﺑﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ
از.

بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباینی ذرت دانه‌ای به منظور ارائه ...

برداشت ذرت با کمباین دارای تلفاتی است. این تلفات منجر به کاهش سود می‌گردد.
اگرچه نمی توان تلفات را به صفر رساند ولی می‌توان آن‌را در حد قابل قبولی کنترل
نمود. در این تحقیق با استفاده از یک روش استاندارد (ASAE S۳۹۶.۲) مقدار افت در
قسمت‌های مختلف کمباین اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهائی به
منظور ...

بررسی افت کمباینی غلات در استان فارس

برای برداشت را ۱۵ - ۱۴ ردصد تعیین نموده است. زیادی بر افت کمباینی غلات دارد.
نتایج آزمایشات بصورت دو جدول که یکی درصد افت در قسمتهای. مختلف را نشان می دهد
و دیگری میزان تلفات به کیلوگرم در هکتار و درصد. کلی افت را نشان میدهد. ۲۰۰ ۱۰۰ -
۴. ۵۰۰۰. و کارمند و بار کٹ اٹلی کھاری ہے. کا سنة ). افت در قسمتهای مختلف کمباین ...

بررسي تلفات برداشت گندم با کمباين در استان فارس

گندم مهمترين محصول زراعي استان فارس است. سطح زيرکشت آن در اين استان در سال
زراعي 82-1381 در حدود 483095 هکتار و ميزان توليد 1941335 تن گندم بوده است. با
کاهش ضايعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزايش قابل توجهي در توليد وجود دارد. هر
ساله بخش قابل توجهي از گندم مورد نياز کشور از خارج تامين مي شود، در حالي که مقدار ...

ارزیابی تلفات روش‌های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان

زمان برداشت که رطوبت محصول نیز تابعی از آن است، از عوامل موثر بر افت محصول(
تلفات دانه) میباشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف برداشت
کلزا و ارائه مناسبترین روش برای منطقه مورد مطالعه است. بدین منظور آزمونهایی با
استفاده از سه روش برداشت و هر کدام در سه سطح رطوبتی انجام گرفت. کمباین مجهز به
دماغه ...

مطالعه تلفات برداشت گندم توسط کمباین در استان گلستان (منطقه مراوه ...

23 فوریه 2018 ... گندم مهمترین محصول زراعی کشور است. که نقش عمده ای د رتامین مواد غذایی مردم دارد.
تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برش روی تلفات محصول گندم با استفاده از کمباین
جاندیر ۹۵۵ مورد بررسی قرار گرفت. رطوبت محصول در سطح ۱۶–۱۲ درصد برای آزمایش
انتخاب شدند. میزان شیب زمین در سه سطح و سکوی برش در دو سطح به ...

دستورالعمل برداشت گندم خوابيده - سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

۳۵۰. ٪۷ = درصد افت کمباین = ۱۰۰ ×. - = درصد افت کمباین. ۲- روش اندازه گیری
تلفات سکوی برش: پس از عبور کمباین و برداشت محصول با انداختن کادر چوبی در.
چند نقطه از مزرعه در عقب کمباین (به جز یک متر وسط عقب. کمباین که پس ماندههای
الکها و غربالها از آن قسمت بیرون می. میریزند و جمع آوری دانه ها و سنبله های داخل کادر و
توزین دانه.

ﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺪل آﻟﻔﺎ ﯾ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻤﺒﺎ ي ﺸ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدن ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوي و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. (. ﺟﺎﻧﺴﺮي.
4. و ﭼﯿﻨﺴﻮان. 5،. 2009. ). ﺧﻮاﺑﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺞ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰا. ن
رﻃﻮﺑﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ
از.

در كمباين جاندير 955 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

عنوان پژوهش: طراحي ، ساخت و نصب سيستم اندازه‌گيري ومانيتورينگ بعضي از
پارامترهاي شاخص (فاصله كوبنده و ضد‌كوبنده، دور فن، شيب زمين، سطح برداشت شده و .
... شرايط متغير مزارع، محصول و نيز وجود قسمت‌هاي مختلف درون كمباين در افزايش
تلفات نقش اساسي دارند، بطوريكه اگر راننده كمباين بتواند وضعيت كاري قسمت‌هاي
مختلف ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | ایران فایل - amp98.ir

2 مارس 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

ارزیابی تلفات روش‌های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان

زمان برداشت که رطوبت محصول نیز تابعی از آن است، از عوامل موثر بر افت محصول(
تلفات دانه) میباشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف برداشت
کلزا و ارائه مناسبترین روش برای منطقه مورد مطالعه است. بدین منظور آزمونهایی با
استفاده از سه روش برداشت و هر کدام در سه سطح رطوبتی انجام گرفت. کمباین مجهز به
دماغه ...

مقاله کنفرانس: بررسی برخی عوامل موثر بر تلفات برداشت گندم توسط ...

چکیده: گندم مهم ترین محصول زراعی کشور است و مطالعه برای کاهش تلفات و هزینه های
مربوط به این محصول امری ضروری است. گندم نیز مانند هر محصول زراعی دیگر، دارای
تلفات در حین برداشت است و تلاش برای کاهش تلفات آن در همه وقت توجیه پذیر است.
هنوز کمباینجاندیر 599 کمباین غالب مورد استفاده برای برای عملیات برداشت در
کشور ...

تنظیم کمباین

رقم از آنجا که تقریبا ۸۵ درصد برداشت محصول یعنی رقمی معادل ۶۰۷ هزار تن توسط
کمباین انجام می شود ، با جایگزینی کمباین. های فرسوده و نظارت بیشتر بر کارکرد
آنها در زمان برداشت، در صورتی که بتوان حتی یک درصد تلفات کمباین غلات که معادل
۶. هزار تن می باشد را کاهش داد، با توجه به قیمت گندم بر مبنای کیلویی ۳۲۰۰ ریال
رقمی ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | ایران فایل - p9d.ir

29 ژانويه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

برداشت ذرت - .::بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در کنار ...

برداشت ذرت با کمباین دارای تلفاتی است. این تلفات منجر به کاهش سود می گردد.
اگرچه نمی توان تلفات را به صفر رساند ولی می توان آن را در حد قابل قبولی کنترل
نمود. در این تحقیق با استفاده از یک روش استاندارد (ASAE S۳۹۶.۲)مقدار افت در قسمت
های مختلف کمباین اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس راهکارهایی به
منظور ...

بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس

گندم مهمترین محصول زراعی استان فارس است. سطح زیرکشت آن در این استان در سال
زراعی 82-1381 در حدود 483095 هکتار و میزان تولید 1941335 تن گندم بوده است. با
کاهش ضایعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزایش قابل توجهی در تولید وجود دارد. هر
ساله بخش قابل توجهی از گندم مورد نیاز کشور از خارج تامین می شود، در حالی که مقدار ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین -دانلود کاملترین

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین پاورپوینت تلفات دانه در كمباين نوع فایل:power
point قابل ویرایش: 15 اسلاید قسمتی از اسلایدها: عوامل ايجاد افت طبيعي خوابيدگي
محصول برداشت ديرهنگام محصول نوع واريته و حساسيت آن به ريزش قبل از برداشت
وزش باد شديد و يا ورود حيوانات به مزرعه از آنجا كه افت طبيعي را بايد از افت كلي بعد
از ...

درگاه تجاری سازی فناوری ایران

ویژگی ها و مشخصات, تلفات زیاد دانه¬ی نخود در برداشت با کمباین¬های متداول غلات
باعث شده این محصول در ایران به صورت دستی و با صرف هزینه¬ و زمان زیاد برداشت
‌شود. برای مکانیزه کردن برداشت نخود، یک ماشین غلاف¬چین طراحی و ساخته شد تا دانه
را با کمترین تلفات ممکن برداشت کند. این ماشین کنار تراکتوری سوار که انرژی
خود را ...

پاورپوینت تلفات دانه در کمباین | پروپایان‌نامه - stu98.ir

30 ژانويه 2018 ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلایدها 15 اسلاید. عوامل ایجاد افت طبیعی. ü
خوابیدگی محصول. üبرداشت دیرهنگام محصول. üنوع واریته و حساسیت آن به ریزش
قبل از برداشت. üوزش باد شدید و یا ورود حیوانات به مزرعه. از آنجا که افت طبیعی را
باید از افت کلی بعد از برداشت کسر نمود و جزء افت کمباین بحساب نیاورد، لذا ...

تنظیم کمباین

رقم از آنجا که تقریبا ۸۵ درصد برداشت محصول یعنی رقمی معادل ۶۰۷ هزار تن توسط
کمباین انجام می شود ، با جایگزینی کمباین. های فرسوده و نظارت بیشتر بر کارکرد
آنها در زمان برداشت، در صورتی که بتوان حتی یک درصد تلفات کمباین غلات که معادل
۶. هزار تن می باشد را کاهش داد، با توجه به قیمت گندم بر مبنای کیلویی ۳۲۰۰ ریال
رقمی ...

بررسي و تعيين ميزان تلفات برداشت گندم توسط كمباين هاي جان دير و ...

20 دسامبر 2017 ... دریافت فایل دریافت_فایل نويسند‌گان: سعيد مينايي ، سيدعلي شهرستاني ، سامان
آبدانان مهدي زاده خلاصه مقاله: گندم در زندگي مردم ايران به عنوان اصلي ترين ماده غذايي
مطرح است و مهمترين محصول استراتژيك دركشور به شمار مي رود. از اين رو هرگونه تلاش
در راه افزايش توليد اين محصول و نيل به خود كفايي درزمينه توليد ...

مطالعه تلفات برداشت گندم توسط کمباين در منطقه ورامين

گندم مهم ترين محصول زراعي کشور است که نقش عمده اي در تامين مواد غذايي مردم دارد. در
مورد گندم نيز همانند ساير محصولات کشاورزي شاهد تلفات و ضايعات زياد محصول در
مراحل توليد تا مصرف هستيم. مطابق شواهد موجود، در هنگام برداشت محصول گندم توسط
کمباين، تنظيم نبودن کمباين ها و يا کهنه و فرسوده بودن آن ها مي تواند درصد قابل
توجهي ...

بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس - سامانه اطلاعات ...

عنوان فارسی, بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس. چکیده فارسی
مقاله, گندم مهمترین محصول زراعی استان فارس است. سطح زیرکشت آن در این استان در
سال زراعی 82-1381 درحدود 483095 هکتار و میزان تولید 1941335 تن گندم بوده است.
با کاهش ضایعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزایش قابل توجهی درتولید وجود دارد.

بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس - سامانه مدیریت ...

گندم مهمترین محصول زراعی استان فارس است. سطح زیرکشت آن در این استان در سال
زراعی 82-1381 درحدود 483095 هکتار و میزان تولید 1941335 تن گندم بوده است. با
کاهش ضایعات گندم در مرحلة برداشت، امکان افزایش قابل توجهی درتولید وجود دارد. هر
ساله بخش قابل توجهی از گندم مورد نیاز کشور از خارج تأمین میشود، درحالی که مقدار
زیادی ...

دانلود تحقیق آماده با عنوان نماز

دانلود فایل روتَ تبدانلود فایل روتَ تبلت سامسونگ گلکسی Tab S مدل SM-T805K اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

پمفلت التهاب روده ای و معده

دانلود تحقیق محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه

کتاب مدلسازی کیفی آب سطحی چاپرا

دانلود مقاله نماز جماعت و اهميت، آثار، امام جماعت

مقاله بررسي تاثير بياني پس زمينه‌ها در نقاشي پرتره ايرانپاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری (نیکومرام و بنی مهد)

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان ساوه